Financovanie EÚ

Na podporu verejného zdravia a podporu iniciatív v oblasti rovnosti v zdraví je možné použiť rôzne mechanizmy financovania EÚ.
Pandémia priniesla nebývalé výzvy pre verejné zdravie i hospodárstvo. Na pomoc členským štátom pri riešení týchto výziev vytvorila EÚ spolu s doteraz najväčším európskym programom v oblasti zdravia pohotovostný fond s názvom NextGenerationEU.

Súčasný dlhodobý rozpočet EÚ, Viacročný finančný rámec (VFR) pokrýva roky 2021-2027. Spolu je to 1.8 bilióna eur. The Nariadenie o VFR ukazuje, koľko sa pridelí do rôznych fondov EÚ, aby zodpovedalo dohodnutým strategickým prioritám EÚ.

Uprostred pandémie COVID-19 v roku 2020 bol súbežne s VFR dohodnutý ďalší núdzový „fond obnovy“ s názvom „NextGenerationEU“ (NGEU). NGEU bol navrhnutý tak, aby pomáhal riešiť krátkodobé a strednodobé účinky pandémie do roku 2024. Časť sa prevedie prostredníctvom nového nástroja na obnovu a odolnosť (RRF), ktorý je zriadený výslovne na financovanie investícií a reforiem v členských štátoch, vrátane okrem iného ich zdravie systémy starostlivosti.

Fondy a programy EÚ okrem iného ponúkajú príležitosti na zmeny prístupov, testovanie iniciatív, nadviazanie partnerstiev a zavedenie osvedčených postupov. Najdôležitejšie fondy EÚ, ktoré možno použiť na zlepšenie zdravia a zníženie nerovnosti v oblasti zdravia sú uvedené nižšie.

Členovia EuroHealthNet, ktorí hľadajú podrobnejšiu analýzu, by mali kontaktujte nás.


Viacročný finančný rámec (VFR)

Program EÚ v oblasti zdravia - EU4Health

EU4Health je odpoveďou EÚ na dopady COVID-19. Program bude dohliadať na investície vo výške 5.1 miliárd EUR, a stane sa tak najväčším európskym programom v oblasti zdravia, aký kedy bol v peňažnom vyjadrení. EU4Health bude poskytovať financovanie krajinám EÚ, zdravotníckym organizáciám a mimovládnym organizáciám (MVO). Prispeje k práci Európskej komisie na urgentných prioritách v oblasti zdravia, ako napr

Program EU4Health bude:

 • Zvyšovať pripravenosť EÚ na veľké cezhraničné zdravotné riziká.
 • Posilniť systémy zdravotníctva tak, aby mohli čeliť epidémiám i dlhodobým výzvam.
 • Vyrobiť lieky a zdravotnícke pomôcky dostupné a cenovo dostupné, zasadzujú sa za efektívne využitie systému antimikrobiálne látky, ako aj podporovať lekárske a farmaceutické inovácie.

Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) \ t

Viac ako polovica finančných prostriedkov EÚ prúdi cez 5 „európskych štrukturálnych a investičných fondov“ známych ako (EŠIF). Európska komisia a krajiny EÚ tieto fondy spravujú spoločne. Účelom všetkých týchto fondov je investovať do vytvárania pracovných miest, ako aj do udržateľného a zdravého európskeho hospodárstva a životného prostredia. Pre zdravie sú obzvlášť dôležité tri fondy:

 1. Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF) - podporuje vyvážený rozvoj v rôznych regiónoch EÚ. Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)
 2. Európsky sociálny fond (ESF) - podporuje projekty týkajúce sa zamestnanosti v celej Európe a investuje do ľudského kapitálu Európy - jej pracovníkov, mladých ľudí a všetkých, ktorí hľadajú zamestnanie. Európsky sociálny fond (ESF)
 3. Kohézny fond (CF) - financuje dopravné a environmentálne projekty v krajinách, kde hrubý národný dôchodok (HND) na obyvateľa predstavuje menej ako 90% priemeru EÚ. V rokoch 2014 - 20 sú to Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Grécko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko. Kohézny fond (KF)

Existujú dva ďalšie fondy:

 1. Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)
 2. Európsky námorný a rybársky fond (ENRF)

 

Pracovisko technickej podpory EuroHealthNet ESIF a informácie o tom, kde získať podporu

EuroHealthNet prevádzkuje Podpora ESIF, kde môžu členovia EuroHealthNet dostávať informácie o EŠIF (Európsky sociálny fond Plus (ESF +), Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF)sa Kohézny fond (KF)) vrátane procesov, politík a pozadia. Sme tiež schopní spojiť sa s našimi členmi, ktorí sa snažia spojiť s ostatnými členmi a ponúknuť možnosti partnerského učenia.

Navyše,
 • EuropeDirect je bodom prístupu k informáciám o EÚ. Služby vám môžu pomôcť prejsť džungľou informácií o EÚ, nasmerovať vás správnym smerom a poskytnúť konkrétne špecializované odpovede na praktické otázky.
 • váš Riadiaci orgán môže poskytovať poradenstvo v každej fáze podávania žiadosti o projekt v rámci politiky súdržnosti.

InvestEU

InvestEU je hlavným investičným programom EÚ na pomoc rastu európskeho hospodárstva. Združuje veľké množstvo finančných nástrojov EÚ zameraných na prvé obdobie, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii na podporu investícií, inovácií a vytvárania pracovných miest v Európe. Program bude prebiehať medzi rokmi 2021 a 2027.

InvestEU je založený na troch pilieroch:

  1. Fond InvestEU. Toto podporí štyri politické oblasti: udržateľná infraštruktúra; výskum, inovácie a digitalizácia; malé a stredné podniky; a čo je najdôležitejšie pre zlepšenie zdravia - sociálne investície a zručnosti.
  2. Poradenské centrum InvestEU. To poskytne krajinám technickú podporu a pomoc pri príprave, vývoji, štruktúrovaní a implementácii projektov vrátane budovania kapacít.
  3. Portál InvestEU. Toto spojí investorov a navrhovateľov projektov poskytnutím ľahko prístupnej a užívateľsky prívetivej databázy.

Fond spravodlivej transformácie na podporu európskeho ekologického obchodu

Fond spravodlivého prechodu (JTF) bola navrhnutá Európskou komisiou v januári 2020 ako súčasť European Green Deal. Je to príležitosť zamerať sa na životné prostredie determinanty zdravia.

JTF je finančný nástroj, ktorého cieľom je zmierniť nepriaznivé účinky prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo.

Iba prechodný fond bude sa usilovať podporovať regióny, odvetvia a pracovníkov postihnutých zeleným prechodom podporovaním:

 • Ekonomická diverzifikácia a modernizácia miestnej ekonomiky.
 • Zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikácia.
 • Aktívne začlenenie uchádzačov o zamestnanie na trhu práce.

Spolufinancovanie členskými štátmi, ako aj zdroje politiky súdržnosti doplnia rozpočet Fondu spravodlivého prechodu.

Spoločná poľnohospodárska politika

Spoločná poľnohospodárska politika (CAP) je navrhnutý na podporu spravodlivých príjmov pre výrobcov potravín a na vyváženie sily v potravinovom dodávateľskom reťazci.

Najdôležitejšie je, že tvorí dôležitú súčasť toho, aké môžu byť udržateľné európske potravinové systémy. Nevyhnutne to ovplyvňuje aj environmentálne podmienky, verejné zdravie a úroveň chudoby a sociálneho vylúčenia v EÚ.

Horizon Europe

Horizon Europe je program EÚ pre výskum a inovácie (VaI) (2021-2027). Bude to mieriť „zabezpečiť vedecký, technologický, hospodársky a spoločenský vplyv investícií Únie do výskumu a inovácií, posilniť vedecké a technické základy Únie a posilniť jej konkurencieschopnosť vo všetkých členských štátoch“ (Európska komisia, informačný prehľad, Horizon Europe).

Inými slovami, prostredníctvom tohto programu sa Európska únia zameriava na:

 • Zvyšujte produktivitu investíciami do výskumu a inovácií.
 • Transformujte našu spoločnosť digitálne a ekologicky.
 • Bojujte proti prepuknutiu koronavírusu zabezpečením spoločného vývoja a univerzálneho nasadenia diagnostiky, liečby a vakcín.

Navyše, Horizon Europe bude zahŕňať výskumné a inovačné misie na zvýšenie efektívnosti financovania sledovaním jasne stanovených cieľov. Za týmto účelom je päť misií EÚ spojených so spoločenskými výzvami, pričom všetky majú väzby na zdravie a determinanty zdravia:

 • rakovina
 • prispôsobenie sa zmene podnebia
 • zdravé oceány
 • klimaticky neutrálne mestá
 • zdravá pôda a jedlo

Z dôvodu nedávnej pandémie COVID-19 spojenej s environmentálnou krízou sa zdravie a životné prostredie dostávajú do centra pozornosti programu. V oblasti zdravia sa výskumné úsilie zameria na riešenie „výzvy, ako je pandémia koronavírusu, rozšírenie klinických pokusov, inovatívne ochranné opatrenia, virológia, vakcíny, liečba a diagnostika a transformácia výsledkov výskumu na opatrenia politiky v oblasti verejného zdravia“1Európska komisia, Informačný prehľad, Úloha výskumu a inovácií pri oživení Európy. Na druhej strane sa v oblasti životného prostredia bude výskumné úsilie zameriavať na podporu obnovy v súlade s cieľmi European Green Deal a podpora inovácií malých a stredných podnikov a začínajúcich podnikov.

Program Horizont Európa dosiahne 95.5 miliárd EUR, z toho 5.4 miliárd z NextGenerationEU. To predstavuje nárast o 33% oproti rozpočtu na predchádzajúci výskumný program, Horizont 2020 /

Digital Europe

Program Digitálna Európa bude podporovať digitálne posilnenie postavenia digitálnych technológií v celej EÚ, ako aj rýchlejšie zotavenie z krízy COVID-19 v celej EÚ. Program podporí päť hlavných oblastí digitálneho sektoru: Superpočítačového, umelá inteligencia, kyber ochrana, pokročilé digitálne zručnostia široké využitie digitálnych technológií v celej ekonomike a spoločnosti.

Program Digitálna Európa ponúka možnosti financovania na podporu digitálnych inovácií a zlepšenie služieb poskytovania sociálnej a zdravotnej starostlivosti.


NextGenerationEU

Obnova a odolnosť (RRF) a nástroj technickej podpory

Obnova a odolnosť je nový rozsiahly finančný nástroj na podporu reforiem a investícií. Je jadrom NextGenerationEU (celkového finančného nástroja na oživenie EÚ) a je úzko prepojené s Európsky semester.

Podporí krajiny pri stanovovaní hlavných reformných programov na roky 2021 - 2027 s cieľom čeliť krátkodobým a dlhodobým výzvam, ako aj pri zavádzaní inovácií v tých sektoroch, z ktorých budú mať najväčší úžitok.

REAKTOR

Táto iniciatíva je súčasťou stimulačného balíka NextGenerationEU. Zameriava sa na pokračovanie a rozširovanie opatrení na reakciu na krízy a na nápravu, ktoré už politika súdržnosti začala uskutočňovať, a zároveň rozširuje rozsah tak, aby zahŕňal zelené, digitálne a rast podporujúce investície.


Hit Enter
Sledujte nás
Na Facebooku
Na Twitteri
Na GooglePlus
Na Linkedin
Na Pintereste
Na Rss
Na Instagram

Obsah tejto webovej stránky je strojovo preložený z angličtiny.

Aj keď bolo vynaložené primerané úsilie na zabezpečenie presných prekladov, môžu sa vyskytnúť chyby.

Interaktívnu mapu a slovník nemožno preložiť do iného jazyka.

Ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti.

Prihlásiť sa do nášho mailing listu

 

Úspešne ste sa prihlásili na odber bulletinu

Pri pokuse o odoslanie žiadosti sa vyskytla chyba. Prosím skúste znova.

Budete prihlásení na odber mesačného bulletinu EuroHealthNet s názvom „Najdôležitejšie udalosti v zdraví“, ktorý sa zameriava na rovnosť v zdraví, pohodu a ich determinanty. Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o tom, ako narábame s vašimi údajmi, navštívte na tejto stránke sekciu „súkromie a súbory cookie“.
Prejsť na obsah