Cleachtas

Tá go leor cleachtas agus gníomhartha cruthaithe ann chun éagothroime sláinte a laghdú. Is féidir le cleachtais den sórt sin teacht ó chórais sláinte, mar shampla trí scagadh ailse a mhéadú i measc grúpaí leochaileacha. Féadfaidh siad freisin comhoibriú idir earnálacha agus laistigh díobh, mar shampla bearta iompair a ghlacadh chun truailliú uirbeach a laghdú i gceantair dhíothacha.

 

Samplaí de rathúil éagothroime sláinte tá cleachtais atá ar siúl ar fud na hEorpa ar fáil inár bunachar acmhainní.

 


Cleachtais chun éagothroime sláinte a laghdú

Tá méid suntasach eolais tagtha chun cinn le cúpla scór bliain anuas ar conas dul i ngleic le héagothroime sláinte. Tá smaointe nua fós á bhforbairt.

Tá difríocht idir comhthéacs stairiúil, cuir chuige i leith rialachais, agus ‘traidisiúin’ tíortha, agus bíonn tionchar acu ar mhéid agus nádúr a bhfreagairt ar éagothroime sláinte. Mar an gcéanna, tá riachtanais éagsúla ag suíomhanna agus comhthéacsanna éagsúla.

Trí shamplaí de chleachtais a bhailiú agus a roinnt chun éagothroime sláinte agus a dtorthaí a laghdú, féadfar tuilleadh gníomhaíochta a spreagadh agus a spreagadh chun rialtais a spreagadh “Déan rud éigin, déan níos mó, nó déan níos fearr”1CÉ / An Eoraip | Foilseacháin - Athbhreithniú ar chinntithigh shóisialta agus ar Sláinte deighilt i Réigiún Eorpach WHO. Achoimre feidhmiúcháin (2013) chun iad a laghdú, go háirithe agus athshlánú na paindéime reatha á phleanáil.

I measc na gcleachtas chun éagothroime sláinte a laghdú tá straitéisí cuimsitheacha - le spriocanna seanbhunaithe, chomh maith le tionscnaimh agus cláir níos sainiúla. Mar shampla:

Straitéisí cuimsitheacha:

Glacann rialtais na hAlban agus na Breataine Bige cineálacha cur chuige ‘rialtais iomláin’, le straitéisí ar leith maidir le comhoibriú idir earnálacha ar leibhéal náisiúnta agus pobail.2Féach: Stegeman, I agus Kuipers Y. Cothromas Sláinte agus Forbairt Réigiúnach san AE. Cistí Struchtúracha an AE a chur i bhfeidhm. Gníomh Cothromais. 2013

 • Sa Bhreatain Bheag mar shampla, faoin An tAcht um Ghlúin Amach Anseo, caithfidh gach comhlacht poiblí oibriú i dtreo seacht ‘gcuspóir folláine’. Ina measc seo tá rudaí mar ‘an Bhreatain Bheag níos sláintiúla’, ‘an Bhreatain Bheag níos cothroime’, ‘scileanna agus poist a thógáil’, agus ‘sochaí nuálach, táirgiúil agus ísealcharbóin a chruthú’. Mar chuid den reachtaíocht, caithfidh boird seirbhísí poiblí na príomhpháirtithe agus na gníomhaireachtaí seachadta a thabhairt le chéile. Le chéile, déanann siad ‘measúnú folláine’ dá gceantar féin, ag smaoineamh ar shaincheisteanna sláinte, sóisialta, eacnamaíocha, comhshaoil ​​agus cultúrtha. Ansin déanann siad pleanáil ar an gcaoi a n-oibreoidh siad le chéile chun folláine a fheabhsú agus chun dul i ngleic leis na saincheisteanna atá aitheanta acu. Tá dul i ngleic le heispéiris dhochracha óige (ACEanna) tagtha chun cinn mar fhócas don chuid is mó de na boird seirbhíse poiblí3Guth do na glúine atá le teacht sa Bhreatain Bheag. An Foras Sláinte

Rialtas náisiúnta na Danmhairge4Sláinte Éagothroime - deitéarmanaint agus beartais - Finn Diderichsen, Ingelise Andersen, Celie Manuel ,, Anne-Marie Nybo Andersen, Elsa Bach, Mikkel Baadsgaard, Henrik Brønnum-Hansen, Finn Kenneth Hansen, Bernard Jeune, Torben Jørgensen, Jes Søgaard, 2012 (sagepub. com) agus rinne cathair Malmö sa tSualainn athbhreithnithe ar an bhfáth go raibh neamhionannais sláinte ag méadú laistigh dá dteorainneacha. Bhí siad spreagtha ag Coimisiún WHO ar Chinntithigh Shóisialta Sláinte 5http://malmo.se/Kommun--politik/Socialt-hallbart-Malmo/Kommission-for-ett-socialt-hallbart-Malmo/Commission-for-a-Socially-Sustainable-Malmoe-in-English.html. Clúdaíonn moltaí an choimisiúin i Malmö 24 cuspóir agus 72 gníomh
roinnte ina sé réimse:

 1. coinníollacha a fheabhsú in óige agus ógántacht;
 2. timpeallacht chónaithe agus pleanáil uirbeach;
 3. oideachas;
 4. ioncam agus obair;
 5. Cúram sláinte;
 6. forbairt inbhuanaithe6An Coimisiún um Stad Malmö Inbhuanaithe go Sóisialta - Malmö (malmo.se)

Tá líonra údarás áitiúil i Sasana ag obair le chéile freisin chun córas domhain a fhorbairt 'Cur chuige Marmot.

Cláir shonracha:

De ghnáth, meastar go bhfuil soláthar inacmhainne agus réamhbhreithe ar ardchaighdeán ar phraghas réasúnta a chur chun cinn ar cheann de na cineálacha cur chuige is éifeachtaí chun éagothroime sláinte a laghdú. Fís an AE 2020 TIOMÁNAITHE fuair tionscadal taighde mar shampla an luath-óige sin idirghabhálacha léiríonn dian-thacaíocht a thairiscint agus atá dírithe ar scileanna tuismitheoirí agus leanaí a fhorbairt na torthaí is fearr. An tIdirghabháil Tuismitheoireachta Dearfach sa Spáinn Is clár den sórt sin. Neartaíonn sé cumais na dtuismitheoirí leanaí a chothú, a chumhachtú, a threorú agus a aithint mar dhaoine aonair iontu féin. Ina theannta sin, cuimsíonn sé cúrsa oiliúna ar líne 8 n-uaire atá ar fáil ar líne, saor in aisce. Tá suíomh Gréasáin ann freisin ar stíleanna maireachtála sláintiúla 'estilos de vida saludable' le faisnéis ardchaighdeáin agus uirlisí praiticiúla mar shamplaí de sceidil gníomhaíochta corpartha seachtainiúla do leanaí 3-4 bliana d’aois.

Overvecht Sláintiúil Forbraíodh i gcomharsanacht dhíothachta in Utrecht (Utrecht Overvecht), mar fhreagairt ar riachtanais ghairmithe cúraim sláinte príomhúil áitiúil (lena n-áirítear eg, liachleachtóirí ginearálta, fisiteiripeoirí, cnáimhseacha, Seirbhísí Cúraim Sláinte Óige, altraí ceantair). Agus aghaidh á tabhairt acu ar bhrúnna neamh-inbhuanaithe a bhaineann le hobair, shainigh siad fís chomhroinnte maidir le conas na fadhbanna seo a réiteach. D'aontaigh siad go léir an tsamhail agallaimh chéanna (samhail 4D) a úsáid chun fadhbanna a n-othar a mhapáil go rianúil. Scrúdaíonn an tsamhail an corp, an intinn, an caidreamh sóisialta agus an líonra, agus na fadhbanna atá ann. Chruthaigh siad línte cumarsáide díreacha ar fud earnálacha freisin. Is rath é Overvecht Sláintiúil. Tá sé curtha ar bhonn píolótach anois i dhá chomharsanacht dhéag eile i gcathracha Utrecht, Rotterdam, Amstardam, agus an Háig.

San Fhionlainn tá gach scoil il-sheirbhís i bprionsabal7Kangas, O. (2020d). Measúnú domhain ar bheartais / chláir / thionscadail: Scoileanna ilseirbhíse san Fhionlainn. Doiciméad inmheánach, An Dara Céim den Staidéar Féidearthachta do Ráthaíocht Leanaí (FSCG2).. Ciallaíonn sé sin seachas oideachas ardchaighdeáin, cuireann siad réimse leathan seirbhísí sláinte agus sóisialta ar fáil cosúil le béilí saor in aisce agus gníomhaíochtaí áineasa. D’fhéadfadh siad tithíocht a sholáthar do leanaí a bhfuil sé de dhíth orthu mar gheall ar achair fhada taistil (ie leanaí atá ina gcónaí sa Laplainn). Is é an sprioc cur le nósanna itheacháin shláintiúla agus sláinte iomlán na mac léinn a chur chun cinn trí bhéilí scoile a sholáthar. Tá sé mar aidhm ag cúram sláinte scoile, lena seiceálacha sláinte rialta, tacú le sláinte na ndaltaí agus fadhbanna sláinte féideartha a fháil amach chomh luath agus is féidir. De réir na n-anailísí go léir atá bunaithe ar an gClár um Measúnú Idirnáisiúnta do Mhic Léinn (PISA), d’éirigh go han-mhaith le córas scoile na Fionlainne, ní hamháin i dtorthaí foghlama ach freisin maidir le comhdheiseanna.

Feasach ar an Óige maidir le Meabhairshláinte (YAM) Tá an clár ag cabhrú le déagóirí iniúchadh a dhéanamh ar conas a sláinte meabhrach féin a chosaint agus tacú leo siúd timpeall orthu. Taispeánann YAM torthaí gealladh fúthu - taispeánann grúpaí a chríochnaigh an clár le leibhéil laghdaithe go mór de dhúlagar measartha go foircneach, agus laghduithe ar iarrachtaí agus idéalaithe féinmharaithe. Déantar YAM a dháileadh ar fud an domhain trí chuideachta taighde agus forbartha, Mental Health in Mind International AB (MHiM), FBM a bhunaigh taighdeoirí Institiúid Karolinska a d’fhorbair an clár le tacaíocht ó Institiúid Karolinska sa tSualainn. Tá sé á chur i bhfeidhm agus á mheas faoi láthair ar fud na hEorpa (an tSualainn, an Ostair, an Fhrainc, an Iorua, agus an Ríocht Aontaithe) chomh maith leis an Astráil, an India agus na Stáit Aontaithe. Go dtí seo, ghlac níos mó ná 100,000 óige páirt i YAM.


Cleachtais Bhreise

Tá Cleachtais Bhreise ar féidir leo cur le héagothroime sláinte a laghdú le fáil sa Tairseach Dea-Chleachtais an AE i réimse na Cur Chun Cinn Sláinte, Galair a Chosc agus a Bhainistiú Galair Neamh-Inaistrithe. Is croíchritéir maidir le cuimsiú é cothromas.

Bhunaigh EuroHealthNet a Grúpa Oibre Téamach (TWIG) ar thairseacha “dea-chleachtais” nó “tairseacha dea-chleachtais” áit a ndéanfaidh baill iniúchadh ar na 'croíchritéir' atá lárnach do gach tairseach. Mar shampla, tá Tairseach den sórt sin forbartha ag an Ionad Doiciméadúcháin um Chothú Sláinte (DoRS) agus ag an Institiúid Náisiúnta Sláinte (ISS) atá dírithe go sonrach ar chleachtais atá dírithe ar chothromas a roinnt: The Catalóg de Ghníomhartha Dírithe ar Chothromas (CÚRAM).

Tionscadail a neartaíonn fostaíocht agus soghluaisteacht, a fheabhsaíonn oideachas agus a thugann seans do gach duine agus a mhaoiníonn Ciste Sóisialta na hEorpa (CSE). le fáil ar líne.

An Comhghníomhaíocht an AE ar Éagothroime Sláinte Tá raon leathan gníomhaíochtaí á gcur i bhfeidhm agus á meas ag Ballstáit an AE maidir le monatóireacht, timpeallachtaí maireachtála sláintiúla, imirce agus sláinte, rochtain ar sheirbhísí sláinte agus sóisialta a fheabhsú, agus rialachas / Sláinte i ngach Polasaí.

Ag lorg tuilleadh faisnéise faoi ghníomhartha arna maoiniú ag an AE a thugann aghaidh ar éagothroime sláinte?


COVID-19 agus Cleachtais Cothromais Sláinte

I measc roinnt cleachtas sonrach ar féidir leo cur le héagothroime sláinte atá ann cheana a laghdú mar thoradh ar phaindéim Covid-19 tá:


Ardán Cleachtais EuroHealthNet

Tacaíonn Ardán Cleachtais EuroHealthNet le gníomhaíochtaí chun éagothroime sláinte a laghdú i dtíortha agus ar fud na hEorpa. Breathnaíonn an tArdán ar an gcaoi ar féidir taighde agus beartas a chur i bhfeidhm.

Cuidíonn an tArdán le heagraíochtaí acmhainn a thógáil agus eolas a roinnt faoi ‘cad a oibríonn’. Tríd an malartú seo tá siad in ann acmhainní a threisiú, comhoibriú agus tionscnaimh idirnáisiúnta a mhúnlú. Tacaíonn an t-ardán le baill ionstraimí maoinithe AE a úsáid chun cleachtais, beartais agus cláir sláinte atá cost-éifeachtach agus inbhuanaithe a chur chun cinn.

Gach bliain, eagraíonn EuroHealthNet ‘Cuairteanna Malartú Tíre’ ina dtugann baill foirne sinsearacha ó bhall-eagraíochtaí EuroHealthNet cuairt ar a chéile chun plé a dhéanamh ar an gcaoi a dtugann siad aghaidh ar fhadhbanna coitianta. Is deis iad na cuairteanna seo chun dea-chleachtais a thaispeáint, anailís a dhéanamh, aiseolas a fháil, agus gníomhaíochtaí leantacha a thionscnamh. Cé go bhfuil na cuairteanna ar fáil do bhaill amháin, is féidir leat tuairiscí ar na cruinnithe agus tuairiscí ar na cleachtais a fháil trí ‘chuairt staidéir’ a chuardach inár bunachar. Chlúdaigh imeachtaí le déanaí:

 • Sláinte shícóisialta a chur chun cinn: cuir chuige ildisciplíneacha, comhtháite agus institiúideacha chun iompraíochtaí foréigneacha a chosc agus tacú le híospartaigh an fhoréigin. Óstáil ag an Stiúrthóireacht um Chearta Saoránachta agus Comhtháthú Sóisialta Réigiún na Tuscáine, an Iodáil.
 • Aistí bia Sláintiúla a chur chun cinn i measc leanaí. Óstáil ag an bhFondúireacht um Chothú Sláinte na hOstaire (FGÖ).
 • Éagothroime Sláinte, dí-institiúidiú agus cuimsiú sóisialta daoine le galair ainsealacha agus drochshláinte mheabhrach. Óstáil Ionad Náisiúnta Sláinte Poiblí agus Anailísí na Bulgáire i Sóifia (NCPHA).
 • Tús sláintiúil a thabhairt do gach leanbh óg: malartú ar idirghabhálacha atá bunaithe ar fhianaise. Óstáil ag Santé Publique France i Saint-Maurice, an Fhrainc.
 • Sláinte imirceach agus dídeanaí, arna óstáil ag Prolepsis.
 • Cur chuige maidir le féinmharú a chosc agus Cothú Sláinte Meabhrach i Stócólm agus san Aontas Eorpach. Óstáil ag Comhairle Contae Stócólm: Seirbhísí Cúraim Sláinte agus an tIonad Náisiúnta um Thaighde Féinmharaithe agus Cosc ar Mheabhairshláinte (NASP).

Chun tuilleadh a fháil amach faoi obair an Ardáin agus conas páirt a ghlacadh, tabhair cuairt ar ár suíomh Gréasáin.

 


 

Buail Iontráil
Lean orainn
Ar Facebook
Ar Twitter
Ar GooglePlus
Ar Linkedin
Ar Pinterest
Ar Rss
Ar Instagram

Déantar ábhar an láithreáin ghréasáin seo a aistriú le meaisín ón mBéarla.

Cé go ndearnadh aon iarrachtaí réasúnta aistriúcháin chruinne a sholáthar, d’fhéadfadh go mbeadh earráidí ann.

Ní féidir an léarscáil idirghníomhach agus an ghluais a aistriú go teanga eile.

Tá brón orainn as an míchaoithiúlacht.

Cláraigh lenár liosta seoltaí

 

D'éirigh leat suibscríobh leis an nuachtlitir

Tharla earráid agus tú ag iarraidh d’iarratas a sheoladh. Bain triail eile as.

Liostálfar tú le nuachtlitir mhíosúil EuroHealthNet 'Health Highlights' a chuimsíonn cothromas sláinte, folláine agus a gcinntithigh. Chun níos mó eolais a fháil ar an gcaoi a láimhseáilimid do chuid sonraí, tabhair cuairt ar an gcuid 'príobháideacht agus fianáin' den láithreán seo.

Cláraigh lenár liosta seoltaí

 

D'éirigh leat suibscríobh leis an nuachtlitir

Tharla earráid agus tú ag iarraidh d’iarratas a sheoladh. Bain triail eile as.

Liostálfar tú le nuachtlitir mhíosúil EuroHealthNet 'Health Highlights' a chuimsíonn cothromas sláinte, folláine agus a gcinntithigh. Chun níos mó eolais a fháil ar an gcaoi a láimhseáilimid do chuid sonraí, tabhair cuairt ar an gcuid 'príobháideacht agus fianáin' den láithreán seo.