Beleid

Gezondheid zowel medische als een sociale kwestie. Gezondheidsstatus en worden bepaald door factoren die in individu niet alleen kan aanpakken. Het is gedacht dat 80-85% procent van de factoren die gezondheidsverschillen veroorzaken buiten de gezondheidssector vallen. Op deze pagina geven we een kort overzicht van beleidsmaatregelen acties die helpen om de onderliggende oorzaken van ongelijkheid en gezondheidsverschillen aan te pakken en die een goede gezondheid en welzijn bevorderen voor iedereen. 

 

 

Actie ondernemen om ongelijkheid in volksgezondheid vereist geen aparte gezondheidsagenda, maar actie in de hele samenleving (…) Een debat over hoe de gezondheidskloof te dichten moet een debat zijn over wat voor soort samenleving mensen willen.

- Professor Sir Michael Marmot

Voor de meest opvallende beleidsmaatregelen en beleidsanalyses gericht op gezondheidsverschillen, bezoek onze database.


Beleidsmaatregelen om  gezondheidsverschillen te voorkomen en verkleinen volksgezondheid ongelijkheid 

Beleid om  gezondheidsverschillen te verkleinen zijn maatregelen die erop gericht zijn de essentiële omstandigheden te maken voor een gezond leven voor iedereen. Aangezien de oorzaken van zulke verschillen complex zijn is er niet één enkele oplossing om deze uitdaging aan te gaan. Overheden, en degenen die werkzaam zijn in verschillende overheidssectoren, - zoals financiële, economische, sociale, gezondheids etc., evenals individuen moeten samenwerken.

Gezondheidsverschillen worden gedeeltelijk veroorzaakt door ongelijkheden in inkomen, macht en rijkdom onder de bevolking. We kunnen ze verminderen door de omstandigheden waarin we worden geboren, groeien, leven, werken en ouder wordente verbeteren. Dit zijn de determinanten van gezondheid.

De Wereld Gezondheidsorganisatie identificeerde de vijf essentiele condities om een gezond level te leiden:

 1. Gezondheidszorg
 2. Inkomenszekerheid en sociale bescherming
 3. Goede leefomstandigheden
 4. Sociaal en menselijk kapitaal
 5. Werkgelegenheid en arbeidsomstandigheden

De WHO Beleidstool voor gezondheidsgelijkheid (2019) koppelt deze vijf essentiële voorwaarden voor een gezond leven aan beleidsterreinen waar er sterke aanwijzingen zijn voor actie. De tool hoort bij het WHO Health Equity Statusrapport (HESRi 2019)​ De Tool is ontwikkeld om landen te ondersteunen bij hun inspanningen om beleidsmaatregelen op deze gebieden te volgen, te ondernemen en te versterken, en om ongelijkheden op gezondheidsgebied te verminderen.

Europees semester

Deze vijf gebieden zijn precies de gebieden die onder de Europese pijler van sociale rechten (EPSR)vallen. De 'sociale pijler' is een beloftevan de lidstaten om sociale uitdagingen in hun systemen aan te pakken en een minimum aan sociale rechten te garanderen. Het 'Social scorebord'volgt de voortgang van de EU-lidstaten. Het geeft aan waar landen in moeten investeren om gezondheidsverschillen te verminderen of te voorkomen.

De Europese Commissie is van plan om de EPSR te integreren in het Europees semester proces, de jaarlijkse cyclus van economische en sociale beleidscoördinatie van de EU. Dit weerspiegelt natuurlijk een belangrijke kans om ongelijkheden op gezondheidsgebied op een holistische manier aan te pakken.

Bent u op zoek naar meer informatie over beleidsmaatregelen van de EU?

De pagina Europese instellingen verklaart de rol van elke instelling bij het aanpakken van gezondheidsgelijkheid.

Op zoek naar meer informatie over EU-maatregelen op het gebied van gezondheidsgelijkheid? Onze EU-actie-sectie legt het Europees Semester, The Europese pijler van sociale rechtenevenals de Joint Actions en initiatieven inzake gezondheidsverschillen uit.


 

De belangrijkste principes en factoren

Factoren zoals beleidscoherentie, verantwoordingsplicht en participatie zijn ook erg belangrijk om gezondheidsgelijkheid te stimuleren. Om ervoor te zorgen dat deze factoren op hun beurt aanwezig zijn, hangt af van het van het monitoren van ongelijkheden op gezondheidsgebied en het evalueren van maatregelen om deze aan te pakken.

Nieuwe financieringsbenaderingen tussen sectoren kunnen helpen om de toewijzing van bestaande middelen en hun impact op het verminderen van ongelijkheden op gezondheidsgebied te optimaliseren1Financiering over sectoren heen voor duurzame ontwikkeling, UNDP, 2019​ Bovendien zijn er aanwijzingen en aanbevelingen naar voren gekomen over hoe te creëren 'politieke wil' voor actie op het gebied van gezondheidsgelijkheidaangezien velen erkennen dat 'gezondheid een politieke keuze is'.

Health in All Policies (HiAP)

De gezondheidssector kan de ongelijkheid op gezondheidsgebied niet alleen verkleinen. Het kan echter het voortouw nemen bij het benadrukken van het belang van het probleem. De volksgezondheidssector kan er ook voor zorgen dat er monitoring- en openbare rapportagesystemen zijn om de politieke en publieke bezorgdheid te stimuleren.

Om gezondheidsverschillen te verminderen, moeten we een 'Health in All Policies' benadering geven. Dit betekent samenwerken met andere sectoren om hen te stimuleren en in staat te stellen hun rol te spelen bij het aangaan van deze uitdaging. De volksgezondheidssector moet ervoor zorgen dat anderen nadenken over hoe hun beleid en acties ook van invloed zijn op verschillende groepen mensen.

Voorbeelden van Health in All Policies in de praktijk

 


 

COVID-19 en gezondheidsbeleid

COVID-19 is niet alleen een pandemie, het is een syndemie. Dat wil zeggen dat het een wisselwerking heeft met en bestaande sociale ongelijkheden bij chronische ziekten en de sociale determinanten van gezondheid​ Het heeft de bestaande sociale, economische en politieke ongelijkheden voor iedereen duidelijker gemaakt.

Lees meer over de COVID-19-pandemie als syndemie in deze factsheet (in het Engels).

Er is beleid nodig om die groepen te ondersteunen die al in moeilijkheden waren en wier situatie verder is verslechterd als gevolg van de primaire en secundaire gevolgen van de ziekte. Waaronder:

 • kinderen in gezinnen met een laag inkomen of anderszins kwetsbare gezinnen
 • ouderen
 • mensen in laagbetaalde zorg- of andere essentiële dienstverlenende beroepen
 • platformwerkers
 • vrouwen die jongleren met werk en (onbetaalde) zorgtaken
 • mensen met psychische problemen.

Er wordt geld geïnvesteerd en er worden beleidsmaatregelen genomen om 'beter terug te bouwen'. Die maatregelen moeten de onderliggende structuren aanpakken die de ongelijkheden veroorzaken die dergelijke groepen treffen. Dit is essentieel om te voorkomen dat de toch al hardnekkige gezondheidskloven nog groter worden, en de bijkomende schade aan individueel en sociaal kapitaal.

Voorbeelden van werk rond beleid en COVID-19

Het verslag Build Back Fairer: The Covid-19 Marmot Review. De pandemie, sociaaleconomische en gezondheidsongelijkheden in Engeland (2020) onderzoekt ongelijkheid in COVID-19-mortaliteit. Het kijkt ook naar de effecten op sociale en ongelijkheden van de pandemie en de maatschappelijke reacties daarop, en doet aanbevelingen.

Veel regeringen, agentschappen en andere belanghebbenden onderzoeken en ondernemen de nodige maatregelen. Het Finse Instituut voor Volksgezondheid (THL) is bijvoorbeeld het geven van richtlijnen over hoe gemeenten de gezondheid en het welzijn tijdens de pandemie kunnen ondersteunen, waarin wordt aangegeven welke groepen speciale aandacht nodig hebben en wat er kan worden gedaan.

Het ministerie van Volksgezondheid in Spanje heeft ook een rapport over uitgebracht Health Equity en COVID-19: analyse en voorstellen om de epidemiologische kwetsbaarheid in verband met sociale ongelijkheden aan te pakken dat zich richt op sociale kwetsbaarheid, klinische kwetsbaarheid en bijkomende epidemiologische kwetsbaarheid en hun onderlinge relatie. Het volledige rapportEn een beknopte versie zijn beschikbaar (in het Spaans).


 

Duurzame ontwikkeling en een economie van welzijn

Inspanningen om ongelijkheden op gezondheidsgebied aan te pakken, zijn een essentieel onderdeel van de dringende behoefte aan duurzame economieën en samenlevingen, met name in sterk geïndustrialiseerde landen. Het concept van duurzame ontwikkeling houdt meer in dan alleen het bereiken van economische ontwikkeling zonder de natuurlijke hulpbronnen uit te putten. Het houdt ook in dat iedereen van deze ontwikkeling profiteert. Dit komt tot uiting in de 17 met elkaar verbonden Verenigde Naties Sustainable Development Goals.

Ons doel is om gezondheid bovenaan de politieke agenda te plaatsen binnen de Sustainable Development Goals, en om de veerkracht van gezondheids- en sociale zorgstelsels te versterken

- Dr. Hans Kluge, regionaal directeur van de WHO voor Europa

Gekoppeld aan het concept van 'inclusieve groei' is dat van 'economieën van welzijn'. Welzijnseconomieën leggen de nadruk op investeringen in gezondheid, onderwijs, werkgelegenheid, gendergelijkheid en sociale bescherming. Ze zijn gericht op het creëren van meer vertrouwen, maatschappelijke betrokkenheid en sociale cohesie in de samenleving. Dit is een gezonder pad naar economische groei dan de huidige focus op maatregelen zoals het bruto binnenlands product (bbp). Dit komt deels doordat ze de productiviteit, financiële en politieke stabiliteit kunnen verbeteren en de veerkracht tegen ongunstige schokken kunnen vergroten. Werken aan economieën die welzijn als einddoel benadrukken, kan aanzienlijk bijdragen aan het verminderen van ongelijkheden op gezondheidsgebied.

De pan-Europese Commissie voor gezondheid en duurzame ontwikkeling

Het regionale bureau van de WHO voor Europa heeft het Pan-Europese Commissie voor gezondheid en duurzame ontwikkeling​ Het is een onafhankelijke en interdisciplinaire groep leiders die de beleidsprioriteiten in het licht van pandemieën heroverwegen. Zijn mandaat is om lessen te trekken uit de manieren waarop de gezondheidsstelsels van Europese landen hebben gereageerd op de COVID-19-pandemie en aanbevelingen te doen over investeringen en hervormingen om de veerkracht van gezondheids- en sociale zorgstelsels te verbeteren. Dit zou ertoe moeten bijdragen om gezondheidszorg en sociale zorg te verheffen tot maatschappelijke en politieke prioriteiten, die cruciaal zijn voor zowel duurzame ontwikkeling als sociale cohesie.

In maart 2021 riep de Commissie regeringen, economische en sociale belanghebbenden en internationale organisaties op om hun brede beleidsprioriteiten te heroverwegen, investeringen en hervormingen in gezondheids- en sociale zorgstelsels op te voeren en het mondiale bestuur van publieke goederen, zoals gezondheid en milieu. U kunt meer lezen over de oproep van de Commissie deze link.

In september 2021 zal de Commissie een rapport publiceren met aanbevelingen over investeringen en hervormingen ter verbetering van de gezondheids- en sociale zorgstelsels.


 

Het EuroHealthNet-beleidsplatform

Het beleidsplatform van EuroHealthNet pleit voor effectief empirisch onderbouwd beleid en interventies om de gezondheid te verbeteren en ongelijkheden te verminderen. Het identificeert, informeert over en heeft tot doel het beleid op EU-niveau te beïnvloeden dat een effect kan hebben op ongelijkheden op gezondheidsgebied. Sociale stelsels en gezondheidsstelsels vallen grotendeels onder de bevoegdheid van de EU-lidstaten. In de afgelopen jaren zijn meer mensen zich bewust geworden van de onderlinge relatie tussen gezondheids- en sociaal beleid, economische resultaten en de doelstelling van de EU om het welzijn van mensen te verbeteren.

Er is potentieel voor meer EU-actie en invloed op dit gebied, bijvoorbeeld door:

EuroHealthNet zal blijven pleiten, mogelijk maken en bemiddelen om het bewustzijn en de actie voor gelijkheid op gezondheidsgebied te versterken in beleidsmaatregelen en programma's op EU-niveau die de essentiële voorwaarden voor een gezond leven voor iedereen beïnvloeden.

Het platform helpt organisaties beleidsveranderingen op Europees niveau te begrijpen en erop te anticiperen, en hun stem te laten horen op het Europese toneel.

Om meer te weten te komen over het werk van het platform en over deel uitmaken van het platform bezoek onze website.


 

Druk op Enter
Volg ons
Op Facebook
Op Twitter
Op GooglePlus
Op Linkedin
Op Pinterest
Op Rss
Op Instagram

De inhoud van deze website is automatisch vertaald uit het Engels.

Hoewel alle redelijke inspanningen zijn geleverd om nauwkeurige vertalingen te leveren, kunnen er fouten zijn.

De interactieve kaart en woordenlijst kunnen niet in een andere taal worden vertaald.

Onze excuses voor het ongemak.

Abonneer je op onze mailinglist

 

U hebt zich met succes ingeschreven voor de nieuwsbrief

Er is een fout opgetreden bij het verzenden van uw verzoek. Probeer het opnieuw.

U wordt geabonneerd op EuroHealthNet's maandelijkse 'Health Highlights'-nieuwsbrief die betrekking heeft op gezondheidsgelijkheid, welzijn en hun determinanten. Om meer te weten over hoe wij met uw gegevens omgaan, gaat u naar het gedeelte 'privacy en cookies' van deze site.
Meteen naar de inhoud