O nierównościach zdrowotnych

Europejczycy konsekwentnie mówią, że zdrowie jest dla nich jednym z najważniejszych problemów1 Standardowe badanie Eurobarometru; https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm, a pandemia COVID-19 pokazała, jak zdrowie ma kluczowe znaczenie dla naszych gospodarek i społeczeństw. Różne sposoby, w jakie ludzie zostali dotknięci pandemią, pokazują, że niektórym grupom ludzi jest znacznie łatwiej chronić swoje zdrowie.

Co to są nierówności zdrowotne?

Nierówności zdrowotne to „systematyczne różnice zdrowotne między grupami społecznymi" których można uniknąć i które są niesprawiedliwe. Znajdź pełną definicję w glosariuszu nierówności zdrowotnych.

Im wyższy status społeczno-ekonomiczny danej osoby, tym bardziej jest to prawdopodobne, że jest ona zdrowsza. Sytuacja jest podobna we wszystkich regionach UE. Dochód lub poziom wykształcenia zwykle determinuje status społeczno-ekonomiczny.

Status społeczno-ekonomiczny osoby w porównaniu z innymi osobami mieszkającymi w tym samym miejscu odzwierciedla ich względne prawdopodobieństwo na:

 • przedwcześną zachorowalność
 • nadwagę lub otyłość
 • przedwcześny zgon.

Pandemia COVID-19 pandemia nie tylko skupiła się na istniejących nierównościach zdrowotnych. W niektórych przypadkach zwiększył je poprzez nieproporcjonalny wpływ na określone grupy ludności.

Nierówności zdrowotne są widoczne wśród osób o różnym dochodzie, zamożności i różnym poziomie edukacji, ale także wśród osób różnej płci, rasy i pochodzenia etnicznego, wsrod różnych zawodów i miejscach zamieszkania.

 


 

Różnice w zdrowiu osób według dochodów
Różnice w zdrowiu zgłaszanym przez samych respondentów według dochodów (Forster, T., Kentikelenis, A., Bambra, C .; Nierówności zdrowotne w Europie: ustawienie sceny dla postępowych działań politycznych; https://doi.org/10.13140/RG.2.2.20665.21608)

 

Kto jest dotknięty?

Nierówności zdrowotne dotykają wszystkich. „Gradient społeczny” lub „gradient społeczno-gospodarczy w zdrowiademonstruje to. Termin gradient społeczny opisuje zjawisko, w którym z każdym krokiem w dół drabiny społeczno-ekonomicznej następuje odpowiedni spadek stan zdrowia. Innymi słowy, im większy stopień niekorzystnej sytuacji, tym gorszy stan zdrowia i krótsza oczekiwana długość życia. Ta zależność jest widoczna we wszystkich społeczeństwach.

 

Jak możesz zmierzyć różnice w stanie zdrowia?

Różnice w stanie zdrowia mierzymy poprzez:

 • śmiertelność,
 • zachorowalność (zachorowalność)
 • jakie jest prawdopodobieństwo, że ludzie będą angażować się w zachowania, które stanowią zagrożenie dla zdrowia. Mogą to być zachowania takie jak palenie, nadmierne spożycie alkoholu, niewystarczająca aktywność fizyczna lub zła dieta.

 


 

 

Czy można uniknąć nierówności zdrowotnych?

Stromość gradientu zdrowia i poziom nierówności różni się w zależności od kraju i regionu. To pokazuje że:

 • są zbudowane społecznie
 • można je zmniejszyć rozsądnymi środkami
 • że w związku z tym można ich uniknąć i są niesprawiedliwe.

Więcej informacji na temat nierówności zdrowotnych i społeczno-ekonomicznego gradientu zdrowia, wraz ze szczegółowymi danymi z całej UE, można znaleźć w tym broszura.

80.4% z 20% najbogatszych mieszkańców UE uważa się za cieszących się dobrym lub bardzo dobrym stanem zdrowia, w porównaniu z 61.2% najbiedniejszej populacji.


 

 

Grafika pokazująca, że ​​20% najbiedniejszej populacji ocenia swoje zdrowie jako znacznie gorsze niż przeciętna populacja i 20% najbogatszej populacji
Samoocena zdrowia 20% najbiedniejszej populacji w porównaniu ze średnią i górnych 20% najbogatszej populacji. Zaczerpnięte z Zestawienie informacji EuroHealthNet na temat nierówności zdrowotnych.

 


 

Infografika CHAIN ​​ilustruje, że COVID-19 jest w rzeczywistości syndemiczną pandemią (połączyć)

Nierówności zdrowotne i COVID-19

Przewiduje się, że pandemia COVID-19 doprowadzi do recesji gospodarczej w całej Europie, co zaostrzy nierówności zdrowotne. Coraz bardziej oczywiste jest, że osoby z grup o niższych dochodach i zatrudnienie o niskich kwalifikacjach są najbardziej narażone na zarażenie się i śmierć na tę chorobę.

Pandemia COVID-19 będzie pogłębiać te istniejące wcześniej nierówności zdrowotnei mają największy wpływ na życie ludzi żyjących w niedostatku. Plik dostępne ograniczone dane (z Wielkiej Brytanii) sugeruje, że wśród osób dorosłych w wieku produkcyjnym śmiertelność wśród mężczyzn o niskich kwalifikacjach jest najwyższa. Dalsze badania sugerują, że czarnoskórzy mężczyźni i kobiety są odpowiednio 4.2 i 4.3 razy bardziej narażeni na śmierć w wyniku śmierci związanej z COVID-19 niż mężczyźni i kobiety rasy białej.

Wygląda na to, że większość ofiar śmiertelnych to osoby z chorobami podstawowymi, takimi jak wysokie ciśnienie krwi, cukrzyca i choroby serca lub układu oddechowego2Hans Henri P Kluge, * Kremlin Wickramasinghe, Holly L Rippin, Romeu Mendes, David H. Peters, Anna Kontsevaya, Joao Breda; Zapobieganie i kontrola chorób niezakaźnych w odpowiedzi na COVID-19; https://doi.org/10.1016/ S0140-6736(20)31067-93Martini N, Piccinni C, Pedrini A, Maggioni A; CoViD-19 i choroby przewlekłe: aktualna wiedza, przyszłe kroki i projekt MaCroScopio; Recenti Prog Med. 2020 kwiecień; 111 (4): 198-201. doi: 10.1701 / 3347.33180; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/323194394Wang B, Li R, Lu Z, Huang Y; Czy współwystępowanie zwiększa ryzyko pacjentów z COVID-19: dowody z metaanalizy; Starzenie się (Albany NY). 2020 kwietnia 8; 12 (7): 6049-6057. doi: 10.18632 / aging.103000. Epub 2020, 8 kwietnia;https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32267833. Im osoba jest w bardziej niekorzystnej sytuacji społecznej i ekonomicznej, tym bardziej prawdopodobne jest, że będą cierpieć na te choroby. Choroby, którym w dużej mierze można zapobiec.

Rozprzestrzenianie się wirusa podkreślił potrzeby migrantów, osób ubiegających się o azyl i Romów, którzy już doświadczają dyskryminacji i nierówności zdrowotnych. Stanowią tylko część z 26% ludzi w Europie żyjących w przeludnionych przestrzeniach. W warunkach odosobnienia ludzie są bardziej narażeni na przemoc interpersonalną w domu - zwłaszcza kobiety i osoby LGBTI.

Zdrowie psychiczne

Ten gradient społeczny dotyczy również ryzyka złego stanu zdrowia psychicznego, którym będzie zaostrzone przez izolację, strach i niepewność, ZA badanie z Holenderskiego Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego i Środowiska odkryli, że ponad jedna trzecia osób twierdzi, że podczas pandemii czuła się znacznie bardziej niespokojna, przygnębiona, zestresowana i samotna. Około 20% ma więcej problemów ze snem niż wcześniej. We Francji, ankieta przeprowadzona przez publiczny instytut zdrowia stwierdzono, że 27% respondentów badania zgłosiło stan niepokoju; czynniki przyczyniające się do tego poczucia obejmują niestabilną sytuację finansową, słabe zrozumienie przenoszenia wirusa, poczucie braku przygotowania do zastosowania zalecanych środków oraz niewielkie zaufanie do władz publicznych. Osoby z ubogich obszarów są mniej narażone na leczenie z powodu złego stanu zdrowia psychicznego5W 2018 r. 26.2% ludności Europy o dochodach poniżej 60% mediany dochodu wyrównawczego mieszkało w przeludnionych mieszkaniach. Wskaźnik przeludnienia według wieku, płci i statusu ubóstwa - populacja ogółem - badanie EU-SILC 2018.

Dlaczego tak ważne jest zajęcie się nierównościami zdrowotnymi?

 

Dla klientów indywidualnych

Nierówności w zdrowiu odzwierciedlają, jak dużej liczbie ludzi odmawia się środków na zdrowie i dodatkowe lata życia. Zdrowie pozwala ludziom uczestniczyć w działaniach społecznych i ekonomicznych. Jest kluczem do dobrego samopoczucia, szczęścia i satysfakcji. Ludzie, którzy są zdrowi fizycznie, psychicznie i społecznie, mają większe szanse na lepsze wyniki w nauce i na rynku pracy. Jest też bardziej prawdopodobne, że unikną ubóstwa.

Dla społeczeństw

Nierówności zdrowotne również osłabiają dobrostan społeczny. Na przykład wysoki poziom nierówności zdrowotnych stwarza większe zapotrzebowanie na systemy opieki zdrowotnej i inne obszary wydatków publicznych. Badacze odkryli, że nierówność zmniejsza spójność społeczną, co prowadzi do większego stresu, strachu i niepewności u wszystkich. Z kolei bardziej spójne społecznie, wykształcone populacje prawdopodobnie będą miały niższe wskaźniki przestępczości i zamieszek oraz bardziej wykwalifikowaną siłę roboczą.6Wilkinson, R., Kate Pickett, K. Poziom ducha: Dlaczego bardziej równe społeczeństwa prawie zawsze robią lepiej. Allen Lane, 2009

Poziomy nierówności zdrowotnych służą jako dobry wskaźnik tego, czy gospodarkom udaje się generować dobrobyt. Pokazują, czy gospodarka przyczynia się do tego, co wszyscy obywatele konsekwentnie wskazują, że najbardziej cenią - ich zdrowie.

 

 

Na podstawie Baum, Wf; Więcej niż wierzchołek góry lodowej: polityka zdrowotna i badania pod powierzchnią; https://doi.org/10.1136/jech.2009.091595

 


 

Jakie są przyczyny nierówności zdrowotnych?

Przyczyny nierówności zdrowotnych: 7% warunki zatrudnienia i pracy; 10% jakość opieki zdrowotnej; 19% kapitał społeczny i ludzki; 29% Zła jakość mieszkań i otoczenia sąsiedzkiego; 35% niepewność końcowa
Złożone i wzajemnie powiązane czynniki powodują nierówności zdrowotne i gradient społeczny. Zasadniczo wynikają one z czynników społeczno-politycznych, które prowadzą do różnic w dystrybucji władzy, pieniędzy i zasobów między różnymi grupami ludności i klasami społecznymi. To z kolei powoduje różnice w zasobach środowiska i zasobach indywidualnych. Zasoby te to na przykład jakość i dostępność zatrudnienia, mieszkania, transport, dostęp do usług oraz zasoby społeczne i kulturowe. Takie zasoby są również nazywane determinanty zdrowia, ponieważ wpływają na możliwości dobrego zdrowia oraz na to, jak ludzie myślą, czują i działają.

 • jakość opieki, jaką otrzymuje niemowlę lub dziecko
 • czy dana osoba ma wystarczające dochody, aby zaspokoić swoje podstawowe potrzeby
 • status i warunki zatrudnienia
 • jakość ich mieszkań i społeczności.

Czynniki te wpływają na to, czy dana osoba ma zdolność, możliwość lub motywację, na przykład do dobrego odżywiania się lub uzyskania odpowiedniej aktywności fizycznej. Określają również, czy dana osoba ma dostęp do wysokiej jakości leczenia i opieki w przypadku wystąpienia choroby oraz czy może z tego skorzystać.

5 czynników przyczyniających się

WHO Europe zidentyfikowała pięć schorzeń, które przyczyniają się do nierówności zdrowotnych w zakresie zdrowia, zdrowia psychicznego i zadowolenia z życia, które sami zgłaszają. Plik Raport WHO Health Equity Status wskazuje, że 90% nierówności zdrowotnych można wytłumaczyć 5 czynnikami:

 1. Jakość opieki zdrowotnej.
 2. Niepewność finansowa.
 3. Słaba jakość mieszkań i otoczenia sąsiedzkiego.
 4. Wykluczenie społeczne.
 5. Brak godnej pracy i złe warunki pracy.

W ostatnich latach stało się również jasne, w jaki sposób poziomy nierówności zdrowotnych są powiązane z wzorcami produkcji i konsumpcji, szczególnie w wysoko uprzemysłowionych gospodarkach, takich jak UE. Destabilizacja środowiska ma poważne konsekwencje dla zdrowia i dobrego samopoczucia. Skutki degradacji środowiska i zmiany klimatu ostatecznie wpłyną na zdrowie i jakość życia każdego człowieka. Jednak mają nieproporcjonalny wpływ na tych, którzy są już bardziej bezbronni.

 


 

Wciśnij Enter
Bądż na bieżąco
Na Facebooku
Na Twitterze
W GooglePlus
Na Linkedin
Na Pinterest
On Rss
Na Instagramie

Treść tej witryny jest przetłumaczona maszynowo z języka angielskiego.

Chociaż dołożono wszelkich starań, aby zapewnić dokładne tłumaczenia, mogą wystąpić błędy.

Interaktywna mapa i glosariusz nie mogą być przetłumaczone na inny język.

Przepraszamy za niedogodności.

Zapisz się na naszą listę mailingową

 

Udało Ci się subskrybować biuletyn

Wystąpił błąd podczas próby wysłania żądania. Proszę spróbuj ponownie.

Zostaniesz zapisany do comiesięcznego biuletynu EuroHealthNet „Najważniejsze informacje o zdrowiu”, który obejmuje równość w zdrowiu, dobre samopoczucie i ich uwarunkowania. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak postępujemy z Twoimi danymi, odwiedź sekcję „Prywatność i pliki cookie” na tej stronie.

Zapisz się na naszą listę mailingową

 

Udało Ci się subskrybować biuletyn

Wystąpił błąd podczas próby wysłania żądania. Proszę spróbuj ponownie.

Zostaniesz zapisany do comiesięcznego biuletynu EuroHealthNet „Najważniejsze informacje o zdrowiu”, który obejmuje równość w zdrowiu, dobre samopoczucie i ich uwarunkowania. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak postępujemy z Twoimi danymi, odwiedź sekcję „Prywatność i pliki cookie” na tej stronie.