EU-åtgärder

På den här sidan dyker vi in ​​i europeiska åtgärder för ojämlikhet i hälsa. Vilka initiativ, program och projekt behandlar ojämlikheter i hälsa och de socioekonomiska faktorerna för hälsa?
Pandemier, klimatförändringar och växande ojämlikheter utgör växande hot mot vår hälsa. Dessa utmaningar går över gränserna, så gränsöverskridande samarbete behövs för att effektivt hantera dem. Europeiska länder har samarbetat inom hälsoområdet i många år, och sedan Maastrichtfördraget 1992 har Europeiska unionen haft ansvar inom hälsoområdet.

För att ta reda på mer om rådets samråd och ordförandeskapets resultat ojämlikhet i hälsa besök EU-institutionens sida.


 

Europeiska hälsounionen

Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen tillkännagav ett initiativ till ett nytt "Europeiska hälsounionen" (EHU) i State of the Union i september 2020. Initiativet att bygga stark EHU uppstod då COVID-19-pandemikrisen har visat kritiska begränsningar av nuvarande strukturer, tjänster och tillvägagångssätt för hälsa på EU-nivå.

I november 2020, den EG föreslog ett antal initiativ fokuserad på krisberedskap och insatsåtgärder. I februari 2021 hade EG föreslagit inledande åtgärder för att stärka samarbetet och samordningen mellan europeiska medlemsstater mot en Europeiska hälsounionen.

Ett av flaggskeppsinitiativen under Europeiska hälsounionens paraply är Europas plan för cancer - ett politiskt åtagande att "vända tidvattnet mot cancer". Det fokuserar på:

 1. Förebyggande
 2. Tidig upptäckt
 3. Diagnos och behandlingar
 4. Förbättra livskvaliteten för cancerpatienter och överlevande.

Förebyggande av cancer hänger samman med att minska ojämlikheten i hälsa genom åtgärder på avgörande faktorer för hälsan. Dessutom innehåller planen några specifika åtgärder för att mäta och minska ojämlikheten i hälsa - särskilt mellan länder.


 

Europeiska terminen

Smakämnen europeiska terminen är EU: s årliga cykel för samordning av den ekonomiska och sociala politiken. I synnerhet handlar det om reformer och lagstiftning relaterade till offentliga utgifter, sysselsättning, utbildning och social- och hälsovård. Eftersom det påverkar de socioekonomiska determinanterna för hälso- och hälsovårdsreformer, är det ett viktigt verktyg för att hantera ojämlikheter i hälsa.

Processen

Processen börjar i november varje år med en bedömning av det ekonomiska och sociala sammanhanget i varje medlemsstat. Det avslutas senast i juli med antagandet av EU: s råd av en uppsättning landsspecifika rekommendationer. Under det följande året behandlas rekommendationer från medlemsstaterna som kommer att presentera nationella reformprogram om framstegen.

Hur Semesterprocessen har utvecklats

Terminen skapades först 2010 som en mekanism för att ta itu med skatte- och budgetfrågor. Det har dock långsamt men stadigt införlivat principer om hälsa och social rättvisa inom sina prioriteringar under det senaste decenniet. Detta är också kopplat till introduktionen av Europeiska pelare för sociala rättigheter. År 2019 förpliktade Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyens politiska riktlinjer kommissionen att integrera FN Hållbara utvecklingsmål (SDG) till europeiska terminen. Detta är ett unikt tillfälle att sätta människor och deras hälsa i centrum för den ekonomiska politiken.

COVID-19 och Resilience and Recovery Facility (RRF)

År 2020, som svar på COVID-19-krisen, har den europeiska terminen varit knuten till genomförandet av en moderniserad EU-strukturreformtjänst - EU: s motståndskraft och återhämtningsfacilitet (RRF) till ett värde av totalt 672.5 miljoner euro. Målet med EU: s RFF är:

 • att hjälpa stater att ta itu med befintliga utmaningar som identifierats i samband med den europeiska terminen (särskilt cyklerna 2019 och 2020)
 • för att uppnå EU: s politiska mål, särskilt de gröna och digitala övergångarna med tanke på återhämtningen från denna kris.
EuroHealthNet och den europeiska terminen

EuroHealthNet producerar årliga djupanalyser av den europeiska terminen och hälsa för hälsomyndigheter och personer som är involverade i terminsprocessen.

Hitta alla EuroHealthNets terminsanalyser här.

illustration av processen för den europeiska terminen och relivans till ojämlikheter i hälsa
Den europeiska terminen: landsspecifika rekommendationer i maj och juni; Höstpaket och årlig tillväxtundersökning i november; landsrapporter i februari; och nationella program i mars och april.

 


 

Europeiska pelaren för sociala rättigheter

Smakämnen Europeiska pelare för sociala rättigheter ('EPSR' eller 'social pelare') är ett (icke-bindande) åtagande bland medlemsstaterna att ta itu med sociala utmaningar och garantera sociala rättigheter. Det täcker områden som påverkar hälsan såsom:

 • utbildning
 • sysselsättning
 • arbetsvillkor
 • hus.

Pelaren består av 20 principer, strukturerade kring tre kategorier:

 1. lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden
 2. rättvisa arbetsförhållanden och
 3. socialt skydd och inkludering.

En medföljande 'Social resultattavlamäter framsteg och trender. Det möjliggör också jämförelse mellan länder. Resultattavlan innehåller indikatorer på saker som

 • formell barnomsorg
 • risk för fattigdom eller social utslagning
 • självrapporterat ouppfyllt behov av medicinsk vård.

Eftersom många av principerna i pelaren täcker sociala determinanter av hälsa, det spelar en viktig roll för att hantera ojämlikheter i hälsa.

Dessutom behandlar princip 16 specifikt hälsa. Den säger att: alla har rätt till snabb tillgång till prisvärd, förebyggande och botande vård av god kvalitet.

Den sociala pelaren introducerades 2017 och en handlingsplan kommer att lanseras i mars 2021. Den sociala pelaren har nu också integrerats i terminprocessen.

Läsa EuroHealthNets faktablad om den europeiska pelaren för sociala rättigheter för mer information.

Illustration av de tre områdena i socailpelaren och inverkan på hälsa och hälsa


EU: s barngaranti

Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyens politiska riktlinjer tillkännagav antagandet av en Barn garanti. Målet är att säkerställa att alla barn i Europa som riskerar fattigdom eller social utestängning ("barn i nöd") har tillgång till de mest grundläggande rättigheterna som hälso- och sjukvård och utbildning.

Mer specifikt är målet att säkerställa tillgång till de tjänster som är väsentliga för utveckling och välbefinnande, särskilt

 • utbildning och vård i tidig barndom
 • hälsovård
 • utbildning
 • näring
 • bostäder
 • deltagande i kultur- och fritidsaktiviteter.

Europeiska kommissionen kommer efter sitt meddelande "Ett starkt socialt Europa för rättvisa övergångar" att anta ett förslag till rådets rekommendation om barngaranti 2021.

EU4Hälsa

År 2020 kom EU: s svar på lärdomarna från COVID-19 genom EU4Hälsa finansieringsprogram för 2021-2027. Detta ambitiösa program är tänkt att bygga motståndskraftiga hälsosystem genom bland annat att minska ojämlikheten i hälsa. Detta kommer att inkludera

 • förebyggande av sjukdomar och hälsofrämjande i en åldrande befolkning,
 • digital omvandling av hälsosystem
 • tillgång till vård för utsatta grupper.

Det syftar till att:

 • öka EU: s beredskap för stora gränsöverskridande hälsohot;
 • stärka hälso- och sjukvårdssystemen så att de kan möta epidemier såväl som långsiktiga utmaningar,
 • göra mediciner och medicintekniska produkter tillgängliga och överkomliga
 • förespråkar en försiktig och effektiv användning av antimikrobiella medel
 • främja medicinsk och farmaceutisk innovation och grönare tillverkning.

Andra EU - åtgärder inklusive program, t.ex. Europeiska socialfonden Plus (ESF +) och Horizon Europe kommer att tillhandahålla ytterligare investeringar i hälsosektorn för att komplettera EU4Health. För mer information om EU4-hälsa och europeisk finansiering, finansiering och budgetar för ojämlikhet i hälsa, besök EU: s finansieringssida.


 

EU: s gemensamma åtgärd

En gemensam åtgärd är en samarbetsåtgärd som samfinansieras av EU: s medlemsstater och kommissionen i prioriterade hälsofrågor. Några av dem arbetar med ojämlikheter i hälsa och underliggande sociala faktorer som avgör hälsa, såsom de som anges nedan. De Gemensamma åtgärder nedan är exempel som EuroHealthNet var en del av. Du kan hitta fler projekt inom EU:s hälsoprogram här..

 

Gemensam åtgärd för hälsoeffekt Europa (JAHEE)

Smakämnen Gemensam åtgärd för Health Equity Europe (JAHEE)JAHEE-logotyp utgör en viktig möjlighet för medlemsstaterna att arbeta gemensamt för att ta itu med ojämlikhet i hälsa och uppnå större jämlikhet i hälsoresultat i alla grupper i samhället, i alla deltagande länder och i Europa i stort. Det löper från 2018-2021 Det allmänna målet för JAHEE är att

 • förbättra de europeiska medborgarnas hälsa och välbefinnande
 • uppnå större jämlikhet i hälsoresultat i alla grupper i samhället i alla deltagarländer och i Europa i stort.

Dessutom kommer JAHEE också att innehålla ett specifikt fokus på både utsatta grupper och migranter. Den gemensamma åtgärden omfattar:

 • Integrering av åtgärder för ojämlikhet i hälsa i nationell politik
 • Hur man övervakar hälsojämlikheter
 • Hälsosamma livsmiljöer
 • Migration och hälsa
 • Förbättra tillgången till hälso- och socialtjänster för de som är kvar
 • Hälsa och rättvisa i alla politikområden - styrning

En översikt över nyckelresultat från JAHEE-projektet finns i den här artikeln.

För mer information, besök jahee.iss.it

Strukturen för den gemensamma åtgärden för ojämlikhet i hälsa


 

Andra EU-finansierade initiativ och europeiska åtgärder mot ojämlikhet i hälsa

Förutom EU: s insatser för politik främjar EU också forskning, innovation och samarbete på europeisk nivå genom sitt ramprogram för forskning och innovation, som sträcker sig över sju år. Det nuvarande ramprogrammet kallas Horizon Europe, som sträcker sig över perioden 2021 - 2027. FP: erna tillhandahåller finansiering för en mängd olika projekt inom området hälsa. Dessutom har Europaparlamentet erbjudit ett antal anbud för projekt för att ta itu med hälsa. Projekten nedan är exempel som EuroHealthNet var en del av. Du kan hitta fler EU-finansierade forsknings- och innovationsprojekt här..

Hitta fler projekt i vår databas för hälsokapitalresurser.

Andra EU-finansierade forsknings- och innovationsinitiativ som hanterar ojämlikhet i hälsa finns via detta lista över databaser.


 

Tryck på Enter
Följ oss
På Facebook
På Twitter
På GooglePlus
På Linkedin
På Pinterest
På Rss
På Instagram

Innehållet på denna webbplats är maskinöversatt från engelska.

Medan alla rimliga ansträngningar gjordes för att tillhandahålla korrekta översättningar kan det finnas fel.

Den interaktiva kartan och ordlistan kan inte översättas till ett annat språk.

Vi är ledsna för besväret.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

 

Du har lyckats prenumerera på nyhetsbrevet

Ett fel uppstod när du försökte skicka din förfrågan. Var god försök igen.

Du kommer att prenumerera på EuroHealthNets månatliga 'Health Highlights'-nyhetsbrev som täcker hälsa, välbefinnande och deras determinanter. Om du vill veta mer om hur vi hanterar dina uppgifter kan du gå till sekretess och sekretess på denna webbplats.
Hoppa till innehåll