Vytvorenie odkazu: Zamestnanosť, zdravie a rovnosť (Zásady EuroHealthNet)

Tento dokument EuroHealthNet Policy Précis skúma vplyv zamestnanosti na zdravie a cesty, ktorými trendy vo svete práce prehlbujú nerovnosti. Stanovuje rámec ochrany pracovníkov vytvorený prostredníctvom rôznych politík EÚ a medzinárodných politík a čo je potrebné urobiť na ochranu ľudí pred pracovnými rizikami. To zahŕňa fyzické, ako aj psycho-sociálne riziká, ako je stres, vyhorenie a depresia. Praktické príklady z Fínska, Walesu, Rakúska a Holandska ilustrujú, čo je možné urobiť pre vytváranie zdravých a spravodlivých pracovísk prostredníctvom národných politík a ako môžu zamestnávatelia pomôcť.

Prečítajte si úryvky tu.

Typ
EuroHealthNet, dokument pre MVO / občiansku spoločnosť, politika a analýza politík
téma
Zamestnanosť, zdravie pri práci, vzdelávanie dospelých, zamestnanosť mladých ľudí, finančné zabezpečenie, sociálna ochrana, sociálne začlenenie, prístup k starostlivosti, chudoba
Krajina
Európa
Úroveň
Európske, národné
rok
2021


Späť do databázy