Kwaliteitscriteria

Investeringscriteria zijn de gedefinieerde parameters die door financiële en strategische investeerders worden gebruikt om een ​​investeringsmogelijkheid te beoordelen. Ze maken het zoeken naar en kwalificeren van nieuwe kansen efficiënter. Dit komt doordat duidelijk vastgestelde investeringscriteria focus creëren en snel deals elimineren die niet bij de investeerder passen.

 

In deze sectie introduceren we kwaliteitscriteria voor investeringen in gezondheidsbevorderende diensten. We hanteren een aantal criteria die ervoor zorgen dat financieringsinitiatieven ethisch verantwoord zijn en effectief zijn in het verbeteren van gezondheid, rechtvaardigheid en welzijn. Deze criteria zijn ontwikkeld met behulp van publicaties van de Investeringskader van het Green Climate Fund en besproken tijdens de bijeenkomst van de Algemene Raad van EuroHealthNet in 2019. Dit is aan de gang en aanvullende standpunten zijn welkom. Neem contact op info@eurohealthnet.eu als u uw mening met ons wilt delen.

Security

Definitie Subcriteria Beoordelingsfactoren (indicatoren)
 • Garantie op betrouwbaarheid van financiering en / of eventuele extra ondersteuningsfinancier is het daarmee eens
 • Ethische overeenkomst tussen alle partijen.
 • De aanvrager toont een consistent trackrecord en relevante ervaring en expertise in vergelijkbare of relevante omstandigheden zoals beschreven in het voorgestelde project / programma.
 • De voorgestelde financiële structuur (financieringsbedrag, financieel instrument, looptijd en looptijd) is toereikend en redelijk om de doelstellingen van het voorstel te verwezenlijken, inclusief het aanpakken van bestaande knelpunten en / of belemmeringen.
 • Demonstratie dat het programma / project zal helpen om private en andere publieke investeringen te 'verdringen'.
 • Akkoord gaan en een ethische overeenkomst ondertekenen die de garantie van intellectuele eigendomsrechten, transparantierichtlijnen, gedragsnormen voor alle partijen tijdens de financieringsperiode en klachtenprocedures omvat

Risico

Definitie Subcriteria Beoordelingsfactoren (indicatoren)
 • Economische en, indien van toepassing, financiële betrouwbaarheid van het programma / project
 • Raadpleging en betrokkenheid van belanghebbenden.
 • Maak afspraken over verantwoordingssysteem, boekhoudkundige maatregelen en bestuursstructuur
 • Het voorstel is ontwikkeld in overleg met maatschappelijke groeperingen en andere relevante belanghebbenden, met bijzondere aandacht voor gendergelijkheid, en biedt een specifiek mechanisme voor hun toekomstige betrokkenheid in overeenstemming met milieu- en sociale waarborgen.
 • Het voorstel legt de verantwoordelijkheid voor besluitvorming bij de uitvoerende instellingen en gebruikt aanvaardbare systemen om verantwoording af te leggen.
 • Governance-overeenkomst goedgekeurd en ondertekend door alle partijen.

Rendement op investering

Definitie Subcriteria Beoordelingsfactoren (indicatoren)
 • Verwacht financieel rendement. Overeengekomen rendementsmechanisme en indicator met investerende partijen. Bredere voordelen en prioriteiten van gefinancierd programma of interventie.
 • Verwachte positieve sociale en gezondheidseffecten, ook op andere resultaatgebieden, en / of in lijn met de prioriteiten op nationaal, lokaal of sectoraal niveau
 • Effecten op het eigen vermogen in lijn met de doelstellingen van gezondheidsbevorderende diensten.
 • Verwachte positieve economische effecten in overeenstemming met de prioriteiten op nationaal, lokaal of sectoraal niveau.
 • Potentieel voor externe effecten in de vorm van verwachte verbeteringen, voor vrouwen en mannen als relevant, op gebieden als gezondheid en veiligheid, toegang tot onderwijs, verbeterde regelgeving en / of cultuurbehoud.
 • De relevante dimensies van gelijkheid worden tijdens het hele proces van implementatie van de praktijk adequaat en actief in overweging genomen (bijv. Leeftijd, geslacht, sociaaleconomische status, etniciteit, landelijk-stedelijk gebied, kwetsbare groepen).
 • Economisch en financieel rendement met en zonder de steun van de investeerder (dat wil zeggen: hurdle rate of return of andere passende / relevante drempels).
 • Potentieel voor externe effecten in de vorm van verwachte verbeteringen op gebieden zoals uitgebreide en verbeterde banenmarkten, het scheppen van banen en armoedebestrijding voor vrouwen en mannen, meer en / of uitgebreide betrokkenheid van lokale industrieën; meer samenwerking tussen het bedrijfsleven en de academische wereld; groei van aanvullende particuliere fondsen.

Duurzaamheid

Definitie Subcriteria Beoordelingsfactoren (indicatoren)
 • Voortgezette toepassing van gefinancierd programma of interventie
 • Duurzaamheid van uitkomsten en resultaten na voltooiing van de interventie.
 • Het programma of de interventie heeft institutionele ondersteuning, een organisatorische en technologische structuur en stabiel personeel.
 • Potentieel voor versterkte regelgevingskaders en beleidsmaatregelen om investeringen te stimuleren.
 • Financiële levensvatbaarheid op lange termijn.
 • Regelingen die zorgen voor een financieel duurzame voortzetting op lange termijn van relevante resultaten en belangrijke relevante activiteiten die voortkomen uit het project / programma na voltooiing van de interventie.
 • Mate waarin het project / programma nieuwe markten en zakelijke activiteiten creëert op lokaal, nationaal of internationaal niveau.
 • Beschrijving van de financiële betrouwbaarheid op lange termijn (buiten tussenkomst van de investeerder).

 

overdraagbaarheid

Definitie Subcriteria Beoordelingsfactoren (indicatoren)
 • De mate waarin de implementatieresultaten worden gesystematiseerd en gedocumenteerd, waardoor het mogelijk is om deze over te dragen naar andere contexten, omgevingen, landen of op te schalen naar een bredere doelgroep of geografische context.
 • Potentieel voor het vergroten van de schaal en impact van het voorgestelde programma of project.
 • Ontwikkel een communicatiestrategie.
 • Potentieel voor het exporteren van belangrijke structurele elementen van het voorgestelde programma of project elders binnen dezelfde sector, maar ook naar andere sectoren, regio's of landen.
 • Potentieel om investeringen aan te moedigen en / of te stimuleren.
 • Een veranderingstheorie voor het opschalen van de reikwijdte en impact van het beoogde project / programma zonder de totale uitvoeringskosten evenredig te verhogen.
 • Plan om de resultaten te verspreiden die onafhankelijk door de interventieorganisatie moeten worden ontwikkeld en uitgevoerd.
 • Een veranderingstheorie voor replicatie van de voorgestelde activiteiten in het project / programma in andere sectoren, instellingen, geografische gebieden of regio's, gemeenschappen of landen.
 • Potentieel om investeringen uit de particuliere en publieke sector aan te moedigen, beoordeeld in de context van prestaties op het gebied van beste praktijken