Równość w zdrowiu i rozwój regionalny w UE - stosowanie funduszy strukturalnych UE

Niniejsza publikacja wyjaśnia, dlaczego zdrowie i równość w zdrowiu są integralną częścią rozwoju gospodarczego i społecznego społeczeństw oraz osiągnięcia celów nadrzędnej strategii UE 2020 na rzecz „Inteligentnego, innowacyjnego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu”. Treść raportu opiera się na wynikach dwóch badań przeprowadzonych przez Regionalną Sieć Equity Action. Jest to sieć trzydziestu regionów europejskich w dziesięciu państwach członkowskich, która została połączona w ramach programu działań na rzecz równości (współfinansowanego przez UE wspólnego działania w sprawie nierówności zdrowotnych). Sieć zidentyfikowała konkretne przykłady tego, w jaki sposób nierówności zdrowotne można rozwiązać na szczeblu niższym niż krajowy, i pokazała, w jaki sposób fundusze strukturalne UE mogą być wykorzystywane przez pracowników służby zdrowia i decydentów w celu osiągnięcia większej równości w zdrowiu w Europie.

Znajdź publikację tutaj.

Typ
EuroHealthNet, rządowy / instytucjonalny / publiczny dokument dotyczący zdrowia publicznego
Motyw
Zarządzanie, zdrowie we wszystkich obszarach polityki, ekonomia dobrostanu, ocena wpływu na zdrowie, zrównoważony rozwój
Państwo
Europie
poziom
europejski
Rok
2013


Powrót do bazy danych