Globalna akcija

Mnogo organizacij in pobud podpira globalne ukrepe za odpravo neenakosti na področju zdravja in širše neenakosti v naših družbah.

Zdravstvene neenakosti so prisotni po vsem svetu. Niso omejeni na revne zdravje v revnejših državah in dobro zdravje v bogatih državah. Zaradi svoje univerzalnosti doseganje zdravstvena pravičnost zahteva mednarodne ukrepe, pa tudi ukrepe na lokalni in nacionalni ravni.

 


 

Cilji ZN za trajnostni razvoj

Sprejet leta 2015, Cilji Združenih narodov za trajnostni razvoj (SDG ZN) so univerzalni poziv k ukrepanju za odpravo revščine, zaščito planeta in izboljšanje življenja vseh, povsod. 17 ciljev je del 2030 Agenda za trajnostni razvoj. Ta program določa petnajstletni načrt za doseganje ciljev. Vsak cilj ima nabor kazalnikov. Ti pomagajo meriti napredek v vsaki od 15 držav, ki so se dogovorile, da si bodo prizadevale za dosego ciljev.

SDG obveščajo in usmerjajo pobude za reševanje zdravstvenih in socialnih neenakosti na globalni, nacionalni in lokalni ravni. Samo en cilj (SDG3 Dobro zdravje in dobro počutje) se osredotoča neposredno na zdravje. Vendar je cilj vsakega od ciljev trajnostnega razvoja obravnavati determinante zdravja. Ukrepi so usmerjeni na globalne izzive, kot so revščina, neenakost, podnebne spremembe, degradacija okolja, mir in pravičnost. Cilji trajnostnega razvoja so torej koristno orodje za odpravljanje neenakosti na področju zdravja, pa tudi širših socialno-ekonomskih neenakosti, ki so v njihovih koreninah.

Prikaz ciljev trajnostnega razvoja, ki so ključni za globalno ukrepanje na področju pravičnosti v zdravju

SDG in COVID-19

Pandemija COVID-19 s svojimi dramatičnimi učinki na zdravje, gospodarsko rast, zaposlovanje in revščino lahko ogrozi napredek pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja. Učinek je mogoče občutiti zlasti v državah v razvoju. Pomanjkanje varnostnih mrež in splošno zdravstveno pokritost lahko pomeni, da je manj možnosti za zdravljenje okuženih z virusom in za ublažitev ekonomskih in socialnih posledic pandemije.

Dejansko izkušnje s COVID-19 kažejo, da so se države, ki so bolj napredovale pri ciljih trajnostnega razvoja, lažje spopadle s krizo. Na primer, pretekli uspeh pri zagotavljanju čiste vode (SDG6), zmanjševanju števila ljudi, ki živijo v barakarskih naseljih (SDG11), in zmanjševanju nenalezljivih bolezni (SDG3) olajšajo ublažitev tveganja za okužbo z virusom. Poleg tega povečan dostop do interneta in pametnih telefonov (SDG9) pomaga oblastem pri komunikaciji z javnostjo. Posledica tega je bila uspešnejša uporaba ukrepov. Izkazalo pa se je, da izboljšani sistemi zdravstvenega varstva (SDG3) in sistemi socialne zaščite (SDG1 in 8) najbolj pomembno vplivajo na sposobnost držav, da se spoprimejo s krizo.

Pogled naprej

Če pogledamo naprej, obeti za Trajnostni razvojni cilji po letu 2020 je mešano. Za uspeh morajo države

 • zmanjšati škodo, ki jo povzroča COVID-19,
 • hitro izterjati od škode,
 • nadaljevati in nadaljevati s pozitivnimi spremembami, ki so bile uvedene v njegove sisteme zdravstvenega varstva, socialne zaščite in upravljanja med krizo COVID-19,
 • ohraniti in okrepiti pozitivne koristi glede ciljev trajnostnega razvoja, povezanih s planeti, med krizo COVID-19; in
 • ponovno okrepiti prizadevanja za trajnostni razvoj.

Merjenje napredka

Znotraj EU

Naslovnica Trajnostni razvoj v EUPoročilo Eurostata "Trajnostni razvoj v Evropski uniji" spremlja napredek pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja v EU leta 2020. Poročilo zajema napredek, ki ga je dosegla EU kot celota, pa tudi na ravni držav članic. Na voljo je povzetek poročila tukaj. Eurostat ponuja tudi več interaktivnih orodij, ki olajšajo raziskovanje napredka Evropske unije pri ciljih trajnostnega razvoja. Ta stran ponuja izčrpen, a dostopen pregled napredka EU pri posameznih ciljih, pa tudi posameznih kazalnikov. Ostale strani ponujajo pregled napredek pri vsakem SDG za vsako evropsko državo članico ali pomagajte obiskovalcem odkriti kaj zanje pomeni vsak SDG, tako v nacionalnem kot evropskem okviru.

Okoli sveta

Vsako leto poročilo Združenih narodov o napredku pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja na svetovni in nacionalni ravni.

 • Na voljo je poročilo ZN o ciljih trajnostnega razvoja za leto 2020 tukaj.
 • Poiščite povzetek svetovnega napredka pri ciljih trajnostnega razvoja, ki imajo rok 2020 tukaj.

Na voljo so tudi podatki o napredku pri ciljih trajnostnega razvoja.

 • Uporaba ta povezava za dostop do podatkov, ki se uporabljajo za letna poročila o napredku.
 • Za podatke in pregled napredka na državo uporabite profile držav, ki so na voljo tukaj.

 


 

Svetovna zdravstvena organizacija

O Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), specializirana agencija Združenih narodov, želi doseči boljše zdravje za vse in povsod. Sodeluje s 194 državami članicami v šestih regijah in prek več kot 150 pisarn po vsem svetu. SZO je zaradi svojega strokovnega znanja in priznanja pomemben akter pri obveščanju in usklajevanju globalnih ukrepov za odpravo neenakosti na področju zdravja.

WHO je leta 1948 opredelila zdravje kot: stanje popolne fizične, duševne in socialne blaginje in ne zgolj odsotnost bolezni ali oslabelosti. To pomeni premik k celostnemu pristopu k zdravju. Ta pristop ne upošteva le neposrednih vzrokov za telesno in duševno bolezen, temveč tudi družbene, ekonomske in okoljske dejavnike, ki vplivajo na izid zdravja in dobrega počutja.

Logotip WHO. SZO je ključni partner pri globalnih ukrepih na področju pravičnosti na področju zdravja

Oddelek SZO za socialne determinante zdravja

SZO Oddelek za socialne determinante zdravja, ki je del Svetovne pisarne SZO, vodi prizadevanja SZO za reševanje socialnih, fizičnih in ekonomskih razmer, ki vplivajo na zdravje. Zbira in razširja dokaze o tem, kaj deluje za reševanje teh dejavnikov, pomaga dejavnostim za krepitev zmogljivosti in zagovarja ukrepe.

Komisija SZO o socialnih determinantah zdravja

Komisija SZO o Socialne determinante zdravja namenjena podpori državam in svetovnim zdravstvenim partnerjem pri obravnavi socialnih dejavnikov, ki vodijo do slabega zdravja in zdravstvenih neenakosti. Povečala je zavest o dejavnikih zdravja in potrebi po ustvarjanju boljših socialnih pogojev za zdravje Končno poročilo Komisije je bil dostavljen leta 2008.

Cilji WHO za tri milijarde

Triple milijarde ciljevO Cilji WHO za tri milijarde zastavili ambiciozne cilje za boljše zdravje milijard ljudi do leta 2023. Delujejo tako kot merilo napredka kot strategija politike. Cilji se osredotočajo na milijardo ljudi več:

 • splošnega zdravstvenega zavarovanja
 • bolje zaščiten pred nujnimi zdravstvenimi razmerami
 • uživanje boljšega zdravja in dobrega počutja

Cilj Triple Billion Targets je s pomočjo dokazov bistveno izboljšati zdravje intervencije, krepitev zdravstvenih informacijskih sistemov in podpora javnim zdravstvenim politikam, ki celovito pristopajo k zdravju. Merjenje teh ciljev je bilo usklajeno s cilji ZN za trajnostni razvoj.

Če želite izvedeti več o napredku pri doseganju ciljev, obiščite Nadzorna plošča Triple Billion,

 

Logotip regionalne pisarne SZO za EvropoRegionalni urad WHO za Evropo

Nikogar ne pušča za seboj

WHO Europe sedanji program dela je poklican Združena akcija za boljše zdravje. Program določa prednostne naloge za obdobje 2020–2025 glede na potrebe državljanov in pričakovanja njihovih zdravstvenih organov:

 • splošen in cenovno dostopen dostop do nege
 • učinkovita zaščita pred izrednimi razmerami na področju zdravja
 • zdrave skupnosti v tem delu gospodarstvo dobrega počutja.

Z evropskim delovnim programom želi WHO Europe podpreti zdravstvene organe v državah članicah, da izpolnijo ta pričakovanja.

Program je bil zgrajen po principu nikogar ne pušča za seboj, s čimer se vključijo ukrepi za odpravljanje vztrajnih neenakosti na področju zdravja v evropskih državah SZO in med njimi.

Štiri vodilne prednostne naloge programa so:

Evropski urad Svetovne zdravstvene organizacije za naložbe v zdravje in razvoj

Znan tudi kot beneški urad WHO, Urad za naložbe v zdravje in razvoj zagotavlja prilagojeno politično podporo državam pri oblikovanju, izvajanju in vrednotenju večsektorskih politik zdravje in zdravstvena pravičnost. Ustvarja in širi znanje ter državam članicam pomaga z vzpostavljanjem partnerstev in mrež.

Njen delovni program zajema tri tesno povezana področja:

 • Socialne determinante zdravja in zdravstvena pravičnost
 • Zdrava omrežja za nastavitve
 • Naložbeni pristopi za zdravje in dobro počutje.

Poročilo o zdravstvenem stanju

Beneška pisarna WHO je leta 2019 vodila poročilo WHO Poročilo o evropskem zdravstvenem stanju. Poročilo je opredelilo bistvene pogoje, potrebne za ustvarjanje in ohranjanje zdravega življenja za vse. Poročilo je vlade pozvalo, naj sprejmejo politične ukrepe za reševanje teh petih pogojev, ki so:

 • kakovostne in dostopne zdravstvene storitve
 • dohodkovna varnost in socialna zaščita
 • spodobne življenjske pogoje
 • socialni in človeški kapital
 • dostojni pogoji dela in zaposlovanja.

Poročilo je zagotovilo dokaze, da ti pogoji povzročajo neenakosti na področju zdravja v vseh 53 državah članicah regije, in navedlo rešitve za njihovo zmanjšanje. Spremljal ga je a poročilo o študijah primerov zgodb o uspehu, obetavnih praks in lekcij.

WHO Pan-American Health Organization

Neodvisna komisija PAHO za enakost in zdravstvene neenakosti v Ameriki je preučila glavne vzroke za zdravstvene neenakosti v Ameriki in ocenila razpoložljive dejavnike, ki vodijo do neenakosti na področju zdravja v Ameriki. Komisija je objavila svoje končno poročilo vsebuje 12 priporočil v letu 2019.

Leta 2020 PAHO ocenila 32 nacionalnih zdravstvenih načrtov poročati o tem, ali in kako države v Ameriki vključujejo dosežke pravičnosti na področju zdravja v strateške usmeritve v zdravstvenem sektorju. Ponuja posnetek pristopov in napredkov, ki omogoča izmenjavo znanja med državami o možnostih za pozornost do pravičnosti v zdravstveni politiki. Olajšal bo tudi prihodnje spremljanje trendov pri vključevanju ciljev in pristopov na področju enakosti v zdravje v politike.

Na voljo je več informacij o delu PAHO na področju zdravstvene pravičnosti tukaj.

Regionalni urad WHO za Afriko (AFRO)

Program socialnih in ekonomskih dejavnikov zdravja AFRO zagotavlja tehnično podporo državam članicam in SZO za zmanjšanje vrzeli v pravičnosti v zdravju z ukrepi na dejavnike zdravja. Njegova spletna stran ponuja vrsto dokumentiranih izkušenj držav o obravnavanju družbenih dejavnikov zdravja in o napredku v smeri izjave iz Ria o okolju in zdravju.  


 

Otroški sklad Združenih narodov (UNICEF)

UNICEF pri izvajanju večine svojih programov sodeluje z vladami in partnerji, vključno s civilno družbo. Njeno delo temelji na ciljih trajnostnega razvoja in obravnava zdravje in dejavnike zdravja. Na voljo je popoln pregled dejavnosti UNICEF-a pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja tukaj.

 

 

Zdravstvena strategija UNICEF-a 2016 - 2030

O Zdravstvena strategija UNICEF-a 2016 - 2030 določa dva krovna cilja: preprečevanje smrti mater, novorojenčkov in otrok ter spodbujanje zdravja in razvoja vseh otrok. Da bi dosegel te cilje, UNICEF uporablja naslednje tri pristope:

 • Odpravljanje neenakosti v zdravstvenih rezultatih
 • Krepitev zdravstvenih sistemov, vključno s pripravljenostjo na nujne primere, odzivanjem in odpornostjo
 • Spodbujanje integriranih večsektorskih politik in programov.

Raziskave več kazalnikov

Uporaba UNICEF-a Raziskave več kazalnikov (MICS) države po vsem svetu redno pregledujejo gospodinjstva, da bi dobili vpogled v ključne kazalnike dobrega počutja otrok in žensk. Raziskava pomaga vladam, da prepoznajo tiste, ki so najbolj prikrajšani in potrebujejo posredovanje. The Urad Unicefa za raziskave Innocenti zbira veliko podatkov o zdravju in dejavnikih zdravja otrok in družin po vsem svetu. Na voljo so podatki, članki iz revij in vizualizacije podatkov tukaj.  


 

Razvojni program Združenih narodov (UNDP)

UNDP deluje v 170 državah in na ozemljih sveta, da bi izkoreninil revščino in hkrati zaščitil planet. Državam pomaga razviti močne politike, spretnosti, partnerstva in institucije, da lahko ohranijo svoj napredek. Njeno delo vodijo cilji Združenih narodov za trajnostni razvoj.

Posebni poročevalci OZN

Posebni poročevalci ZN preučujejo, spremljajo, svetujejo in javno poročajo o svetovnih izzivih. Posebni poročevalec o skrajni revščini in človekovih pravicah ter posebni poročevalec o pravici do fizičnega in duševnega zdravja olajšujeta pridobivanje znanja in enakosti na področju pravičnosti na področju zdravja po vsem svetu.

Mednarodna organizacija za migracije (IOM)

IOM je organizacija Združenih narodov, ki je namenjena spodbujanju humanih in urejenih migracij v dobro vseh. The Oddelek za zdravstveno varstvo migracij zagotavlja in spodbuja celovite, preventivne in kurativne zdravstvene programe, ki so koristni, dostopni in pravični za migrante in mobilne populacije.

 


 

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD)

OECD je mednarodna organizacija, ki si prizadeva oblikovati boljše politike za boljše življenje. Njegov cilj je oblikovati politike, ki spodbujajo blaginjo, enakost, priložnosti in blaginjo za vse.

Na področju zdravja OECD državam pomaga doseči visoko učinkovite zdravstvene sisteme. To počne z merjenjem zdravstvenih izidov in uporabo virov zdravstvenega sistema ter z analizo politik, ki izboljšujejo dostop, učinkovitost in kakovost zdravstvene oskrbe.

OECD poleg tega, da daje na voljo izčrpne podatke o zdravju in širših socialnih in ekonomskih kazalnikih, objavlja polletna poročila o tem zdravje in Izobraževanje v regiji OECD.

 

 


 

Druge pobude in organizacije

Globalno zdravje 50/50

Global Health 50/50 je neodvisna, z dokazi podprta pobuda, katere cilj je pospeševanje ukrepov in odgovornosti za enakost spolov v svetovnem zdravju. Zavzema se za enakost spolov, enakost spolov in enakost zdravja v jedru vsega, kar počne. Deluje kot kanal, ki združuje akademske raziskave, znanje o tem, kako lahko pride do sprememb politike, in zagovarjanje sprememb politike in prakse.

Med drugimi viri Global Health 50/50 ponuja a Indeks spola in zdravja, razpon navodila za odpravljanje neenakosti med spoloma v zdravju in a priročnik za samoocenjevanje. Najdi zbirko podatkov tukaj.

Mednarodna zveza za spodbujanje zdravja in izobraževanje (IUHPE)

O IUHPE poslanstvo je spodbujati globalno zdravje in dobro počutje ter prispevati k doseganju pravičnosti na področju zdravja med državami in znotraj njih. IUHPE je neodvisna svetovna mreža, ki si prizadeva za izboljšanje zdravja in dobrega počutja z izobraževanjem,

delovanje skupnosti in zdrava javna politika.

IUHPE posebej deluje na temah nenalezljivih bolezni, trajnostnega razvoja, socialnih dejavnikov zdravja in promocija zdravja sistemov. Izrecno zagotavlja znanje, vire in orodja za tiste organizacije, ki se ukvarjajo s temi temami.

Pobuda za pravičnost v zdravju

O Pobuda za pravičnost v zdravju želi gojiti in negovati naslednjo generacijo vodenja ter zgraditi skupnostno skupnost za spodbujanje pravičnosti na področju zdravja v jugovzhodni Aziji in na Kitajskem. Program štipendiranja združuje strokovnjake iz različnih sektorjev in disciplin, da bi spodbudil naslednjo generacijo vodstvenih položajev v zagovoru za socialno pravičnost.

Univerza za globalno zdravstveno pravičnost

S sedežem v Ruandi, Univerza za globalno zdravstveno pravičnost spodbuja naslednjo generacijo zdravstvenih delavcev po vsem svetu. Njegov cilj je ustvariti voditelje in proizvajalce menjav, ki si prizadevajo zagotoviti bolj pravične in kakovostne zdravstvene storitve za vse. Programi so na voljo študentom, ki imajo izkušnje kot (zdravstveni) strokovnjaki, raziskovalci in strokovnjaki za javno zdravje in politiko, da bi študentom zagotovili razumevanje zapletenosti izvajanja oskrbe v vseh okoljih.


 

Hit Enter
Sledi nam
Na Facebooku
Na Twitterju
Na GooglePlus
Na Linkedinu
Na Pinterestu
Na Rss
Na Instagramu

Vsebina te spletne strani je strojno prevedena iz angleščine.

Čeprav smo si smiselno prizadevali za natančne prevode, lahko pride do napak.

Interaktivnega zemljevida in glosarja ni mogoče prevesti v drug jezik.

Žal nam je za nevšečnosti.

Naročite se na naš poštni seznam

 

Uspešno ste se naročili na glasilo

Pri poskusu pošiljanja zahteve je prišlo do napake. Prosim poskusite ponovno.

Naročeni boste na mesečno glasilo EuroHealthNet 'Health Highlights', ki zajema zdravstveno pravičnost, dobro počutje in njihove dejavnike. Če želite izvedeti več o tem, kako ravnamo z vašimi podatki, obiščite razdelek »zasebnost in piškotki« na tej spletni strani.

Naročite se na naš poštni seznam

 

Uspešno ste se naročili na glasilo

Pri poskusu pošiljanja zahteve je prišlo do napake. Prosim poskusite ponovno.

Naročeni boste na mesečno glasilo EuroHealthNet 'Health Highlights', ki zajema zdravstveno pravičnost, dobro počutje in njihove dejavnike. Če želite izvedeti več o tem, kako ravnamo z vašimi podatki, obiščite razdelek »zasebnost in piškotki« na tej spletni strani.
Preskoči na vsebino