InvestEU & Cistí Eile

Is é dúshlán lucht déanta beartas sláinte poiblí agus bainisteoirí cur chun cinn sláinte tograí dochreidte a fhorbairt chun cothromas sláinte a fheabhsú trí rochtain a fháil ar InvestEU agus ar chistí infheistíochta eile. Soláthraíonn an r-threoir seo smaointe tosaigh, teagmhálacha agus uirlisí maidir le conas is féidir é sin a dhéanamh.

InvestEU

Fógraíodh InvestEU ar dtús in 2018 mar chomharba ar an gCiste Eorpach d’Infheistíochtaí Straitéiseacha (EFSI, nó an ‘Juncker Plan’), a chuir ráthaíocht bhuiséid AE ar fáil chun tacú le hinfheistíocht agus rochtain ar airgeadas san AE. Tabharfaidh InvestEU an Ciste Eorpach d’Infheistíochtaí Straitéiseacha agus na 13 ionstraim airgeadais AE atá ar fáil faoi láthair (2014-2020) le chéile. Is iad na buntáistí a mholtar de chuid InvestEU ná tacaíocht infheistíochta a shimpliú agus a shruthlíniú agus sraith amháin rialacha agus nósanna imeachta le pointe teagmhála amháin le haghaidh comhairle. Is í an phríomhaidhm maoiniú an AE a dhéanamh níos simplí le rochtain agus níos éifeachtaí. Rithfidh InvestEU ó 2021-2027.

 

Is éard atá in InvestEU Ciste InvestEU, Mol Comhairleach InvestEU, Tairseach InvestEU, agus oibríochtaí cumasc. Déanfaidh sé infheistíocht phoiblí agus phríobháideach a shlógadh trí ráthaíocht buiséid AE de € 26.1 billiún a thacóidh le tionscadail infheistíochta comhpháirtithe airgeadais mar Ghrúpa an Bhainc Infheistíochta Eorpaí (BEI), bainc chur chun cinn náisiúnta agus institiúidí airgeadais príobháideacha eile, agus ar an gcaoi sin a riosca a mhéadú- cumas a bheith aige, barainneachtaí scála a bhaint amach, agus infheictheacht gníomhaíochta an AE a mhéadú.

Cad é InvestEU?

An Clár InvestEU Tá sé mar aidhm ag borradh breise a thabhairt d’infheistíocht, nuálaíocht agus cruthú post san Eoraip. Is nua an fhuinneog Infheistíochta Sóisialta agus Scileanna de chuid InvestEU a dhéanfaidh tionscadail a chur i bhfeidhm a éascú an Piléar Eorpach um Chearta Sóisialta. Beidh sé mar aidhm ag gníomhartha faoin bhfuinneog seo go háirithe cóineasú aníos, éagothroime a laghdú, agus athléimneacht agus uilechuimsitheacht a mhéadú trí fhostaíocht, fiontair shóisialta, cuimsiú sóisialta a chur chun cinn, sláinte, folláine agus cáilíocht beatha fhoriomlán na saoránach a fheabhsú agus tacú le haistriú cóir chuig geilleagar ísealcharbóin.

An Ciste InvestEU tiocfaidh infheistíochtaí faoi cheithre réimse beartais a léiríonn tosaíochtaí beartais tábhachtacha don Aontas agus a thabharfaidh breisluach ard AE. Is iad na fuinneoga agus a ráthaíochtaí buiséid:

  1. Bonneagar inbhuanaithe - € 9.9 billiún
  2. Taighde, nuálaíocht agus digitiú - € 6.6 billiún
  3. Fiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna) - € 6.9 billiún
  4. Infheistíocht shóisialta agus scileanna - € 2.8 billiún 

 

An Mol Comhairleach InvestEU soláthróidh sé tacaíocht agus cúnamh teicniúil chun tionscadail mhaoinithe a ullmhú, a fhorbairt, a struchtúrú agus a chur i bhfeidhm, lena n-áirítear forbairt acmhainne.

 

An Tairseach InvestEU tabharfaidh sé infheistíochtaí agus tionscnóirí tionscadail le chéile trí bhunachar sonraí atá inrochtana agus furasta le húsáid.

 

Tá sé mar aidhm ag ráthaíocht phoiblí InvestEU cuidiú le hinfheistíocht bhreise a fháil ó infheisteoirí príobháideacha agus institiúideacha Is é an smaoineamh go mbraitheann infheisteoirí níos sábháilte agus iad ag infheistiú leis an eolas gur ráthaíodh airgead chun iad a aisíoc más gá. Soláthrófar an ráthaíocht ag 40% ar an meán, rud a chiallaíonn go gcuirfear € 26,1 billiún de bhuiséad an AE i leataobh i gcás go ndéantar glaonna ar an ráthaíocht. Cuirfidh InvestEU oibríochtaí cumasc le maoiniú deontais ar fáil freisin. Cinnteoidh an cumasc seo comhlántacht le cláir mhaoinithe eile an AE, go háirithe do Chistí Infheistíochta Struchtúracha na hEorpa faoi bhainistíocht chomhroinnte nó a chumhdaíonn Ciste Nuálaíochta ETS an AE. Is ionstraim margadh-bhunaithe agus éileamh-tiomáinte é Ciste InvestEU. Beidh sé dírithe ar bheartas freisin, áfach. Mar uirlis bheartais, trí na foinsí maoinithe a éagsúlú agus airgeadas fadtéarmach agus inbhuanaithe a chur chun cinn, rannchuideoidh InvestEU le neartú an Mhargaidh Aonair agus rannchuideoidh sé freisin le cur i bhfeidhm Bheart Glas na hEorpa, Plean Infheistíochta an Bheart Ghlais Eorpaigh, an Straitéis maidir le todhchaí dhigiteach na hEorpa a mhúnlú, agus an Colún Eorpach um Chearta Sóisialta. Scrúdófar oibríochtaí maoinithe agus infheistíochta chun a fháil amach an bhfuil tionchar comhshaoil, aeráide nó sóisialta acu.