Globālā darbība

Globālas darbības veselības nevienlīdzības un plašākas nevienlīdzības novēršanai mūsu sabiedrībā atbalsta daudzas organizācijas un iniciatīvas.

Nevienlīdzība veselības jomā ir visā pasaulē. Viņi neaprobežojas tikai ar nabadzīgajiem veselība nabadzīgākajās valstīs un labklājība bagātajās valstīs. Pateicoties tā universālumam, sasniegt veselības vienlīdzība nepieciešama starptautiska darbība, kā arī darbība vietējā un valsts līmenī.

 


 

ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi

2015. gadā pieņemtais Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķi (ANO SDG) ir universāls aicinājums uz rīcību, lai izbeigtu nabadzību, aizsargātu planētu un uzlabotu ikviena cilvēka dzīvi visur. 17 mērķi ir daļa no 2030 Agenda ilgtspējīgai attīstībai. Šajā darba kārtībā ir noteikts 15 gadu plāns mērķu sasniegšanai. Katram mērķim ir indikatoru kopa. Tie palīdz novērtēt progresu katrā no 193 valstīm, kas piekrita strādāt mērķu sasniegšanai.

IAM informē un virza iniciatīvas veselības un sociālās nevienlīdzības novēršanai globālā, valsts un vietējā līmenī. Tikai viens mērķis (SDG3 Laba veselība un labsajūta) tieši vērsta uz veselību. Tomēr katra IAM mērķis ir risināt veselību noteicošie faktori. Darbības ir vērstas uz tādām globālām problēmām kā nabadzība, nevienlīdzība, klimata pārmaiņas, vides degradācija, miers un taisnīgums. Tāpēc IAM ir noderīgs līdzeklis, lai novērstu nevienlīdzību veselības jomā, kā arī plašākās sociālekonomiskās nevienlīdzības, kas ir to pamatā.

Ilgtspējīgas attīstības mērķu ilustrācija, kas ir galvenie pasaules mēroga rīcībā veselības vienlīdzības jomā

IAM un COVID-19

COVID-19 pandēmija ar dramatisko ietekmi uz veselību, ekonomikas izaugsmi, nodarbinātību un nabadzību var apdraudēt progresu IAM sasniegšanā. Ietekme var būt īpaši jūtama jaunattīstības valstīs. Drošības tīklu un vispārēja veselības pārklājuma trūkums var nozīmēt, ka ir mazāka spēja ārstēt ar vīrusu inficētos cilvēkus un mazināt pandēmijas ekonomisko un sociālo nokrišanu.

Patiesībā COVID-19 pieredze rāda, ka valstis, kuras ir sasniegušas lielāku progresu IAM sasniegšanā, spēja labāk tikt galā ar krīzi. Piemēram, iepriekšējie panākumi tīra ūdens nodrošināšanā (SDG6), graustos dzīvojošo cilvēku skaita samazināšanā (SDG11) un neinfekcijas slimību (SDG3) samazināšanā atvieglo vīrusa inficēšanās risku. Turklāt interneta un viedtālruņu piekļuves (SDG9) palielināšana palīdz iestādēm sazināties ar sabiedrību. Tā rezultātā veiksmīgāk piemēroja pasākumus. Tomēr uzlabotās veselības aprūpes sistēmas (SDG3) un sociālās aizsardzības sistēmas (SDG1 un 8) visvairāk ietekmēja valstu spēju tikt galā ar krīzi.

Raugoties uz priekšu

Nākotnes perspektīvas Ilgtspējīgas attīstības mērķi pēc 2020. gada ir jaukta. Lai gūtu panākumus, valstīm tas ir jādara

 • samazināt COVID-19 radītos zaudējumus,
 • ātri atgūties no zaudējumiem,
 • turēt un turpināt attīstīt pozitīvās izmaiņas, kas ieviestas tās veselības aprūpes, sociālās aizsardzības un pārvaldības sistēmās COVID-19 krīzes laikā,
 • uzturēt un atbalstīt pozitīvos ieguvumus, kas gūti ar planētu saistītajos SDG krīzes laikā COVID-19; un
 • atjaunot centienus ilgtspējīgai attīstībai.

Progresa mērīšana

ES iekšienē

Titullapa Ilgtspējīga attīstība ESEurostat ziņojums “Ilgtspējīga attīstība Eiropas Savienībā” uzrauga progresu, kas sasniegts IAM 2020. gadā. Ziņojums aptver progresu, ko panākusi ES kopumā, kā arī dalībvalstu līmenī. Ir pieejams pārskata kopsavilkums šeit. Eurostat piedāvā arī vairākus interaktīvus rīkus, kas ļauj viegli izpētīt Eiropas Savienības progresu IAM sasniegšanā. Šī lapa piedāvā visaptverošu, bet pieejamu pārskatu par ES progresu katra atsevišķā mērķa sasniegšanā, kā arī tās individuālos rādītājus. Citas lapas piedāvā pārskatu par progresu katrā IAM katrai Eiropas dalībvalstij vai palīdzēt apmeklētājiem atklāt ko katrs SDG viņiem nozīmē, gan valsts, gan Eiropas kontekstā.

Apkārt pasaulei

Katru gadu Apvienoto Nāciju Organizācija ziņo par sasniegumiem IAM sasniegšanā gan pasaules, gan nacionālā līmenī.

 • Ir pieejams ANO ziņojums par ilgtspējīgas attīstības mērķiem 2020. gadam šeit.
 • Atrodiet kopsavilkumu par globālo progresu attiecībā uz IAM, kuru termiņš ir 2020. gads šeit.

Ir pieejami arī dati par progresu IAM sasniegšanā.

 • lietošana šo saiti lai piekļūtu datiem, kas tiek izmantoti gada progresa ziņojumos.
 • Lai iegūtu datus un pārskatu par progresu katrā valstī, izmantojiet pieejamos valstu profilus šeit.

 


 

Pasaules Veselības organizācija

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana Pasaules Veselības organizācija (PVO)specializētās Apvienoto Nāciju aģentūras mērķis ir panākt labāku veselību visiem un visur. Tas strādā ar 194 dalībvalstīm, sešos reģionos un vairāk nekā 150 birojos visā pasaulē. Zināšanu un atzīšanas dēļ PVO ir svarīgs dalībnieks, informējot un koordinējot globālo rīcību, lai novērstu nevienlīdzību veselības jomā.

1948. gadā PVO definēja veselību kā: pilnīgas fiziskās, garīgās un sociālās labklājības stāvoklis, nevis tikai slimību vai nespēju neesamība. Tas nozīmē pāreju uz holistisku pieeju veselībai. Šī pieeja ņem vērā ne tikai tiešos fiziskās un garīgās sliktās veselības cēloņus, bet arī sociālos, ekonomiskos un vides faktorus, kas ietekmē veselību un labklājību.

PVO logotips. PVO ir galvenais partneris pasaules mēroga rīcībā veselības vienlīdzības jomā

PVO Veselības sociālo faktoru departaments

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana PVO Veselības noteicošo faktoru departaments, kas ir daļa no PVO Globālā biroja, vada PVO centienus risināt sociālos, fiziskos un ekonomiskos apstākļus, kas ietekmē veselību. Tas apkopo un izplata pierādījumus par to, kas darbojas, lai risinātu šos noteicošos faktorus, palīdz spēju veidošanas darbībām un atbalsta darbību.

PVO Veselības sociālo faktoru komisija

PVO komisija par Veselības sociālie faktori kuru mērķis ir atbalstīt valstis un pasaules mēroga veselības partnerus tādu sociālo faktoru novēršanā, kas izraisa sliktu veselību un nevienlīdzību veselības jomā. Tas palielināja izpratni par veselību noteicošajiem faktoriem un nepieciešamību radīt labākus sociālos apstākļus veselībai Komisijas galīgais ziņojums tika piegādāts 2008. gadā.

PVO trīskāršo miljardu mērķi

Trīskāršais miljards mērķuJūsu darbs IR Klientu apkalpošana PVO trīskāršu miljardu mērķi līdz 2023. gadam izvirzīt vērienīgus mērķus miljardiem cilvēku labākai veselībai. Tie darbojas gan kā progresa mērījums, gan kā politikas stratēģija. Mērķi ir vērsti uz vēl vienu miljardu cilvēku:

 • gūst labumu no vispārēja veselības pārklājuma
 • labāk aizsargāta no ārkārtas situācijām veselības jomā
 • labāku veselību un labsajūtu

Trīskāršu miljardu mērķu mērķis ir ievērojami uzlabot veselību, balstoties uz pierādījumiem iejaukšanās, veselības informācijas sistēmu stiprināšana un atbalsts sabiedrības veselības politikai, kurai ir holistiska pieeja veselībai. Šo mērķu mērīšana ir saskaņota ar ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

Lai uzzinātu par progresu mērķu sasniegšanā, apmeklējiet vietni Trīskāršu miljardu informācijas panelis,

 

PVO Eiropas reģionālā biroja logotipsPVO Eiropas reģionālais birojs

Nevienu neatstājot

PVO Eiropas pašreizējā darba programma tiek saukts Vienota rīcība labākai veselībai. Programmā ir noteiktas prioritātes laikposmam no 2020. līdz 2025. gadam, pamatojoties uz iedzīvotāju vajadzībām un viņu veselības iestāžu vēlmēm:

 • universāla un pieejama pieeja aprūpei
 • efektīva aizsardzība pret ārkārtas situācijām veselības jomā
 • veselīgas kopienas, kas ir daļa no labklājības ekonomika.

Izmantojot Eiropas darba programmu, PVO Eiropa vēlas atbalstīt dalībvalstu veselības iestādes, lai tās izpildītu šīs cerības.

Programma tika veidota pēc principa neatstājot nevienu, tādējādi iekļaujot pasākumus, lai novērstu pastāvīgo veselības nevienlīdzību valstīs un starp valstīm visā PVO Eiropā.

Programmas četras galvenās prioritātes ir:

PVO Eiropas Veselības un attīstības investīciju birojs

Zināms arī kā PVO Venēcijas birojs Investīciju birojs veselības un attīstības jomā sniedz valstīm pielāgotu politikas atbalstu, lai izstrādātu, īstenotu un novērtētu daudznozaru politiku veselības un vienlīdzības jomā. Tas ģenerē un izplata zināšanas un palīdz dalībvalstīm, veidojot partnerības un tīklus.

Tās darba programma aptver 3 cieši saistītas jomas:

 • Veselības un veselības vienlīdzības sociālie faktori
 • Veselīgu iestatījumu tīkli
 • Investīciju pieejas veselībai un labklājībai.

Veselības kapitāla stāvokļa ziņojums

PVO Venēcijas birojs vadīja PVO 2019. gada ziņojumu Eiropas veselības kapitāla stāvokļa ziņojums. Ziņojumā tika noteikti galvenie nosacījumi, kas nepieciešami, lai izveidotu un uzturētu veselīgu dzīvi visiem. Ziņojumā valdības tika aicinātas rīkoties politiski, lai izpildītu šos piecus nosacījumus, kas ir:

 • labas kvalitātes un pieejami veselības aprūpes pakalpojumi
 • ienākumu drošība un sociālā aizsardzība
 • pienācīgi dzīves apstākļi
 • sociālais un cilvēkkapitāls
 • pienācīga darba un nodarbinātības apstākļiem.

Ziņojums sniedza pierādījumus tam, ka šie apstākļi izraisa nevienlīdzību veselības jomā visās 53 reģiona dalībvalstīs, un izklāstīja risinājumus šīs nevienlīdzības mazināšanai. To pavadīja a ziņojums par gadījumu izpēti veiksmes stāsti, daudzsološa prakse un mācības.

PVO Panamerikas Veselības organizācija

PAHO neatkarīgā komisija par vienlīdzību un nevienlīdzību veselības jomā Amerikā pētīja galvenos veselības nevienlīdzības cēloņus Amerikā un novērtēja pieejamos faktorus, kas izraisa nevienlīdzību veselības jomā Amerikā. Komisija publicēja savu gala ziņojums satur 12 ieteikumus 2019. gadā.

2020. gadā PAHO novērtēja 32 valsts veselības plānus ziņot par to, vai un kā Amerikas valstis integrē veselības vienlīdzības sasniegumus veselības nozares stratēģiskajos darbības virzienos. Tas sniedz pārskatu par pieejām un sasniegumiem, ļaujot valstīm dalīties zināšanās par iespējām pievērsties vienlīdzībai veselības politikā. Tas arī veicinās turpmāku tendenču uzraudzību veselības vienlīdzības mērķu un pieeju integrēšanā politikā.

Plašāka informācija par PAHO darbu veselības vienlīdzības jomā ir pieejama šeit.

PVO Āfrikas reģionālais birojs (AFRO)

AFRO Sociālo un ekonomisko veselību noteicošo faktoru programma sniedz tehnisku atbalstu dalībvalstīm un PVO, lai samazinātu veselības vienlīdzības trūkumu, veicot pasākumus attiecībā uz veselību noteicošajiem faktoriem. Tās vietne piedāvā virkni dokumentētu valstu pieredzes par veselības sociālo noteicošo faktoru risināšanu, kā arī par virzību uz Riodežaneiro deklarāciju par vidi un veselību.  


 

Apvienoto Nāciju Bērnu fonds (UNICEF)

UNICEF sadarbojas ar valdībām un partneriem, tostarp pilsonisko sabiedrību, lai nodrošinātu lielāko daļu savu programmu. Tās darbs balstās uz ilgtspējīgas attīstības mērķiem un attiecas gan uz veselību, gan veselību noteicošajiem faktoriem. Ir pieejams pilnīgs UNICEF darbību pārskats, lai sasniegtu IAM šeit.

 

 

UNICEF veselības stratēģija 2016. – 2030

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana UNICEF veselības stratēģija 2016. – 2030 nosaka divus visaptverošus mērķus: novērst mātes, jaundzimušo un bērnu nāvi un veicināt visu bērnu veselību un attīstību. Lai sasniegtu šos mērķus, UNICEF izmanto šādas trīs pieejas:

 • Nevienlīdzības novēršana veselības jomā
 • Veselības sistēmu stiprināšana, tostarp sagatavotība ārkārtas situācijām, reaģēšana un izturība
 • Integrētas, daudznozaru politikas un programmu veicināšana.

Vairāku rādītāju klasteru apsekojumi

Izmantojot UNICEF atbalstīto Vairāku rādītāju klasteru apsekojumi (MICS) valstis visā pasaulē periodiski apseko mājsaimniecības, lai gūtu ieskatu par galvenajiem bērnu un sieviešu labklājības rādītājiem. Aptauja palīdz valdībām identificēt tos, kuri ir visvairāk nelabvēlīgā situācijā un kuriem nepieciešama iejaukšanās. The UNICEF Innocenti pētniecības birojs apkopo ievērojamu daudzumu datu par veselību un bērnu un ģimeņu veselību noteicošajiem faktoriem visā pasaulē. Ir pieejami dati, žurnālu raksti un datu vizualizācijas šeit.  


 

Apvienoto Nāciju Attīstības programma (UNDP)

UNDP strādā 170 valstīs un teritorijās visā pasaulē, lai izskaustu nabadzību, vienlaikus aizsargājot planētu. Tas palīdz valstīm attīstīt stingru politiku, prasmes, partnerības un iestādes, lai tās varētu uzturēt savu progresu. Tās darbu vada Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķi.

ANO īpašie referenti

ANO īpašie referenti izskata, pārrauga, konsultē un publiski ziņo par globālajām problēmām. Īpašais referents par galēju nabadzību un cilvēktiesībām un īpašais referents par tiesībām uz fizisko un garīgo veselību veicina zināšanu iegūšanu un rīcību veselības vienlīdzības jomā visā pasaulē.

Starptautiskā Migrācijas organizācija (IOM)

IOM ir Apvienoto Nāciju Organizācija, kuras mērķis ir veicināt humānu un kārtīgu migrāciju visu labā. The Veselības migrācijas nodaļa nodrošina un veicina visaptverošas, profilaktiskas un ārstnieciskas veselības programmas, kas ir izdevīgas, pieejamas un taisnīgas migrantiem un mobilajām iedzīvotāju grupām.

 


 

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO)

OECD ir starptautiska organizācija, kas strādā, lai veidotu labāku politiku labākai dzīvei. Tās mērķis ir veidot politiku, kas veicina labklājību, vienlīdzību, iespējas un labklājību visiem.

Veselības jomā OECD palīdz valstīm sasniegt augstas veiktspējas veselības sistēmas. Tas tiek darīts, mērot veselības rezultātus un veselības sistēmas resursu izmantošanu, kā arī analizējot politikas, kas uzlabo veselības aprūpes pieejamību, efektivitāti un kvalitāti.

Papildus visaptverošu datu par veselību un plašākiem sociālajiem un ekonomiskajiem rādītājiem pieejamības nodrošināšanai ESAO divreiz gadā publicē ziņojumus par veselība un izglītība OECD reģionā.

 

 


 

Citas iniciatīvas un organizācijas

Globālā veselība 50/50

Globālā veselība 50/50 ir neatkarīga, uz pierādījumiem balstīta iniciatīva, kuras mērķis ir veicināt darbību un atbildību par dzimumu līdztiesību visā pasaulē. Tā atbalsta dzimumu līdztiesības principu, dzimumu līdztiesību un vienlīdzību veselības jomā, kas ir visa tā pamatā. Tas darbojas kā kanāls, kas apvieno akadēmiskos pētījumus, zināšanas par to, kā var notikt politikas izmaiņas, un aizstāv politikas un prakses maiņu.

Starp citiem resursiem Global Health 50/50 piedāvā a Dzimumu un veselības indekss, diapazons ceļveži dzimumu nevienlīdzības novēršanai veselības jomā un a pašnovērtējuma rīkkopa. Atrodi resursu datu bāze šeit.

Starptautiskā veselības veicināšanas un izglītības savienība (IUHPE)

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana IUHPE misija ir veicināt veselības un labklājības līmeni pasaulē un veicināt vienlīdzības sasniegšanu veselības jomā starp valstīm un to iekšienē. IUHPE ir neatkarīgs globāls tīkls, kas apņēmies uzlabot veselību un labklājību, izmantojot izglītību,

sabiedrības rīcība un veselīga valsts politika.

IUHPE īpaši strādā ar tēmām par neinfekcijas slimībām, ilgtspējīgu attīstību, veselības sociālajiem faktoriem un veselības veicināšana sistēmas. Tas īpaši nodrošina zināšanas, resursus un rīkus organizācijām, kas strādā ar šīm tēmām.

Veselības kapitāla iniciatīva

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana Veselības kapitāla iniciatīva Mērķis ir izkopt un kopt nākamo paaudzes līderību, kā arī izveidot kopienu, kas veicina vienlīdzību veselības jomā Dienvidaustrumāzijā un Ķīnā. Stipendiju programma apvieno profesionāļus no visdažādākajām nozarēm un disciplīnām, lai veicinātu nākamās paaudzes līderību sociālā taisnīguma aizstāvībā.

Pasaules Veselības kapitāla universitāte

Atrodas Ruandā, Pasaules Veselības kapitāla universitāte veicina nākamās paaudzes pasaules veselības aprūpes speciālistus. Tās mērķis ir radīt līderus un mainītājus, kuri cenšas visiem nodrošināt taisnīgākus un kvalitatīvākus veselības pakalpojumus. Programmas tiek piedāvātas studentiem, kuriem ir (veselības) aprūpes speciālistu, pētnieku, kā arī sabiedrības veselības un politikas ekspertu pieredze, lai nodrošinātu, ka studenti saprot aprūpes sniegšanas sarežģītību visos apstākļos.


 

Noklikšķiniet uz Ieiet
Seko mums
Facebook lapā
Twitter
Pakalpojumā GooglePlus
Vietnē Linkedin
Vietnē Pinterest
Par RSS
Instagram

Šīs vietnes saturs ir mašīntulkots no angļu valodas.

Kaut arī tika veikti saprātīgi centieni nodrošināt precīzus tulkojumus, var būt kļūdas.

Interaktīvo karti un glosāriju nevar tulkot citā valodā.

Atvainojiet par sagādātajām neērtībām.

Abonēt mūsu adresātu sarakstu

 

Jūs esat veiksmīgi abonējis biļetenu

Mēģinot nosūtīt pieprasījumu, radās kļūda. Lūdzu mēģiniet vēlreiz.

Jūs abonēsit EuroHealthNet ikmēneša “Veselības aktualitātes” biļetenu, kas aptver veselības vienlīdzību, labklājību un to noteicošos faktorus. Lai uzzinātu vairāk par to, kā mēs apstrādājam jūsu datus, apmeklējiet šīs vietnes sadaļu “Privātums un sīkfaili”.
Pāriet uz saturu