Poučenie z posudzovania vplyvov na zdravie (Equity Action) (spracovanie a školenie)

Integrácia spravodlivosti do procesu posudzovania vplyvu je náročná, pretože rovnosť je ťažko definovateľný pojem, ktorý sa vzájomne nedohoduje medzi členskými štátmi (ČŠ) a má v rôznych kultúrach rôzny význam. Jednotná akcia Akciová akcia začala rozvíjať zručnosti a kapacity na hodnotenie vplyvu na zdravie (HIA) v celej Európe so zvláštnym zameraním na hodnotenie spravodlivosti. Ak sa HIA vykoná dobre, môže mať významný vplyv na nerovnosti v politike a zdraví. Táto správa je založená na hodnotiacich a reflexných správach od Ben Cave Associates, spätnej väzbe od účastníkov MS, ich prípadových štúdií a učenia sa od partnerských prezentácií.

Správa sa zameriava na dve oblasti

  1. - poučenie sa z vykonávania posudzovania vplyvov na zdravie so zameraním na ekvitu a -
  2. poučenie z poskytovania samotného školenia.

Správu nájdete tu. 

Typ
EuroHealthNet, Nástroje
téma
Správa vecí verejných, zdravie vo všetkých politikách, ekonomika pohody, hodnotenie vplyvu na zdravie, trvalo udržateľný rozvoj
Krajina
Európa
Úroveň
Európsky
rok
2011


Späť do databázy