ES rīcība

Šajā lapā mēs iedziļināmies Eiropas darbībās nevienlīdzības novēršanā veselības jomā. Kādas ir iniciatīvas, programmas un projekti, kas vērsti uz nevienlīdzību veselības jomā un veselības sociālekonomiskajiem faktoriem?
Pandēmija, klimata pārmaiņas un pieaugošā nevienlīdzība arvien vairāk apdraud mūsu veselību. Šie izaicinājumi ir pāri robežām, tāpēc, lai tos efektīvi risinātu, ir nepieciešama starptautiska sadarbība. Eiropas valstis daudzus gadus ir sadarbojušās veselības jomā, un kopš 1992. gada Māstrihtas līguma Eiropas Savienībai ir pienākumi veselības jomā.

Lai uzzinātu vairāk par Padomes konsultācijām un prezidentūras rezultātiem nevienlīdzību veselības jomā apmeklējiet ES iestāžu lapa.


 

Eiropas Veselības savienība

Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Lejena paziņoja par iniciatīvu jaunai “Eiropas veselības savienība” (EHU) State of the Union Iniciatīva izveidot spēcīgu EHU radās, kad COVID-2020 pandēmijas krīze parādīja kritiskus pašreizējo struktūru, pakalpojumu un pieeju ierobežojumus veselība ES līmenī.

2020. gada novembrī EK ierosināja vairākas iniciatīvas koncentrējies uz gatavība krīzēm un reaģēšanas pasākumi. Līdz 2021. gada februārim EK bija ierosinājusi sākotnējos pasākumus, lai stiprinātu sadarbību un koordināciju starp Eiropas dalībvalstīm, lai izveidotu a Eiropas Veselības savienība.

Viena no Eiropas Veselības savienības lietussarga pamatiniciatīvām ir Eiropas plāns vēža apkarošanai - politiska apņemšanās “novērst vēzi”. Tas koncentrējas uz:

 1. Profilakse
 2. Agrīna atklāšana
 3. Diagnostika un ārstēšana
 4. Dzīves kvalitātes uzlabošana vēža slimniekiem un izdzīvojušajiem.

Vēža novēršana ir saistīta ar nevienlīdzības mazināšanu veselības jomā, veicot pasākumus veselību noteicošie faktori. Turklāt plānā ir iekļauti daži īpaši pasākumi, lai izmērītu un mazinātu nevienlīdzību veselības jomā, īpaši starp valstīm.


 

Eiropas pusgads

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana Eiropas pusgads ir ES ikgadējais ekonomikas un sociālās politikas koordinācijas cikls. Tas jo īpaši attiecas uz reformām un tiesību aktiem, kas saistīti ar valsts izdevumiem, nodarbinātību, izglītību, kā arī sociālo un veselības aprūpi. Tā kā tas ietekmē veselības sociālekonomiskos faktorus un veselības aprūpes reformas, tas ir svarīgs līdzeklis, lai novērstu nevienlīdzību veselības jomā.

Process

Process sākas katra gada novembrī, novērtējot katras dalībvalsts ekonomisko un sociālo kontekstu. Līdz jūlijam tā noslēdzas ar to, ka ES Padome ir pieņēmusi konkrētām valstīm adresētu ieteikumu kopumu. Nākamajā gadā dalībvalstis ņem vērā ieteikumus, kas iepazīstinās ar valsts reformu programmām par sasniegto.

Kā attīstījies semestra process

Semestris pirmo reizi tika izveidots 2010. gadā kā mehānisms fiskālo un budžeta jautājumu risināšanai. Tomēr pēdējās desmitgades laikā tā lēnām, bet vienmērīgi ir iekļāvusi veselības un sociālā vienlīdzības principus. Tas ir saistīts arī ar programmas ieviešanu Eiropas Pillar Sociālo hartu. 2019. gadā Eiropas Komisijas prezidentes Urzulas fon der Lejenas politiskās pamatnostādnes uzlika Komisijai pienākumu integrēt ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi (IAM) Eiropas pusgads. Šī ir unikāla iespēja izvirzīt cilvēkus un viņu veselību ekonomikas politikas centrā.

COVID-19 un noturības un atjaunošanas mehānisms (RRF)

2020. gadā, reaģējot uz krīzi COVID-19, Eiropas pusgads ir saistīts ar atjaunota ES strukturālo reformu dienesta - ES noturības un atveseļošanas mehānisma (RRF) - kopējo vērtību 672.5 miljoni eiro. ES RFF mērķis ir:

 • palīdzēt valstīm risināt jau pastāvošās problēmas, kas noteiktas Eiropas pusgada kontekstā (īpaši 2019. un 2020. gada ciklos)
 • lai sasniegtu ES politikas mērķus, jo īpaši zaļo un digitālo pāreju, ņemot vērā atgūšanos no šīs krīzes.
EuroHealthNet un Eiropas pusgads

EuroHealthNet katru gadu sagatavo padziļinātu Eiropas pusgada un veselības analīzi veselības aģentūrām un pusgada procesā iesaistītajām personām.

Šeit atrodiet visas EuroHealthNet semestra analīzes.

Eiropas pusgada procesa ilustrācija un atsaukšanās uz nevienlīdzību veselības jomā
Eiropas pusgads: katrai valstij adresēti ieteikumi maijā un jūnijā; Rudens pakete un ikgadējais izaugsmes pētījums novembrī; valstu pārskati februārī; un nacionālās programmas martā un aprīlī.

 


 

Eiropas sociālo tiesību pīlārs

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana Eiropas Pillar Sociālo hartu (“EPSR” vai “sociālais pīlārs”) ir (nesaistoša) dalībvalstu apņemšanās risināt sociālās problēmas un garantēt sociālās tiesības. Tas attiecas uz jomām, kas ietekmē veselību, piemēram:

 • izglītība
 • nodarbinātība
 • darba apstākļi
 • mājoklis.

Pīlārs sastāv no 20 principiem, kas strukturēti trīs kategorijās:

 1. vienādas iespējas un piekļuve darba tirgum
 2. taisnīgi darba apstākļi un
 3. sociālā aizsardzība un iekļaušana.

Pavadošs ”Sociālo rezultātu pārskats"mēra progresu un tendences. Tas ļauj arī salīdzināt valstis. Rezultātu tablo ir iekļauti rādītāji par tādām lietām kā

 • formāla bērnu aprūpe
 • nabadzības vai sociālās atstumtības risks
 • pēc paša ziņojuma par neapmierināto medicīniskās aprūpes nepieciešamību.

Tāpēc, ka daudzi no pīlāra principiem attiecas uz: veselības sociālie faktori, tam ir svarīga loma veselības nevienlīdzības novēršanā.

Turklāt 16. princips īpaši attiecas uz veselību. Tajā teikts, ka: ikvienam ir tiesības uz savlaicīgu piekļuvi kvalitatīvai, pieejamai, profilaktiskai un ārstnieciskai veselības aprūpei.

Sociālais pīlārs tika ieviests 2017. gadā, un rīcības plāns tiks uzsākts 2021. gada martā. Tagad arī sociālais pīlārs ir integrēts semestra procesā.

Lasīt EuroHealthNet faktu lapa par Eiropas sociālo tiesību pīlāru lai iegūtu vairāk informācijas.

Socail pīlāra 3 jomu un ietekmes uz veselību un vienlīdzību ilustrācija


ES bērnu garantija

Eiropas Komisijas prezidentes Urzulas fon der Leienas politiskajās vadlīnijās tika paziņots par a Bērnu garantija. Mērķis ir nodrošināt, lai ikvienam nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļautam bērnam Eiropā (“bērniem, kuriem nepieciešama palīdzība”) būtu pieejamas tādas pamattiesības kā veselības aprūpe un izglītība.

Konkrētāk, mērķis ir nodrošināt piekļuvi pakalpojumiem, kas ir īpaši svarīgi attīstībai un labklājībai

 • agras bērnības izglītība un aprūpe
 • veselības aprūpe
 • izglītība
 • uzturs
 • apvalks
 • dalība kultūras un atpūtas pasākumos.

Pēc Komisijas paziņojuma “Spēcīga sociālā Eiropa taisnīgām pārejām” Eiropas Komisija 2021. gadā pieņems Padomes ieteikuma priekšlikumu par bērnu garantiju.

EU4 Veselība

2020. Gadā ES atbildēja uz COVID-19 gūto pieredzi EU4 Veselība finansēšanas programma 2021. – 2027. Šī vērienīgā programma ir paredzēta izturīgu veselības sistēmu veidošanai, cita starpā samazinot nevienlīdzību veselības jomā. Tas ietvers

 • slimību profilakse un veselības veicināšana novecojošā sabiedrībā,
 • veselības sistēmu digitālā pārveidošana
 • veselības aprūpes pieejamība neaizsargātām grupām.

Tās mērķis ir:

 • palielināt ES gatavību lieliem pārrobežu veselības apdraudējumiem;
 • stiprināt veselības aprūpes sistēmas, lai viņi varētu saskarties ar epidēmijām, kā arī ilgtermiņa problēmām;
 • padarīt zāles un medicīnas ierīces pieejamas un pieejamas
 • iestājas par piesardzīgu un efektīvu pretmikrobu līdzekļu lietošanu
 • veicināt medicīnas un farmācijas jauninājumus un videi draudzīgāku ražošanu.

Citas ES darbības, tostarp programmas, piemēram, Eiropas Sociālais fonds plus (ESF +) un Horizon Europe nodrošinās papildu ieguldījumus veselības nozarē, lai papildinātu EU4Health. Lai iegūtu vairāk informācijas par EU4 veselības aprūpi un Eiropas finansējumu, finansējumu un budžetiem nevienlīdzības jomā veselības jomā, apmeklējiet ES finansējuma lapu.


 

ES vienotā rīcība

Vienotā rīcība ir sadarbības darbība, ko līdzfinansē ES dalībvalstis un Komisija par prioritāriem veselības jautājumiem. Daži no viņiem strādā pie nevienlīdzības veselības jomā un to pamatā esošajiem sociālajiem faktoriem, piemēram, turpmāk uzskaitītajiem. The Kopīgas darbības Tālāk ir sniegti piemēri, kuros EuroHealthNet bija daļa. Jūs varat atrast citus ES Veselības programmas projektus šeit.

 

Vienota rīcība par veselības vienlīdzību Eiropā (JAHEE)

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana Vienota rīcība par veselības vienlīdzību Eiropā (JAHEE)JAHEE logotips ir svarīga iespēja dalībvalstīm kopīgi strādāt, lai novērstu nevienlīdzību veselības jomā un panāktu lielāku vienlīdzību veselības aprūpes rezultātu jomā visās sabiedrības grupās, visās iesaistītajās valstīs un Eiropā kopumā. Tas darbojas no 2018. līdz 2021. gadam. JAHEE vispārējais mērķis ir:

 • uzlabot Eiropas pilsoņu veselību un labklājību
 • panākt lielāku vienlīdzību veselības jomā visās sabiedrības grupās visās iesaistītajās valstīs un Eiropā kopumā.

Turklāt JAHEE arī īpašu uzmanību pievērsīs gan neaizsargātām grupām, gan migrantiem. Kopīgā darbība aptver:

 • Veselības nevienlīdzības novēršanas pasākumu integrēšana valsts politikā
 • Kā uzraudzīt nevienlīdzību veselības jomā
 • Veselīga dzīves vide
 • Migrācija un veselība
 • Uzlabot piekļuvi veselības aprūpes un sociālajiem pakalpojumiem atstātajiem
 • Veselība un taisnīgums visās politikas jomās - pārvaldība

Pārskatu par galvenajiem JAHEE projekta rezultātiem var atrast šis raksts.

Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet jahee.iss.it

Kopīgās rīcības struktūra nevienlīdzības jomā veselības jomā


 

Citas ES finansētas iniciatīvas un Eiropas rīcība nevienlīdzības novēršanā veselības jomā

Papildus ES rīcībai politikas jomā ES veicina arī pētniecību, inovāciju un sadarbību Eiropas līmenī, izmantojot Pētniecības un inovācijas pamatprogrammu (FP), kas ilgst 7 gadus. Tiek saukta pašreizējā pamatprogramma Horizon Europe, kas aptver periodu no 2021. līdz 2027. gadam. FP nodrošina finansējumu dažādiem projektiem veselības vienlīdzības jomā. Turklāt Eiropas Parlaments ir piedāvājis vairākus konkursus projektiem, kas vērsti uz veselības vienlīdzību. Zemāk uzskaitītie projekti ir piemēri, kuros EuroHealthNet bija daļa. Jūs varat atrast vairāk ES finansētu pētniecības un inovācijas projektu šeit.

Atrodiet vairāk projektu mūsu vietnē veselības kapitāla resursu datu bāze.

Tādējādi var atrast citas ES finansētas pētniecības un inovācijas iniciatīvas, kas vērstas uz nevienlīdzības novēršanu veselības jomā datu bāzu saraksts.


 

Noklikšķiniet uz Ieiet
Seko mums
Facebook lapā
Twitter
Pakalpojumā GooglePlus
Vietnē Linkedin
Vietnē Pinterest
Par RSS
Instagram

Šīs vietnes saturs ir mašīntulkots no angļu valodas.

Kaut arī tika veikti saprātīgi centieni nodrošināt precīzus tulkojumus, var būt kļūdas.

Interaktīvo karti un glosāriju nevar tulkot citā valodā.

Atvainojiet par sagādātajām neērtībām.

Abonēt mūsu adresātu sarakstu

 

Jūs esat veiksmīgi abonējis biļetenu

Mēģinot nosūtīt pieprasījumu, radās kļūda. Lūdzu mēģiniet vēlreiz.

Jūs abonēsit EuroHealthNet ikmēneša “Veselības aktualitātes” biļetenu, kas aptver veselības vienlīdzību, labklājību un to noteicošos faktorus. Lai uzzinātu vairāk par to, kā mēs apstrādājam jūsu datus, apmeklējiet šīs vietnes sadaļu “Privātums un sīkfaili”.
Pāriet uz saturu