Globálna akcia

Globálne opatrenia na riešenie nerovností v oblasti zdravia a širších nerovností v našich spoločnostiach podporujú mnohé organizácie a iniciatívy.

Nerovnosti v oblasti zdravia sú prítomné na celom svete. Nie sú obmedzené na chudobných zdravie v chudobnejších krajinách a dobré zdravie v bohatých krajinách. Vďaka svojej univerzálnosti, dosiahnutiu rovnosť v oblasti zdravia si vyžaduje medzinárodnú akciu, ako aj akciu na miestnej a národnej úrovni.

 


 

Ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja

Prijatý v roku 2015 Ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN (SDGs OSN) sú univerzálnou výzvou na akciu zameranú na ukončenie chudoby, ochranu planéty a zlepšenie života všetkých, všade. 17 cieľov je súčasťou 2030 Agenda pre trvalo udržateľný rozvoj. Táto agenda stanovuje 15-ročný plán na dosiahnutie cieľov. Každý cieľ je dodávaný so sadou ukazovateľov. Pomáhajú merať pokrok v každej zo 193 krajín, ktoré sa dohodli, že budú pracovať na dosiahnutí cieľov.

Ciele trvalo udržateľného rozvoja informujú a usmerňujú iniciatívy na riešenie zdravotných a sociálnych nerovností na globálnej, národnej a miestnej úrovni. Iba jeden cieľ (SDG3 Veľa zdravia a pohody) sa zameriava priamo na zdravie. Cieľom každého z cieľov trvalo udržateľného rozvoja je však zamerať sa na determinanty zdravia. Opatrenia sa zameriavajú na globálne výzvy, ako je chudoba, nerovnosť, zmena podnebia, zhoršovanie životného prostredia, mier a spravodlivosť. Ciele udržateľného rozvoja sú preto užitočným nástrojom na riešenie nerovností v oblasti zdravia, ako aj širších sociálno-ekonomických nerovností, ktoré sú ich koreňom.

Ilustrácia cieľov udržateľného rozvoja, ktoré sú kľúčové pre globálne opatrenia v oblasti rovnosti v zdraví

Ciele udržateľného rozvoja a COVID-19

Pandémia COVID-19 so svojimi dramatickými účinkami na zdravie, hospodársky rast, zamestnanosť a chudobu by mohla ohroziť pokrok pri dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Dopad možno osobitne pocítiť v rozvojových krajinách. Tu môže nedostatok bezpečnostných sietí a všeobecné zdravotné zabezpečenie znamenať, že je menšia kapacita na liečbu osôb infikovaných vírusom a na zmiernenie hospodárskeho a sociálneho dopadu pandémie.

Skúsenosti z programu COVID-19 v skutočnosti ukazujú, že krajiny, ktoré dosiahli väčší pokrok pri plnení cieľov trvalo udržateľného rozvoja, boli lepšie schopné zvládnuť krízu. Napríklad predchádzajúci úspech v zabezpečovaní čistej vody (SDG6), znižovaní počtu ľudí žijúcich v slumoch (SDG11) a znižovaní neprenosných chorôb (SDG3) uľahčuje zmiernenie rizika nákazy vírusom. Zvyšovanie prístupu na internet a smartfóny (SDG9) navyše pomáha orgánom komunikovať s verejnosťou. Výsledkom bolo úspešnejšie uplatňovanie opatrení. Ukázalo sa však, že zlepšené systémy zdravotnej starostlivosti (SDG3) a systémy sociálnej ochrany (SDGs1 a 8) majú najvýraznejší vplyv na schopnosť krajín vyrovnať sa s krízou.

Pozerať sa dopredu

Výhľad do budúcnosti Udržateľné Rozvojových cieľov po roku 2020 zmiešané. Pre úspech musia krajiny nevyhnutne potrebovať

 • minimalizovať škody spôsobené COVID-19,
 • rýchlo sa spamätať zo škody,
 • vydržať a ďalej rozvíjať pozitívne zmeny, ktoré priniesla do svojich systémov zdravotnej starostlivosti, sociálnej ochrany a správy vecí verejných počas krízy COVID-19,
 • udržať a posilniť pozitívne zisky dosiahnuté v súvislosti s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja spojenými s planétami počas krízy COVID-19; a
 • znovu nabudiť úsilie zamerané na trvalo udržateľný rozvoj.

Meranie pokroku

V rámci EÚ

Titulná strana Trvalo udržateľný rozvoj v EÚSpráva Eurostatu „Trvalo udržateľný rozvoj v Európskej únii“ monitoruje pokrok pri dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja v EÚ v roku 2020. Správa sa týka pokroku dosiahnutého v EÚ ako celku, ako aj na úrovni členských štátov. Súhrn správy je k dispozícii tu. Eurostat ponúka aj niekoľko interaktívnych nástrojov, ktoré uľahčujú skúmanie pokroku Európskej únie pri dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Táto strana ponúka komplexný, ale prístupný prehľad pokroku EÚ v plnení jednotlivých cieľov, ako aj jej jednotlivých ukazovateľov. Ostatné stránky ponúkajú prehľad pokrok v každom SDG pre každý európsky členský štát alebo pomáhajú návštevníkom objaviť čo pre ne znamená každý SDG, v národnom aj európskom kontexte.

Okolo sveta

Správa OSN každý rok o pokroku dosiahnutom pri dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja na globálnej aj národnej úrovni.

 • Správa OSN o cieľoch udržateľného rozvoja do roku 2020 je k dispozícii tu.
 • Nájdete zhrnutie globálneho pokroku smerom k cieľom trvalo udržateľného rozvoja, ktoré majú termín 2020 tu.

Poskytujú sa tiež údaje o pokroku pri dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

 • Použitie tento odkaz na prístup k údajom, ktoré sa používajú pre ročné správy o pokroku.
 • Údaje a prehľad pokroku v jednotlivých krajinách nájdete v dostupných profiloch krajín tu.

 


 

Svetová zdravotnícka organizácia

و Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), špecializovaná agentúra OSN, sa zameriava na dosiahnutie lepšieho zdravia pre všetkých a všade. Spolupracuje so 194 členskými štátmi, v šiestich regiónoch a prostredníctvom viac ako 150 kancelárií po celom svete. Vďaka svojim odborným znalostiam a uznaniu je WHO dôležitým činiteľom pri informovaní a koordinácii globálnych opatrení zameraných na riešenie nerovností v oblasti zdravia.

V roku 1948 WHO definovala zdravie ako: stav úplnej fyzickej, duševnej a sociálnej pohody a nielen absencia choroby alebo slabosti. To predstavuje posun k holistickému prístupu k zdraviu. Tento prístup neberie do úvahy iba priame príčiny fyzických a duševných chorôb, ale aj sociálne, ekonomické a environmentálne determinanty, ktoré ovplyvňujú zdravie a blahobyt.

Logo WHO. WHO je kľúčovým partnerom v oblasti globálnych opatrení v oblasti rovnosti v zdraví

Odbor sociálnych determinantov zdravia WHO

و Oddelenie sociálnych determinantov zdravia WHO, ktorá je súčasťou globálnej kancelárie WHO, vedie úsilie WHO zamerané na riešenie sociálnych, fyzických a ekonomických podmienok, ktoré majú vplyv na zdravie. Zhromažďuje a rozširuje dôkazy o tom, čo funguje pri riešení týchto determinantov, pomáha pri budovaní kapacít a zasadzuje sa za akciu.

Komisia WHO pre sociálne determinanty zdravia

Komisia WHO pre Sociálne determinanty zdravia zamerané na podporu krajín a globálnych zdravotníckych partnerov pri riešení sociálnych faktorov vedúcich k zlému zdraviu a nerovnostiam v zdraví. Zvyšovalo povedomie o determinantoch zdravia a potrebe vytvárať lepšie sociálne podmienky pre zdravie Záverečná správa Komisie bol dodaný v roku 2008.

Ciele WHO pre tri miliardy

Trojnásobné miliardové cieleو Ciele WHO s trojnásobnými miliardami stanovili ambiciózne ciele pre lepšie zdravie miliárd ľudí do roku 2023. Fungujú ako meradlo pokroku a ako politická stratégia. Ciele sa zameriavajú na 1 miliardu ďalších ľudí:

 • profitovať z univerzálneho zdravotného poistenia
 • lepšie chránené pred zdravotnými pohotovosťami
 • tešiť sa z lepšieho zdravia a pohody

Cieľom Triple Billion Targets je výrazne zlepšiť zdravie prostredníctvom dôkazov intervencie, posilnenie zdravotníckych informačných systémov a podpora politík verejného zdravia, ktoré majú holistický prístup k zdraviu. Meranie týchto cieľov bolo zosúladené s cieľmi OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.

Ak sa chcete dozvedieť viac o pokroku pri dosahovaní cieľov, navštívte stránku Palubná doska Triple Billion,

 

Logo regionálnej kancelárie WHO pre EurópuRegionálna kancelária WHO pre Európu

Nenechajúc nikoho za sebou

Kto je v Európe súčasný pracovný program sa nazýva Jednotná akcia pre lepšie zdravie. Program stanovuje priority na obdobie rokov 2020 - 2025 na základe potrieb a očakávaní občanov od ich zdravotníckych orgánov:

 • univerzálny a cenovo dostupný prístup k starostlivosti
 • účinná ochrana pred mimoriadnymi udalosťami v oblasti zdravia
 • zdravé komunity, ktoré sú súčasťou ekonomika blahobytu.

Prostredníctvom európskeho pracovného programu sa WHO Europe zameriava na podporu zdravotníckych orgánov v členských štátoch pri plnení týchto očakávaní.

Program bol postavený na princípe nenechajúc nikoho za sebou, čím sa začleňujú opatrenia na riešenie pretrvávajúcich nerovností v oblasti zdravia v rámci krajín WHO a medzi nimi v rámci celej práce WHO v Európe.

Štyri hlavné priority programu sú:

Európsky úrad pre investície do zdravia a rozvoja WHO

Známy tiež ako kancelária WHO v Benátkach Úrad pre investície do zdravia a rozvoja poskytuje krajinám prispôsobenú politickú podporu pri navrhovaní, implementácii a hodnotení viacsektorových politík v oblasti zdravia a rovnosti v zdraví. Vytvára a šíri vedomosti a pomáha členským štátom budovaním partnerstiev a sietí.

Jej pracovný program zahŕňa 3 úzko prepojené oblasti:

 • Sociálne determinanty zdravia a rovnosť v zdraví
 • Zdravé nastavenia sietí
 • Investičné prístupy k zdraviu a pohode.

Správa o stave rovnosti v zdraví

Správa WHO v Benátkach viedla správu WHO z roku 2019 Správa o stave európskeho zdravotného stavu. Správa identifikovala základné podmienky potrebné na vytvorenie a udržanie zdravého života pre všetkých. Správa vyzvala vlády, aby prijali politické opatrenia na riešenie týchto piatich podmienok, ktorými sú:

 • kvalitné a dostupné zdravotnícke služby
 • zabezpečenie príjmu a sociálna ochrana
 • dôstojné životné podmienky
 • sociálny a ľudský kapitál
 • dôstojná práca a podmienky zamestnania.

Správa poskytla dôkazy o tom, že tieto podmienky vedú k nerovnostiam v oblasti zdravia vo všetkých 53 členských štátoch regiónu, a uviedla riešenia na zníženie týchto nerovností. Sprevádzala ju a správa o prípadových štúdiách úspešných príbehov, sľubných postupov a ponaučení.

Panamerická zdravotnícka organizácia WHO

Nezávislá komisia PAHO pre rovnosť a nerovnosti v zdraví v Amerike študovala hlavné príčiny nerovností v oblasti zdravia v Amerike a hodnotila dostupné faktory, ktoré vedú k nerovnostiam v zdraví v Amerike. Komisia zverejnila svoje Posledná správa obsahujúci 12 odporúčaní v roku 2019.

V roku 2020 PAHO posúdilo 32 národných plánov zdravia podať správu o tom, či a ako krajiny v Amerike integrujú úspechy v oblasti zdravia do strategických smerov činnosti v zdravotníctve. Poskytuje prehľad prístupov a pokroku, ktorý umožňuje zdieľanie vedomostí medzi krajinami o možnostiach zamerania na rovnosť v politike v oblasti zdravia. Uľahčí to tiež budúce sledovanie trendov v integrácii cieľov a prístupov v oblasti zdravia do politík.

Viac informácií o práci PAHO v oblasti rovnosti v zdraví je k dispozícii tu.

Regionálny úrad WHO pre Afriku (AFRO)

Program sociálnych a ekonomických determinantov zdravia AFRO poskytuje technickú podporu členským štátom a WHO na zníženie rozdielu v rovnosti v zdraví prostredníctvom opatrení v oblasti determinantov zdravia. Jeho webová stránka ponúka celý rad zdokumentovaných skúseností krajín s riešením sociálnych determinantov zdravia, ako aj s dosiahnutím pokroku smerom k Deklarácii z Ria o životnom prostredí a zdraví.  


 

Detský fond OSN (UNICEF)

UNICEF spolupracuje s vládami a partnermi vrátane občianskej spoločnosti na realizácii väčšiny svojich programov. Jej práca vychádza z cieľov trvalo udržateľného rozvoja a zameriava sa na zdravie aj na jeho determinanty. K dispozícii je kompletný prehľad aktivít UNICEF na dosiahnutie SDG tu.

 

 

Stratégia zdravia UNICEF na roky 2016 - 2030

و Stratégia zdravia UNICEF na roky 2016 - 2030 stanovuje dva všeobecné ciele: predchádzať úmrtiam matiek, novorodencov a detí a podporovať zdravie a vývoj všetkých detí. Na dosiahnutie týchto cieľov uplatňuje UNICEF tieto tri prístupy:

 • Riešenie nerovností vo výsledkoch v zdravotníctve
 • Posilnenie zdravotníckych systémov vrátane pripravenosti na núdzové situácie, reakcie a odolnosti
 • Podpora integrovaných viacodvetvových politík a programov.

Viaceré prieskumy klastrových indikátorov

Používanie s podporou UNICEF Viaceré prieskumy klastrových indikátorov (MICS), krajiny po celom svete pravidelne skúmajú domácnosti, aby získali prehľad o kľúčových ukazovateľoch blaha detí a žien. Prieskum pomáha vládam identifikovať tých, ktorí sú najviac znevýhodnení a potrebujú zásah. The Úrad UNICEF Innocenti pre výskum zhromažďuje značné množstvo údajov o zdraví a determinantoch zdravia u detí a rodín na celom svete. K dispozícii sú údaje, články v časopisoch a vizualizácie údajov tu.  


 

Rozvojový program OSN (UNDP)

UNDP pracuje v 170 krajinách a teritóriách po celom svete na odstránení chudoby a ochrane planéty. Pomáha krajinám rozvíjať silné politiky, zručnosti, partnerstvá a inštitúcie, aby si mohli udržať svoj pokrok. Jej prácu vedú ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.

Osobitní spravodajcovia OSN

Špeciálni spravodajcovia OSN skúmajú, monitorujú, radia a verejne informujú o globálnych výzvach. Osobitný spravodajca pre extrémnu chudobu a ľudské práva a osobitný spravodajca pre právo na fyzické a duševné zdravie uľahčujú získavanie vedomostí a krokov v oblasti rovnosti v zdraví na celom svete.

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)

IOM je organizácia Spojených národov, ktorá sa venuje podpore humánnej a riadenej migrácie v prospech všetkých. The Divízia Migration Health poskytuje a podporuje komplexné preventívne a liečebné programy v oblasti zdravia, ktoré sú prospešné, prístupné a spravodlivé pre migrantov a mobilné obyvateľstvo.

 


 

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)

OECD je medzinárodná organizácia, ktorá pracuje na vytváraní lepších politík pre lepší život. Jeho cieľom je formovať politiky, ktoré podporujú prosperitu, rovnosť, príležitosti a blahobyt pre všetkých.

V oblasti zdravia OECD pomáha krajinám dosiahnuť vysoko výkonné systémy zdravotníctva. Robí tak meraním výsledkov v oblasti zdravia a využívaním zdrojov systému zdravotníctva, ako aj analýzou politík, ktoré zlepšujú prístup, efektívnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti.

Okrem sprístupňovania komplexných údajov o zdraví a širších sociálnych a ekonomických ukazovateľov OECD vydáva polročné správy o zdravie a vzdelanie v regióne OECD.

 

 


 

Ďalšie iniciatívy a organizácie

Globálne zdravie 50/50

Global Health 50/50 je nezávislá iniciatíva založená na dôkazoch, ktorej cieľom je pokročiť v akcii a zodpovednosti za rodovú rovnosť v globálnom zdraví. Prihovára sa za hľadisko rodovej rovnosti, rodovej rovnosti a rovnosti v zdraví v jadre všetkého, čo robí. Funguje ako kanál, ktorý spája akademický výskum, vedomosti o tom, ako môže dôjsť k zmene politiky, a presadzuje zmenu politiky a praxe.

Medzi ďalšie zdroje, Global Health 50/50 ponúka a Pohlavie a zdravie Index, rozsah návody na riešenie rodových nerovností v zdraví a a sada nástrojov na sebahodnotenie. Nájsť zdrojovú databázu tu.

Medzinárodná únia pre podporu zdravia a vzdelávanie (IUHPE)

و IUHPE poslaním je podpora globálneho zdravia a pohody a prispievanie k dosiahnutiu rovnosti v zdraví medzi krajinami a v rámci nich. IUHPE je nezávislá globálna sieť odhodlaná zlepšovať zdravie a pohodu prostredníctvom vzdelávania,

činnosť komunity a zdravá verejná politika.

IUHPE pracuje osobitne na témach neprenosných chorôb, trvalo udržateľného rozvoja, sociálnych determinantov zdravia a podpora zdravia systémov. Konkrétne poskytuje vedomosti, zdroje a nástroje pre organizácie pracujúce na týchto témach.

Iniciatíva v oblasti zdravia

و Iniciatíva v oblasti zdravia si kladie za cieľ pestovať a rozvíjať budúcu generáciu vodcovských schopností a budovať spoločnú komunitu pre podporu rovnosti v zdraví v juhovýchodnej Ázii a Číne. Štipendijný program spája profesionálov zo širokého spektra sektorov a disciplín s cieľom podporiť ďalšiu generáciu vodcovských schopností v oblasti obhajoby sociálnej spravodlivosti.

Univerzita globálneho zdravia

So sídlom v Rwande, University of Global Health Equity podporuje budúcu generáciu globálnych zdravotníckych pracovníkov. Jeho cieľom je vytvoriť lídrov a tvorcov zmien, ktorí sa snažia poskytovať spravodlivejšie a kvalitnejšie zdravotnícke služby pre všetkých. Programy sa ponúkajú študentom, ktorí majú skúsenosti ako (zdravotnícki) ​​odborníci v oblasti starostlivosti, výskumní pracovníci a odborníci na verejné zdravie a politiku, aby sa zabezpečilo, že študenti pochopia zložitosť poskytovania starostlivosti vo všetkých prostrediach.


 

Hit Enter
Sledujte nás
Na Facebooku
Na Twitteri
Na GooglePlus
Na Linkedin
Na Pintereste
Na Rss
Na Instagram

Obsah tejto webovej stránky je strojovo preložený z angličtiny.

Aj keď bolo vynaložené primerané úsilie na zabezpečenie presných prekladov, môžu sa vyskytnúť chyby.

Interaktívnu mapu a slovník nemožno preložiť do iného jazyka.

Ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti.

Prihlásiť sa do nášho mailing listu

 

Úspešne ste sa prihlásili na odber bulletinu

Pri pokuse o odoslanie žiadosti sa vyskytla chyba. Prosím skúste znova.

Budete prihlásení na odber mesačného bulletinu EuroHealthNet s názvom „Najdôležitejšie udalosti v zdraví“, ktorý sa zameriava na rovnosť v zdraví, pohodu a ich determinanty. Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o tom, ako narábame s vašimi údajmi, navštívte na tejto stránke sekciu „súkromie a súbory cookie“.

Prihlásiť sa do nášho mailing listu

 

Úspešne ste sa prihlásili na odber bulletinu

Pri pokuse o odoslanie žiadosti sa vyskytla chyba. Prosím skúste znova.

Budete prihlásení na odber mesačného bulletinu EuroHealthNet s názvom „Najdôležitejšie udalosti v zdraví“, ktorý sa zameriava na rovnosť v zdraví, pohodu a ich determinanty. Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o tom, ako narábame s vašimi údajmi, navštívte na tejto stránke sekciu „súkromie a súbory cookie“.
Prejsť na obsah