Over gezondheidsverschillen

Europeanen geven consequent aan dat gezondheid een van de belangrijkste kwesties voor hen is1 Standaard Eurobarometer; https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm, en de COVID-19 pandemie heeft aangetoond dat goede gezondheid centraal staat in onze economieën en samenlevingen. De verschillende manieren waarop mensen door de pandemie zijn getroffen, tonen aan dat het voor bepaalde groepen mensen veel gemakkelijker is om hun gezondheid te beschermen dan voor anderen.

Wat zijn gezondheidsverschillen?

Gezondheidsverschillen zijn de 'systematische verschillen in gezondheid tussen sociale groepen'die vermijdbaar en oneerlijk zijn. Een uitgebreide definitie van gezondheidsgelijkheden vind je in de begrippenlijst.

Hoe hoger iemand's sociaal economische status , hoe gezonder zij waarschijnlijk zullen zijn. Dit is het geval in alle regio's van de EU. Inkomen of opleidingsniveau bepaalt doorgaans de sociaal economische status.

Iemand's sociaal economische status in vergelijking met die van anderen die op dezelfde plek wonen weerspiegelt hun relatieve waarschijnlijkheid om:

 • vroegtijdig ziek te worden
 • overgewicht of obesitas te hebben
 • voortijdig te overlijden.

De Covid-XNUMX pandemie heeft niet alleen de bestaande ongelijkheden op gezondheidsgebied scherp in beeld gebracht. In sommige gevallen heeft hij ze vergroot, door zijn onevenredige impact op bepaalde bevolkingsgroepen.

Gezondheidsverschillen zijn duidelijk onder mensen met verschillende inkomens-, welvaarts- en opleidingsgroepen, maar ook onder mensen van verschillende geslachten, rassen en etniciteiten, beroepen en woongebieden.

 


 

Verschillen in zelfgerapporteerde gezondheid naar inkomen
Verschillen in zelfgerapporteerde gezondheid naar inkomen (Forster, T., Kentikelenis, A., Bambra, C .; Health Inequalities in Europe: Setting the Stage for Progressive Policy Action; https://doi.org/10.13140/RG.2.2.20665.21608)

 

Wie wordt er getroffen?

Gezondheidsverschillen treffen iedereen. De 'sociaaleconomische gradiënt in de volksgezondheiddemonstreert dit. De term sociale of sociaal economische gradiënt beschrijft het fenomeen dat voor elke stap op de sociaaleconomische ladder de kans om gezond te blijven toeneemt. gezondheidsstatus​ Met andere woorden: hoe groter de achterstand, hoe slechter de gezondheidstoestand en hoe korter de levensverwachting. Deze correlatie komt voor in alle samenlevingen.

 

Hoe kun je verschillen in gezondheidsstatus meten?

We meten verschillen in gezondheidsstatus met de volgende indicators:

 • sterfte,
 • morbiditeit (incidentie van ziekte)
 • hoe waarschijnlijk het is dat mensen gedrag vertonen dat een risico voor de gezondheid vormt. Dat kan gedrag zijn zoals roken, overmatig alcoholgebruik, onvoldoende lichaamsbeweging of slechte voeding.

 


 

 

Zijn gezondheidsverschillen te vermijden?

Hoe steil de gezondheidsgradiënt is en de grootte van ongelijkheden varieert tussen landen en regio's. Dit laat zien dat gezondheidsverschillen:

 • sociaal geconstrueerd zijn
 • kunnen worden verminderd
 • en dat ze daarom vermijdbaar en oneerlijk zijn.

Meer informatie over gezondheidsverschillen en de sociaaleconomische gradiënt in gezondheid, inclusief specifieke cijfers uit de hele EU, is te vinden in ons factsheet (Engels).

80.4% van de rijkste 20 % van de bevolking in de EU beschouwt hun gezondheid als een goed of zeer goede, vergeleken met slechts 61.2% van de armste bevolking.


 

 

Grafiek die laat zien dat 20% van de armste bevolking hun gezondheid als aanzienlijk slechter beoordeelt dan de gemiddelde bevolking en 20% van de rijkste bevolking
Zelf ervaren gezondheid van de onderste 20% van de armste bevolking in vergelijking met de gemiddelde bevolking en de bovenste 20% van de rijkste bevolking. Deze illustratie komt uit de EuroHealthNet-factsheet over gezondheidsverschillen.

 


 

De CHAIN-infographic illustreert dat COVID-19 in feite een syndemische pandemie is (link)

Gezondheidsverschillen & COVID-19

De verwachting is dat de COVID-19-pandemie zal leiden tot een economische recessie in heel Europa. Hierdoor zullen gezondheidsverschillen toenemen. Het wordt steeds duidelijker dat mensen in lagere inkomensgroepen en laaggeschoolden de meeste kans lopen om het virus op te lopen en om eraan te overlijden.

De COVID-19 pandemie zal de reeds bestaande gezondheidsverschillen verergeren, en hebben de grootste impact op het leven van mensen die in armoede leven. De beperkte data die we nu hebben (uit het Verenigd Koninkrijk) suggereert dat laaggeschoolde mannen het hoogste sterftecijfer hebben onder volwassenen in de werkende leeftijd. Verder onderzoek suggereert dat zwarte mannen en vrouwen respectievelijk 4.2 en 4.3 keer meer kans hebben om te overlijden aan een COVID-19-gerelateerde dood dan blanke mannen en vrouwen.

Het lijkt erop dat de meeste doden vallen onder mensen die onderliggende ziekten hebben, zoals hoge bloeddruk, diabetes en hart- of luchtwegaandoeningen2Hans Henri P Kluge, * Kremlin Wickramasinghe, Holly L Rippin, Romeu Mendes, David H Peters, Anna Kontsevaya, Joao Breda; Preventie en beheersing van niet-overdraagbare ziekten in de COVID-19-respons; https://doi.org/10.1016/ S0140-6736(20)31067-93Martini N, Piccinni C, Pedrini A, Maggioni A; CoViD-19 en chronische ziekten: huidige kennis, toekomstige stappen en het MaCroScopio-project; Recenti Prog Med. April 2020; 111 (4): 198-201. doi: 10.1701 / 3347.33180; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/323194394Wang B, Li R, Lu Z, Huang Y; Verhoogt comorbiditeit het risico van patiënten met COVID-19: bewijs uit meta-analyse; Aging (Albany NY). 2020 april 8; 12 (7): 6049-6057. doi: 10.18632 / veroudering.103000. Epub 2020 april 8 .;https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32267833. Hoe meer een persoon op sociaal en economisch gebied achtergesteld is, hoe groter de kans dat ze aan één of meerdere van deze ziekten lijden. Echter, dit zijn ziekten die grotendeels te voorkomen zijn.

De verspreiding van het virus heeft ook de behoeften van migranten, asielzoekers en Roma benadrukt. Deze mensen hebben al te maken hebben met discriminatie en gezondheidsverschillen. Zij maken vaak deel uit van de 26% mensen in Europa die in kleine en overvolle ruimtes leven. Daarnaast worden mensen thuis tijdens lockdown meer blootgesteld aan interpersoonlijk geweld - dit geldt met name voor vrouwen en LHBTI'ers.

Geestelijke gezondheid

De sociale gradiënt geldt ook voor de risico's van geestelijke gezondheidsproblemen. Deze worden verergerd door isolatie, angst en onzekerheid. Een enquête van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ontdekte dat meer dan een derde van de mensen zegt dat ze zich tijdens de pandemie veel angstiger, moedelozer, gestrest en eenzamer voelden. Ongeveer 20% heeft meer slaapproblemen dan voorheen. In Frankrijk stelde een enquête van het volksgezondheidsinstituut ontdekte dat 27% van de respondenten in de enquête een staat van angst meldde; factoren die aan dit gevoel bijdragen, zijn onder meer een onstabiele financiële positie, een slecht begrip van de overdracht van het virus, het gevoel slecht toegerust te zijn om de aanbevolen maatregelen over te nemen en weinig vertrouwen in de overheid. Mensen in achterstandswijken krijgen minder vaak behandeling voor psychische problemen5In 2018 woonde 26.2% van de Europese bevolking met een inkomen van minder dan 60% van het mediaan equivalent inkomen in overvolle woningen. Percentage overbevolking naar leeftijd, geslacht en armoedestatus - totale bevolking - EU-SILC-enquête 2018.

Waarom is het belangrijk om gezondheidsverschillen aan te pakken?

 

Voor individuen

Gezondheidsverschillen weerspiegelen hoe grote aantallen mensen de middelen voor gezondheid en extra levensjaren worden ontzegd. Gezondheid stelt mensen in staat deel te nemen aan sociale en economische activiteiten. Het is de sleutel tot iemands welzijn, geluk en voldoening. Mensen die fysiek, mentaal en sociaal fit zijn, presteren al snel beter op academisch gebied en op het personeel. Ze zullen ook eerder armoede weten te vermijden.

Voor samenlevingen

Gezondheidsverschillen ondermijnen ook het maatschappelijk welzijn. Door de grote gezondheidsverschillen is er bijvoorbeeld een grotere vraag naar gezondheidszorg en andere sectoren doe ofhankelijk zijn van overheidsgelden. Onderzoekers hebben ontdekt dat ongelijkheid de sociale cohesie vermindert, wat leidt tot meer stress, angst en onzekerheid voor iedereen. Meer sociaal-samenhangende, goed opgeleide bevolkingsgroepen hebben daarentegen vaak minder criminaliteit en burgerlijke wanorde en meer hooggeschoolde arbeidskrachten.6Wilkinson, R., Kate Pickett, K. Het waterpas: waarom meer gelijkwaardige samenlevingen het bijna altijd beter doen. Allen Lane, 2009

Niveaus van gezondheidsverschillen dienen als een goede indicator voor de vraag of economieën erin slagen welzijn te genereren. Ze laten zien of de economie bijdraagt ​​aan wat alle burgers consequent aangeven dat ze het meest waarderen: hun gezondheid.

 

 

Aangepast van Baum, FE; Meer dan het topje van de ijsberg: gezondheidsbeleid en onderzoek onder de oppervlakte ; https://doi.org/10.1136/jech.2009.091595

 


 

Wat zijn de oorzaken van gezondheidsverschillen?

Oorzaken van ongelijkheden op gezondheidsgebied: 7% werkgelegenheid en arbeidsomstandigheden; 10% kwaliteit van de gezondheidszorg; 19% sociaal en menselijk kapitaal; 29% Huisvesting en buurtomgeving van slechte kwaliteit; 35% Finale onzekerheid
Complexe en onderling verbonden factoren veroorzaken gezondheidsverschillen en de sociale gradiënt. Ze zijn het gevolg van sociaal-politieke factoren die leiden tot verschillen in de machtsverdeling, geld en middelen tussen verschillende bevolkingsgroepen en sociale klassen. Deze resulteren op hun beurt in verschillen in milieu- en individuele hulpbronnen. Die middelen zijn bijvoorbeeld de kwaliteit en beschikbaarheid van werkgelegenheid, huisvesting, vervoer, toegang tot diensten en sociale en culturele middelen. Dergelijke bronnen worden ook wel determinanten van gezondheid, omdat ze de kansen op een goede gezondheid en hoe mensen denken, voelen en handelen beïnvloeden.

 • de kwaliteit van zorg die een baby of kind krijgt
 • of iemand voldoende inkomen heeft om in zijn basisbehoeften te voorzien
 • iemand's arbeidsstatus en voorwaarden
 • de kwaliteit van huisvesting en gemeenschappen is het algemeen.

Deze factoren zijn van invloed op de vraag of individuen de capaciteit, de mogelijkheid of de motivatie hebben om bijvoorbeeld goed te eten of voldoende lichaamsbeweging te krijgen. Ze bepalen ook of een persoon toegang heeft tot hoogwaardige behandeling en zorg als er ziekte optreedt, en of hij gebruik van kan maken.

5 bijdragende factoren

De WHO Europa heeft vijf aandoeningen geïdentificeerd die bijdragen aan ongelijkheden op het gebied van zelfgerapporteerde gezondheid, geestelijke gezondheid en tevredenheid met het leven. De WHO Health Equity Status Report geeft aan dat 90% van de gezondheidsverschillen kan worden verklaard door deze 5 factoren:

 1. Kwaliteit van de gezondheidszorg.
 2. Financiële onzekerheid.
 3. Huisvesting en buurtomgeving van slechte kwaliteit.
 4. Sociale uitsluiting.
 5. Gebrek aan fatsoenlijk werk en slechte arbeidsomstandigheden.

De afgelopen jaren is ook duidelijk geworden hoe de niveaus van ongelijkheden op gezondheidsgebied verband houden met productie- en consumptiepatronen, vooral in sterk geïndustrialiseerde economieën zoals die in de EU. De destabilisatie van het milieu heeft ernstige gevolgen voor de gezondheid en het welzijn. De effecten van aantasting van het milieu en klimaatverandering zullen uiteindelijk van invloed zijn op de gezondheid en kwaliteit van leven van iedereen. Ze hebben echter een onevenredig groot effect op degenen die al kwetsbaarder zijn.

 


 

Druk op Enter
Volg ons
Op Facebook
Op Twitter
Op GooglePlus
Op Linkedin
Op Pinterest
Op Rss
Op Instagram

De inhoud van deze website is automatisch vertaald uit het Engels.

Hoewel alle redelijke inspanningen zijn geleverd om nauwkeurige vertalingen te leveren, kunnen er fouten zijn.

De interactieve kaart en woordenlijst kunnen niet in een andere taal worden vertaald.

Onze excuses voor het ongemak.

Abonneer je op onze mailinglist

 

U hebt zich met succes ingeschreven voor de nieuwsbrief

Er is een fout opgetreden bij het verzenden van uw verzoek. Probeer het opnieuw.

U wordt geabonneerd op EuroHealthNet's maandelijkse 'Health Highlights'-nieuwsbrief die betrekking heeft op gezondheidsgelijkheid, welzijn en hun determinanten. Om meer te weten over hoe wij met uw gegevens omgaan, gaat u naar het gedeelte 'privacy en cookies' van deze site.

Abonneer je op onze mailinglist

 

U hebt zich met succes ingeschreven voor de nieuwsbrief

Er is een fout opgetreden bij het verzenden van uw verzoek. Probeer het opnieuw.

U wordt geabonneerd op EuroHealthNet's maandelijkse 'Health Highlights'-nieuwsbrief die betrekking heeft op gezondheidsgelijkheid, welzijn en hun determinanten. Om meer te weten over hoe wij met uw gegevens omgaan, gaat u naar het gedeelte 'privacy en cookies' van deze site.