Wereldwijde actie

Wereldwijde actie om gezondheidsverschillen en bredere ongelijkheden in onze samenlevingen aan te pakken door veel organisaties en initiatieven wordt ondersteund .

Gezondheidsverschillen zijn overal ter wereld aanwezig. Ze zijn niet beperkt tot armen volksgezondheid in armere landen en een goede gezondheid in rijke landen. Vanwege zijn universaliteit, bereiken gezondheidsverschillen vereist internationale actie, maar ook actie op lokaal en nationaal niveau.

 


 

The UN Sustainable Development Goals

Het in 2015 aangenomen Verenigde Naties Sustainable Development Goals (UN SDG's) zijn een universele oproep tot actie om armoede te beëindigen, de planeet te beschermen en het leven van iedereen, overal, te verbeteren. De 17 Goals maken deel uit van de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling. Deze agenda bevat een 15-jarenplan om de doelen te bereiken. Elk doel wordt geleverd met een reeks indicatoren. Deze helpen bij het meten van de voortgang in elk van de 193 landen die hebben afgesproken om te werken aan het bereiken van de doelen.

De SDG's informeren en begeleiden initiatieven om gezondheids- en sociale ongelijkheden aan te pakken, op mondiaal, nationaal en lokaal niveau. Slechts één doel (SDG3 Goede gezondheid en welzijn) richt zich direct op gezondheid. Elk van de SDG's heeft echter tot doel de determinanten van gezondheid​ De acties zijn gericht op wereldwijde uitdagingen zoals armoede, ongelijkheid, klimaatverandering, aantasting van het milieu, vrede en gerechtigheid. De SDG's zijn daarom een ​​nuttig instrument om gezondheidsverschillen aan te pakken, evenals de bredere sociaaleconomische ongelijkheden die aan hun wortels liggen.

Illustratie van de duurzameontwikkelingsdoelstellingen die essentieel zijn voor mondiale actie op het gebied van gezondheidsgelijkheid

De SDG's en COVID-19

De COVID-19-pandemie, met zijn dramatische gevolgen voor gezondheid, economische groei, werkgelegenheid en armoede, zou de voortgang naar de SDG's in gevaar kunnen brengen. De impact is vooral voelbaar in ontwikkelingslanden. Hier zou een gebrek aan vangnetten en universele gezondheidsdekking kunnen betekenen dat er minder capaciteit is om degenen die met het virus besmet zijn te behandelen en om de economische en sociale gevolgen van de pandemie te verzachten.

De COVID-19-ervaring leert zelfs dat landen die meer vooruitgang hadden geboekt op weg naar de SDG's, beter in staat waren om de crisis het hoofd te bieden. Succes in het verleden bij het zorgen voor schoon water (SDG6), het verminderen van het aantal mensen dat in sloppenwijken leeft (SDG11) en het verminderen van niet-overdraagbare ziekten (SDG3) maken het gemakkelijker om het risico op besmetting met het virus te verkleinen. Bovendien helpt het vergroten van de toegang tot internet en smartphones (SDG9) autoriteiten om met het publiek te communiceren. Dit resulteerde in een meer succesvolle toepassing van maatregelen. Verbeterde gezondheidszorgstelsels (SDG3) en socialebeschermingsstelsels (SDG's1 en 8) bleken echter de grootste invloed te hebben op het vermogen van landen om de crisis het hoofd te bieden.

De toekomst

Vooruitblikkend, de vooruitzichten voor de Sustainable Development Goals na 2020 is gemengd. Voor succes hebben landen dat nodig

 • minimaliseer de schade veroorzaakt door COVID-19,
 • snel herstellen van de schade,
 • vast te houden aan en voort te bouwen op de positieve veranderingen die tijdens de COVID-19-crisis in de systemen voor gezondheidszorg, sociale bescherming en bestuur zijn ingevoerd,
 • de positieve winsten die tijdens de COVID-19-crisis zijn geboekt met betrekking tot de planeetgerelateerde SDG's, ondersteunen en versterken; en
 • de inspanningen voor duurzame ontwikkeling nieuw leven inblazen.

De vooruitgang meten

Binnen de EU

Voorblad Duurzame ontwikkeling in de EUHet Eurostat-rapport 'Duurzame ontwikkeling in de Europese Unie' monitort de voortgang op weg naar de SDG's in de EU in 2020. Het rapport behandelt de vooruitgang die zowel door de EU als geheel als op het niveau van de lidstaten is geboekt. Een samenvatting van het rapport is beschikbaar hier. Eurostat biedt ook meerdere interactieve tools die het gemakkelijk maken om de vorderingen van de Europese Unie op weg naar de SDG's te verkennen. Deze pagina biedt een alomvattend maar toegankelijk overzicht van de voortgang van de EU op het gebied van elke afzonderlijke doelstelling, evenals haar individuele indicatoren. Andere pagina's bieden een overzicht van vooruitgang op elke SDG voor elke Europese lidstaat, of bezoekers helpen ontdekken wat elke SDG voor hen betekent, zowel in de nationale als in de Europese context.

Rond de wereld

Elk jaar rapporteren de Verenigde Naties over de voortgang die is geboekt om de SDG's te bereiken, zowel op mondiaal als op nationaal niveau.

 • Het VN-rapport over duurzame ontwikkelingsdoelen voor 2020 is beschikbaar hier.
 • Vind een samenvatting van de wereldwijde vooruitgang op weg naar de SDG's met een deadline voor 2020 hier.

Gegevens over de voortgang op weg naar de SDG's worden ook beschikbaar gesteld.

 • Te gebruiken deze link om toegang te krijgen tot gegevens die worden gebruikt voor de jaarlijkse voortgangsrapportages.
 • Voor data en een overzicht van de voortgang per land maak je gebruik van de beschikbare landenprofielen hier.

 


 

De Wereld Gezondheidsorganisatie

De World Health Organization (WHO), een gespecialiseerd agentschap van de Verenigde Naties, streeft naar een betere gezondheid voor iedereen, overal. Het werkt samen met 194 lidstaten, verspreid over zes regio's, en via meer dan 150 kantoren wereldwijd. Vanwege haar expertise en erkenning is de WHO een belangrijke actor bij het informeren en coördineren van wereldwijde maatregelen om gezondheidsverschillen aan te pakken.

In 1948 definieerde de WHO gezondheid als: een staat van volledig fysiek, mentaal en sociaal welzijn en niet alleen de afwezigheid van ziekte of handicap. Dit vertegenwoordigt een verschuiving naar een holistische benadering van gezondheid. Deze benadering houdt niet alleen rekening met de directe oorzaken van lichamelijke en geestelijke gezondheidsproblemen, maar ook met de sociale, economische en milieudeterminanten die van invloed zijn op de gezondheids- en welzijnsresultaten.

WHO-logo. De WHO is een belangrijke partner bij wereldwijde actie op het gebied van gezondheidsgelijkheid

De WHO afdeling voor sociale gezondheidsdeterminanten

De WHO-afdeling van sociale gezondheidsdeterminanten, onderdeel van het WHO Global Office, leidt de inspanningen van de WHO om de sociale, fysieke en economische omstandigheden die van invloed zijn op de gezondheid aan te pakken. Het verzamelt en verspreidt bewijsmateriaal over wat werkt om deze determinanten aan te pakken, ondersteunt activiteiten voor capaciteitsopbouw en pleit voor actie.

De WHO-commissie voor de sociale determinanten van gezondheid

De WHO-commissie voor de Sociale determinanten van gezondheid gericht op het ondersteunen van landen en mondiale gezondheidspartners bij het aanpakken van de sociale factoren die leiden tot een slechte gezondheid en gezondheidsverschillen. Het verhoogde het bewustzijn van de determinanten van gezondheid en de noodzaak om betere sociale omstandigheden voor gezondheid te creëren Eindverslag van de Commissie werd opgeleverd in 2008.

De WHO Triple Billion-doelen

Drie miljard doelenDe WHO Triple Billion-doelen ambitieuze doelen stellen voor een betere gezondheid van miljarden mensen tegen 2023. Ze fungeren zowel als maatstaf voor de voortgang als als beleidsstrategie. De doelstellingen zijn gericht op 1 miljard extra mensen:

 • profiteren van universele gezondheidsdekking
 • beter beschermd tegen noodsituaties op gezondheidsgebied
 • genieten van een betere gezondheid en welzijn

De Triple Billion Targets hebben tot doel de gezondheid aanzienlijk te verbeteren door middel van evidence-based interventies, versterking van gezondheidsinformatiesystemen en ondersteuning van volksgezondheidsbeleid dat een holistische benadering van gezondheid hanteert. De meting van deze doelen is afgestemd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN.

Ga naar het Triple Billion dashboard,

 

WHO regionaal kantoor voor Europa LogoWHO Regional Office for Europe

Leaving no one behind

WIE van Europa huidig ​​werkprogramma wordt genoemd Verenigde actie voor een betere gezondheid​ In het programma worden de prioriteiten voor de periode 2020-2025 uiteengezet op basis van de behoeften en verwachtingen van de burgers van hun gezondheidsautoriteiten:

 • universele en betaalbare toegang tot zorg
 • effectieve bescherming tegen noodsituaties op gezondheidsgebied
 • gezonde gemeenschappen die deel uitmaken van een economie van welzijn.

Met het Europese werkprogramma wil de WHO Europa gezondheidsautoriteiten in de lidstaten ondersteunen om aan die verwachtingen te voldoen.

Het programma is gebouwd op het principe van Leaving no one behind (we laten niemand achter), waardoor maatregelen worden geïntegreerd om de aanhoudende gezondheidsverschillen in en tussen landen aan te pakken in het werk van de WHO Europa.

De vier belangrijkste prioriteiten van het programma zijn:

Het WHO Europe Office for Investment for Health and Development

Ook bekend als het WHO Venice Office, de Bureau voor investeringen voor gezondheid en ontwikkeling biedt op maat gemaakte beleidsondersteuning aan landen bij het ontwerpen, implementeren en evalueren van multisectoraal beleid op het gebied van gezondheid en gezondheidsgelijkheid. Het genereert en verspreidt kennis en staat de lidstaten bij door partnerschappen en netwerken op te bouwen.

Zijn werkprogramma omvat 3 nauw met elkaar verbonden gebieden:

 • Sociale determinanten van gezondheid en gezondheidsgelijkheid
 • Gezonde instellingennetwerken
 • Investeringsbenaderingen voor gezondheid en welzijn.

Het Health Equity Status Report

Het WHO-kantoor in Venetië leidde het WHO-rapport van 2019 Statusrapport over Europese gezondheidsaandelen. Het rapport identificeerde de essentiële voorwaarden die nodig zijn om een ​​gezond leven voor iedereen te creëren en in stand te houden. Het rapport drong er bij regeringen op aan beleidsmaatregelen te nemen om deze vijf voorwaarden aan te pakken, te weten:

 • goede en toegankelijke diensten om de gezondheid te bevorderen
 • inkomenszekerheid en sociale bescherming
 • fatsoenlijke levensomstandigheden
 • sociaal en menselijk kapitaal
 • fatsoenlijk werk en arbeidsvoorwaarden.

Het rapport leverde het bewijs dat deze omstandigheden de gezondheidsverschillen in alle 53 lidstaten van de regio veroorzaken en bevat oplossingen om deze ongelijkheden te verminderen. Het ging vergezeld van een verslag van casestudy's van succesverhalen, veelbelovende praktijken en lessen.

WHO Pan-Amerikaanse gezondheidsorganisatie

De PAHO Independent Commission on Equity and Health Inequalities in the Americas bestudeerde de belangrijkste oorzaken van gezondheidsverschillen in Amerika en evalueerde de beschikbare factoren die leiden tot zulke verschillen in Amerika. De commissie publiceerde haar laatste rapport met 12 aanbevelingen in 2019.

In 2020 heeft PAHO beoordeelde 32 nationale gezondheidsplannen om te rapporteren of en hoe landen in Amerika de verworvenheden van gezondheidsgelijkheid integreren in strategische actielijnen in de gezondheidssector. Het biedt een momentopname van benaderingen en vorderingen, waardoor kennis tussen landen kan worden gedeeld over opties voor aandacht voor gelijkheid in het gezondheidsbeleid. Het zal ook toekomstige monitoring van trends in de integratie van gezondheidsgelijkheidsdoelstellingen en -benaderingen in beleid vergemakkelijken.

Meer informatie over het werk van PAHO op het gebied van gezondheidsgelijkheid is beschikbaar hier.

WHO Regionaal Bureau voor Afrika (AFRO)

AFRO's programma voor sociale en economische determinanten van gezondheid biedt technische ondersteuning aan de lidstaten en de WHO om de gezondheidsgelijkheidskloof te dichten door maatregelen te nemen op het gebied van de determinanten van gezondheid. De website biedt een scala aan gedocumenteerde landervaringen over het aanpakken van de sociale determinanten van gezondheid, en over het boeken van vooruitgang in de richting van de Verklaring van Rio over milieu en gezondheid.  


 

Het Kinderfonds van de Verenigde Naties (UNICEF)

UNICEF werkt samen met regeringen en partners, waaronder het maatschappelijk middenveld, om het merendeel van zijn programma's uit te voeren. Zijn werk bouwt voort op de duurzameontwikkelingsdoelstellingen en richt zich zowel op gezondheid als op gezondheidsdeterminanten. Een compleet overzicht van de activiteiten van UNICEF om de SDG's te bereiken is beschikbaar hier.

 

 

UNICEF-gezondheidsstrategie 2016-2030

De UNICEF-gezondheidsstrategie 2016-2030 bevat twee overkoepelende doelstellingen: het voorkomen van sterfgevallen bij moeders, pasgeborenen en kinderen, en het bevorderen van de gezondheid en ontwikkeling van alle kinderen. Om deze doelen te bereiken, hanteert UNICEF de volgende drie benaderingen:

 • Ongelijkheid in gezondheidsresultaten aanpakken
 • Versterking van gezondheidssystemen, inclusief paraatheid, respons en veerkracht in noodsituaties
 • Bevordering van geïntegreerd, multisectoraal beleid en programma's.

Meerdere indicatorclusteronderzoeken

Met behulp van de door UNICEF ondersteunde Meerdere indicatorclusteronderzoeken (MICS), onderzoeken landen over de hele wereld periodiek huishoudens om inzicht te krijgen in de belangrijkste indicatoren van het welzijn van kinderen en vrouwen. De enquête helpt regeringen om diegenen te identificeren die het meest benadeeld zijn en interventie nodig hebben. De UNICEF Innocenti Bureau voor Onderzoek verzamelt een aanzienlijke hoeveelheid gegevens over gezondheid en de determinanten van gezondheid bij kinderen en gezinnen wereldwijd. Data, tijdschriftartikelen en datavisualisaties zijn beschikbaar hier.  


 

Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP)

UNDP werkt in 170 landen en gebieden over de hele wereld om armoede uit te bannen en tegelijkertijd de planeet te beschermen. Het helpt landen om sterk beleid, vaardigheden, partnerschappen en instellingen te ontwikkelen, zodat ze hun vooruitgang kunnen voortzetten. Zijn werk wordt geleid door de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Speciale VN-rapporteurs

De speciale rapporteurs van de VN onderzoeken, volgen, adviseren en rapporteren publiekelijk over mondiale uitdagingen. De Speciale Rapporteur voor extreme armoede en mensenrechten, en de Speciale Rapporteur voor het recht op lichamelijke en geestelijke gezondheid vergemakkelijken het verwerven van kennis van en actie voor gezondheidsgelijkheid wereldwijd.

Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)

IOM is een organisatie van de Verenigde Naties die zich inzet voor het bevorderen van humane en ordelijke migratie ten behoeve van iedereen. De Afdeling Migratie Gezondheid levert en promoot uitgebreide, preventieve en genezende gezondheidsprogramma's die gunstig, toegankelijk en rechtvaardig zijn voor migranten en mobiele bevolkingsgroepen.

 


 

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)

OESO is een internationale organisatie die werkt aan beter beleid voor een beter leven. Het doel is om beleid vorm te geven dat welvaart, gelijkheid, kansen en welzijn voor iedereen bevordert.

Op het gebied van gezondheid OESO helpt landen om goed presterende gezondheidssystemen te realiseren. Het doet dit door gezondheidsresultaten en het gebruik van hulpbronnen van gezondheidsstelsels te meten, en door beleid te analyseren dat de toegang, efficiëntie en kwaliteit van gezondheidszorg verbetert.

Naast het beschikbaar stellen van uitgebreide gegevens over gezondheid en bredere sociale en economische indicatoren, publiceert de OESO halfjaarlijkse rapporten over volksgezondheid en onderwijs in de OESO-regio.

 

 


 

Andere initiatieven en organisaties

Global Health 50/50

Global Health 50/50 is een onafhankelijk, op feiten gebaseerd initiatief dat tot doel heeft actie en verantwoording voor gendergelijkheid in de wereldwijde gezondheid te bevorderen. Het pleit voor een gender-lens, gendergelijkheid en gezondheidsgelijkheid als kern van alles wat het doet. Het fungeert als een kanaal dat academisch onderzoek, kennis over hoe beleidsverandering kan plaatsvinden, en pleitbezorging om beleid en praktijk te veranderen, samenbrengt.

Global Health 50/50 biedt onder meer een Gender- en gezondheidsindex, een serie handleidingen voor het aanpakken van genderongelijkheden op het gebied van gezondheid, en a toolkit voor zelfevaluatie. Vind de resource database hier.

The International Union for Health Promotion and Education (IUHPE)

De IUHPE's missie is om de wereldwijde gezondheid en het welzijn te bevorderen en bij te dragen aan het bereiken van gelijkheid in gezondheid tussen en binnen landen. IUHPE is een onafhankelijk wereldwijd netwerk dat zich inzet voor het verbeteren van gezondheid en welzijn door middel van onderwijs,

gemeenschapsactie en gezond openbaar beleid.

IUHPE werkt specifiek op de onderwerpen van niet-overdraagbare ziekten, duurzame ontwikkeling, sociale determinanten van gezondheid en gezondheidsbevordering systemen. Het biedt specifiek kennis, middelen en tools voor de organisaties die aan deze onderwerpen werken.

Het Health Equity Initiative

De Health Equity-initiatief heeft tot doel een volgende generatie leiderschap te cultiveren en te koesteren, en een samenwerkende gemeenschap op te bouwen ter bevordering van gezondheidsgelijkheid in Zuidoost-Azië en China. Het fellowship-programma brengt professionals uit een breed scala van sectoren en disciplines samen om de volgende generatie leiderschap in pleitbezorging voor sociale rechtvaardigheid te bevorderen.

Equity van de University of Global Health

Gevestigd in Rwanda, De University of Global Health Equity bevordert de volgende generatie wereldwijde gezondheidswerkers. Het heeft tot doel leiders en changemakers te creëren die ernaar streven om meer rechtvaardige, kwaliteitsvolle gezondheidsdiensten voor iedereen te leveren. Programma's worden aangeboden aan studenten die ervaring hebben als (gezondheids) zorgprofessional, onderzoekers en volksgezondheids- en beleidsexperts om ervoor te zorgen dat studenten de complexiteit van het verlenen van zorg in alle settings begrijpen.


 

Druk op Enter
Volg ons
Op Facebook
Op Twitter
Op GooglePlus
Op Linkedin
Op Pinterest
Op Rss
Op Instagram

De inhoud van deze website is automatisch vertaald uit het Engels.

Hoewel alle redelijke inspanningen zijn geleverd om nauwkeurige vertalingen te leveren, kunnen er fouten zijn.

De interactieve kaart en woordenlijst kunnen niet in een andere taal worden vertaald.

Onze excuses voor het ongemak.

Abonneer je op onze mailinglist

 

U hebt zich met succes ingeschreven voor de nieuwsbrief

Er is een fout opgetreden bij het verzenden van uw verzoek. Probeer het opnieuw.

U wordt geabonneerd op EuroHealthNet's maandelijkse 'Health Highlights'-nieuwsbrief die betrekking heeft op gezondheidsgelijkheid, welzijn en hun determinanten. Om meer te weten over hoe wij met uw gegevens omgaan, gaat u naar het gedeelte 'privacy en cookies' van deze site.
Meteen naar de inhoud