Zmierzenie się z projektem GRADIENT w nierównościach zdrowotnych

Projekt Gradient to wspólny projekt badawczy obejmujący 12 instytucji (uniwersytety, instytuty badawcze i zdrowie publiczne
instytuty) z całej Europy. Celem projektu było zidentyfikowanie środków, które mogłyby zniwelować gradienty społeczno-ekonomiczne w zdrowiu wśród dzieci i młodzieży w UE. Głównymi celami było opracowanie opartych na konsensusie europejskich ram monitorowania i oceny polityk zdrowia publicznego, ocena, czy i dlaczego dzieci i rodziny z różnych grup społeczno-ekonomicznych reagują i działają inaczej na interwencje polityki publicznej, dokonanie przeglądu czynników ochronnych dla zdrowie dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, koncentrując się na kapitale społecznym oraz analizując różne systemy opieki społecznej i ogólne polityki w różnych krajach UE oraz porównując wpływ na rodziny i dzieci. Ustalenia i wyniki projektu zostały sformułowane w zalecenia dotyczące polityki i rozpowszechnione na szczeblu UE, krajowym i regionalnym.

Znajdź więcej informacji tutaj. 

Przeczytaj o tym w Strona działań UE.

Typ
EuroHealthNet, organizacje i inicjatywy zajmujące się nierównościami zdrowotnymi, analiza polityki i polityki, badania
Motyw
Zdrowie matki, stan przedporodowy, choroby w dzieciństwie, zdrowie młodzieży, edukacja
Państwo
Europie
poziom
europejski


Powrót do bazy danych