Narzędzia do pomiaru i rozwiązywania nierówności zdrowotnych

Dostępnych jest wiele narzędzi, które pomogą Ci zmierzyć i zrozumieć nierówności zdrowotne. Mogą pomóc ci ocenić, jak postępować i przeanalizować, jak polityka i działania mogą wpłynąć na równość w zdrowiu.

 


 

Narzędzia do pomiaru nierówności zdrowotnych

Pierwszy krok w adresowaniu nierówności zdrowotnych mierzy je.

Dane i wskaźniki

Zbiory danych włączone zdrowia maszyn ciężkich ‘health equity’ wskaźniki można znaleźć w baza danych o nierównościach zdrowotnych. Zawierają

Krótki przegląd sytuacji można również znaleźć w naszym mapa równości w zdrowiu Europy.

Oceny

Zestaw narzędzi WHO do oceny równości w zdrowiu (HEAT)

Połączenia Zestaw narzędzi do oceny równości w zdrowiu to aplikacja ułatwiająca ocenę nierówności zdrowotnych w poszczególnych krajach. W 2021r CIEPŁO Plus została uruchomiona, umożliwiając użytkownikom przesyłanie i pracę z własną bazą danych.

Oba zestawy narzędzi są zorganizowane wokół dwóch głównych komponentów:

 • Zbadaj nierówności, który umożliwia użytkownikom zbadanie sytuacji w jednym interesującym nas otoczeniu (np. kraju, prowincji lub dystrykcie) w celu określenia najnowszej sytuacji nierówności i zmiany nierówności w czasie.
 • Porównaj nierówności, który umożliwia użytkownikom benchmark, czyli porównanie sytuacji w jednym interesującym nas otoczeniu z sytuacją w innych.

Nierówności można oceniać za pomocą zdezagregowanych danych i miar sumarycznych, które są wizualizowane na różnych interaktywnych wykresach, mapach i tabelach. Wyniki można eksportować i zapisywać w różnych formatach.

Dodatkowo nowy Repozytorium danych HEAT Plus został wydany. To jest repozytorium zbiorów danych zdezagregowanych danych sformatowanych do przesłania do HEAT Plus. Aplikacja jest częścią większego zbioru narzędzi i zasobów WHO, które zostały opracowane w celu wspierania krajów w monitorowaniu nierówności zdrowotnych (wszystkie dostępne za pośrednictwem Monitor kapitału WHO w zakresie zdrowia).

Możesz dowiedzieć się więcej w naszym baza danych.


 

Narzędzia do pomiaru i poprawy wpływu polityk i interwencji

Nierówności zdrowotne są spowodowane i powiązane z wieloma czynnikami wewnątrz i na zewnątrz systemów opieki zdrowotnej. Ważne jest, aby równość w zdrowiu była uwzględniana w politykach obejmujących na przykład pracę, edukację, ochronę socjalną, środowisko i systemy żywnościowe.

Oceny wpływu na zdrowie

Oceny wpływu na zdrowie (HIA) są praktycznymi narzędziami do oceny wpływu polityki, strategii i inicjatyw spoza sektora zdrowia (np. transport, zatrudnienie i środowisko), które mają na zdrowie. Celem HIA jest informowanie decydentów o niekorzystnych skutkach zdrowotnych proponowanych działań oraz wspieranie identyfikacji odpowiednich opcji politycznych

HIA powinny najpierw przyjrzeć się wpływowi polityki a następnie przyjrzyj się rozkładowi tego wpływu na różne grupy. Jednak kapitał własny nie jest obecnie konsekwentnie uwzględniany w HIA.

Przydatne zasoby:

Modelowanie inwentaryzacji i systemu zarządzania wiedzą

Modele są stylizowanymi reprezentacjami świata rzeczywistego używanymi do oceny zachowania systemu przy określonych założeniach (politycznych). Mogą wspierać decydentów w całym cyklu politycznym i w wielu różnych obszarach polityki. MIDAS, system inwentaryzacji modelowania i zarządzania wiedzą Komisji Europejskiej, dokumentuje modele, które wykorzystała do określenia scenariusza (-ów) bazowego (-ych) i oceny środowiskowego, gospodarczego i społecznego wpływu proponowanych opcji polityki.

Równość w zdrowiu we wszystkich polisach (HiAP)

Równość zdrowotna we wszystkich politykach (HiAP) to strategia polityczna ukierunkowana na klucz społeczne determinanty zdrowia poprzez zintegrowane odpowiedź polityczna w odpowiednich obszarach polityki, a ostatecznym celem jest wspieranie równości w zdrowiu.

 

Audyty akcji w zakresie zdrowia

Audyty nierówności zdrowotnych to połączenie procedur, metod i narzędzi. Możesz ich użyć do oceny wpływu polityk i implikacji polityki na zdrowie populacji oraz rozkładu tych skutków w populacji. Przykładowe audyty wspólnego działania UE w sprawie nierówności zdrowotnych (2010–2013)

Stosowanie soczewki równości do wszystkich polityk, które mają wpływ na zdrowie

Hiszpańskie Ministerstwo Zdrowia opracowało plik przewodnik metodologiczny pomoc decydentom we włączaniu perspektywy równości w zdrowiu do strategii, programów i działań. Praktyczne narzędzie ma na celu uwrażliwienie specjalistów z sektora zdrowia i innych sektorów na wpływ ich polityki na nierówności zdrowotne i determinanty zdrowia. Przewodnik jest częścią szerszej Hiszpańska strategia na rzecz równości w zdrowiu, w szczególności jej celem jest promowanie i rozwijanie świadomości i narzędzi równości w zdrowiu we wszystkich obszarach polityki. Na dodatkowy dokument ma na celu ułatwienie korzystania z przewodnika na poziomie lokalnym.

Przewodnik obejmuje następujące trzy fazy:

   1. Wstępny analiza polityk za pomocą listy kontrolnej;
   2. Cykl rewizje, ułatwione w pięciu krokach. Ten cykl pomaga ocenić
    • czy strategia, program lub działanie działa,
    • czy pewne grupy są pomijane,
    • jakie bariery napotykają grupy
    • jak polityka współdziała z determinantami zdrowia
    • jak należy przeprojektować politykę.
   3. A renowacje zasad na podstawie zmian dokonanych w kroku 2.

Znajdź przewodnik metodologiczny (w języku hiszpańskim) tutaj i (w języku angielskim) tutaj.

W 2022 roku zaktualizowana wersja listy kontrolnej została opublikowana zarówno w hiszpański maszyn ciężkich Angielski, która stanowi część pierwszej fazy wspomnianego powyżej procesu. Lista kontrolna została zaktualizowana stworzyć narzędzie, które samo w sobie umożliwia przeprowadzenie analizy skupiającej się na równości i społecznych determinantach zdrowia oraz zdefiniowanie propozycji ulepszeń.

Lokalne działania mające na celu zwalczanie nierówności zdrowotnych: system, skala i zrównoważony rozwój

Ten zasób (2017) został opracowany, aby wspierać lokalne działania mające na celu zwalczanie nierówności zdrowotnych, pomagając lokalnym partnerom określić, jakie interwencje może wymiernie poprawić wyniki. Określa różne sposoby myślenia o interwencjach mających na celu zmniejszenie nierówności zdrowotnych, a mianowicie:

 • Interwencja na różnych poziomach ryzyka
 • interweniowanie w celu uzyskania wpływu w czasie
 • interweniując przez całe życie.

Aby mieć rzeczywisty wpływ, wszystkie interwencje muszą być prowadzone na dużą skalę, aby dotrzeć do dużej części populacji. Został opracowany przez Public Health England, Zmniejszanie nierówności zdrowotnych: system, skala i trwałość - publikacja Zmniejszanie nierówności zdrowotnych: system, skala i zrównoważony rozwój - udostępnianie slajdów

Zrozumienie wpływu indywidualnych zachowań, usług publicznych, programów i polityk na zdrowie i dobre samopoczucie w Walii

Obejmuje to interaktywne Narzędzie do raportowania ramowych wyników zdrowia publicznego (2019) aby pomóc zrozumieć wpływ indywidualnych zachowań, usług publicznych, programów i polityk na zdrowie i dobre samopoczucie w Walii. Zawiera również recenzje i streszczenia np. Relacje między mieszkaniem i jego otoczeniem a zdrowiem, dobrostanem i równością, a także szeroką gamę innych informacji, takich jak linki do innych stron internetowych oraz kluczowe dane i kluczowe źródła dowodów. Narzędzie to opracowało Public Health Wales Observatory.


 

Narzędzia do pomiaru i poprawy wpływu polityk i interwencji wewnątrz systemów opieki zdrowotnej

Zajmij się nierównościami zdrowotnymi i równością w programach pracy, usługach lub cyklach planowania biznesowego

Połączenia Narzędzie do oceny równości zdrowia (HEAT) z Public Health England to ramy składające się z serii pytań i podpowiedzi, zaprojektowanych w celu wspierania specjalistów w całym systemie zdrowia publicznego i szeroko rozumianej gospodarce zdrowotnej w systematycznym zajmowaniu się nierównościami zdrowotnymi i równością w ich programach pracy, usługach lub cyklach planowania biznesowego. Narzędzie ma 4 jasne etapy: Przygotowanie; Oszacować; Udoskonal i zastosuj; Przejrzeć. Zapewnia łatwy do naśladowania szablon, który można elastycznie stosować w celu dostosowania do różnych programów pracy.

Równość w programach przesiewowych

To zdjęcie Zestaw narzędzi zawiera wytyczne dla pracowników służby zdrowia, dostawców badań przesiewowych i zleceniodawców. Zawiera serię pytań, które mają pomóc w opracowaniu protokołu audytu, który dotyczy 3 obszarów:

 1. Identyfikacja nierówności zdrowotnych w kwalifikującej się grupie usług badań przesiewowych.
 2. Ocena nierówności zdrowotnych w odniesieniu do usług badań przesiewowych.
 3. Określenie działań, które możesz podjąć, aby zmniejszyć nierówności.

 

Podejście Innov8 do przeglądu krajowych programów zdrowotnych, aby nikogo nie pozostawiać w tyle

Podejście Innov8 jest zasobem do działań w ramach celu zrównoważonego rozwoju (SDG) „nie zostawiaj nikogo w tyle”.

Ośmiostopniowy proces analityczny obejmuje multidyscyplinarny zespół. Wynikiem są zalecenia dotyczące poprawy wyników programu zdrowotnego poprzez konkretne działania

 • adres nierówności zdrowotne
 • wspierać równość płci
 • poprawić ochronę zdrowia
 • zajmują się krytycznymi społecznymi determinantami zdrowia.

Podręcznik techniczny Innov8 zawiera wskazówki i arkusze ćwiczeń dla każdego z 8 zaangażowanych kroków.

Więcej o podejściu Innov8

Podręcznik techniczny Innov8


 

Narzędzia dotyczące równości w zdrowiu i środowisku

Istnieje kilka narzędzi do rozważenia interakcji między równością w zdrowiu a (zabudowanym) środowiskiem. Obejmuje to specjalne planowanie i użytkowanie, a także szersze kwestie, takie jak zmiany klimatu.

Umieść standardowe narzędzie

Połączenia Umieść narzędzie standardowe zapewnia prostą strukturę do strukturyzowania rozmów o miejscu. Pozwala przemyśleć fizyczne elementy miejsca (na przykład budynki, przestrzenie i połączenia transportowe), a także aspekty społeczne (na przykład czy ludzie czują, że mają coś do powiedzenia w procesie podejmowania decyzji). Narzędzie wyświetla podpowiedzi do dyskusji, pozwalając w metodyczny sposób rozważyć wszystkie elementy miejsca. Narzędzie wskazuje atuty miejsca, a także obszary, w których można je ulepszyć. Czytać o mówiące „miejsce” - rozmowa o zdrowiu publicznym dla każdego?

Sieć zdrowego miasta WHO

Kompendium narzędzi, zasobów i sieci WHO Healthy City Network (2020) to pakiet wsparcia dla wdrażania (2020) Łączy w sobie szeroką gamę zasobów, które można wykorzystać w celu osiągnięcia zrównoważonego i sprawiedliwego rozwoju obszarów miejskich na poziomie lokalnym, poprzez całe miasto i całe społeczeństwo.

Model koncepcyjny i zestaw narzędzi politycznych, które łączą zdrowie, równość w zdrowiu i środowisko

Zestaw narzędzi polityki DZIEDZIĆ

Zasoby te obejmują model koncepcyjny INHERIT, a także informacje, zalecenia i studia przypadków z całej Europy na temat wdrażania polityk i interwencji, które jednocześnie przyczyniają się do przywrócenia środowiska naturalnego oraz poprawy zdrowia i równości.

Podejścia ukierunkowane terytorialnie na zmniejszanie nierówności zdrowotnych

Zasoby te obejmują szereg informacji, narzędzi i zasobów wspierających skoordynowane działania między władzami lokalnymi, służbą zdrowia oraz sektorem wolontariackim i społecznym w celu zmniejszenia nierówności zdrowotnych w Anglii. Public Health England, Association of Directors of Public Health oraz Local Government Association opublikowały zasoby w 2019 r. Nierówności zdrowotne: podejście miejscowe w celu zmniejszenia nierówności - GOV.UK


 

Dodatkowe narzędzia

Narzędzia, baza danych i publikacje Public Health Scotland

Witryna Public Health Scotland zawiera szeroką gamę Narzędzia i zasoby dotyczące nierówności zdrowotnych, w tym Narzędzia do monitorowania i oceny, informacje o Oceny wpływu nierówności zdrowotnychi obszerny Baza danych publikacji.

Połączenia Sieć wiedzy NHS Scotland posiada również obszerną bazę danych książek, czasopism i artykułów na temat nierówności zdrowotnych.

Praktyczny przewodnik dotyczący uzasadnienia zrównoważonych inwestycji

Jak argumentować za zrównoważonymi inwestycjami w dobre samopoczucie i równość w zdrowiu: praktyczny przewodnik przedstawia krok po kroku proces syntezy, przekładania i przekazywania dowodów dotyczących zdrowia publicznego i ekonomiki zdrowia do polityki i praktyki, przedstawiając argumenty za zrównoważonymi inwestycjami w dobrostan i sprawiedliwość w zdrowiu. Public Health Wales i WHO Collaborating Centre on Investment for Health and Well-being opracowały przewodnik.

Projektowanie polityk i programów zdrowia publicznego

Narzędzia partycypacyjne dla zdrowiaTen bezpłatny kurs Udemy zawiera instrukcje dotyczące projektowania polityk i programów zdrowia publicznego w oparciu o logikę partycypacyjną, aby uwzględnić głosy i żądania osób, które są odbiorcami działań, które należy podjąć. 

Wciśnij Enter
Bądż na bieżąco
Na Facebooku
Na Twitterze
W GooglePlus
Na Linkedin
Na Pinterest
Na RSS
Na Instagramie

Treść tej witryny jest przetłumaczona maszynowo z języka angielskiego.

Chociaż dołożono wszelkich starań, aby zapewnić dokładne tłumaczenia, mogą wystąpić błędy.

Interaktywna mapa i glosariusz nie mogą być przetłumaczone na inny język.

Przepraszamy za niedogodności.

Zapisz się na naszą listę mailingową

 

Udało Ci się subskrybować biuletyn

Wystąpił błąd podczas próby wysłania żądania. Proszę spróbuj ponownie.

Zostaniesz zapisany do comiesięcznego biuletynu EuroHealthNet „Najważniejsze informacje o zdrowiu”, który obejmuje równość w zdrowiu, dobre samopoczucie i ich uwarunkowania. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak postępujemy z Twoimi danymi, odwiedź sekcję „Prywatność i pliki cookie” na tej stronie.

Zapisz się na naszą listę mailingową

 

Udało Ci się subskrybować biuletyn

Wystąpił błąd podczas próby wysłania żądania. Proszę spróbuj ponownie.

Zostaniesz zapisany do comiesięcznego biuletynu EuroHealthNet „Najważniejsze informacje o zdrowiu”, który obejmuje równość w zdrowiu, dobre samopoczucie i ich uwarunkowania. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak postępujemy z Twoimi danymi, odwiedź sekcję „Prywatność i pliki cookie” na tej stronie.
Przejdź do treści