Rovnosť v zdraví a regionálny rozvoj v EÚ - Uplatňovanie štrukturálnych fondov EÚ

Táto publikácia objasňuje dôvody, prečo je zdravie a rovnosť v zdraví neoddeliteľnou súčasťou hospodárskeho a sociálneho rozvoja spoločnosti a dosiahnutia cieľov prvoradej stratégie EÚ pre inteligentný, inovatívny a inkluzívny rast do roku 2020. Obsah správy je založený na výsledkoch dvoch štúdií uskutočnených regionálnou sieťou Equity Action. Toto je sieť tridsiatich európskych regiónov v desiatich členských štátoch, ktorá sa spojila v rámci akčného programu v oblasti rovnosti akcií (Spoločná akcia v oblasti nerovností v oblasti zdravia spolufinancovaná EÚ). Sieť identifikovala konkrétne príklady toho, ako je možné riešiť nerovnosti v oblasti zdravia na nižšej ako národnej úrovni, a ukázala, ako môžu odborníci v oblasti verejného zdravotníctva a osoby s rozhodovacími právomocami využiť štrukturálne fondy EÚ na dosiahnutie väčšej rovnosti v zdraví v Európe.

Publikáciu nájdete tu.

Typ
EuroHealthNet, vládny / inštitucionálny / verejný zdravotný štatutárny orgán
téma
Správa vecí verejných, zdravie vo všetkých politikách, ekonomika pohody, hodnotenie vplyvu na zdravie, trvalo udržateľný rozvoj
Krajina
Európa
Úroveň
Európsky
rok
2013


Späť do databázy