InvestEU en andere fondsen

Het is de uitdaging van beleidsmakers op het gebied van volksgezondheid en gezondheidsbevorderingbeheerders om investeringsvoorstellen te ontwikkelen ter verbetering van de gezondheidsgelijkheid door toegang te krijgen tot InvestEU en andere investeringsfondsen. Deze e-gids biedt de eerste ideeën, contacten en tools over hoe dat kan worden gedaan.

InvestEU

InvestEU werd oorspronkelijk in 2018 aangekondigd als de opvolger van het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI, of het 'Juncker-plan'), dat een EU-begrotingsgarantie bood ter ondersteuning van investeringen en toegang tot financiering in de EU. InvestEU brengt het Europees Fonds voor strategische investeringen en de 13 financiële instrumenten van de EU die momenteel beschikbaar zijn (2014-2020) samen. De voorgestelde voordelen van InvestEU zijn vereenvoudigde en gestroomlijnde investeringssteun en één reeks regels en procedures met één contactpunt voor advies. Het belangrijkste doel is om EU-financiering toegankelijker en effectiever te maken. InvestEU loopt van 2021-2027.

 

InvestEU bestaat uit het InvestEU-fonds, de InvestEU-advieshub, het InvestEU-portaal en blendingoperaties. Het zal publieke en private investeringen mobiliseren via een EU-begrotingsgarantie van € 26.1 miljard die de investeringsprojecten van financiële partners zoals de Europese Investeringsbank (EIB) Groep, nationale stimuleringsbanken en andere particuliere financiële instellingen zal ondersteunen, waardoor hun risico wordt vergroot. draagkracht, schaalvoordelen en vergroting van de zichtbaarheid van het optreden van de EU.

Wat is InvestEU?

InvestEU-programma is bedoeld om een ​​extra impuls te geven aan investeringen, innovatie en het scheppen van banen in Europa. Nieuw is het venster Sociale investeringen en vaardigheden van InvestEU, dat zal faciliteren van de uitvoering van projecten de Europese pijler voor Sociale Rechten. De acties in het kader van dit luik zijn met name gericht op opwaartse convergentie, het verminderen van ongelijkheden en het vergroten van de veerkracht en inclusiviteit door het bevorderen van werkgelegenheid, sociale ondernemingen en sociale inclusie, verbetering van de gezondheid, het welzijn en de algehele kwaliteit van leven van de burgers en het ondersteunen van een rechtvaardige overgang naar een koolstofarme economie.

InvestEU-fonds investeringen vallen onder vier beleidsterreinen die belangrijke beleidsprioriteiten voor de Unie vertegenwoordigen en een hoge EU-meerwaarde opleveren. De ramen en hun budgetgaranties zijn:

  1. Duurzame infrastructuur - € 9.9 miljard
  2. Onderzoek, innovatie en digitalisering - 6.6 miljard euro
  3. Kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) - € 6.9 miljard
  4. Sociale investeringen en vaardigheden - € 2.8 miljard 

 

InvestEU-advieshub zal technische ondersteuning en bijstand verlenen bij de voorbereiding, ontwikkeling, structurering en uitvoering van gefinancierde projecten, met inbegrip van capaciteitsopbouw.

 

InvestEU-portaal zal investeringen en projectontwikkelaars samenbrengen via een gemakkelijk toegankelijke en gebruiksvriendelijke databank.

 

De overheidsgarantie van InvestEU is bedoeld om verdere investeringen van particuliere en institutionele investeerders veilig te stellen. Het idee is dat investeerders zich zekerder voelen bij het investeren in de wetenschap dat geld gegarandeerd is om hen indien nodig terug te betalen. De garantie wordt voorzien voor gemiddeld 40%, wat betekent dat € 26,1 miljard van de EU-begroting wordt gereserveerd voor het geval er een beroep wordt gedaan op de garantie. InvestEU zal ook blendingverrichtingen met subsidiefinanciering aanbieden. Deze vermenging zorgt voor complementariteit met andere EU-financieringsprogramma's, met name voor de Europese structuurinvesteringsfondsen onder gedeeld beheer of gedekt door het EU-ETS-innovatiefonds. InvestEU-fonds zal een marktgebaseerd en vraaggestuurd instrument zijn. Het zal echter ook beleidsgericht zijn. Als beleidsinstrument zal InvestEU, door de financieringsbronnen te diversifiëren en duurzame langetermijnfinanciering te bevorderen, bijdragen tot de versterking van de eengemaakte markt en tegelijkertijd bijdragen tot de uitvoering van de Europese Green Deal, het Investeringsplan van de Europese Green Deal en de strategie over het vormgeven van Europa's digitale toekomst en de Europese pijler van sociale rechten. Financierings- en investeringsverrichtingen worden gescreend om te bepalen of ze een milieu-, klimaat- of sociale impact hebben.

Een belangrijk element van InvestEU - en een nieuwe toevoeging in vergelijking met het EFSI - is het specifieke beleidsvenster voor sociale investeringen en vaardigheden. Ondersteuning in het kader van het venster Sociale investeringen en vaardigheden zal de financiering vergemakkelijken van projecten die de sociale dimensie van de Europese Unie versterken (bijv. Zoals beschreven in de Europese pijler van sociale rechten). De acties in het kader van dit luik zijn met name gericht op opwaartse convergentie, het verminderen van ongelijkheden (inclusief gender) en het vergroten van de veerkracht en inclusiviteit door het bevorderen van werkgelegenheid, met inbegrip van ondernemerschap en zelfstandig ondernemerschap, sociale ondernemingen en sociale economie en innovatie, sociale inclusie, verbetering van de gezondheid van de burgers welzijn en algemene levenskwaliteit en ondersteuning van een rechtvaardige overgang naar een koolstofarme economie.

 

Het loket is gericht op investeringen in sociale ondernemingen, microfinanciering, opleiding, sociale huisvesting, sociale innovatie, integratie van migranten en andere sectoren binnen de sociale sfeer. Projecten kunnen zich naast andere gerelateerde thema's richten op onderwijs, opleiding en gezondheidszorg en langdurige zorg. Het loket zal speciale nadruk leggen op de inclusie van kwetsbare mensen en hun toegang tot kwaliteitsdiensten. Waar van toepassing en mogelijk, zullen ondersteunde diensten worden geleverd op lokaal niveau, in overeenstemming met de benadering van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap om van institutionele zorg naar gemeenschapszorg te gaan.

 

Het loket zal zich met name richten op projecten met een redelijke mate van (toekomstige) financiële levensvatbaarheid, maar die niet (voldoende) door de markt worden opgeleverd vanwege hogere risico's, gebrek aan onderpand, het niet bereiken van optimale schaalgrootte zonder overheidssteun of andere marktbelemmeringen. De ondersteunde projecten moeten additionaliteit toevoegen (bv. Marktgebaseerde aanbiedingen van de beoogde sociale diensten niet verdringen). Aangezien veel projecten in de sociale sector te klein zijn om belangstelling van traditionele particuliere investeerders te trekken, zal het groeperen of 'bundelen' van kleinere projecten worden aangemoedigd. Bijvoorbeeld het bundelen van hervormingen in de gezondheidszorg die plaatsvinden op verschillende locaties onder de jurisdictie van een nationale of regionale autoriteit.

 

Organisaties binnen EU-lidstaten kunnen de financiering aanvragen via hun nationale beheersautoriteit en kunnen technische bijstand krijgen via de InvestEU-advieshub. Naast financiële producten die door traditionele financiële tussenpersonen worden geleverd, kunnen door het verlenen van diensten in natura ook organisaties, zoals onderwijsinstellingen of gezondheids- en sociale zorgverleners, in aanmerking komen om indirect te profiteren van de EU-garantie via een uitvoerende partner. Combinatie met bijdragen van donoren, filantropen, stichtingen en andere actoren uit de particuliere sector is ook toegestaan.

 

Het InvestEU-fonds streeft ernaar de betrokkenheid van de particuliere sector te versterken om bij te dragen tot de verwezenlijking van de Europese pijler van sociale rechten, door onder meer hoogwaardige werkgelegenheid, onderwijs en opleiding, gezondheid, sociale inclusie en actieve deelname aan de samenleving te ondersteunen. InvestEU-operaties zullen projecten ondersteunen van organisaties uit de particuliere sector die actief zijn op het gebied van sociale investeringen (of die rechtstreeks zouden kunnen profiteren van sociale investeringen). Dergelijke organisaties omvatten onder meer het mkb, grote bedrijven, coöperaties, stichtingen, venture-filantropen, investeerders met sociale impact, onderwijs- en opleidingsinstellingen. Particuliere actoren zullen ook de mogelijkheid hebben om bij te dragen aan het InvestEU-fonds, hetzij door middel van directe bijdragen (donaties, terugbetaalbare en niet-terugbetaalbare vormen van steun) om de voorziening van de EU-garantie te verhogen, hetzij door bijdragen aan en / of mede-investeringen in het projecten of financiële tussenpersonen die indirect worden ondersteund door het InvestEU-fonds.

 

Voor meer informatie over InvestEU en het venster Sociale infrastructuur en vaardigheden, klik hier.