Rapporten en publicaties

Zal het Europees Semester gezondheidsgelijkheid brengen? Bevindingen van de plannen voor herstel en veerkracht in acht lidstaten

EuroHealthNet's heeft de nieuwste analyse vrijgegeven van de 2022-cyclus van de coördinatie van het economisch en sociaal beleid van de Europese Unie (EU), bekend als de Europees semester. Op basis van interviews met volksgezondheidsdeskundigen duikt de analyse in het gebruik van de EU-faciliteit voor herstel en veerkracht in acht lidstaten en de impact ervan op gezondheidsgelijkheid en welzijn. Deze tijdige lancering valt samen met een oriënterend debat over de cyclus van het Europees Semester 2023 in de Europese Raad (EPSCO), dat vandaag plaatsvindt, en draagt ​​bij aan de lopende beoordeling of de faciliteit voor herstel en veerkracht nog steeds geschikt is voor het beoogde doel.

 

Zoek de analyse van het Europees semester 2022 van EuroHealthNet hier.

 

 


 

Financiering van gezondheidsbevorderende diensten: een informatiegids

In september 2019 lanceerde EuroHealthNet voor het eerst een informatiegids voor de financiering van gezondheidsbevorderende diensten. Het laat zien hoe u overgangen kunt maken van uitgaven voor kuren en behandelingen naar investeren in preventieve benaderingen voor een betere gezondheid en welzijn. Het onderzoekt hoe middelen en capaciteiten kunnen worden gemobiliseerd om deze transities te helpen financieren en bij te dragen aan een 'economie van welzijn'.

 

Deze publicatie diende als basis voor de ontwikkeling van deze e-gids.

 

Vind de volledige gids hier.

 

 

 


 

Investeren in effectieve, inclusieve en veerkrachtige systemen voor gezondheidszorg en sociale zorg in Europa

In juli 2021 heeft EuroHealthNet bijgedragen aan een technische briefing "Investeren in effectieve, inclusieve en veerkrachtige gezondheids- en sociale zorgsystemen in Europa", gepubliceerd door de Ontwikkelingsbank van de Raad van Europa. In deze brief wordt betoogd dat een meer geïntegreerde benadering van investeringen in de gezondheidszorg de effectiviteit, inclusiviteit en veerkracht van de Europese gezondheidszorgstelsels zou vergroten.

 

Vind de volledige gids hier.

 

 

 


 

Health Sector Study EU-eindrapport

Gezondheidssectorstudie EUDeze EU-brede gezondheidssectorstudie was bedoeld om de Europese investeringsadvieshub, de EIB en het directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid van de Europese Commissie (DG SANTE) te ondersteunen bij het bevorderen van duurzame investeringen in de Europese gezondheidssector. De studie keek naar ontdek en evalueer optimale benaderingen, instrumenten en financieringsschema's voor investeringen ter ondersteuning van de uitvoering van prioritair gezondheidsbeleid en hervormingen van de EU. Het bepalende doel van de studie is een verkenning, in alle EU-lidstaten, van de hiaten in de investeringen in gezondheidszorg, de belemmeringen die tot die hiaten leiden en de redenen waarom de investeringsbehoeften en prioriteiten van de gezondheidssector niet naar behoren worden aangepakt.

 

Dit rapport richt zich op de zorgsector, maar biedt lessen die ook nuttig zijn voor professionals op het gebied van volksgezondheid, gezondheidsbevordering en ziektepreventie.

 

Het volledige rapport is te vinden hier

 

 


 

Onderzoek naar de voordelen van het gebruik van sociale uitkomstcontracten bij het verlenen van sociale diensten en interventies

 

Auteurs: Luka Klimavičiūtė (PPMI), Veronica Chiodo (Politecnico di Milano), Benedetta De Pieri (Politecnico di Milano), Vaida Gineikytė (PPMI)

 

Onderzoek naar de voordelen van het gebruik van sociale uitkomstcontracten bij het verlenen van sociale diensten en interventiesSociale uitkomstcontracten (SOC's) is een relatief nieuw type mechanisme bij overheidsopdrachten. Het richt zich op het benutten van de middelen van de publieke, private, filantropie- en maatschappelijke sector, met als doel gezamenlijk effectieve interventies in het publieke domein uit te voeren. Toch bestaat er weinig empirisch onderzoek dat SOC-modellen vergelijkt met traditionele financieringsmechanismen zoals subsidies, beurzen , fee-for-service contracten, blokcontracten en in-house levering.

 

De studie heeft daarom tot doel de effectiviteit en efficiëntie van op resultaten gebaseerde contracten te beoordelen in vergelijking met interventies die onder traditionele financiering worden geleverd, evenals de evaluatie van de uitkomstmeetmethoden die zijn toegepast om hun impact te bepalen. De studie concentreert zich uitsluitend op sociale diensten en niet meer in het algemeen op openbare diensten. De bijlage geeft een overzicht van 15 geselecteerde aanbestedingsregelingen voor sociale uitkomsten

 

Het volledige rapport is te vinden hier

 

 


 

Fondsen koppelen aan resultaten: een primeur in op resultaten gebaseerde financiering om een ​​rechtvaardig COVID-herstel te ondersteunen en impactgedreven economieën te bevorderen

 

Auteurs: Sebastián Welisiejko, Julieta Bertolini, Amel Karboul, Jared Lee, Milena Castellnou, Alasdair Maclay, Joseph Arey

 

'Financiering koppelen aan resultaten' is een actiegids van De wereldwijde stuurgroep voor impactinvesteringen (GSG) en het Education Outcomes Fund, ontworpen om nationale adviesraden (NAB's) beter toe te rusten en hun inspanningen te versterken om meer en betere resultaten te bereiken voor dringende sociale en milieukwesties door middel van op resultaten gebaseerde financiering. Onderwijs, arbeidsmarktontwikkeling en gezondheid worden als het belangrijkste beschouwd voor onze inspanningen om beter te herstellen van de COVID-crisis. Deze publicatie is de eerste fase van een bredere werkstroom gericht op het wereldwijd implementeren van resultaatgerichte financiële oplossingen.

 

Het volledige rapport is te vinden hier.

 

 


 

Gebruik van obligaties met sociale impact bij het financieren van reacties van gezondheidssystemen op niet-overdraagbare ziekten: scoping review

 

Auteurs: Emily Susannah Grace Hulse, Rifat Atun, Barbara McPake, John Tayu Lee

 

Gebruik van scopingreview van obligaties met sociale impactDit is de eerste scoping review die het bewijs van Social Impact Bonds (SIB's) voor niet-overdraagbare ziekten (NCD's) en hun belangrijkste kenmerken en prestaties onderzoekt. In totaal zijn 11 SIB's geanalyseerd die in acht landen over de hele wereld zijn geïmplementeerd. Drie SIB's waren gericht op diabetes, twee SIB's op geestelijke gezondheid en twee SIB's op kanker, terwijl de rest van de SIB's een andere NCD-focus had, waaronder hypertensie, astma en langdurige aandoeningen. De review bracht een gebrek aan empirisch bewijs over SIB's voor NCD's aan het licht. Over het algemeen is er behoefte aan meer hoogwaardige studies, met name economische evaluaties en kwalitatieve studies over de voordelen voor doelgroepen, en aan grotere transparantie van de particuliere sector, om te zorgen voor verbeterde SIB's voor het voorkomen van NCD's.

 

Het volledige rapport is te vinden hier

 

 


 

Sociale impactinvesteringen in de EU. Financieringsstrategieën en resultaatgerichte benaderingen voor innovatie van sociaal beleid: verhalen, ervaringen en aanbevelingen

Gezien de veranderingen in de structuur, het bestuur en de uitvoeringswijzen van EU-investeringsprogramma's, verkent deze studie de verdere ontwikkeling van een investeringsmarkt met sociale impact. De analyse legt de basis voor toekomstige onderzoeksrichtingen over hoe strategieën en resultaatgerichte benaderingen voor een nieuwe generatie innovatief sociaal beleid kunnen worden gefinancierd.

Op resultaten gebaseerde investeringen met certificering door derden van meetbare gezondheidseffecten, voldoen aan de behoefte van de particuliere sector aan rendement met doelstellingen van maatschappelijk belang.

 

Het volledige rapport is beschikbaar hier.

 

 


 

Europese structuurinvesteringsfondsen voor gezondheid

Het ESI Funds for Health-project bracht meer dan 7,000 gezondheidsgerelateerde projecten ondersteund door de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI) tijdens de eerste vier jaar van de bestedingsperiode 2014-2020. Dit rapport bevat een samenvatting van de belangrijkste resultaten van dit tweejarige project. Het is geproduceerd door een consortium waaronder EuroHealthNet. 

 

Het volledige rapport is te vinden hier.

 


 

Financiering over sectoren heen voor duurzame ontwikkeling

Ontwikkeld door het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) en het door de London School of Hygiene and Tropical Medicine ondersteunde STRIVE Research Consortium (STRIVE) met steun van de Japanse regering, 'sectoroverschrijdende cofinanciering' of gewoon 'cofinanciering' biedt een nieuwe en efficiëntere manier om te budgetteren voor hoogwaardige / impactvolle interventies die voordelen opleveren in meerdere sectoren, SDG's en SDG-doelen tegelijk.

 

Het volledige rapport is toegankelijk hier.

 


 

Investeringen in sociale infrastructuur in Europa stimuleren

De High-Level Task Force (HLTF) over investeren in sociale infrastructuur in Europa is geïnitieerd door de European Long-Term Investors Association (ELTI). Haar missie was om de politieke aandacht te vestigen op de cruciale rol van sociale infrastructuur en aanverwante diensten, met als doel de publieke en private investeringen in deze sector te vergroten. Flexibele en efficiënte langetermijninvesteringen in onderwijs, gezondheidszorg en betaalbare huisvesting worden als essentieel beschouwd voor de economische groei van de Europese Unie (EU), het welzijn van de bevolking en een succesvolle stap naar opwaartse convergentie in de EU.

 

Dit eindrapport bevat een uitgebreide verzameling feiten en cijfers over sociale infrastructuur en sociale diensten en de daarmee samenhangende financieringsbehoeften. Op basis van de conclusies en resultaten formuleert het rapport concrete aanbevelingen die gericht zijn op het versterken van de huidige financieringsinstrumenten en voor toekomstige regelingen en initiatieven in de sociale sector.

 

Het volledige rapport is beschikbaar hier.

 

 


 

Hoe pleiten voor duurzame investeringen in welzijn en gezondheidsgelijkheid

Er is dringend actie nodig om de groeiende uitdagingen op het gebied van gezondheid, ongelijkheid, economie en milieu aan te pakken die het welzijn van huidige en toekomstige generaties bedreigen. Het huidige investeringsbeleid en de huidige praktijken zijn onhoudbaar en leiden tot hoge menselijke, sociale, economische en milieukosten. Er is al een duidelijk engagement en gecoördineerde actie, in de Europese regio van de WHO en wereldwijd, om deze druk aan te pakken en duurzame ontwikkeling en welvaart voor iedereen te stimuleren. Nationale en lokale overheden kunnen hierin een grote rol spelen.

 

Deze gids schetst het stapsgewijze proces van het synthetiseren, vertalen en communiceren van volksgezondheid en gezondheidseconomisch bewijs in beleid en praktijk, en pleit voor duurzame investeringen in welzijn en gezondheidsgelijkheid. Het is bedoeld om belangrijke belanghebbenden, pleitbezorgers voor gezondheid en rechtvaardigheid, ambtenaren en andere gezondheids- en niet-gezondheidswerkers te helpen die een rol spelen bij het informeren, beïnvloeden of vormgeven van nationaal en subnationaal beleid en praktijk.

 

De volledige gids is beschikbaar hier.

 

 


 

Banking for health: de rol van actoren uit de financiële sector bij het investeren in mondiale gezondheid

Auteurs: Rüdiger Krech, Ilona Kickbusch, Christian Franz, Nadya Wells

 

Dit artikel analyseert de investeringsmogelijkheden in gezondheid. Bewijs dat gezondheidsomstandigheden de winstgevendheid van het bedrijf rechtstreeks beïnvloeden, toont aan dat financiers en investeerders dit in hun modellen moeten opnemen. Verzekeringsmaatschappijen die al experts zijn in het opnemen van milieu- en gezondheidsrisico's in hun prijsmodellen, kunnen waardevolle inzichten verschaffen over hoe deze maatregelen kunnen worden geïntegreerd in andere bedrijfsmodellen en rapportages van de financiële sector.

 

Het papier is beschikbaar hier.

 

 


 

Banking for health: kansen in samenwerking tussen bank en zorg door innovatie uit andere sectoren toe te passen

Auteurs: Ilona Kickbusch, Rüdiger Krech, Christian Franz & Nadya Wells

 

Deze paper onderzoekt de uitdaging om duurzame investeringsstructuren in de wereldwijde gezondheid aantrekkelijker te maken voor reguliere financiële markten. Het doel is een kader voor een gericht toekomstig debat met actoren uit de financiële sector. Vier casestudy's van innovatieve duurzame investeringsmechanismen worden geanalyseerd, waarbij mogelijke overdrachten van groene en impact-investeringsmodellen worden uitgewerkt om extra fondsen van de particuliere sector naar de gezondheidszorg te kanaliseren.

Op resultaten gebaseerde investeringen met certificering door derden van meetbare gezondheidseffecten, voldoen aan de behoefte van de particuliere sector aan rendement met doelstellingen van maatschappelijk belang.

 

Het papier is beschikbaar hier.

 

 


 

Het Comité voor sociale bescherming: een vrijwillig Europees kwaliteitskader voor sociale diensten

 

Het Vrijwillig Europees kwaliteitskader voor sociale diensten geeft richtlijnen voor het definiëren, verstrekken, beoordelen en verbeteren van sociale diensten (2008). Veel van de criteria komen in onze e-Guide aan bod.

 

Het volledige rapport is beschikbaar hier.