Europese instellingen

Door de COVID-19-pandemie staat gezondheid hoog op de Europese agenda. Het is duidelijk dat een internationale benadering van de volksgezondheid essentieel is. De Europese Unie helpt de lidstaten de volksgezondheid te verbeteren en te beschermen, en werkt samen om gemeenschappelijke problemen en bedreigingen aan te pakken. Als reactie op de pandemie en crisis heeft de EU verschillende nieuwe initiatieven genomen en financiering beschikbaar gesteld om de verspreiding van het virus te beperken en een snel en duurzaam herstel van de crisis te vergemakkelijken. Maar wat zijn de verschillende instellingen van de Europese Unie precies en hoe helpen ze de gezondheidsgelijkheid in Europa te verbeteren?


 


Europese verdragen en gezondheid

Het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU, het Verdrag van Lissabon) biedt een rechtsgrondslag voor de EU volksgezondheid beleid en de verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden op het gebied van volksgezondheid tussen de EU en haar lidstaten. De EU heeft een belangrijke rol te spelen bij het verbeteren van de volksgezondheid, het voorkomen en beheersen van ziekten, het verminderen van bronnen van gevaar voor de menselijke gezondheid en het harmoniseren van gezondheidsstrategieën tussen de lidstaten.

Het gezondheidsbeleid van de EU heeft drie strategische doelstellingen:

 1. Een goede gezondheid bevorderen.
 2. Burgers beschermen tegen gezondheidsbedreigingen
 3. Ondersteuning van dynamische gezondheidssystemen

Om deze doelstellingen te verwezenlijken, stelt het Verdrag vier hoofdgebieden vast die gezondheid expliciet vanuit juridisch oogpunt behandelen:

 • Artikel 168: Volksgezondheid (bescherming van de volksgezondheid en gezondheidsbevordering)
 • Artikel 114: Harmonisatie van wetten (afstemming van nationale wetten om te voldoen aan de EU-wetgeving)
 • Artikel 191: Milieu (bescherming van de menselijke gezondheid)
 • Artikelen 153, 156: Sociaal beleid (bescherming van de gezondheid en veiligheid van werknemers, en preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten)
 • Artikel 169: Consumentenbescherming (bescherming van de gezondheid en veiligheid van de consument)
 • Artikel 9: stelt een principe vast voor het bepalen en uitvoeren van EU-beleid en -activiteiten om “rekening te houden met vereisten in verband met de bevordering van een hoog niveau van werkgelegenheid, de garantie van adequate sociale bescherming, de strijd tegen sociale uitsluiting en een hoog opleidingsniveau, opleiding en bescherming van de menselijke gezondheid. "

Het EU-optreden op het gebied van gezondheid vormt een aanvulling op nationaal beleid en initiatieven om gezondheidsbescherming in alle EU-beleidsgebieden te waarborgen (een 'gezondheid op alle beleidsterreinen'-benadering). Echter, zoals vastgelegd in het Verdrag van Lissabon, hebben de EU-lidstaten de primaire verantwoordelijkheid voor het organiseren van nationale gezondheidsstelsels en voor het verstrekken van gezondheidszorg.

Via de strategie 'Gezondheid voor groei' en het bijbehorende actieprogramma (2014-2020), evenals een reeks secundaire wetgeving, heeft de EU met succes een alomvattend gezondheidsbeleid ingevoerd. De EU4Health-programma zal financiering blijven verstrekken 2021-2027.

 

 

Referenties en meer informatie:

 


"Alle Europese burgers hebben hetzelfde recht op gezondheid. De middelen van NextGenerationEU zullen daarom gericht zijn op de veerkracht van onze gezondheidsstelsels."

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, toespraak van het Comité van de Regio's 2020

Europese Commissie

De Europese Commissie bevordert het algemeen belang van de EU door wetgeving voor te stellen en te handhaven. Het geeft uitvoering aan de besluiten van het Europees Parlement en de Raad van de EU. Het treedt ook op als hoedster van de Verdragen, en ook voor hoe het EU-budget en de financiering worden besteed. De Commissie bestaat uit een team van commissarissen, één uit elke lidstaat. Het is georganiseerd in afdelingen die bekend staan ​​als directoraten-generaal (DG's).

In 2013 publiceerde de Europese Commissie haar 'Rapport over gezondheidsverschillen in de Europese Unie​ Het verslag beschrijft de belangrijkste maatregelen die de Commissie tussen 2000 en 2013 heeft ondernomen om haar 2009 uit te voeren Mededeling 'Solidariteit in de gezondheid: de ongelijkheid op gezondheidsgebied in de EU verkleinen'​ In deze mededeling worden de acties van de Commissie op dat moment uiteengezet gezondheidsverschillen​ Het werd uitgegeven door de directoraten-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid van de Commissie (DG SANTE) en Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie (DG EMPL).

Verdere mededelingen van de Commissie over 'Investeren in gezondheid '(2013) en verder 'Effectieve, toegankelijke en veerkrachtige gezondheidssystemen' (2014) had gezondheidsverschillen als een van de (in)directe doelstellingen. Tweejaarlijks brengen de Europese Commissie en de Organisatie voor Economische en Sociale Samenwerking (OESO) studies en rapporten uit over 'Gezondheid in een oogopslag: de gezondheidstoestand in de EU', waarin ongelijkheden op gezondheidsgebied worden beschreven.

Sinds 2013 is er geen specifiek verslag of mededeling van de Commissie over gezondheidsverschillen. In het licht van de COVID-19-crisis werkt de Europese Commissie echter aan een sterke Europese gezondheidsunie​ Het doel ervan is de gezondheid van de Europese burgers beter te beschermen, de EU en haar lidstaten toe te rusten om toekomstige pandemieën beter te voorkomen en aan te pakken, en de veerkracht van de Europese gezondheidsstelsels te verbeteren.

Directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid - DG SANTE

DG SANTE ontwikkelt en voert het beleid van de Commissie inzake voedselveiligheid en volksgezondheid uit. Het heeft een specifieke webpagina over sociale determinanten en gezondheidsverschillen.

DG SANTE heeft een Stuurgroep gezondheidsbevordering, ziektepreventie en beheer van niet-overdraagbare ziekten in 2016. De stuurgroep bestaat uit één lid per lidstaat. Het adviseert de Europese Commissie bij het ontwikkelen van haar activiteiten. Het ondersteunt de lidstaten ook bij het bereiken van de vrijwillige wereldwijde doelstellingen van de VN / WHO inzake niet-overdraagbare ziekten en de Sustainable Development Goals door de implementatie van op bewijzen gebaseerde beste praktijken in de EU-landen te vergemakkelijken.

De EU-platform voor gezondheidsbeleid brengt overkoepelende organisaties samen die Europese belanghebbenden op het gebied van volksgezondheid en gezondheidszorg vertegenwoordigen. Het dient als een instrument om kennis en goede praktijken te bespreken, te delen. Het platform faciliteert het werk van expertgroepen en de Joint Actions​ Het vergemakkelijkt ook het werk van thematische netwerken die organisaties van belanghebbenden samenbrengen om aan specifieke onderwerpen te werken. Deze netwerken leggen gezamenlijke verklaringen af ​​om het werk van de Commissie te leiden.

DG SANTE en zijn uitvoerend agentschap zijn verantwoordelijk voor het opzetten van jaarlijkse werkprogramma's waarmee de prioriteiten en gezondheidsgerelateerde acties van de EU worden uitgevoerd, met hulp van verschillende EU-financieringsmechanismen en -programma's, met name het EU-gezondheidsprogramma. Het nieuwste EU-gezondheidsprogramma - EU4Health - wordt uitgevoerd tussen 2021-2027 (zie het gedeelte over EU-financiering).

Directoraat-generaal Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie - DG EMPL

Actief zijn op het gebied van werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie, DG EMPL's werk raakt aan veel van de determinanten van gezondheid.

Een belangrijk instrument dat dient als kompas voor hoe en in welke richting de EU haar beleid inzake sociale inclusie moet oriënteren, is het Europese pijler voor Sociale Rechten​ De pijler bevat 20 principes georganiseerd in drie hoofdstukken: gelijke kansen en toegang tot de arbeidsmarkt; eerlijke arbeidsomstandigheden; sociale bescherming en inclusie. Principe 16 van de pijler verwijst naar gezondheid: "Iedereen heeft recht op tijdige toegang tot betaalbare, preventieve en curatieve gezondheidszorg van goede kwaliteit". In 2020 heeft de Europese Commissie een Mededeling over 'Een sterk sociaal Europa voor rechtvaardige transities, waarin bouwstenen worden geschetst voor het realiseren van sterke fundamenten voor sociale rechten in de EU.

 

Er zijn veel meer EU-beleidsmaatregelen die gezondheidsverschillen direct of indirect aanpakken. U vindt deze voorbeelden in onze database.


 

Europees parlement

De Europees parlement (EP) vertegenwoordigt de belangen van mensen met betrekking tot EU-wetgeving. Leden van het Europees Parlement (EP-leden) worden rechtstreeks gekozen door kiezers in alle lidstaten. Het is een belangrijk forum voor politiek debat en besluitvorming op EU-niveau en zorgt ervoor dat andere EU-instellingen democratisch werken.

Het Parlement is een medewetgever, het heeft de bevoegdheid om wetgeving aan te nemen en te wijzigen en besluit op voet van gelijkheid met de Raad over de jaarlijkse EU-begroting. Het houdt toezicht op het werk van de Commissie en andere EU-organen en werkt samen met de nationale parlementen van EU-landen om hun input te ontvangen. Het is georganiseerd rond verschillende beleidsdomeinen, waarvan er een aantal direct (id) relevant zijn voor gezondheidsverschillen.

Het Europees Parlement ENVI-commissie is een werkgroep van 81 EP-leden die zich bezighoudt met milieu, volksgezondheid en voedselveiligheid. Een andere relevante commissie is EMPL (werkgelegenheid en sociale inclusie).

In maart 2011 nam het Europees Parlement de resolutie aan De ongelijkheid op gezondheidsgebied in de EU verminderen​ Het document onderstreept de noodzaak om:

 • een eerlijker verdeling van de gezondheid een onderdeel maken van onze algemene doelstellingen voor sociale en economische ontwikkeling;
 • verbetering van de data- en kennisbanken (inclusief meten, monitoren, evaluatie, en rapportage);
 • een maatschappelijke betrokkenheid opbouwen om de ongelijkheid op gezondheidsgebied te verminderen;
 • tegemoetkomen aan de behoeften van kwetsbare groepen; en
 • ontwikkeling van de bijdrage van EU-beleid aan het verminderen van gezondheidsverschillen

In 2013 publiceerde het Europees Parlement een rapport over de Impact van de crisis op de toegang tot zorg voor kwetsbare groepen​ Het rapport benadrukt dat de ongelijkheden op het gebied van toegang tot zorg zijn toegenomen als gevolg van de financiële crisis die de EU in 2011 trof. Het nodigt de lidstaten ook uit om maatregelen te nemen om dit probleem aan te pakken.

In 2015 nam het Europees Parlement de resolutie aan Ongelijkheid terugdringen met speciale aandacht voor kinderarmoede​ De resolutie beveelt aan om te investeren in onderwijs en opvang voor jonge kinderen als maatregel om de ongelijkheid op jonge leeftijd te verminderen en het risico van armoede en uitsluiting op volwassen leeftijd te voorkomen. Dit legt de basis voor succesvol levenslang leren, sociale integratie en inzetbaarheid.

In 2021 komt er een rapport over Ongelijkheid terugdringen met speciale aandacht voor armoede onder werkenden was geadopteerd. Het beval maatregelen aan op het gebied van gezonde en betaalbare (sociale) huisvesting, gezondheid en veiligheid op het werk, inclusief preventie van arbeidsongevallen en geestelijke gezondheidsproblemen, gezondheid en sociale bescherming van essentiële werknemers.


De Europese Raad en de Raad van de Europese Unie

EU-instelling: Raad van de EU en Europese Raad

De Europese raad is de EU-instelling die de algemene politieke richting en prioriteiten van de Europese Unie bepaalt. Haar rol is om een ​​impuls te geven aan de ontwikkeling van de EU, maar oefent geen enkele wetgevende functie uit. De raad vertegenwoordigt de regeringen van de lidstaten. De staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten, samen met de voorzitter en de voorzitter van de Commissie.

De Raad van de EU (vaak de "Raad" genoemd) vertegenwoordigt de regeringen van de lidstaten. Hier komen nationale ministers van elk EU-land samen om wetten aan te nemen en beleid te coördineren. De Raad van de EU heeft vijf hoofdrollen:

 1. Onderhandelen over en adopteer EU-wetten
 2. Coördineren van het beleid van de lidstaten
 3. Ontwikkeling van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU
 4. Sluit internationale overeenkomsten
 5. Goedkeuren van de EU-begroting

Resoluties, verklaringen en conclusies van de Raad worden aangenomen na een debat tijdens een Raadszitting. Hoewel ze niet bedoeld zijn om juridische gevolgen te hebben, worden ze meestal gebruikt om een ​​politieke positie of toewijding uit te drukken. De Raad van de EU heeft gezondheidsverschillen de afgelopen jaren in verschillende conclusies aangepakt, ook tussen verschillende beleidssectoren.

Voorzitterschappen van de Raad van de EU

Het voorzitterschap van de Raad rouleert om de zes maanden tussen de EU-lidstaten. Het land dat het voorzitterschap bekleedt, is verantwoordelijk voor het stimuleren van de werkzaamheden van de Raad inzake EU-wetgeving en het waarborgen van de continuïteit van de politieke agenda, wetgevingsprocessen en samenwerking tussen staten.

Een lidstaat, die het voorzitterschap bekleedt, stelt een programma van te verwezenlijken prioriteiten op.


 

De Europese Investeringsbank

De Europese Investeringsbank is de openbare kredietinstelling van de Europese Unie, waarvan de aandeelhouders de lidstaten van de Europese Unie zijn. Kortom, de EIB is de bank van de Europese Unie en werkt daarom nauw en in toenemende mate samen met de andere EU-instellingen om het EU-beleid uit te voeren. De EIB verstrekt rechtstreeks leningen aan projectontwikkelaars (publiek, privaat, non-profit) - voornamelijk meer dan € 25 miljoen. Wanneer het om kleinere leningen gaat, opent de EIB kredietlijnen voor financiële intermediairs (vaak nationale of regionale banken) die vervolgens goedkopere leningen verstrekken aan ondernemingen (publiek, privaat, non-profit). Dit gebeurt via het Europees Investeringsfonds (EIF). De EIB is actief in de gezondheidszorg en heeft volgens hun statistieken bijgedragen aan de verbetering van de gezondheidszorg voor 27.3 miljoen mensen in 2018. Ze werken volgens drie hoofdprincipes die leidend zijn bij de selectie van projecten voor financiering:

 • Universele toegang tot effectieve, veilige en betaalbare preventieve en curatieve gezondheidsdiensten mogelijk maken;
 • Verlenen van duurzame gezondheidsdiensten;
 • Projecten met de hoogste verwachte economische waarde voor de samenleving, waarbij rekening wordt gehouden met resultaten en effecten, zoals gezondheidsresultaten, werkgelegenheidsschepping en sociale voordelen.

 

EU-instelling: opbouw van de Europese Investeringsbank

 

U kunt meer informatie vinden over financiering en financiering hier.


 

Europees Economisch en Sociaal Comité

 

De Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) is een EU-adviesorgaan dat de stem is van het maatschappelijk middenveld in Europa. Het is samengesteld uit vertegenwoordigers van werknemers- en werkgeversorganisaties en andere belangengroepen. Het EESC brengt over EU-kwesties adviezen uit aan de Europese Commissie, de Raad van de EU en het Europees Parlement en fungeert zo als brug tussen de besluitvormende instellingen van de EU en de EU-burgers. Op deze manier krijgen belangengroepen formeel een stem in de EU-wetgevingsvoorstellen. Meer informatie over de rol en taken van het EESC is beschikbaar hier.

Europees Comité van de Regio's

De Europees Comité van de Regio's (CvdR) is een EU-adviesorgaan dat is samengesteld uit lokaal en regionaal gekozen vertegenwoordigers uit alle 27 lidstaten. Het CvdR is de stem van de regio's en steden in de EU en geeft ze een formele stem in de EU-wetgeving. Dit stelt hen in staat hun mening te geven over EU-wetgeving die rechtstreeks gevolgen heeft voor regio's en steden, zodat de positie en behoeften van regionale en lokale autoriteiten worden gerespecteerd. Meer informatie over de rollen en taken van het CvdR is beschikbaar hier.

 

Europese Rekenkamer

De Europese Rekenkamer'(ERK) heeft tot taak bij te dragen aan het verbeteren van het financieel beheer van de EU, verantwoordingsplicht en transparantie te bevorderen en op te treden als de onafhankelijke bewaker van de financiële belangen van de burgers van de Unie.

 


 

Het EuroHealthNet-beleidsplatform

Het beleidsplatform van EuroHealthNet helpt organisaties beleidsveranderingen op Europees niveau te begrijpen en erop te anticiperen, en helpt hun stem te laten horen op het Europese toneel.

Om meer te weten te komen over het werk van het platform en over deel uitmaken van het platform bezoek onze website.


 

Druk op Enter
Volg ons
Op Facebook
Op Twitter
Op GooglePlus
Op Linkedin
Op Pinterest
Op Rss
Op Instagram

De inhoud van deze website is automatisch vertaald uit het Engels.

Hoewel alle redelijke inspanningen zijn geleverd om nauwkeurige vertalingen te leveren, kunnen er fouten zijn.

De interactieve kaart en woordenlijst kunnen niet in een andere taal worden vertaald.

Onze excuses voor het ongemak.

Abonneer je op onze mailinglist

 

U hebt zich met succes ingeschreven voor de nieuwsbrief

Er is een fout opgetreden bij het verzenden van uw verzoek. Probeer het opnieuw.

U wordt geabonneerd op EuroHealthNet's maandelijkse 'Health Highlights'-nieuwsbrief die betrekking heeft op gezondheidsgelijkheid, welzijn en hun determinanten. Om meer te weten over hoe wij met uw gegevens omgaan, gaat u naar het gedeelte 'privacy en cookies' van deze site.
Meteen naar de inhoud