Politik och strategier för att främja social rättvisa i hälsa

Politik och strategier för att främja social rättvisa i hälsa var ett bakgrundsdokument till WHO: s strategi för Europa, som publicerades 1991. Dokumentet syftade till att vidareutveckla diskussionen om förbättring av hälsoskydd genom att beskriva en strategisk strategi.

Dokumentet är mest känt för att först introducera Dalhgren och Whiteheads Rainbow Model som konceptualiserar hälsans determinanter. Modellen kartlägger förhållandet mellan individen, deras miljö och hälsa. I centrum för modellen står individen som har individuella, och ofta fasta, egenskaper som deras ålder, kön och konstitutionella egenskaper. Individen omges av de olika sfärer som påverkar hälsan och som teoretiskt kan modifieras av politiken. Dessa inkluderar individuella livsstilsfaktorer, samhällspåverkan och levnads- och arbetsförhållanden. Avgörande faktorer för hälsa, såsom rökning, utbildningsnivåer och fattigdom, ligger inom dessa områden.

Rainbow-modellen betonar interaktioner: individuella livsstilar är inbäddade i sociala normer och nätverk och i levnads- och arbetsvillkor. Dessa är i sin tur relaterade till den bredare socioekonomiska och kulturella miljön.

Avgörande faktorer för hälsa som kan påverkas av individuella, kommersiella eller politiska beslut kan vara positiva hälsofaktorer, skyddsfaktorer samt riskfaktorer

Hitta WHO: s bakgrundsdokument Politik och strategier för att främja social rättvisa i hälsa här

Modellen vidareutvecklas i en rapport som kallas Europeiska strategier
för att ta itu med sociala ojämlikheter i hälsa - del 2, av WHO Europe. Hitta den rapporten här.

Typ
Statligt / institutionellt / folkhälsovetenskapligt dokument, policy och policyanalys, forskning
tema
Byggd miljö (bostäder, transport, stadsplanering), Sysselsättning, arbetshälsa, vuxenutbildning, ungdomsarbete, ekonomisk trygghet, socialt skydd, social integration, tillgång till vård, fattigdom, styrning, hälsa i alla politikområden, välfärdsekonomi, hälsoeffekter Bedömning, hållbar utveckling, grupper som upplever sårbarhet: kvinnor, etniska minoriteter, HBTI +, migranter, funktionshinder, hälso- och sjukvårdssystem, primärvård, integrerade system, förebyggande tjänster, hälsoarbetskraft, moderns hälsa, premiär, barndomsförhållanden , ungdomars hälsa, utbildning, icke-smittsamma sjukdomar, alkohol, näring, fetma, cancer, rökning, fysisk aktivitet
Land
Europa
Nivå
Europeiskt, internationellt, nationellt
Årsmodell
innan 2010


Tillbaka till databas