EU-finansiering

Olika EU-finansieringsmekanismer kan användas för att främja folkhälsan och stödja hälsoinitiativ.
Pandemin har skapat oöverträffade utmaningar både för folkhälsan och ekonomin. För att hjälpa medlemsstaterna att möta dessa utmaningar har EU skapat en nödfond med namnet NextGenerationEU, tillsammans med dess hittills största europeiska hälsoprogram.

EU: s nuvarande långsiktiga budget, Fleråriga budgetramen (MFF) täcker åren 2021-2027. Totalt är 1.8 biljoner euro. De MFF-reglering visar hur mycket som kommer att anslås till olika EU-medel för att matcha EU: s överenskomna strategiska prioriteringar.

Mitt i COVID-19-pandemin år 2020 enades man om en ytterligare "återhämtningsfond" med namnet "NextGenerationEU" (NGEU) parallellt med den fleråriga budgetramen. NGEU var utformad för att hjälpa till att ta itu med pandemin på kort och medellång sikt fram till 2024. En del av den kommer att överföras via en ny återhämtnings- och motståndskraftsfacilitet (RRF), som uttryckligen inrättats för att finansiera investeringar och reformer i medlemsstaterna. inklusive men inte begränsat till deras hälsa vårdsystem.

Bland annat erbjuder EU-medel och program möjligheter att göra förändringar i tillvägagångssätt, att testa initiativ, att initiera partnerskap och att etablera god praxis. De viktigaste EU-fonderna som kan användas för att förbättra hälsan och minska ojämlikhet i hälsa listas nedan.

EuroHealthNet-medlemmar som letar efter mer detaljerad analys bör kontakta oss.


Den fleråriga budgetramen (MFF)

EU: s hälsoprogram - EU4Health

EU4Hälsa är EU: s svar på effekterna av COVID-19. Programmet kommer att övervaka investeringarna på 5.1 miljarder euro och blir därför det största europeiska hälsoprogrammet någonsin i monetära termer. EU4Health kommer att tillhandahålla finansiering till EU-länder, hälsoorganisationer och icke-statliga organisationer (NGO). Det kommer att bidra till Europeiska kommissionens arbete med akuta hälsoprioriteringar som t.ex.

EU4Health-programmet kommer att:

 • Öka EU: s beredskap för stora gränsöverskridande hälsorisker.
 • Stärka hälso- och sjukvårdssystemen så att de kan möta epidemier såväl som långsiktiga utmaningar.
 • Fabrikat läkemedel samt medicintekniska produkter tillgängliga och prisvärda, förespråkar effektiv användning av antimikrobiella medel, samt främja medicinsk och farmaceutisk innovation.

Europeiska struktur och investeringsfonder (ESIF)

Över hälften av EU-finansieringen flödar genom de fem europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESIF). Europeiska kommissionen och EU-länderna förvaltar fonderna gemensamt. Syftet med alla dessa fonder är att investera i skapande av arbetstillfällen samt en hållbar och hälsosam europeisk ekonomi och miljö. Tre fonder är särskilt relevanta för hälsan:

 1. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) - främjar en balanserad utveckling i EU: s olika regioner. Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)
 2. Europeiska socialfonden (ESF) - stöder sysselsättningsrelaterade projekt i hela Europa och investerar i Europas humankapital - dess arbetare, ungdomar och alla som söker jobb. Europeiska socialfonden (ESF)
 3. Sammanhållningsfonden (CF) - finansierar transport- och miljöprojekt i länder där bruttonationalinkomst (BNI) per invånare är mindre än 90% av EU-genomsnittet. Under 2014-20 är dessa Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Estland, Grekland, Ungern, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien och Slovenien. Sammanhållningsfonden (CF)

Två andra fonder finns:

 1. Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)
 2. Europeiska havs- och fiskerifonden (EMFF)

 

EuroHealthNet ESIF Support Desk och var du kan få support

EuroHealthNet driver en ESIF Support Deskdär EuroHealthNet-medlemmar kan få information om ESI-fonderna (Europeiska socialfonden Plus (ESF +), Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), den Sammanhållningsfonden (CF)), inklusive processer, policyer och bakgrund. Vi har också möjlighet att ansluta våra medlemmar, som vill ansluta till andra medlemmar och erbjuda möjligheter till peer-learning.

Dessutom,
 • Smakämnen Europa direkt är en punkt för tillgång till information om EU. Tjänsterna kan hjälpa dig genom djungeln av information om EU och peka dig i rätt riktning, samt ge konkreta specialiserade svar på praktiska frågor.
 • Din Förvaltningsmyndighet kan ge råd genom varje steg i projektansökan enligt sammanhållningspolitiken.

InvestEU

InvestEU är EU: s flaggskeppsinvesteringsprogram som hjälper till att växa den europeiska ekonomin. Det samlar de många EU-finansiella frontladdade instrument som för närvarande är tillgängliga för att stödja investeringar, innovation och skapande av jobb i Europa. Programmet pågår mellan 2021 och 2027.

InvestEU bygger på tre pelare:

  1. InvestEU-fonden. Detta kommer att stödja fyra politikområden: hållbar infrastruktur; forskning, innovation och digitalisering; små och medelstora företag; och viktigast av allt för hälsoförbättringar - sociala investeringar och färdigheter.
  2. InvestEU Advisory Hub. Detta kommer att ge teknisk support och hjälp till länderna för att hjälpa till med förberedelser, utveckling, strukturering och genomförande av projekt, inklusive kapacitetsuppbyggnad.
  3. InvestEU-portalen. Detta kommer att samla investerare och projektansvariga genom att tillhandahålla en lättillgänglig och användarvänlig databas.

Just Transition Fund för att stödja European Green Deal

Smakämnen Just Transition Fund (JTF) föreslogs av Europeiska kommissionen i januari 2020, som en del av European Green Deal. Det är en möjlighet att ta itu med miljön avgörande faktorer för hälsan.

JTF är ett finansieringsverktyg som syftar till att mildra de negativa effekterna av övergången till en klimatneutral ekonomi.

Smakämnen Bara övergångsfonden kommer att försöka stödja regioner, sektorer och arbetstagare som påverkas av den gröna övergången genom att främja:

 • Ekonomisk diversifiering och modernisering av den lokala ekonomin.
 • Uppskalning och omskalning.
 • Aktiv inkludering av arbetssökande på arbetsmarknaden.

Medfinansiering från medlemsstaterna samt resurser för sammanhållningspolitiken kommer att komplettera budgeten för Just Transition Fund.

Den gemensamma jordbrukspolitiken

Gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) är utformat för att stödja en rättvis inkomst för livsmedelsproducenter och ombalansera makten inom livsmedelskedjan.

Viktigast är att det utgör en viktig del av hur hållbara europeiska livsmedelssystem kan vara. Det påverkar oundvikligen också miljöförhållandena, folkhälsan och nivåerna av fattigdom och social utestängning i EU.

Horizon Europe

Horizon Europe är EU: s program för forskning och innovation (FoU) (2021-2027). Det kommer att sikta "att leverera vetenskapliga, tekniska, ekonomiska och samhälleliga effekter från unionens investeringar i forskning och utveckling, stärka unionens vetenskapliga och tekniska bas och främja dess konkurrenskraft i alla medlemsstater" (Europeiska kommissionen, faktablad, Horisont Europa).

Med andra ord, genom detta program syftar Europeiska unionen till att:

 • Öka produktiviteten genom investeringar i forskning och innovation.
 • Förvandla våra samhällen digitalt och ekologiskt.
 • Bekämpa coronavirusutbrottet genom att säkerställa samarbetsutveckling och universell användning av diagnostik, behandlingar och vacciner.

Dessutom, Horizon Europe kommer att införliva forsknings- och innovationsuppdrag för att öka effektiviteten i finansieringen genom att uppnå tydligt definierade mål. För detta ändamål är de fem EU-uppdragen kopplade till samhällsutmaningar, som alla har kopplingar till hälso- och hälsodeterminanter:

 • cancer
 • anpassning till klimatförändringarna
 • friska hav
 • klimatneutrala städer
 • hälsosam jord och mat

På grund av den senaste COVID-19-pandemin i kombination med miljökrisen tar hälsa och miljö det centrala steget i programmet. Inom hälsoområdet kommer forskningsinsatser att fokusera på adressering "utmaningar som Coronavirus-pandemin, utvidgning av kliniska prövningar, innovativa skyddsåtgärder, virologi, vacciner, behandlingar och diagnostik och översättning av forskningsresultat till åtgärder för folkhälsopolitiken"1Europeiska kommissionen, Faktablad, Forskningens och innovationens roll i Europas återhämtning. Å andra sidan, inom miljöområdet, kommer forskningsinsatsen att fokusera på att främja en återhämtning som överensstämmer med målen för European Green Deal och stödja innovationer från små och medelstora företag och nystartade företag.

Horizon Europe kommer att uppgå till 95.5 miljarder euro, inklusive 5.4 miljarder från NextGenerationEU. Detta motsvarar en ökning med cirka 33% från budgeten för det tidigare forskningsprogrammet, Horizon 2020 /

Digital Europa

Programmet Digital Europa kommer att stödja digital bemyndigande i hela EU för en bred användning av digital teknik samt en snabbare återhämtning från COVID-19-krisen. Programmet kommer att öka fem huvudområden inom den digitala sektorn: superdatorer, artificiell intelligens, Cybersäkerhet, Avancerad digital kompetensoch en bred användning av digital teknik i hela ekonomin och samhället.

Digital Europe-programmet erbjuder finansieringsmöjligheter för att öka digital innovation och förbättra sociala tjänster och vårdtjänster.


NextGenerationEU

Recovery and Resilience Facility (RRF) och instrument för teknisk support

Smakämnen Återhämtnings- och motståndskraft är ett nytt storskaligt finansiellt verktyg för att stödja reformer och investeringar. Den står i kärnan i NextGenerationEU (det övergripande finansiella instrumentet för återvinning av EU) och har varit nära sammanflätat med europeiska terminen.

Det kommer att stödja länderna i att utarbeta stora reformprogram 2021-2027 år för att möta korta och långsiktiga utmaningar samt att föra innovation inom de sektorer som kommer att gynnas mest.

REAKTOR

Detta initiativ är en del av stimulanspaketet NextGenerationEU. Det syftar till att fortsätta och utvidga de krishanterings- och reparationsåtgärder som sammanhållningspolitiken redan har börjat leverera, samtidigt som man utvidgar omfattningen till att omfatta gröna, digitala och tillväxtförbättrande investeringar.


Tryck på Enter
Följ oss
På Facebook
På Twitter
På GooglePlus
På Linkedin
På Pinterest
På Rss
På Instagram

Innehållet på denna webbplats är maskinöversatt från engelska.

Medan alla rimliga ansträngningar gjordes för att tillhandahålla korrekta översättningar kan det finnas fel.

Den interaktiva kartan och ordlistan kan inte översättas till ett annat språk.

Vi är ledsna för besväret.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 

Du har lyckats prenumerera på nyhetsbrevet

Ett fel uppstod när du försökte skicka din förfrågan. Var god försök igen.

Du kommer att prenumerera på EuroHealthNets månatliga 'Health Highlights'-nyhetsbrev som täcker hälsa, välbefinnande och deras determinanter. Om du vill veta mer om hur vi hanterar dina uppgifter kan du gå till sekretess och sekretess på denna webbplats.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 

Du har lyckats prenumerera på nyhetsbrevet

Ett fel uppstod när du försökte skicka din förfrågan. Var god försök igen.

Du kommer att prenumerera på EuroHealthNets månatliga 'Health Highlights'-nyhetsbrev som täcker hälsa, välbefinnande och deras determinanter. Om du vill veta mer om hur vi hanterar dina uppgifter kan du gå till sekretess och sekretess på denna webbplats.
Hoppa till innehåll