Polityki i strategie promowania równości społecznej w zdrowiu

Polityki i strategie promowania równości społecznej w zdrowiu stanowił dokument wprowadzający do Strategii WHO dla Europy, opublikowany w 1991 r. Dokument miał na celu dalszy rozwój dyskusji na temat poprawy równości w zdrowiu poprzez nakreślenie podejścia strategicznego.

Dokument jest najbardziej znany z pierwszego wprowadzenia modelu tęczy Dalhgrena i Whiteheada, który konceptualizuje determinanty zdrowia. Model odwzorowuje relacje między jednostką, jej środowiskiem i zdrowiem. W centrum modelu znajduje się jednostka, która posiada indywidualne i często stałe cechy, takie jak wiek, płeć i cechy konstytucyjne. Jednostka jest otoczona różnymi sferami, które mają wpływ na zdrowie i które teoretycznie można modyfikować przez politykę. Obejmują one indywidualne czynniki stylu życia, wpływy społeczności oraz warunki życia i pracy. W tych sferach lokują się determinanty zdrowia, takie jak palenie, poziom wykształcenia i ubóstwo.

Model Rainbow kładzie nacisk na interakcje: indywidualne style życia są osadzone w normach społecznych i sieciach oraz w warunkach życia i pracy. Te z kolei są związane z szerszym otoczeniem społeczno-ekonomicznym i kulturowym.

Czynnikami determinującymi stan zdrowia, na które mogą mieć wpływ decyzje indywidualne, handlowe lub polityczne, mogą być pozytywne czynniki zdrowotne, czynniki ochronne, a także czynniki ryzyka

Znajdź dokument WHO Polityki i strategie promowania równości społecznej w zdrowiu tutaj

Model jest dalej rozwijany w raporcie pt Strategie europejskie
za walkę z nierównościami społecznymi w zdrowie - cz 2, przez WHO Europa. Znajdź ten raport tutaj.

Typ
Rządowy / instytucjonalny / statutowy dokument dotyczący zdrowia publicznego, analiza polityki i polityki, badania
Motyw
Środowisko zbudowane (mieszkalnictwo, transport, urbanistyka), zatrudnienie, zdrowie zawodowe, edukacja dorosłych, zatrudnienie młodzieży, bezpieczeństwo finansowe, ochrona socjalna, włączenie społeczne, dostęp do opieki, ubóstwo, zarządzanie, zdrowie we wszystkich politykach, ekonomia dobrego samopoczucia, wpływ na zdrowie Ocena, zrównoważony rozwój, grupy narażone na zagrożenia: kobiety, mniejszości etniczne, LGBTI +, migranci, niepełnosprawność, systemy i usługi zdrowotne, podstawowa opieka zdrowotna, systemy zintegrowane, usługi profilaktyczne, pracownicy służby zdrowia, zdrowie matki, stan przedporodowy, choroby w dzieciństwie , zdrowie młodzieży, edukacja, choroby niezakaźne, alkohol, odżywianie, otyłość, rak, palenie, aktywność fizyczna
PAŃSTWO
Europa
poziom
Europejskie, międzynarodowe, krajowe
Rok
przed 2010


Powrót do bazy danych