Over deze e-gids

Gezondheidsbevorderende diensten zijn een essentiële en waardevolle maatschappelijke dienst​ Ze omvatten georganiseerde inspanningen om de vaardigheden en capaciteiten van individuen te versterken, evenals inspanningen om sociale, ecologische en economische omstandigheden te veranderen om hun impact op de volksgezondheid en het welzijn te verminderen. Investeren in gezondheidsbevorderende diensten is essentieel voor het herstel van de COVID-19-pandemie en voor het opbouwen van duurzame samenlevingen.

 

De bedoeling van deze e-gids is om te helpen gezondheids- en sociale zorgplanners, beleidsmakers op nationaal, regionaal en lokaal niveau bij de ontwikkeling en financiering van gezondheidsbevorderende diensten die de gezondheid en het welzijn van iedereen ten goede komen. We streven ernaar om te inspireren door middel van een hoeveelheid bewijsmateriaal met voorbeelden uit de hele wereld.

Deze e-gids heeft twee centrale doelstellingen:

  1. om te illustreren hoe middelen kunnen worden gemobiliseerd om de levering van gezondheidsbevorderende diensten te financieren.
  2. ter versterking van de diensten voor gezondheidsbevordering en ziektepreventie, alsook voor multisectorale benaderingen om de gezondheid en het welzijn te verbeteren.

Deze e-gids is innovatieve omdat het nieuwe financieringsbronnen en nieuwe manieren van probleemoplossing verkent die verder gaan dan traditionele modellen, statistieken, partners, verantwoordelijkheden en budgetten. Het is echter ook praktisch en empowerment omdat het concrete en inspirerende 'out-of-the-box'-voorbeelden bevat van hoe de juiste middelen en capaciteiten kunnen worden ingezet om gezondheidsbevordering en ziektepreventie te helpen financieren, opbouwen en ondersteunen.

 

Deze e-gids is een gedeelde bron van de Coalition of Partners for Strengthening Public Health Services in the European Region. De Coalition of Partners brengt leiders samen die werkzaam zijn in nationale en subnationale openbare gezondheidsdiensten, beleidsmakers en collega's die werkzaam zijn in verschillende internationale organisaties. Samen stellen EuroHealthNet en andere leden van de CoP gedeelde doelstellingen vast, plannen ze gezamenlijke actie, ontwikkelen ze gedeelde bronnen en delen ze het leren van de implementatie. EuroHealthNet is dankbaar dat ze de kans hebben gehad hun inspanningen voort te zetten en voort te bouwen op de eerste aanzet. De e-gids heeft geprofiteerd van onze voortdurende samenwerking met het bestuur voor sociale infrastructuur in Brussel (AGE-platformEASPDFEANTSAhet Europees sociaal netwerkhet platform voor levenslang leren en Huisvesting Europa). "

 

In deze e-gids presenteren we verschillende manieren om gezondheidsbevorderende diensten te ontwerpen en te implementeren, met aandacht voor verschillende financieringsprocessen en -procedures. Het schetst oplossingen voor het financieren en leveren van gezondheidsbevorderende diensten via een reeks van sectoroverschrijdend casestudies​ Bovendien presenteert de e-gids een set van gericht op de volksgezondheid investeringscriteria voor potentiële investeerders of financiële managers. De criteria zijn bedoeld om de kloof tussen volksgezondheid en financiële investeringen te overbruggen.

Wat we al weten:

  • De beschikbare middelen voor COVID-19 zullen worden besteed aan de bestrijding van de pandemie en aanverwante gevolgen;
  • De bestaande budgetten blijven ver achter bij de huidige en voorspelde behoeften voor andere, vaak chronische ziekten, waaronder geestelijke gezondheid;
  • Openbare middelen zijn eindig;
  • Door te pleiten voor herbestemming van beperkte bestaande middelen voor preventie kan er verdeeldheid ontstaan ​​binnen de gezondheidsstelsels;
  • Als er geen sprake is van een gezamenlijke investeerbare zaak bij financiële besluitvormers, is de kans kleiner dat deze slaagt;

De huidige investeringsstrategieën en overheidsfinanciering zijn niet geschikt, onhoudbaar en veroorzaken oneerlijke sociale, economische en milieukosten. Deze e-gids is bedoeld om aan te tonen dat er alternatieven zijn.

 

Dit omvat het versterken van lokale gemeenschappen, het waarborgen van hoogwaardige gezondheids- en sociale diensten, het aanmoedigen van ecologische duurzaamheid en het stimuleren van economische activiteit. Dergelijke gezondheidsbevorderende strategieën en voordelen zullen het herstel van de COVID-19-pandemie ondersteunen en leiden tot een economie van welzijn.

Innovatieve oplossingen voor meerdere sectoren zijn nodig om het meest geschikte en billijke gebruik van publieke middelen te maken en om de toegevoegde waarde van private investeringen te maximaliseren. Het is van cruciaal belang om te investeren in de soorten sociale infrastructuur en gezondheidsbevorderende diensten die het beste beantwoorden aan de behoeften en verwachtingen van mensen, vooral voor degenen die het meest achtergesteld zijn. Er moeten langetermijnoplossingen en alternatieve financiële instrumenten worden overwogen en ontwikkeld om bestaande lacunes in investeringen op te vullen.

 

Het vermogen om bij te dragen aan een rechtvaardige en duurzame volksgezondheid is cruciaal voor de economische ontwikkeling en sociale duurzaamheid van de samenleving - voor individuen, gemeenschappen, landen en bevolkingsgroepen. Toch zijn de verstrekkingsnormen voor sociale diensten afgenomen, terwijl de toenemende ongelijkheid, de vergrijzing van de samenleving en de daarmee verband houdende chronische ziektelast, samen met de klimaatverandering en migratieproblemen de vraag naar diensten hebben doen toenemen. Preventieve maatregelen, uitgevoerd via gezondheidsbevorderende diensten, vereisen duurzame en specifieke financiering. De huidige investeringsstrategieën en overheidsfinanciering zijn niet geschikt, onhoudbaar en brengen oneerlijke sociale, economische en milieukosten met zich mee.

 

Om aan deze behoeften te voldoen, hebben beleidsmakers en planners van verschillende afdelingen de tools nodig om nieuwe financieringsmogelijkheden te identificeren en de technieken om deze in de praktijk te brengen. Investeren in goed geplande, rechtvaardige en op feiten gebaseerde gezondheidsbevorderende diensten heeft meerdere voordelen. Dit omvat het versterken van lokale gemeenschappen, het waarborgen van hoogwaardige gezondheids- en sociale diensten, het aanmoedigen van ecologische duurzaamheid en het stimuleren van economische activiteit.

 

 

De behoefte is dringend, de kennis is hier en de kans om te handelen is nu.