Invest4Health: Mobiliseren van nieuwe financieringsmodellen voor gezondheidsbevordering en ziektepreventie

De Invest4Health project (2023-2026), gefinancierd door Horizon Europa, heeft tot doel een revolutie teweeg te brengen in de financiering van de volksgezondheid door nieuwe financierings- en bedrijfsmodellen voor gezondheidsbevordering en ziektepreventie te identificeren en te stimuleren, onder het concept van ‘Smart Capacitating Investment’. Het project zal modellen, alternatieve bestuursmechanismen en -instrumenten en methoden ontwikkelen en testen om het gebruik van Smart Capacitating Investment voor gezondheidsbevordering en ziektepreventie te vergemakkelijken. Deze omvatten kosteneffectieve strategieën die meerdere sectoren omvatten om risico's te delen, activa te bundelen en het rendement op investeringen te analyseren om een ​​efficiënt gebruik van alle beschikbare middelen te garanderen.

 

Momenteel worden de begrotingen voor de gezondheidszorg in heel Europa voor het overgrote deel besteed aan de behandeling van ziekten, waarbij gemiddeld slechts 3% wordt besteed aan gezondheidsbevordering en ziektepreventie. 1[i] Europese Commissie (2018) State of the Health in the EU, Companion Report. Toch illustreren de groeiende last van vermijdbare ziekten en de toenemende ongelijkheid op gezondheidsgebied in Europa dat de huidige financieringsbenaderingen onhoudbaar en niet geschikt zijn voor het beoogde doel. De begrotingsruimte voor overheden om in de gezondheidszorg te investeren is ook kleiner geworden; zelfs vóór de pandemie waren de publieke investeringen in sociale infrastructuur (bijvoorbeeld gezondheidszorg, onderwijs, betaalbare huisvesting) 20% lager dan vóór de financiële crisis van 2008.22018 – Fransen L, del Bufalo G en Reviglio E. Investeringen in sociale infrastructuur in Europa stimuleren: rapport van de High-Level Task Force over investeren in sociale infrastructuur in Europa. Discussienota over de Europese economie 074, Luxemburg. Opmerking: SHCN-teamleden maakten deel uit van het secretariaat van de Task Force, coördineerden beide werkgroepen van deskundigen en J Lane was lid van de HLTF 3[iii] EIB (2017) Investeringsrapport 2017-2018, november, EIB: Luxemburg

Wat is ‘Slim capaciterend beleggen?’

De term Smart Capacitating Investment (SCI) werd voor het eerst gebruikt door de High-Level Task Force for Social Infrastructure Investment, geïnitieerd door de European Long-Term Investors Association (ELTI), die manieren onderzocht om publieke en private investeringen in sociale infrastructuur te vergroten (Fransen et al. al 2018).

 

Smart Capacitating Investment maakt optimaal gebruik van bestaande middelen (inclusief financiële en niet-financiële activa) en bouwt partnerschappen op tussen verschillende sectoren (bijvoorbeeld publieke, private, vrijwilligerssector of huisvesting, gezondheidszorg, milieu) om investeringen te doen die duurzame rendementen en lokale voordelen genereren om de gezondheid en het welzijn te verbeteren, waardoor de gezondheidszorgstelsels duurzamer worden.

 

Tijdens het Invest4Health-project zal het concept van Smart Capacitating Investment verder worden gedefinieerd en zullen ‘SCI-compatibele’ bedrijfs- en financiële modellen worden geïdentificeerd en gepromoot.

Invest4Health bevordert het gebruik van nieuwe modellen en denkwijzen om een ​​duurzaam rendement op investeringen uit gezondheidsbevordering en ziektepreventie te bereiken. Het consortium, geleid door de regio Skåne in Zweden, combineert interdisciplinaire expertise met vier praktijkgerichte proeflocaties (of ‘testbeds’) om nieuwe financieringsmodellen te ontwikkelen, de praktische implementatie te bevorderen en de betrokkenheid van de gemeenschap te garanderen. Het project onderzoekt verschillende mechanismen voor het realiseren van gezondheidsbevordering en ziektepreventie, waaronder publieke, private (met winstoogmerk, zonder winstoogmerk) en ethische, rechtvaardige publiek-private partnerschappen. Het project omvat ook een focus op het primaire, secundaire en tertiaire preventieniveau (figuur 1), evenals interventies gericht op belangrijke determinanten van de gezondheid (bijvoorbeeld huisvesting, onderwijs, transport en milieu). Deze modellen zullen worden geëvalueerd en gevalideerd, waardoor besluitvormers en beleidsmakers middelen en instrumenten worden geboden om prioriteiten te stellen en voor gezondheidsbevordering en ziektepreventie op alle niveaus.

 

Het doel is om tastbare resultaten te behalen via gevalideerde modellen en hulpmiddelen, en besluitvormers aan te moedigen prioriteit te geven aan het delen van risico's en het bundelen van middelen voor gezondheidsinitiatieven. Het project legt ook de nadruk op burgerwetenschap, een digitale samenwerkingsruimte voor besluitvorming en de sociale franchisebenadering om de actieve betrokkenheid van gemeenschappen bij het bevorderen van de gezondheid en het voorkomen van ziekten te garanderen.

Structuur van het Invest4Health-project

Het Invest4Health-project kent drie hoofdwerkstromen:

  • Het ontwikkelen van functionele prototypemodellen van het ‘Smart Capacitating Investment’-concept ter ondersteuning van het project
  • Iteratief testen van ‘SCI’ in reële omgevingen die zowel Beveridge (op belasting gebaseerde) als Bismarck (op verzekeringen gebaseerde) financieringssystemen vertegenwoordigen
  • Het voorbereiden van een sociaal franchisepakket voor grootschalige demonstratie van SCI-compatibele modellen.

Er wordt een horizontale nadruk gelegd op het waarborgen van de betrokkenheid van burgers bij plannings- en investeringsbeslissingen voor interventies en diensten.

EuroHealthNet is verantwoordelijk voor de operationele gereedheids- en capaciteitsopbouwactiviteiten van het project. De taken dienen als brug tussen de theoretische elementen die het project onderzoekt en de iteratieve tests die plaatsvinden tijdens het testen van SCI-modellen en bestuursmechanismen in de vier pilotlocaties.

Invest4Health-pilotsites

Locatie van Invest4Health-testbedden

Invest4Health omvat vier ‘proeftuinen’, of pilotlocaties, waar SCI-compatibele bedrijfs- en financiële modellen zullen worden getest in overeenstemming met interventies op het gebied van gezondheidsbevordering en ziektepreventie die door de proeftuinen zijn geselecteerd.

 

De proefbanken bevinden zich in Duitsland (Noordrijn-Westfalen), Spanje (Galicië), Zweden (Skåne) en Wales (Hywel Dda). Deze vier initiële regio's vertegenwoordigen een reeks gezondheidszorgstelsels, waaronder universele éénbetalers (Galicië), universele meerbetalers (Noordrijn-Westfalen), universele en gedecentraliseerde (Skåne) en universele éénbetalers (Wales). De vier proeftuinen zullen ook werken aan een reeks interventiegebieden voor gezondheidsbevordering die de hele levensloop bestrijken (Tabel 1). Het testen in de beleidslaboratoria zal gebaseerd zijn op de theoretische en onderzoeksgestuurde kennisbasis die wordt ontwikkeld (werkpakketten 2-4). Er zal ook feedback van burgers en lokale gemeenschappen worden verzameld om de ontwikkeling en het testen van nieuwe tools en modellen te ondersteunen.

 

 

Tabel 1: Geselecteerde gezondheidsbevorderende interventies en doelgroepen van elk Invest4Health-testbed
Noordrijn-Westfalen (DE) Bevolking in de werkende leeftijd Ondersteuning van de gezondheid in de thuiskantooromgeving via gebundelde hulpmiddelen (bijv. ergonomie, digitale bronnen)
Galicië (ES) Vergrijzende en landelijk geïsoleerde bevolking Ondersteuning van gezond en actief ouder worden door een beter gebruik van bestaande digitale hulpmiddelen
Skåne (SE) Kinderen en jongeren in gemeenten in heel Skåne Het uitbreiden van het gebruik van ‘Getting it Right for Every Child’ (GRIFEC) en andere soortgelijke interventies om het holistische welzijn van kinderen en adolescenten te verbeteren.
Hywel Dda (VK) Sociaal kwetsbare bevolkingsgroepen (bijvoorbeeld degenen die complexe interventies nodig hebben) Gebruik maken van een nieuw sociaal voorschrijfinitiatief van de overheid om het gebruik van sociaal voorschrijven in heel West-Wales te verbeteren

Duurzaamheid van projectresultaten door sociale franchising

Naarmate de testlocaties en theoretische kennis samenkomen, zal het raamwerk van wat kan worden overgedragen en gerepliceerd in andere omgevingen duidelijker worden. Halverwege het project zal een open oproep worden gelanceerd om een ​​tweede tranche van regio's aan te trekken om simulatieoefeningen met SCI-modellen uit te voeren. Dit zal ook informatie opleveren over wat uiteindelijk de basis zal worden van het kernmodel van Invest4Health, dat projectpartners willen promoten via sociale franchising.4https://healthfutures.org.au/5https://www.franchise-ed.org.au/social-franchising/ Het doel zal zijn om de impact van Invest4Health op verschillende locaties te repliceren met behoud van een consistente standaard. De aanpak zal niet gericht zijn op financiële winst uit het model, maar eerder op het maximaliseren van de sociale voordelen voor ‘franchisenemers.’ Via zijn sociale franchisemodel zou Invest4Health peer-ondersteuning en ontwikkeling bieden aan netwerken van lokale belanghebbenden (in verschillende gemeenten of regio’s) die zijn overeengekomen of zullen overeenkomen om eerlijke diensten voor gezondheidsbevordering en ziektepreventie te leveren onder het 'Invest4Health'-label. Door mobilisatie-inspanningen en marktgebaseerde benaderingen te combineren, werkt Invest4Health aan het garanderen van de replicatie van zijn beproefde modellen en interventies, terwijl lokale flexibiliteit bij de implementatie mogelijk wordt gemaakt, waardoor waarde wordt gecreëerd daar waar deze het meest nodig is.

 

Gezondheidsbevordering en ziektepreventie zijn een investering en zij hebben er baat bij als ze worden ontworpen en gefinancierd binnen een investeringsparadigma. Invest4Health helpt investeringen in en levering van eerlijke gezondheidsbevordering en ziektepreventie opnieuw vorm te geven. Smart Capacitating Investment kan de paradigmaverschuiving ondersteunen van gezondheidszorgsystemen naar gezondheidszorgsystemen, waardoor deze beter bestand zijn tegen toekomstige schokken, meer gezondheidsbevorderend, interdisciplinair en rechtvaardiger.

Wat is 'Sociale Franchising?'

Sociale franchising is een relatief nieuwe aanpak die commerciële franchisingmethoden toepast om sociale doelen te bereiken. In plaats van het franchisemodel na te streven voor winst, is het de bedoeling sociale voordelen te creëren.

 

Sociale franchising is een steeds populairder wordende aanpak om schaalgrootte te bereiken door replicatie en om de duurzaamheid en overdracht van goede praktijken te garanderen. De ‘franchisegevers’ die eigenaar zijn van de franchise kunnen de nieuwe ‘franchisenemers’ opleiden die lokale versies van de praktijk of aanpak opbouwen en helpen de kwaliteit te behouden en een consistente standaard te garanderen.

Abonneer je op onze mailinglist

 

U hebt zich met succes ingeschreven voor de nieuwsbrief

Er is een fout opgetreden bij het verzenden van uw verzoek. Probeer het opnieuw.

U wordt geabonneerd op EuroHealthNet's maandelijkse 'Health Highlights'-nieuwsbrief die betrekking heeft op gezondheidsgelijkheid, welzijn en hun determinanten. Om meer te weten over hoe wij met uw gegevens omgaan, gaat u naar het gedeelte 'privacy en cookies' van deze site.
Meteen naar de inhoud