Institiúidí AE

Chuir paindéim COVID-19 sláinte ard ar chlár oibre na hEorpa. Is léir go bhfuil cur chuige idirnáisiúnta i leith sláinte an phobail riachtanach. Cuidíonn an tAontas Eorpach le Ballstáit sláinte an phobail a fheabhsú agus a chosaint, chomh maith le bheith ag obair le chéile chun dul i ngleic le fadhbanna agus bagairtí coitianta. Ag freagairt don phaindéim agus don ghéarchéim, tá roinnt tionscnamh nua tógtha ag an AE agus chuir sé maoiniú ar fáil chun scaipeadh an víris a theorannú agus chun téarnamh tapa inbhuanaithe a éascú ón ngéarchéim. Ach cad iad na hinstitiúidí éagsúla san Aontas Eorpach go díreach agus conas a chabhraíonn siad le cothromas sláinte san Eoraip a fheabhsú?


 


Conarthaí Eorpacha agus Sláinte

Soláthraíonn an Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE, Conradh Liospóin) bunús dlí don AE Sláinte beartas agus roinnt inniúlachtaí agus freagrachtaí ar shláinte an phobail idir an AE agus a Bhallstáit. Tá ról tábhachtach ag an AE maidir le sláinte an phobail a fheabhsú, galair a chosc agus a bhainistiú, foinsí contúirte do shláinte an duine a mhaolú, agus straitéisí sláinte idir na Ballstáit a chomhchuibhiú.

Tá trí chuspóir straitéiseacha ag beartas sláinte an AE:

 1. Dea-shláinte a chothú.
 2. Saoránaigh a chosaint ar bhagairtí sláinte
 3. Tacú le córais sláinte dinimiciúla

D’fhonn na cuspóirí sin a bhaint amach, leagann an Conradh síos ceithre phríomhréimse a thugann aghaidh go sainráite ar shláinte ó thaobh an dlí de:

 • Airteagal 168: Sláinte phoiblí (sláinte phoiblí a chosaint agus cur chun cinn sláinte)
 • Airteagal 114: Dlí a chomhfhogasú (dlíthe náisiúnta a ailíniú chun dlí an AE a chomhlíonadh)
 • Airteagal 191: Comhshaol (sláinte an duine a chosaint)
 • Ailt 153, 156: Beartas Sóisialta (sláinte agus sábháilteacht oibrithe a chosaint, agus tionóiscí agus galair cheirde a chosc)
 • Airteagal 169: Cosaint tomhaltóirí (sláinte agus sábháilteacht tomhaltóirí a chosaint)
 • Airteagal 9: leagann sé amach prionsabal chun beartais agus gníomhaíochtaí an AE a shainiú agus a chur i bhfeidhm chun “riachtanais a bhaineann le hardleibhéal fostaíochta a chur chun cinn, ráthaíocht ar chosaint shóisialta leordhóthanach, an troid i gcoinne eisiamh sóisialta, agus leibhéal ard oideachais, oiliúint agus cosaint shláinte an duine. "

Comhlánaíonn gníomhaíocht an AE i réimse na sláinte na beartais agus na tionscnaimh náisiúnta chun cosaint sláinte a áirithiú i ngach beartas de chuid an AE (cur chuige 'Sláinte i ngach Beartas'). Mar sin féin, mar atá leagtha amach i gConradh Liospóin, tá an phríomhfhreagracht ar Bhallstáit an AE córais náisiúnta sláinte a eagrú agus cúram sláinte a sholáthar.

Tríd an straitéis ‘Sláinte don Fhás’ agus a chlár gníomhaíochta (2014-2020), chomh maith le comhlacht reachtaíochta tánaisteacha, d’éirigh leis an AE beartas sláinte cuimsitheach a chur i bhfeidhm. Tá an Clár Sláinte4 Sláinte leanfaidh sé ag soláthar maoinithe 2021-2027.

 

 

Tagairtí, agus tuilleadh faisnéise:

 


"Tá an ceart céanna ag gach saoránach Eorpach i leith na sláinte. Díreoidh acmhainní NextGenerationEU ar athléimneacht ár gcórais sláinte dá bhrí sin."

Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen, Óráid Choiste na Réigiún 2020

An Coimisiún Eorpach

An An Coimisiún Eorpach cuireann sé leas ginearálta an AE chun cinn trí reachtaíocht a mholadh agus a fhorfheidhmiú. Cuireann sé cinntí Pharlaimint na hEorpa agus Chomhairle an AE i bhfeidhm. Feidhmíonn sé freisin mar chaomhnóir na gConarthaí, chomh maith leis an gcaoi a gcaitear buiséad agus maoiniú an AE. Tá foireann de Choimisinéirí ar an gCoimisiún, duine as gach Ballstát. Tá sé eagraithe ina ranna ar a dtugtar Ard-Stiúrthóireachtaí (DGanna).

In 2013, d’fhoilsigh an Coimisiún Eorpach a 'Tuarascáil ar Éagothroime Sláinte san Aontas Eorpach'. Déantar cur síos sa tuarascáil ar na príomhghníomhartha a rinne an Coimisiún idir 2000 agus 2013 chun a 2009 a chur i bhfeidhm Cumarsáid 'Dlúthpháirtíocht i Sláinte: Éagothroime Sláinte san AE a Laghdú'. Leag an Teachtaireacht seo amach gníomhartha an Choimisiúin ag an am sin chun aghaidh a thabhairt orthu éagothroime sláinte. D'eisigh Ard-Stiúrthóireachtaí an Choimisiúin um Shláinte agus Sábháilteacht Bia (DG SANTE) agus Fostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú (DG EMPL) é.

Tuilleadh Cumarsáide ón gCoimisiún maidir le 'Infheistiú i sláinte '(2013) agus ar 'Córais sláinte éifeachtacha, inrochtana agus athléimneacha'(2014) bhí neamhionannais sláinte mar cheann de (i) gcuspóirí díreacha. Gach dhá bhliain, eisíonn an Coimisiún Eorpach agus an Eagraíocht um Chomhar Eacnamaíoch agus Sóisialta (OECD) staidéir agus tuarascálacha 'Sláinte ar Sracfhéachaint: Staid Sláinte san AE', a chuireann síos ar éagothroime sláinte.

Ó 2013 i leith, ní dhearnadh aon Tuarascáil nó Cumarsáid tiomnaithe ón gCoimisiún ar éagothroime sláinte. Mar sin féin, i bhfianaise na géarchéime COVID-19, tá an Coimisiún Eorpach ag obair chun láidre a thógáil Aontas Sláinte na hEorpa. Is é an aidhm atá leis sláinte shaoránaigh na hEorpa a chosaint níos fearr, an AE agus a Bhallstáit a threalmhú chun paindéimí amach anseo a chosc agus aghaidh a thabhairt orthu, agus athléimneacht chórais sláinte na hEorpa a fheabhsú.

Ard-Stiúrthóireacht Sláinte agus Sábháilteachta Bia - DG SANTE

DG SANTE déanann sé beartais an Choimisiúin maidir le sábháilteacht bia agus sláinte poiblí a fhorbairt agus a chur i gcrích. D'fhorbair sé a leathanach gréasáin sonrach maidir le deitéarmanaint shóisialta agus neamhionannais sláinte.

Bhunaigh DG SANTE a Grúpa Stiúrtha ar Chothú Sláinte, Cosc ar Ghalair agus Bainistíocht Galair Neamh-Inaistrithe in 2016. Tá an Grúpa Stiúrtha comhdhéanta de bhall amháin in aghaidh an Bhallstáit. Tugann sé comhairle don Choimisiún Eorpach maidir lena ghníomhaíochtaí a fhorbairt. Tacaíonn sé freisin leis na Ballstáit spriocanna deonacha domhanda na Náisiún Aontaithe / WHO a bhaint amach maidir le galair neamh-iniompartha agus an Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe trí chur i bhfeidhm na gcleachtas is fearr atá bunaithe ar fhianaise a éascú ar fud thíortha an AE.

An Ardán Bheartas Sláinte an AE tugann sé scáth-eagraíochtaí le chéile a dhéanann ionadaíocht ar gheallsealbhóirí Eorpacha i réimsí na sláinte poiblí agus an chúraim shláinte. Is uirlis é chun eolas agus dea-chleachtais a phlé, a roinnt. Éascaíonn an t-ardán obair shainghrúpaí agus Comhghníomhartha. Éascaíonn sé freisin obair Líonraí Téamacha a thugann eagraíochtaí geallsealbhóirí le chéile chun obair ar ábhair shonracha. Táirgeann na líonraí seo comhráitis chun obair an Choimisiúin a threorú.

Tá DG SANTE agus a Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin freagrach as cláir oibre bhliantúla a bhunú trína gcuirtear tosaíochtaí agus gníomhartha a bhaineann le sláinte an AE i bhfeidhm, le cabhair ó shásraí agus chláir mhaoinithe éagsúla an AE, go háirithe Clár Sláinte an AE. Cuirfear an Clár Sláinte AE is nuaí - EU4Health - i bhfeidhm idir 2021-2027 (féach an chuid ar mhaoiniú an AE).

Ard-Stiúrthóireacht Fostaíochta, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsitheacht - DG EMPL

A bheith gníomhach i réimsí na fostaíochta, na ngnóthaí sóisialta agus an chuimsithe, DG EMPLbaineann obair a lán le go leor de na deitéarmanaint na sláinte.

Uirlis thábhachtach a fheidhmíonn mar chompás maidir le conas agus cén treo ar cheart don AE a bheartais um chuimsiú sóisialta a dhíriú Piléar Eorpach um Chearta Sóisialta. Tá an Colún 20 bprionsabal eagraithe i dtrí chaibidil: comhdheiseanna agus rochtain ar mhargadh an tsaothair; dálaí oibre cothroma; cosaint agus cuimsiú sóisialta. Tagraíonn Prionsabal 16 den Cholún do shláinte: “Tá sé de cheart ag gach duine rochtain thráthúil a fháil ar chúram sláinte inacmhainne, coisctheach agus leigheasach ar ardchaighdeán”. In 2020, d’eisigh an Coimisiún Eorpach a Cumarsáid ar 'A Strong Social Europe for Just Transitions, ag leagan amach bunchlocha chun bunsraitheanna láidre a sholáthar do chearta sóisialta san AE.

 

Tá i bhfad níos mó beartas AE ann a thugann aghaidh go díreach nó go hindíreach ar éagothroime sláinte. Is féidir leat na samplaí seo a fháil inár bunachar acmhainní.


 

Parlaimint na hEorpa

An Parlaimint na hEorpa Léiríonn (EP) leasanna daoine maidir le déanamh dlí an AE. Toghann vótálaithe i ngach Ballstát baill Pharlaimint na hEorpa (FPEanna) go díreach. Is fóram tábhachtach é le haghaidh díospóireachta polaitiúla agus cinnteoireachta ar leibhéal an AE agus a chinntiú go bhfuil institiúidí eile an AE ag obair go daonlathach.

Is comhreachtóir í an Pharlaimint, tá an chumhacht aici reachtaíocht a ghlacadh agus a leasú agus déanann sí cinneadh ar bhuiséad bliantúil an AE ar chomhchéim leis an gComhairle. Déanann sé maoirseacht ar obair an Choimisiúin agus ar chomhlachtaí AE eile agus comhoibríonn sé le parlaimintí náisiúnta tíortha an AE chun a n-ionchur a fháil. Tá sé eagraithe timpeall ar réimsí beartais éagsúla a bhfuil baint dhíreach ag cuid acu le neamhionannas sláinte.

Parlaimint na hEorpa Coiste ENVI Is grúpa oibre de 81 FPE a oibríonn ar an gcomhshaol, ar shláinte an phobail agus ar shábháilteacht bia. Coiste ábhartha eile is ea EMPL (fostaíocht agus cuimsiú sóisialta).

I Márta 2011 ghlac Parlaimint na hEorpa an rún Neamhionannais sláinte san AE a laghdú. Cuireann an doiciméad béim ar an ngá le:

 • dáileadh sláinte níos cothroime a dhéanamh mar chuid dár gcuspóirí foriomlána maidir le forbairt shóisialta agus eacnamaíoch;
 • na bunachair sonraí agus eolais a fheabhsú (lena n-áirítear tomhas, monatóireacht, meastóireacht, agus tuairisciú);
 • tiomantas a thógáil ar fud na sochaí chun éagothroime sláinte a laghdú;
 • freastal ar riachtanais grúpaí leochaileacha; agus
 • rannchuidiú bheartais an AE le héagothroime sláinte a laghdú.

In 2013 d’fhoilsigh Parlaimint na hEorpa tuarascáil ar an Tionchar na géarchéime ar rochtain ar chúram do ghrúpaí leochaileacha. Aibhsíonn an tuarascáil gur tháinig méadú ar éagothroime maidir le rochtain ar chúram mar gheall ar an ngéarchéim airgeadais a bhuail an AE in 2011. Iarrann sí ar Bhallstáit bearta a dhéanamh chun dul i ngleic leis an gceist seo.

In 2015 ghlac Parlaimint na hEorpa an rún Éagothroime a laghdú le fócas speisialta ar bhochtaineacht leanaí. Molann an rún infheistíocht a dhéanamh in oideachas agus i gcúram na luath-óige mar bheart chun éagothroime a laghdú ag aois óg agus chun riosca na bochtaineachta agus an eisiaimh i ndaoine fásta a chosc. Leagann sé seo an bhunchloch d’fhoghlaim rathúil ar feadh an tsaoil, comhtháthú sóisialta agus infhostaitheacht.

I 2021, tuarascáil ar Éagothroime a laghdú le fócas speisialta ar bhochtaineacht in-obair Glacadh. Mhol sé gníomhaíochtaí i réimse na tithíochta sláintiúla agus inacmhainne (sóisialta), sláinte agus sábháilteachta san ionad oibre lena n-áirítear gortuithe ceirde agus fadhbanna sláinte meabhrach a chosc, sláinte agus cosaint shóisialta oibrithe riachtanacha.


An Chomhairle Eorpach agus Comhairle an Aontais Eorpaigh

Institiúid AE: Comhairle an AE agus an Chomhairle Eorpach

An An Chomhairle Eorpach is í institiúid an AE a shainíonn treo polaitiúil ginearálta agus tosaíochtaí an Aontais Eorpaigh. Is é an ról atá aige an spreagadh a sholáthar d’fhorbairt an AE, ach ní fheidhmíonn sé aon fheidhm reachtach. Déanann an chomhairle ionadaíocht ar rialtais na mBallstát. Cinn stáit nó rialtas na mballstát, mar aon lena Uachtarán agus Uachtarán an Choimisiúin.

An Comhairle an Aontais Eorpaigh (dá ngairtear an “Chomhairle” go minic) is ionann é agus rialtais na mballstát. Seo an áit a dtagann airí náisiúnta as gach tír AE le chéile chun dlíthe a ghlacadh agus beartais a chomhordú. Tá cúig phríomhról ag Comhairle an AE:

 1. Dlíthe an AE a chaibidliú agus a ghlacadh
 2. Polasaithe na mballstát a chomhordú
 3. Comhbheartas eachtrach agus slándála an AE a fhorbairt
 4. Comhaontuithe idirnáisiúnta a thabhairt i gcrích
 5. Buiséad an AE a ghlacadh

Glactar le rúin, ráitis agus conclúidí na Comhairle tar éis díospóireachta le linn cruinnithe den Chomhairle. Cé nach bhfuil sé i gceist acu éifeachtaí dlíthiúla a bheith acu, úsáidtear iad de ghnáth chun seasamh nó tiomantas polaitiúil a chur in iúl. Thug Comhairle an AE aghaidh ar éagothroime sláinte i roinnt conclúidí le blianta beaga anuas, ar fud earnálacha beartais éagsúla freisin.

Uachtaránachtaí Chomhairle an AE

Rothlaíonn uachtaránacht na Comhairle i measc Bhallstáit an AE gach sé mhí. Tá an tír a bhfuil an uachtaránacht aici freagrach as obair na Comhairle ar reachtaíocht an AE a chur chun cinn agus leanúnachas an chláir oibre pholaitiúil, na bpróiseas reachtach agus an chomhair i measc stáit a chinntiú.

Ag sealbhú na hUachtaránachta, leagann Ballstát amach clár tosaíochtaí atá le baint amach.


 

An Banc Eorpach Infheistíochta

An An Banc Eorpach Infheistíochta Is é institiúid iasachtaí poiblí an Aontais Eorpaigh, arb iad Ballstáit an Aontais Eorpaigh a scairshealbhóirí. I mbeagán focal, is é an BEI banc an Aontais Eorpaigh agus dá bhrí sin oibríonn sé go dlúth agus níos mó agus níos mó le hinstitiúidí eile an AE chun beartas an AE a chur i bhfeidhm. Tugann BEI iasachtaí go díreach do thionscnóirí tionscadail (poiblí, príobháideach, neamhbhrabúis) - os cionn € 25 milliún go príomha. Nuair a bhíonn iasachtaí níos lú i gceist, osclaíonn BEI línte creidmheasa d’idirghabhálaithe airgeadais (go minic, bainc náisiúnta nó réigiúnacha) a sholáthraíonn iasachtaí níos saoire ansin d’fhiontair (poiblí, príobháideach, neamhbhrabúis). Déantar é seo tríd an gCiste Eorpach Infheistíochta (EIF). Tá BEI gníomhach i gcúram sláinte, tar éis dóibh - de réir a staitisticí - cuidiú le seirbhísí cúram sláinte a fheabhsú do 27.3 milliún duine in 2018. Oibríonn siad ar thrí phríomhphrionsabal a threoraíonn roghnú tionscadal le haghaidh maoinithe:

 • Rochtain uilíoch a chumasú ar sheirbhísí sláinte coisctheacha agus leigheasacha atá éifeachtach, sábháilte agus inacmhainne;
 • Seirbhísí sláinte inbhuanaithe a sholáthar;
 • Tionscadail leis an luach eacnamaíoch is airde a bhfuil súil leo don tsochaí, agus torthaí agus tionchair á gcur san áireamh, amhail torthaí sláinte, cruthú fostaíochta agus gnóthachain shóisialta.

 

Institiúid AE: an Banc Eorpach Infheistíochta a thógáil

 

Is féidir leat tuilleadh faisnéise a fháil ar mhaoiniú agus ar mhaoiniú anseo.


 

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus

 

An Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE) Is comhlacht comhairleach AE é guth na sochaí sibhialta eagraithe san Eoraip. Tá sé comhdhéanta d’ionadaithe ó eagraíochtaí oibrithe agus fostóirí agus grúpaí sainleasa eile. Eisíonn an EESC tuairimí ar shaincheisteanna an AE don Choimisiún Eorpach, do Chomhairle an AE agus do Pharlaimint na hEorpa, agus mar sin gníomhaíonn sé mar dhroichead idir institiúidí cinnteoireachta an AE agus saoránaigh an AE. Ar an mbealach seo, tugann sé cead foirmiúil do ghrúpaí sainleasa ar thograí reachtacha an AE. Tá tuilleadh faisnéise ar ról agus ar thascanna an EESC ar fáil anseo.

Coiste Eorpach na Réigiún

An Coiste Eorpach na Réigiún (CoR) Is comhlacht comhairleach AE é atá comhdhéanta d’ionadaithe tofa go háitiúil agus go réigiúnach a thagann ó na 27 Ballstát go léir. Is é an CoR guth na réigiún agus na gcathracha san AE, ag tabhairt cead foirmiúil dóibh i ndéanamh dlí an AE. Cuireann sé seo ar a gcumas a dtuairim a roinnt ar reachtaíocht an AE a théann i bhfeidhm go díreach ar réigiúin agus ar chathracha, ag cinntiú go n-urramaítear seasamh agus riachtanais údaráis réigiúnacha agus áitiúla. Tá tuilleadh faisnéise faoi róil agus tascanna an CoR ar fáil anseo.

 

Cúirt Iniúchóirí na hEorpa

An Cúirt Iniúchóirí na hEorpaIs é misean (ECA) rannchuidiú le bainistíocht airgeadais an AE a fheabhsú, cuntasacht agus trédhearcacht a chur chun cinn, agus gníomhú mar chaomhnóir neamhspleách ar leasanna airgeadais shaoránaigh an Aontais.

 


 

Ardán beartais EuroHealthNet

Cuidíonn ardán beartais EuroHealthNet le heagraíochtaí athruithe beartais ar leibhéal na hEorpa a thuiscint agus a réamh-mheas, agus chun a gcuid guthanna a chur in iúl ar stáitse na hEorpa.

Chun tuilleadh a fháil amach faoi obair an ardáin agus faoi bheith mar chuid den ardán tabhair cuairt ar ár suíomh Gréasáin.


 

Buail Iontráil
Lean sinn
Ar Facebook
Ar Twitter
Ar GooglePlus
Ar Linkedin
Ar Pinterest
Ar Rss
Ar Instagram

Déantar ábhar an láithreáin ghréasáin seo a aistriú le meaisín ón mBéarla.

Cé go ndearnadh aon iarrachtaí réasúnta aistriúcháin chruinne a sholáthar, d’fhéadfadh go mbeadh earráidí ann.

Ní féidir an léarscáil idirghníomhach agus an ghluais a aistriú go teanga eile.

Tá brón orainn as an míchaoithiúlacht.

Cláraigh lenár liosta seoltaí

 

D'éirigh leat suibscríobh leis an nuachtlitir

Tharla earráid agus tú ag iarraidh d’iarratas a sheoladh. Bain triail eile as.

Liostálfar tú le nuachtlitir mhíosúil EuroHealthNet 'Health Highlights' a chuimsíonn cothromas sláinte, folláine agus a gcinntithigh. Chun níos mó eolais a fháil ar an gcaoi a láimhseáilimid do chuid sonraí, tabhair cuairt ar an gcuid 'príobháideacht agus fianáin' den láithreán seo.
Scipeáil chuig ábhar