Poučenie z posudzovania vplyvov na zdravie (Equity Action) (spracovanie a školenie)

Integrácia spravodlivosti do procesu posudzovania vplyvu je náročná, pretože rovnosť je ťažko definovateľný koncept, ktorý sa vzájomne nedohoduje medzi členskými štátmi (ČŠ) a má v rôznych kultúrach rôzny význam. Jednotná akcia v oblasti akciového kapitálu začala rozvíjať zručnosti a kapacity pre Dopad na zdravie Hodnotenie (HIA) v celej Európe so zvláštnym zameraním na hodnotenie spravodlivosti. Ak sa HIA vykoná dobre, môže mať významný vplyv na politiku a nerovnosti v oblasti zdravia. Táto správa je založená na ohodnotenie a správy o reflexii od Ben Cave Associates, spätná väzba od účastníkov MS, ich prípadové štúdie a učenie sa od partnerských prezentácií.

Správa sa zameriava na dve oblasti

  1. - poučenie sa z vykonávania posudzovania vplyvov na zdravie so zameraním na ekvitu a -
  2. poučenie z poskytovania samotného školenia.

Správu nájdete tu. 

Typ
EuroHealthNet, Nástroje
téma
Správa vecí verejných, zdravie vo všetkých politikách, ekonomika pohody, hodnotenie vplyvu na zdravie, trvalo udržateľný rozvoj
Krajina
Európa
Úroveň
Európsky
rok
2011


Späť do databázy