Globalne działanie

Wiele organizacji i inicjatyw wspiera globalne działania mające na celu zwalczanie nierówności zdrowotnych i szerszych nierówności w naszych społeczeństwach.

Nierówności zdrowotne są obecne na całym świecie. Nie ograniczają się do biednych zdrowia w biedniejszych krajach i dobre zdrowie w bogatych. Ze względu na swoją uniwersalność, osiąganie ‘health equity’ wymaga działań międzynarodowych, a także działań na poziomie lokalnym i krajowym.

 


 

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Przyjęty w 2015 r Cele zrównoważonego rozwoju ONZ (Cele zrównoważonego rozwoju ONZ) to uniwersalne wezwanie do działania w celu wyeliminowania ubóstwa, ochrony planety i poprawy życia wszystkich ludzi na całym świecie. 17 celów jest częścią 2030 Program na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Ten program określa 15-letni plan osiągnięcia celów. Każdy cel zawiera zestaw wskaźników. Pomagają one mierzyć postępy w każdym ze 193 krajów, które zgodziły się działać na rzecz osiągnięcia celów.

Cele zrównoważonego rozwoju informują o inicjatywach mających na celu zwalczanie nierówności zdrowotnych i społecznych na poziomie globalnym, krajowym i lokalnym oraz kierują nimi. Tylko jeden cel (SDG3 Dobre zdrowie i dobre samopoczucie) koncentruje się bezpośrednio na zdrowiu. Jednak każdy z celów zrównoważonego rozwoju ma na celu odniesienie się do determinanty zdrowia. Działania dotyczą globalnych wyzwań, takich jak ubóstwo, nierówności, zmiana klimatu, degradacja środowiska, pokój i sprawiedliwość. Cele zrównoważonego rozwoju są zatem użytecznym narzędziem do rozwiązywania problemów z nierównościami zdrowotnymi, a także z szerszymi nierównościami społeczno-ekonomicznymi, które leżą u ich korzeni.

Ilustracja celów zrównoważonego rozwoju, które są kluczowe dla globalnych działań na rzecz równości w zdrowiu

SDG i COVID-19

Pandemia COVID-19, z jej dramatycznymi skutkami dla zdrowia, wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i ubóstwa, może zagrozić postępowi w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju. Wpływ ten może być szczególnie odczuwalny w krajach rozwijających się. W tym przypadku brak siatek bezpieczeństwa i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego może oznaczać, że istnieją mniejsze możliwości leczenia osób zakażonych wirusem i łagodzenia skutków ekonomicznych i społecznych pandemii.

W rzeczywistości doświadczenie COVID-19 pokazuje, że kraje, które poczyniły większe postępy w realizacji celów zrównoważonego rozwoju, były w stanie lepiej poradzić sobie z kryzysem. Na przykład przeszłe sukcesy w zapewnianiu czystej wody (cel 6), zmniejszenie liczby ludzi mieszkających w slumsach (cel 11) i zmniejszenie liczby chorób niezakaźnych (cel 3) ułatwiają ograniczenie ryzyka zarażenia się wirusem. Ponadto zwiększenie dostępu do internetu i smartfonów (SDG9) pomaga władzom komunikować się ze społeczeństwem. Skutkowało to skuteczniejszym zastosowaniem środków. Udoskonalone systemy opieki zdrowotnej (cel 3) i systemy zabezpieczenia społecznego (cele 1 i 8) okazały się jednak mieć największy wpływ na zdolność krajów do radzenia sobie z kryzysem.

Patrząc przed siebie

Patrząc w przyszłość, perspektywy dla Cele rozwoju zrównoważonego po 2020 roku jest mieszany. Aby odnieść sukces, kraje muszą

 • zminimalizować szkody spowodowane przez COVID-19,
 • szybko wyleczyć szkody,
 • utrzymywać i dalej rozwijać pozytywne zmiany wprowadzone do systemu opieki zdrowotnej, ochrony socjalnej i zarządzania w czasie kryzysu COVID-19,
 • podtrzymać i wzmocnić pozytywne korzyści osiągnięte w zakresie celów zrównoważonego rozwoju związanych z planetą podczas kryzysu COVID-19; i
 • ożywić wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Mierzenie postępu

W UE

Strona tytułowa Zrównoważony rozwój w UERaport Eurostatu „Zrównoważony rozwój w Unii Europejskiej” monitoruje postępy w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju w UE w 2020 r. Sprawozdanie obejmuje postępy poczynione przez całą UE, a także na szczeblu państw członkowskich. Dostępne jest podsumowanie raportu tutaj. Eurostat oferuje również wiele interaktywnych narzędzi, które ułatwiają badanie postępów Unii Europejskiej w realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Ta strona oferuje kompleksowy, ale przystępny przegląd postępów UE w realizacji poszczególnych celów, a także jej poszczególnych wskaźników. Inne strony zawierają przegląd postęp w każdym SDG dla każdego europejskiego państwa członkowskiego lub pomóż odwiedzającym odkryć co oznacza dla nich każdy SDG, zarówno w kontekście krajowym, jak i europejskim.

Dookoła świata

Każdego roku Organizacja Narodów Zjednoczonych informuje o postępach w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju, zarówno na poziomie globalnym, jak i krajowym.

 • Dostępny jest raport ONZ dotyczący celów zrównoważonego rozwoju na rok 2020 tutaj.
 • Znajdź podsumowanie światowych postępów w realizacji celów zrównoważonego rozwoju, których termin wyznaczono na 2020 r tutaj.

Udostępniane są również dane dotyczące postępów w realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

 • Zastosowanie pod tym linkiem aby uzyskać dostęp do danych, które są wykorzystywane w rocznych raportach postępu.
 • Aby uzyskać dane i przegląd postępów w poszczególnych krajach, skorzystaj z dostępnych profili krajów tutaj.

 


 

Światowa Organizacja Zdrowia

Połączenia Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), wyspecjalizowana agencja Narodów Zjednoczonych, ma na celu poprawę zdrowia wszystkich i wszędzie. Współpracuje ze 194 państwami członkowskimi w sześciu regionach oraz za pośrednictwem ponad 150 biur na całym świecie. Ze względu na swoją wiedzę specjalistyczną i uznanie WHO jest ważnym podmiotem w informowaniu i koordynowaniu globalnych działań dotyczących nierówności zdrowotnych.

W 1948 roku WHO zdefiniowała zdrowie jako: stan pełnego dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby lub kalectwa. Stanowi to krok w kierunku holistycznego podejścia do zdrowia. Podejście to uwzględnia nie tylko bezpośrednie przyczyny złego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego, ale także uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i środowiskowe, które wpływają na zdrowie i dobre samopoczucie.

Logo WHO. WHO jest kluczowym partnerem w globalnych działaniach na rzecz równości w zdrowiu

Departament Społecznych Uwarunkowań Zdrowia WHO

Połączenia Departament Społecznych Uwarunkowań Zdrowia WHO, część Biura Światowego WHO, kieruje wysiłkami WHO w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, fizycznych i ekonomicznych, które mają wpływ na zdrowie. Gromadzi i rozpowszechnia dowody na to, co działa, aby zająć się tymi determinantami, pomaga w działaniach w zakresie budowania zdolności i opowiada się za działaniami.

Komisja WHO ds. Społecznych uwarunkowań zdrowia

Komisja WHO w sprawie Społeczne uwarunkowania zdrowia miał na celu wspieranie krajów i globalnych partnerów w dziedzinie zdrowia w rozwiązywaniu problemów społecznych prowadzących do złego stanu zdrowia i nierówności zdrowotnych. Zwiększyła świadomość uwarunkowań zdrowia i potrzeby tworzenia lepszych społecznych warunków zdrowia Raport końcowy Komisji został dostarczony w 2008 roku.

Potrójne miliardy celów WHO

Potrójne miliardy celówPołączenia Potrójne miliardy celów WHO wyznaczają ambitne cele w zakresie lepszego zdrowia miliardów ludzi do 2023 r. Służą one zarówno jako miara postępu, jak i strategia polityczna. Cele koncentrują się na 1 miliardie ludzi więcej:

 • korzystających z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
 • lepiej chronione przed zagrożeniami zdrowotnymi
 • ciesząc się lepszym zdrowiem i samopoczuciem

Cele trzech miliardów mają na celu znaczną poprawę zdrowia dzięki opartym na faktach interwencje, wzmocnienie systemów informacji zdrowotnej oraz wsparcie dla polityk zdrowia publicznego, które przyjmują holistyczne podejście do zdrowia. Pomiar tych celów został dostosowany do celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

Aby dowiedzieć się więcej o postępach w osiąganiu celów, odwiedź Panel Triple Billion,

 

Logo regionalne biura WHO dla EuropyBiuro Regionalne WHO na Europę

Nie zostawiając nikogo w tyle

WHO w Europie aktualny program pracy jest nazywany Zjednoczona akcja na rzecz lepszego zdrowia. Program określa priorytety na lata 2020-2025 w oparciu o potrzeby obywateli i oczekiwania ich organów ds. Zdrowia:

 • powszechny i ​​niedrogi dostęp do opieki
 • skuteczna ochrona przed zagrożeniami zdrowotnymi
 • zdrowe społeczności, które są częścią ekonomia dobrobytu.

Poprzez Europejski Program Pracy WHO Europe ma na celu wspieranie władz zdrowotnych w państwach członkowskich w spełnianiu tych oczekiwań.

Program został zbudowany na zasadzie nie pozostawiając nikogo za sobą, tym samym włączając do głównego nurtu działania mające na celu rozwiązanie problemu utrzymujących się nierówności zdrowotnych w krajach i między krajami w całej europejskiej pracy WHO.

Cztery sztandarowe priorytety programu to:

Europejskie Biuro WHO ds. Inwestycji w Zdrowie i Rozwój

Znany również jako Biuro WHO w Wenecji, plik Biuro Inwestycji dla Zdrowia i Rozwoju zapewnia państwom dostosowane do potrzeb wsparcie polityczne w zakresie projektowania, wdrażania i oceny wielosektorowych polityk w zakresie zdrowia i równości w zdrowiu. Tworzy i rozpowszechnia wiedzę oraz pomaga państwom członkowskim w tworzeniu partnerstw i sieci.

Jej program prac obejmuje 3 ściśle ze sobą powiązane obszary:

 • Społeczne uwarunkowania zdrowia i równości w zdrowiu
 • Sieci z dobrymi ustawieniami
 • Podejścia inwestycyjne dotyczące zdrowia i dobrego samopoczucia.

Raport o stanie kapitału w zdrowiu

Biuro WHO w Wenecji kierowało raportem WHO z 2019 r Europejskie sprawozdanie dotyczące stanu równości w zdrowiu. W raporcie określono podstawowe warunki potrzebne do stworzenia i utrzymania zdrowego życia dla wszystkich. W raporcie wezwano rządy do podjęcia działań politycznych w celu rozwiązania tych pięciu warunków, którymi są:

 • dobrej jakości i łatwo dostępne usługi zdrowotne
 • zabezpieczenie dochodów i ochrona socjalna
 • przyzwoite warunki życia
 • kapitał społeczny i ludzki
 • godne warunki pracy i zatrudnienia.

Raport dostarczył dowodów na to, że warunki te prowadzą do nierówności zdrowotnych we wszystkich 53 państwach członkowskich regionu i przedstawił rozwiązania mające na celu zmniejszenie tych nierówności. Towarzyszył mu raport ze studiów przypadku historii sukcesu, obiecujących praktyk i lekcji.

Ogólnoamerykańska Organizacja Zdrowia WHO

Niezależna Komisja PAHO ds. Równości i Nierówności w Zdrowiu w Amerykach zbadała główne przyczyny nierówności zdrowotnych w obu Amerykach i oceniła dostępne czynniki, które prowadzą do nierówności zdrowotnych w obu Amerykach. Komisja opublikowała swój raport końcowy zawierający 12 rekomendacji w 2019 r.

W 2020 roku PAHO ocenili 32 krajowe plany zdrowotne raportowanie, czy i jak kraje w obu Amerykach włączają osiągnięcia równości w zdrowiu do strategicznych kierunków działań w sektorze zdrowia. Przedstawia przegląd podejść i postępów, umożliwiając wymianę wiedzy między krajami na temat możliwości zwrócenia uwagi na równość w polityce zdrowotnej. Ułatwi również przyszłe monitorowanie trendów w integracji celów równości w zdrowiu i podejść do polityk.

Więcej informacji na temat prac PAHO nad równością w zdrowiu jest dostępnych tutaj.

Biuro Regionalne WHO dla Afryki (AFRO)

Program Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zdrowia AFRO zapewnia wsparcie techniczne państwom członkowskim i WHO w celu zmniejszenia luki w równości w zdrowiu poprzez działania dotyczące uwarunkowań zdrowia. Jego strona internetowa oferuje szereg udokumentowanych doświadczeń poszczególnych krajów w zakresie społecznych uwarunkowań zdrowia, a także postępów w realizacji Deklaracji z Rio w sprawie środowiska i zdrowia.  


 

Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF)

UNICEF współpracuje z rządami i partnerami, w tym społeczeństwem obywatelskim, przy realizacji większości swoich programów. Jego prace opierają się na celach zrównoważonego rozwoju i dotyczą zarówno zdrowia, jak i determinantów zdrowia. Dostępny jest pełny przegląd działań UNICEF zmierzających do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju tutaj.

 

 

Strategia zdrowotna UNICEF 2016-2030

Połączenia Strategia zdrowotna UNICEF 2016-2030 wyznacza dwa nadrzędne cele: zapobieganie śmierci matek, noworodków i dzieci oraz promowanie zdrowia i rozwoju wszystkich dzieci. Aby osiągnąć te cele, UNICEF przyjmuje następujące trzy podejścia:

 • Rozwiązanie problemu nierówności w wynikach zdrowotnych
 • Wzmocnienie systemów opieki zdrowotnej, w tym gotowości, reagowania i odporności na sytuacje kryzysowe
 • Promowanie zintegrowanych, wielosektorowych polityk i programów.

Ankiety skupień wielu wskaźników

Korzystanie z obsługiwanego przez UNICEF Ankiety skupień wielu wskaźników (MICS) kraje na całym świecie przeprowadzają okresowe badania gospodarstw domowych, aby uzyskać wgląd w kluczowe wskaźniki dobrostanu dzieci i kobiet. Badanie pomaga rządom zidentyfikować osoby, które są w najbardziej niekorzystnej sytuacji i wymagają interwencji. Plik UNICEF Innocenti Biuro ds. Badań gromadzi znaczną ilość danych na temat zdrowia i determinantów zdrowia dzieci i rodzin na całym świecie. Dostępne są dane, artykuły w czasopismach i wizualizacje danych tutaj.  


 

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP)

UNDP działa w 170 krajach i terytoriach na całym świecie, aby wyeliminować ubóstwo, jednocześnie chroniąc planetę. Pomaga krajom w opracowywaniu silnych polityk, umiejętności, partnerstw i instytucji, aby mogły utrzymać swój postęp. Jego prace są prowadzone zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju ONZ.

Specjalni sprawozdawcy ONZ

Specjalni sprawozdawcy ONZ badają, monitorują, doradzają i publicznie informują o globalnych wyzwaniach. Specjalny Sprawozdawca ds. Skrajnego ubóstwa i praw człowieka oraz Specjalny Sprawozdawca ds. Prawa do zdrowia fizycznego i psychicznego ułatwiają zdobywanie wiedzy i działania na rzecz równości w zdrowiu na całym świecie.

Międzynarodowa Organizacja do spraw Migracji (IOM)

IOM jest organizacją Narodów Zjednoczonych, której celem jest promowanie humanitarnej i uporządkowanej migracji z korzyścią dla wszystkich. Plik Wydział Zdrowia Migracyjnego dostarcza i promuje kompleksowe, profilaktyczne i lecznicze programy zdrowotne, które są korzystne, dostępne i sprawiedliwe dla migrantów i mobilnych populacji.

 


 

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

OECD to międzynarodowa organizacja, która działa na rzecz tworzenia lepszych polityk zapewniających lepsze życie. Jej celem jest kształtowanie polityk sprzyjających dobrobytowi, równości, szansom i dobrobytowi dla wszystkich.

W dziedzinie zdrowia OECD pomaga krajom osiągnąć wysokowydajne systemy opieki zdrowotnej. Czyni to poprzez pomiar wyników zdrowotnych i wykorzystania zasobów systemu opieki zdrowotnej, a także analizowanie polityk, które poprawiają dostęp, efektywność i jakość opieki zdrowotnej.

Oprócz udostępniania kompleksowych danych na temat zdrowia i szerszych wskaźników społeczno-ekonomicznych OECD publikuje półroczne raporty na temat zdrowia i Edukacja w regionie OECD.

 

 


 

Inne inicjatywy i organizacje

Globalne zdrowie 50/50

Global Health 50/50 to niezależna, oparta na dowodach inicjatywa, której celem jest przyspieszenie działań i odpowiedzialność za równość płci w zdrowiu na świecie. Opowiada się za soczewką płci, równością płci i równością w zdrowiu u podstaw wszystkiego, co robi. Działa jako kanał, łącząc badania akademickie, wiedzę o tym, jak mogą wystąpić zmiany w polityce, oraz popieranie zmiany polityki i praktyki.

Wśród innych zasobów Global Health 50/50 oferuje Wskaźnik płci i zdrowia, zakres poradniki zajmowanie się nierównościami zdrowotnymi między płciami oraz a zestaw narzędzi do samooceny, Znajdź baza danych zasobów tutaj.

Międzynarodowa Unia Promocji i Edukacji Zdrowia (IUHPE)

Połączenia IUHPE misją jest promowanie zdrowia i dobrostanu na świecie oraz przyczynianie się do osiągnięcia równości w zdrowiu między krajami i wewnątrz nich. IUHPE to niezależna globalna sieć zaangażowana w poprawę zdrowia i samopoczucia poprzez edukację,

działania społeczności i zdrowa polityka publiczna.

IUHPE zajmuje się w szczególności tematami chorób niezakaźnych, zrównoważonego rozwoju, społecznych uwarunkowań zdrowia i promocja zdrowia systemy. W szczególności zapewnia wiedzę, zasoby i narzędzia dla organizacji zajmujących się tymi tematami.

Inicjatywa Health Equity

Połączenia Inicjatywa na rzecz równości w zdrowiu ma na celu kultywowanie i pielęgnowanie nowego pokolenia przywódców oraz budowanie społeczności opartej na współpracy w celu promowania równości w zdrowiu w Azji Południowo-Wschodniej i Chinach. Program stypendialny gromadzi specjalistów z wielu różnych sektorów i dyscyplin, aby wspierać następne pokolenie przywódców w obronie sprawiedliwości społecznej.

Uniwersytet Global Health Equity

Z siedzibą w Rwandzie, Uniwersytet Global Health Equity wspiera następne pokolenie globalnych pracowników służby zdrowia. Ma na celu wykreowanie liderów i twórców zmian, którzy starają się zapewnić wszystkim bardziej sprawiedliwe i wysokiej jakości usługi zdrowotne. Programy są oferowane studentom, którzy mają doświadczenie jako pracownicy służby zdrowia, naukowcy oraz eksperci ds. Zdrowia publicznego i polityki, aby upewnić się, że studenci rozumieją złożoność świadczenia opieki we wszystkich warunkach.


 

Wciśnij Enter
Bądż na bieżąco
Na Facebooku
Na Twitterze
W GooglePlus
Na Linkedin
Na Pinterest
Na RSS
Na Instagramie

Treść tej witryny jest przetłumaczona maszynowo z języka angielskiego.

Chociaż dołożono wszelkich starań, aby zapewnić dokładne tłumaczenia, mogą wystąpić błędy.

Interaktywna mapa i glosariusz nie mogą być przetłumaczone na inny język.

Przepraszamy za niedogodności.

Zapisz się na naszą listę mailingową

 

Udało Ci się subskrybować biuletyn

Wystąpił błąd podczas próby wysłania żądania. Proszę spróbuj ponownie.

Zostaniesz zapisany do comiesięcznego biuletynu EuroHealthNet „Najważniejsze informacje o zdrowiu”, który obejmuje równość w zdrowiu, dobre samopoczucie i ich uwarunkowania. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak postępujemy z Twoimi danymi, odwiedź sekcję „Prywatność i pliki cookie” na tej stronie.

Zapisz się na naszą listę mailingową

 

Udało Ci się subskrybować biuletyn

Wystąpił błąd podczas próby wysłania żądania. Proszę spróbuj ponownie.

Zostaniesz zapisany do comiesięcznego biuletynu EuroHealthNet „Najważniejsze informacje o zdrowiu”, który obejmuje równość w zdrowiu, dobre samopoczucie i ich uwarunkowania. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak postępujemy z Twoimi danymi, odwiedź sekcję „Prywatność i pliki cookie” na tej stronie.
Przejdź do treści