Strategie en vooruitdenken

Strategische ontwikkeling voor effectieve investeringen

De pandemie van COVID-19 heeft de kwetsbaarheid van onze gezondheidsstelsels, de last van chronische ziekten en de aanhoudende ongelijkheden op gezondheidsgebied in onze samenlevingen aan het licht gebracht. Het is nu meer dan ooit belangrijk strategieën uitwerken voor gezondheidsbevorderende diensten. Er zijn aanwijzingen dat deze diensten, geleverd binnen het gezondheidssysteem, maar ook in samenwerking met sociale en andere sectoren, effectief zijn en op termijn economische voordelen bieden ('beste aankopen'). Primaire preventie werkt en voorkomen is beter dan genezen. Dit houdt in dat men moet begrijpen hoe, wanneer en voor wie gezondheidsbevorderende diensten werken en proberen te werken, en hoe deze te financieren.

 

Planning voor strategische kansen

Het Kingdon-model

Degenen die strategieën bedenken hoe ze het beste diensten kunnen organiseren voor huidige en toekomstige gezondheidsuitdagingen, kunnen bijvoorbeeld gebruikmaken van de Kingdon-model. Dit model stelt het bestaan ​​van drie niet-lineaire stromen in beleidsvorming voor: problemen, beleid en politiek - welk samenspel om zogenaamde "vensters van kansen”Voor beleidsbeslissingen en die zouden moeten samenvallen om beleidswijziging te laten plaatsvinden. Het toepassen van dit model kan helpen bij de voorbereiding op verandering voor beleids- en investeringsbeslissers, maar ook voor uitvoerders.

 

Volgens dit principe zou het optimaal zijn om een ​​“Gezondheid in alle financiën " aanpak op alle niveaus naast de “Gezondheid in alle Policies ”denken dat op grotere schaal wordt gebruikt. Dit zou strategieën voor gezondheidsbevordering integreren met investeringsstrategieën op relevante terreinen en organen.

Systeemdenken

We zien nieuwe dynamieken en paradigma's richting transitie in alle systemen. Deze bieden nieuwe kansen voor verandering om de doelstellingen voor gezondheidsbevordering en gezondheidsgelijkheid te halen. Ze kunnen voor dit doel worden gegroepeerd in vier aspecten die onderzoek verdienen als goede redenen voor investeringen in gezondheidsbevorderende diensten:

 • Economisch en financieel veranderingen die de fiscale en financiële stabiliteit en groei beïnvloeden;
 • Technologische ontwikkelingen, inclusief communicatie en biowetenschappen;
 • Demografische veranderingen inclusief migratie en vergrijzing;
 • Klimaat en milieu

Samen zijn deze vervat in de globale doelstellingen van VN-agenda 2030 en het universele Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's). Deze bieden een krachtig kader voor acties van internationale organisaties, waaronder de WHO en de EU, maar ook voor alle lokale gemeenschappen, autoriteiten, agentschappen en staten om als basis voor verandering te gebruiken.

 

Aangezien deze doelen en streefcijfers meer aandacht krijgen richting 2030, is het zeer waarschijnlijk dat politiek bewustzijn, beleidsvereisten, systeemprioriteiten en middelen er meer op zullen worden gericht. Omdat deze doelen universeel zijn, zijn vensters van kansen bijna overal te vinden. Veel van deze doelen gaan gepaard met financiële maatregelen en investeringsmogelijkheden, variërend van onderzoek tot implementatie. Gezondheidsbevorderende diensten, die oplossingen bieden voor behoeften, zullen goed geplaatst worden.

 

Bijvoorbeeld de introductie van EG-voorstellen voor een geïntegreerd Europese Green Deal, die uitgebreide wetgeving, programma's en investeringsbehoeften omvat voor veel gezondheidsdeterminanten, is zeer significant. Het zal platforms bieden voor de ontwikkeling van gezondheidsbevorderende transformaties en diensten in sectoren en systemen, inclusief de toepassing van een Gewoon overgangsfonds in gebieden waar diensten worden beïnvloed door een overgang naar duurzame energiebronnen. Het bevat ook een Farm to Fork Strategie voor voedselsystemen, waaronder bepalingen en indicatoren met betrekking tot gezondheidsdeterminanten. Deze strategie opent nieuwe wegen voor partnerschappen, financiering en investeringen, en opent mogelijk kansen voor verdere hervormingen van het Europese landbouwbeleid en -praktijken bij de ontwikkeling van EU-programma's van 2021 tot 2027 en daarna.

 

Het door de EU medegefinancierde onderzoeksconsortium ERVEN, dat werd gecoördineerd door EuroHealthNet, heeft een schat aan informatie en aanbevelingen opgeleverd over hoe u een waardevolle “Drievoudige winst”Van vooruitgang op het gebied van gezondheid, rechtvaardigheid en duurzaamheid. Dit omvat beleidsadvies en toolkits voor lokale, nationale en internationale beleidsmakers; proces- en analysemodellen; uitgebreide initiatieven en geëvalueerde casestudy's, die een substantiële basis bieden voor bewijs, aanpassing, schaalvergroting en het aantrekken van investeringen.

Transformatie van gezondheidssystemen

De deskundigengroep Prestatiebeoordeling van gezondheidssystemen (HSPA)1 van de Europese Commissie evalueerde de transitie naar geïntegreerde zorg in Europa. De beoordeling stelde het volgende voor 'bouwstenen' of 'systeemhefbomen' voor de verandering:

 • politieke steun en inzet
 • bestuur
 • Betrokkenheid van belanghebbenden
 • organisatorische verandering
 • leiderschap
 • en samenwerking en vertrouwen

De verschuiving van gecentraliseerde zorgsystemen naar gelokaliseerde, geïntegreerde diensten in gemeenschappen is een uitdaging, aangezien het een fundamentele herconfiguratie van gezondheidssystemen. De verschuiving van curatieve naar preventieve zorg vereist een gelijkaardige verschuiving in perceptie, richting en handelen. Er is een duidelijke noodzaak om deze verschuivingen te plannen om gezondheidsbevorderende diensten in staat te stellen zich voor te bereiden op de komende vijftig jaar.

 

Strategische doelen moeten inspelen op lokale contexten, bestaande belemmeringen en facilitatoren, evenals op de waarden die in belangengemeenschappen worden aangehouden. Ze moeten ook rekening houden met het huidige systeem van gezondheidszorg en de financiële en politieke middelen die beschikbaar zijn om verandering te ondersteunen - maar zoals deze pagina's laten zien, zijn er nu nieuwe kansen. Dit erkent opnieuw de noodzaak van horizontale integratie tussen diensten en aanverwante sectoren (bijvoorbeeld gezondheidszorg en sociale zorg).

Casestudy

Investeren in duurzame gemeenschapssystemen

De Wereldwijde strategie van de WHO voor geïntegreerde mensgerichte gezondheidsdiensten roept op tot hervormingen om de gezondheidsdiensten te heroriënteren. Het is een strategische benadering die maatschappelijke verschuivingen en duurzaamheidseisen koppelt aan transformatieve dienstverlening. Dit houdt een verschuiving in van gefragmenteerde aanbodgerichte modellen naar gezondheidsdiensten die mensen en gemeenschappen centraal stellen. Het omringt hen met responsieve diensten die zowel binnen als buiten de gezondheidssector worden gecoördineerd, ongeacht het land en de ontwikkelingsstatus.

 

Deze WHO Europe rapporteert over de economische en sociale impact van gezondheid bevat de grondgedachte, bewijzen, methoden en voorbeelden om de aanzienlijke potentiële economische en sociale gevolgen en voordelen voor gemeenschappen te begrijpen. Het is bedoeld om bredere inspanningen te ondersteunen om gezondheidsstelsels te beschouwen als de sleutel tot het bevorderen van een rechtvaardige en inclusieve ontwikkeling, waardoor voordelen worden gecreëerd voor de hele gemeenschap, in het bijzonder voor degenen die vaak achterblijven. Deze aanpak heeft een groot potentieel voor geïntegreerde financiële en investeringsplanning, duurzaam inkoopbeleid en -praktijken, plus bredere duurzame ontwikkeling.

Fiscale duurzaamheid

De Gezamenlijk verslag 2016 over de budgettaire houdbaarheid van gezondheids- en zorgstelsels door de Europese Commissie en het Comité voor de economische politiek van de EU en haar Updates voor 2019 per land, situaties en vooruitzichten vormen waardevolle bewijsmiddelen en voorbeelden voor het bepalen van strategische opties voor gezondheidsbevorderende diensten waar de beste waarde kan worden toegevoegd.

 

Het stelt specifiek dat "Vooral regeringen zouden dat moeten doen inefficiënties in ziekenhuiszorg en farmaceutische uitgaven aanpakken; investeren in gezondheidsbevordering, ziektepreventie en eerstelijnszorg; en het beheer van gezondheidsstelsels verbeteren."

 

Een belangrijke bron van strategische informatie, beleidsdynamiek en de bijbehorende toewijzing van middelen voor alle EU-staten is de jaarlijkse Europees semester werkwijze. Oorspronkelijk het economisch bestuursproces van de EU genoemd, is het sindsdien aanzienlijk bijgewerkt en omvat het nu zeer belangrijke sociale, gezondheids- en ecologische duurzaamheidscomponenten en doelstellingen.

 

Terwijl nationale fiscale maatregelen door staten bieden schaalvoordelen en impact, regionale of lokale dimensies mogen ook niet over het hoofd worden gezien. Lokale belastingen kan cultureel gerichte effecten bieden voor geïntegreerde initiatieven voor gezondheidsbevordering en gelijkheid. Evenzo kunnen plaatselijke prikkels voor kleinere bedrijven of om specifieke problemen aan te pakken, sneller doeltreffend zijn dan complexe nationale onderhandelingen en afwegingen. Het vermijden van ongelijkheden tussen plaatsen moet natuurlijk worden vermeden.

 

Fiscale maatregelen op sociaal, economisch, ecologisch of onderwijskundig gebied kunnen effectieve nevenvoordelen hebben voor gezondheid en rechtvaardigheid fiscale prikkels beschikbaar langs sociale gradiënten.

 

Wanneer prioriteiten worden vastgesteld in een geïntegreerd kader, ontstaan ​​nieuwe logische kansen om fiscale maatregelen, financiering en financiering te identificeren. In veel landen en regio's worden fiscale maatregelen overwogen of toegepast die de gezondheid en aanverwante systemen respecteren.

 

Deze maatregelen kunnen gezondheidsbevordering direct of indirect beïnvloeden als onderdeel van een "toolbox", waaronder:

 • specifieke heffingen op goederen en hypothecering (specifiek gebruik) voor dergelijke heffingen;
 • consumptie en milieu belastingen en heffingen
 • belastingvoordelen voor regio's, individuen, bedrijven en organisaties om welzijn te stimuleren en te bevorderen;

Case studies

Technologische transformaties

Technologische verandering kan een krachtige motor zijn voor een wenselijke heroriëntatie op gezondheidsbevorderende diensten door het strategisch toepassen van nieuwe vormen van rechtvaardige, ethische en duurzame investeringen.

 

Een belangrijke vraag die moet worden beantwoord bij het plannen van nieuwe digitale gezondheidsbevorderende diensten, of diensten die andere technologieën omarmen, waaronder genetische, nano-, biowetenschappen en kunstmatige intelligentie, is de mate waarin wederzijds begrip van alle relevante belanghebbenden is verzekerd. Vaak klagen technologieleveranciers dat gezondheidsinstanties hun potentiële behoeften of voordelen niet waarderen - de zogenaamde commerciële 'biedt en vraagt'.

 

Het omgekeerde is echter van toepassing dat externe zorgverleners de gezondheidsbehoeften en -effecten mogelijk niet volledig begrijpen. Dit geldt bij het strategisch overwegen van investeringen in beleids- en praktijkplanning en implementatiefasen - en natuurlijk ook voor de ontwikkeling van alle vormen van gezondheidsbevorderende diensten, of het nu gaat om de introductie van opkomende technologiecomponenten of niet.

 

Overheden en investeerders moeten aanbieders zoals gezondheidsdiensten of deskundigen, evenals de gebruikers en potentiële begunstigden structureel betrekken om op het beste moment de beste instrumenten te ontwikkelen om de beste oplossing te vinden. Het doel is niet alleen hoe u prioriteit moet geven aan investeringen; het gaat ook over het aantrekken van investeringen.

 

Digitale gezondheidsvaardigheden

Digitale gezondheidsgeletterdheid is een essentieel element voor de succesvolle transformatie van gezondheids- en zorgstelsels, maar het is van vitaal belang ervoor te zorgen dat niemand achterblijft. Digitaal gezondheidsgeletterde mensen kunnen actiever omgaan met persoonlijke gezondheid en zorg. Dit kan op zijn beurt ook positieve effecten hebben op de efficiëntie en duurzaamheid van gezondheidsstelsels. Betere digitale gezondheidsgeletterdheid kan leiden tot verbeterde preventiemodellen, een betere observatie van gezonder gedrag en een beter welzijn.

 

Vind hier een gedetailleerd EuroHealthNet-beleid over het belang en het potentieel van digitale gezondheidsgeletterdheid.

Vooruitziendheid en evaluatie

Dit gedeelte over strategie en vooruitdenken zou niet compleet zijn zonder vermelding van twee zeer brede en vitale componenten:

 • vooruitziendheid
 • Evaluatie

De meeste planners van gezondheidsbeleid of -systemen zullen met beide vertrouwd zijn. Ze worden echter niet noodzakelijkerwijs het meest effectief gebruikt in termen van investeringen in gezondheidsbevorderende diensten en ontwikkelingen. Vooruitziende blik en evaluatie mogen geen bijzaak zijn tijdens planningsinitiatieven, maar kunnen in plaats daarvan worden gebruikt als kernelement om investeringen aan te trekken.

 

vooruitziendheid analyses worden in toenemende mate gebruikt in beleidssectoren, waaronder de volksgezondheid. Bijvoorbeeld op toekomstbestendige voedselsystemen, die relevant is voor gezondheidsbevorderende diensten.

 

Veel landen gebruiken prognosetechnieken bij de strategische ontwikkeling van de volksgezondheid, onder meer door middel van strategische updates in opdracht van openbare of particuliere instanties. Een bruikbaar voorbeeld zou kunnen zijn van het Nederlands Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat regelmatig uitvoerig produceert Volksgezondheidsverkenningsstudies (PHFS).

 

Deze onderzoeken geven inzicht in de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen voor de volksgezondheid en gezondheidszorg in Nederland. Ze zijn gemaakt in opdracht van het ministerie van VWS en worden gebruikt om het nationale en lokale volksgezondheidsbeleid te informeren. Typische aspecten van de PHFS-methoden zijn een multidisciplinaire, participatieve en conceptuele benadering, waarbij een brede definitie van gezondheid wordt gehanteerd. Het is gemakkelijk in te zien hoe een breder gebruik van dergelijke benaderingen zou kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van effectievere gezondheidsbevorderende systemen en diensten.

 

In kaart brengen van impactmeting en -beheer (IMM) en de investeringscyclus. Bron: Betere evaluatie

Last but not least is het belangrijk om te integreren evaluatie als onderdeel van strategische planning en denken. Dit is een aspect dat vaak over het hoofd wordt gezien in programma-, beleids-, praktijk- en projectcycli, waarbij evaluaties (en sommige audits) worden behandeld als onbelangrijke "aanvinkvakjesoefeningen" - en maatstaven of doelen die te veel verder gaan dan effect om zinvol te zijn. Omgekeerd wordt dan vaak beweerd dat er geen bewijs van uitkomsten of effectiviteit beschikbaar is. Bij het aanpakken van strategische benaderingen voor investeringsparadigma's en nieuwe financieringsbronnen, worden deze “realtime” cycli essentieel.

 

Evaluatiecycli moeten geschikt zijn voor investeringsdoeleinden. Men kan niet zomaar aannemen dat traditionele benaderingen voldoende zijn voor nieuwe financieringsmethoden.

 

In de grafiek van het Rainbow Framework vinden we een voorbeeld van hoe strategische planning en vooruitdenken omgaan met impactinvesteringen in evaluatiecycli.

 

Impactbeleggen is erop gericht om naast financieel rendement ook positieve sociale verandering te creëren, waardoor gemengde waarde wordt gecreëerd. Het evalueren en beoordelen van de beoogde en daadwerkelijke gecreëerde gemengde waarde is een belangrijk onderdeel van het proces.