EU-financiering

Er kunnen verschillende financieringsmechanismen van de EU worden gebruikt om de volksgezondheid te bevorderen en initiatieven voor gelijke kansen op gezondheidsgebied te ondersteunen.
De pandemie heeft voor ongekende uitdagingen gezorgd voor zowel de volksgezondheid als de economie. Om de lidstaten te helpen deze uitdagingen het hoofd te bieden, heeft de EU een noodfonds opgericht met de naam NextGenerationEU, samen met haar grootste Europese gezondheidsprogramma tot nu toe.

De huidige langetermijnbegroting van de EU, de Meerjarig financieel kader (MFK) heeft betrekking op de jaren 2021-2027. Het totaal is 1.8 biljoen euro. De MFK-verordening laat zien hoeveel zal worden toegewezen aan verschillende EU-fondsen om te voldoen aan de overeengekomen strategische prioriteiten van de EU.

Temidden van de COVID-19-pandemie in 2020 werd parallel aan het MFK een aanvullend 'herstelfonds' genaamd 'NextGenerationEU' (NGEU) overeengekomen. De NGGE is ontworpen om de effecten van de pandemie op korte en middellange termijn tot 2024 aan te pakken. Een deel ervan zal worden overgedragen via een nieuwe Recovery and Resilience Facility (RRF), die expliciet is opgezet om investeringen en hervormingen in de lidstaten te financieren, inclusief maar niet beperkt tot hun volksgezondheid zorgsystemen.

EU-fondsen en -programma's bieden onder meer mogelijkheden om verschuivingen in benaderingen door te voeren, initiatieven te testen, partnerschappen te initiëren en goede praktijken vast te stellen. De belangrijkste EU-fondsen die kunnen worden gebruikt om de gezondheid te verbeteren en te verminderen gezondheidsverschillen zijn hieronder vermeld.

EuroHealthNet-leden die op zoek zijn naar meer gedetailleerde analyse, zouden dat moeten doen neem contact met ons op.


Het meerjarig financieel kader (MFK)

EU-gezondheidsprogramma - EU4Health

EU4Gezondheid is het antwoord van de EU op de gevolgen van COVID-19. Het programma zal toezicht houden op de investering van € 5.1 miljard en daarmee in geld het grootste Europese gezondheidsprogramma ooit worden. EU4Health zal financiering verstrekken aan EU-landen, gezondheidsorganisaties en niet-gouvernementele organisaties (ngo's). Het zal bijdragen aan het werk van de Europese Commissie op het gebied van urgente gezondheidsprioriteiten zoals

Het EU4Health-programma zal:

 • De EU beter voorbereiden op grote grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen.
 • Versterk de gezondheidssystemen zodat ze zowel epidemieën als uitdagingen op de lange termijn het hoofd kunnen bieden.
 • Merk geneesmiddelen en medische beschikbaar en betaalbaar, pleiten voor een efficiënt gebruik van antimicrobiële, evenals het bevorderen van medische en farmaceutische innovatie.

Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF)

Meer dan de helft van de EU-financiering stroomt via de 5 'Europese structuur- en investeringsfondsen' die bekend staan ​​als (ESIF). de Europese Commissie en EU-landen beheren de fondsen gezamenlijk. Het doel van al deze fondsen is om te investeren in het creëren van banen en in een duurzame en gezonde Europese economie en milieu. Drie fondsen zijn bijzonder relevant voor de gezondheid:

 1. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) - bevordert een evenwichtige ontwikkeling in de verschillende regio's van de EU. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)
 2. Europees Sociaal Fonds (ESF) - ondersteunt werkgelegenheidsgerelateerde projecten in heel Europa en investeert in het menselijk kapitaal van Europa - zijn werknemers, zijn jongeren en al degenen die werk zoeken. Europees Sociaal Fonds (ESF)
 3. Cohesiefonds (CF) - financiert transport- en milieuprojecten in landen waar de bruto nationaal inkomen (bni) per inwoner is minder dan 90% van het EU-gemiddelde. In 2014-20 zijn dit Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Estland, Griekenland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije en Slovenië. Cohesiefonds (CF)

Er zijn twee andere fondsen:

 1. Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO)
 2. Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV)

 

EuroHealthNet ESIF Support Desk en waar u ondersteuning kunt krijgen

EuroHealthNet voert een ESIF-ondersteuningsdesk, waar EuroHealthNet-leden informatie kunnen ontvangen over de ESI-fondsen (Het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF +), Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Cohesiefonds (CF)), inclusief processen, beleid en achtergrond. We zijn ook in staat om onze leden te verbinden, die op zoek zijn naar connectie met andere leden en peer-learning mogelijkheden bieden.

Daarnaast,
 • De Europa Direct is een punt voor toegang tot informatie over de EU. De diensten kunnen u door de wirwar van informatie over de EU heen helpen en u in de juiste richting wijzen, maar ook concrete gespecialiseerde antwoorden geven op praktische vragen.
 • Your Beheersautoriteit kan advies geven tijdens elke fase van de projectaanvraag in het kader van het cohesiebeleid.

InvestEU

InvestEU is het vlaggenschipinvesteringsprogramma van de EU om de Europese economie te helpen groeien. Het brengt de veelheid aan financiële instrumenten van de EU samen die momenteel beschikbaar zijn om investeringen, innovatie en het scheppen van banen in Europa te ondersteunen. Het programma loopt tussen 2021 en 2027.

InvestEU is gebaseerd op drie pijlers:

  1. Het InvestEU-fonds​ Hiermee worden vier beleidsterreinen ondersteund: duurzame infrastructuur; onderzoek, innovatie en digitalisering; kleine en middelgrote bedrijven; en vooral voor gezondheidsverbeteringen - sociale investeringen en vaardigheden.
  2. De InvestEU-advieshub​ Dit zal de landen technische ondersteuning en bijstand verlenen bij de voorbereiding, ontwikkeling, structurering en uitvoering van projecten, met inbegrip van capaciteitsopbouw.
  3. Het InvestEU-portaal​ Dit zal investeerders en projectontwikkelaars samenbrengen door middel van een gemakkelijk toegankelijke en gebruiksvriendelijke database.

Het Fonds voor een rechtvaardige transitie ter ondersteuning van de Europese Green Deal

De Fonds voor rechtvaardige transitie (JTF) werd in januari 2020 voorgesteld door de Europese Commissie, als onderdeel van de Europese Green Deal​ Het is een kans om het milieu aan te pakken determinanten van gezondheid.

Het JTF is een financieringsinstrument dat tot doel heeft de nadelige effecten van de overgang naar een klimaatneutrale economie te verzachten.

De Gewoon overgangsfonds streeft ernaar regio's, sectoren en werknemers die door de groene transitie worden getroffen, te ondersteunen door:

 • Economische diversificatie en modernisering van de lokale economie.
 • Bijscholing en omscholing.
 • Actieve inclusie van werkzoekenden op de arbeidsmarkt.

Medefinanciering door de lidstaten en middelen voor het cohesiebeleid vormen een aanvulling op de begroting van het Fonds voor een rechtvaardige transitie.

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is ontworpen om een ​​redelijk inkomen voor voedselproducenten te ondersteunen en om de macht in de voedselvoorzieningsketen opnieuw in evenwicht te brengen.

Het belangrijkste is dat het een essentieel onderdeel vormt van hoe duurzaam Europese voedselsystemen kunnen zijn. Het heeft onvermijdelijk ook gevolgen voor de milieuomstandigheden, de volksgezondheid en de mate van armoede en sociale uitsluiting in de EU.

Horizon Europe

Horizon Europe is het EU-programma voor onderzoek en innovatie (O&I) (2021-2027). Het zal mikken "het leveren van wetenschappelijke, technologische, economische en maatschappelijke impact van de investeringen van de Unie in O&I, het versterken van de wetenschappelijke en technologische basis van de Unie en het bevorderen van haar concurrentievermogen in alle lidstaten" (Europese Commissie, Factsheet, Horizon Europe).

Met andere woorden, met dit programma wil de Europese Unie:

 • Verhoog de productiviteit door investeringen in onderzoek en innovatie.
 • Transformeer onze samenlevingen digitaal en ecologisch.
 • Bestrijd de uitbraak van het coronavirus door te zorgen voor gezamenlijke ontwikkeling en universele inzet van diagnostiek, behandelingen en vaccins.

Daarnaast, Horizon Europe zal onderzoeks- en innovatiemissies omvatten om de doeltreffendheid van de financiering te vergroten door het nastreven van duidelijk omschreven doelstellingen. Daartoe zijn de vijf EU-missies gekoppeld aan maatschappelijke uitdagingen, die allemaal verband houden met gezondheids- en gezondheidsdeterminanten:

 • kanker
 • aanpassing aan klimaatverandering
 • gezonde oceanen
 • klimaatneutrale steden
 • gezonde bodem en voeding

Door de recente COVID-19-pandemie in combinatie met de milieucrisis staan ​​gezondheid en milieu centraal in het programma. In het gezondheidsdomein zullen de onderzoeksinspanningen zich richten op het aanpakken 'uitdagingen zoals de coronaviruspandemie, de uitbreiding van klinische proeven, innovatieve beschermingsmaatregelen, virologie, vaccins, behandelingen en diagnostiek, en de vertaling van onderzoeksresultaten naar beleidsmaatregelen voor de volksgezondheid'1Europese Commissie, Factsheet, De rol van onderzoek en innovatie in het herstel van Europa​ Aan de andere kant, in het milieudomein, zal de onderzoeksinspanning zich richten op het bevorderen van herstel in overeenstemming met de doelstellingen van de Europese Green Deal en het ondersteunen van innovaties door kleine en middelgrote ondernemingen en start-ups.

Horizon Europa zal € 95.5 miljard bedragen, waarvan 5.4 miljard uit de NextGenerationEU. Dit vertegenwoordigt een stijging van ongeveer 33% ten opzichte van het budget voor het vorige onderzoeksprogramma, Horizon 2020 /

Digital Europe

Het programma Digitaal Europa zal digitale empowerment in de hele EU ondersteunen voor een brede toepassing van digitale technologieën en voor een sneller herstel van de COVID-19-crisis. Het programma zal vijf hoofdgebieden van de digitale sector stimuleren: supercomputers, kunstmatige intelligentie, internetveiligheid, Geavanceerd digitale vaardigheden, en een breed gebruik van digitale technologieën in de economie en de samenleving.

Het programma Digitaal Europa biedt financieringsmogelijkheden om digitale innovatie te stimuleren en de sociale dienstverlening en gezondheidszorg te verbeteren.


NextGenerationEU

Recovery and Resilience Facility (RRF) en instrument voor technische ondersteuning

De Faciliteit voor herstel en veerkracht is een nieuw grootschalig financieel instrument om hervormingen en investeringen te ondersteunen. Het vormt de kern van de NextGenerationEU (het algemene financieringsinstrument voor herstel van de EU) en is nauw verweven met de Europees semester.

Het zal landen ondersteunen bij het opstellen van grote hervormingsprogramma's 2021-2027 jaar om het hoofd te bieden aan uitdagingen op korte en lange termijn, en zal innovatie brengen in de sectoren die er het meest van zullen profiteren.

REACTOR

Dit initiatief maakt deel uit van het NextGenerationEU-stimuleringspakket. Het is bedoeld om de crisisrespons- en herstelmaatregelen die het cohesiebeleid al is begonnen voort te zetten en uit te breiden, terwijl het toepassingsgebied wordt uitgebreid tot groene, digitale en groeibevorderende investeringen.


Druk op Enter
Volg ons
Op Facebook
Op Twitter
Op GooglePlus
Op Linkedin
Op Pinterest
Op Rss
Op Instagram

De inhoud van deze website is automatisch vertaald uit het Engels.

Hoewel alle redelijke inspanningen zijn geleverd om nauwkeurige vertalingen te leveren, kunnen er fouten zijn.

De interactieve kaart en woordenlijst kunnen niet in een andere taal worden vertaald.

Onze excuses voor het ongemak.

Abonneer je op onze mailinglist

 

U hebt zich met succes ingeschreven voor de nieuwsbrief

Er is een fout opgetreden bij het verzenden van uw verzoek. Probeer het opnieuw.

U wordt geabonneerd op EuroHealthNet's maandelijkse 'Health Highlights'-nieuwsbrief die betrekking heeft op gezondheidsgelijkheid, welzijn en hun determinanten. Om meer te weten over hoe wij met uw gegevens omgaan, gaat u naar het gedeelte 'privacy en cookies' van deze site.
Meteen naar de inhoud