Globaali toiminta

Monet organisaatiot ja aloitteet tukevat maailmanlaajuista toimintaa terveyserojen ja laajemman eriarvoisuuden torjumiseksi yhteiskunnissamme.

Terveyserot ovat läsnä kaikkialla maailmassa. He eivät rajoitu köyhiin terveys köyhemmissä maissa ja hyvä terveys varakkaissa maissa. Sen universaalisuuden vuoksi saavuttaa terveyttä vaatii kansainvälistä toimintaa sekä toimintaa paikallisella ja kansallisella tasolla.

 


 

YK: n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 hyväksytty YK: n kestävän kehityksen tavoitteet (YK: n kestävän kehityksen tavoitteet) ovat yleinen kehotus toimia köyhyyden poistamiseksi, planeetan suojelemiseksi ja kaikkien ihmisten elämän parantamiseksi kaikkialla. 17 maalia ovat osa tavoitetta 2030 esityslista kestävän kehityksen. Tässä ohjelmassa esitetään 15 vuoden suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi. Jokaisessa tavoitteessa on joukko indikaattoreita. Nämä auttavat mittaamaan edistystä kaikissa 193 maassa, jotka suostuivat työskentelemään tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kestävän kehityksen tavoitteet antavat tietoa ja ohjaavat aloitteita terveys- ja sosiaalisen eriarvoisuuden torjumiseksi globaalilla, kansallisella ja paikallisella tasolla. Vain yksi tavoite (SDG3 Hyvä terveys ja hyvinvointi) keskittyy suoraan terveyteen. Kunkin kestävän kehityksen tavoitteen tavoitteena on kuitenkin puuttua terveyteen vaikuttavat tekijät. Toimet kohdistuvat maailmanlaajuisiin haasteisiin, kuten köyhyyteen, eriarvoisuuteen, ilmastonmuutokseen, ympäristön pilaantumiseen, rauhaan ja oikeudenmukaisuuteen. Kestävän kehityksen tavoitteet ovat siten hyödyllinen työkalu terveyserojen ja niiden juurien taustalla olevan laajemman sosioekonomisen eriarvoisuuden torjumiseksi.

Esimerkki kestävän kehityksen tavoitteista, jotka ovat avainasemassa terveyden tasa-arvon maailmanlaajuisessa toiminnassa

SDG: t ja COVID-19

COVID-19-pandemia, jolla on dramaattiset vaikutukset terveyteen, talouskasvuun, työllisyyteen ja köyhyyteen, saattaa vaarantaa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen. Vaikutus voi tuntua erityisesti kehitysmaissa. Tällöin turvaverkkojen ja yleisen terveydenhuollon kattavuuden puute saattaa tarkoittaa sitä, että virustartunnan saaneiden henkilöiden hoidossa ja pandemian taloudellisen ja sosiaalisen laskeuman lieventämisessä on vähemmän valmiuksia.

Itse asiassa COVID-19-kokemus osoittaa, että maat, jotka ovat edistyneet kohti kestävän kehityksen tavoitteita, pystyvät paremmin selviytymään kriisistä. Esimerkiksi aikaisempi menestys puhtaan veden (SDG6) varmistamisessa, slummeissa asuvien ihmisten määrän vähentämisessä (SDG11) ja ei-tarttuvien sairauksien (SDG3) vähentämisessä on helpompaa vähentää tartuntariskiä. Lisäksi Internetin ja älypuhelinten käytön lisääminen (SDG9) auttaa viranomaisia ​​kommunikoimaan yleisön kanssa. Tämä johti toimenpiteiden soveltamisen onnistumiseen. Parannetut terveydenhuoltojärjestelmät (SDG3) ja sosiaalisen suojelun järjestelmät (SDG1 ja 8) osoittautuivat kuitenkin merkittävimmin vaikuttavan maiden kykyyn selviytyä kriisistä.

Katse eteenpäin

Tulevaisuuden näkymät Kestävän kehityksen tavoitteiden vuoden 2020 jälkeen on sekoitettu. Menestyksen saavuttamiseksi maiden on

 • minimoida COVID-19: n aiheuttamat vahingot,
 • toipua nopeasti vahingoista,
 • pidä kiinni ja kehitä edelleen terveydenhuollon, sosiaalisen suojelun ja hallintojärjestelmien myönteisiä muutoksia COVID-19-kriisin aikana,
 • ylläpitämään ja vahvistamaan myönteisiä voittoja, jotka saavutetaan planeetoihin liittyvissä kestävän kehityksen tavoitteissa COVID-19-kriisin aikana; ja
 • piristää kestävän kehityksen pyrkimyksiä.

Edistymisen mittaaminen

EU: n sisällä

Kansilehti Kestävä kehitys EU: ssaEurostatin raportti Kestävä kehitys Euroopan unionissa valvoo edistymistä kohti kestävän kehityksen tavoitteita EU: ssa vuonna 2020. Raportti kattaa koko EU: n ja jäsenvaltioiden tason edistymisen. Yhteenveto raportista on saatavilla tästä. Eurostat tarjoaa myös useita interaktiivisia työkaluja, joiden avulla on helppo tutkia Euroopan unionin edistymistä kohti kestävän kehityksen tavoitteita. Tämä sivu tarjoaa kattavan, mutta saatavilla olevan yleiskatsauksen EU: n edistymisestä kunkin yksittäisen tavoitteen saavuttamisessa sekä yksittäiset indikaattorit. Muut sivut tarjoavat yleiskatsauksen edistymistä jokaisessa kestävän kehityksen tavoitteessa jokaiselle Euroopan jäsenvaltiolle tai auttaa kävijöitä löytämään mitä kukin SDG merkitsee heille, sekä kansallisessa että Euroopassa.

Maailman ympäri

YK raportoi vuosittain kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen edistymisestä sekä maailmanlaajuisella että kansallisella tasolla.

 • YK: n kestävän kehityksen tavoitteita koskeva raportti vuodelle 2020 on saatavilla tätä.
 • Löydä yhteenveto maailmanlaajuisesta edistymisestä kohti kestävän kehityksen tavoitteita, joiden määräaika on 2020 tätä.

Tietoja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisesta on myös saatavilla.

 • Käyttää linkki saada tietoja, joita käytetään vuotuisissa edistymisraporteissa.
 • Jos haluat tietoja ja yleiskatsauksen edistymisestä maittain, käytä käytettävissä olevia maaprofiileja tätä.

 


 

Maailman terveysjärjestö

- Maailman terveysjärjestö (WHO), Yhdistyneiden Kansakuntien erikoistunut virasto, pyrkii parantamaan terveyttä kaikille, kaikkialla. Se toimii 194 jäsenvaltion kanssa kuudella alueella ja yli 150 toimiston kautta ympäri maailmaa. Asiantuntemuksensa ja tunnustuksensa vuoksi WHO on tärkeä toimija tiedottaessaan ja koordinoidessaan terveyserojen torjumiseksi toteutettavaa maailmanlaajuista toimintaa.

Vuonna 1948 WHO määritti terveyden seuraavasti: täydellinen fyysinen, henkinen ja sosiaalinen hyvinvointi eikä pelkästään sairauden tai vammaisuuden puuttuminen. Tämä edustaa siirtymistä kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan terveyteen. Tässä lähestymistavassa otetaan huomioon paitsi fyysisen ja henkisen sairauden välittömät syyt, myös sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristölliset tekijät, jotka vaikuttavat terveyteen ja hyvinvointiin.

WHO-logo. WHO on keskeinen kumppani terveyden tasa-arvoa koskevissa maailmanlaajuisissa toimissa

WHO: n terveyden sosiaalisten tekijöiden osasto

WHO: n terveyden sosiaalisten tekijöiden osasto, joka on osa WHO: n globaalia toimistoa, johtaa WHO: n pyrkimyksiä puuttua terveydentilaan vaikuttaviin sosiaalisiin, fyysisiin ja taloudellisiin olosuhteisiin. Se kerää ja levittää todisteita siitä, mikä toimii näiden tekijöiden poistamiseksi, auttaa valmiuksien kehittämistoimintaa ja kannustaa toimintaan.

WHO: n terveyden sosiaalisia tekijöitä käsittelevä toimikunta

WHO: n komissio Terveyden sosiaaliset tekijät jonka tarkoituksena on tukea maita ja maailmanlaajuisia terveyskumppaneita puuttumaan terveydentilaan ja terveyseroon johtaviin sosiaalisiin tekijöihin. Se lisäsi tietoisuutta terveyden taustatekijöistä ja tarpeesta luoda paremmat sosiaaliset olosuhteet terveydelle Komission loppuraportti toimitettiin vuonna 2008.

WHO: n kolminkertainen miljardi tavoitetta

Kolminkertainen miljardi tavoitetta- WHO Kolme miljardia tavoitetta aseta kunnianhimoiset tavoitteet miljardien ihmisten terveyden parantamiseksi vuoteen 2023 mennessä. Ne toimivat sekä edistymisen mittana että poliittisena strategiana. Tavoitteet keskittyvät miljardiin ihmiseen lisää:

 • hyötyvät yleisestä terveydenhuollosta
 • paremmin suojattuna terveydellisiltä hätätilanteilta
 • nauttia paremmasta terveydestä ja hyvinvoinnista

Kolmen miljardin tavoitteen tavoitteena on parantaa terveyttä merkittävästi näyttöön perustuvan avulla interventiot, terveystietojärjestelmien vahvistaminen ja sellaisten kansanterveyspolitiikkojen tukeminen, joilla on kokonaisvaltainen lähestymistapa terveyteen. Näiden tavoitteiden mittaaminen on yhdenmukaistettu YK: n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa.

Jos haluat oppia edistymisestä tavoitteiden saavuttamisessa, käy Triple Billion kojelauta,

 

WHO: n Euroopan aluetoimiston logoWHO: n Euroopan aluetoimisto

Jättämättä ketään

WHO: n Eurooppa nykyinen työohjelma kutsutaan Yhtenäinen toiminta terveyden parantamiseksi. Ohjelmassa vahvistetaan vuosien 2020--2025 painopisteet kansalaisten tarpeiden ja heidän terveysviranomaisten odotusten perusteella:

 • yleinen ja edullinen pääsy hoitoon
 • tehokas suoja terveyden hätätilanteita vastaan
 • terveelliset yhteisöt, jotka ovat osa hyvinvoinnin talous.

Eurooppalaisen työohjelman kautta WHO Europe pyrkii tukemaan jäsenvaltioiden terveysviranomaisia ​​vastaamaan näihin odotuksiin.

Ohjelma rakennettiin jättämättä ketään ketään, siten valtavirtaistamalla toimet WHO: n Euroopan työssä pysyvien terveyserojen torjumiseksi maissa ja maiden välillä.

Ohjelman neljä lippulaivahanketta ovat:

WHO: n terveys- ja kehitysinvestointien Euroopan toimisto

Tunnetaan myös nimellä WHO: n Venetsian toimisto Terveys- ja kehitysinvestointitoimisto tarjoaa räätälöityä poliittista tukea maille terveyden ja terveyden tasa-arvon monialaisten politiikkojen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Se tuottaa ja levittää tietoa ja auttaa jäsenvaltioita rakentamalla kumppanuuksia ja verkostoja.

Sen työohjelma kattaa 3 läheisesti toisiinsa liittyvää aluetta:

 • Terveyden ja terveyden tasa-arvon sosiaaliset tekijät
 • Terveiden asetusten verkot
 • Sijoitusmenetelmät terveyden ja hyvinvoinnin hyväksi.

Terveyspääomaraportti

WHO: n Venetsian toimisto johti WHO: n vuoden 2019 raporttia European Health Equity Status Report. Raportissa yksilöitiin välttämättömät olosuhteet kaikkien terveellisen elämän luomiseksi ja ylläpitämiseksi. Raportissa kehotettiin hallituksia ryhtymään poliittisiin toimiin näiden viiden ehdon täyttämiseksi:

 • laadukkaat ja helposti saatavissa olevat terveyspalvelut
 • tuloturva ja sosiaaliturva
 • ihmisarvoiset elinolot
 • sosiaalinen ja inhimillinen pääoma
 • ihmisarvoiset työ- ja työolot.

Raportti antoi todisteita siitä, että nämä olosuhteet aiheuttavat terveyseroja kaikissa alueen 53 jäsenvaltiossa, ja esitettiin ratkaisuja näiden eriarvoisuuksien vähentämiseen. Sen mukana oli raportti tapaustutkimuksista menestystarinoita, lupaavia käytäntöjä ja oppitunteja.

WHO Panamerikkalainen terveysjärjestö

PAHO: n riippumaton tasa-arvo- ja terveyseroja käsittelevä komissio tarkasteli Amerikan terveyserojen johtavia syitä ja arvioi käytettävissä olevia tekijöitä, jotka johtavat terveyseroihin Amerikassa. Komissio julkaisi julkaisun loppuraportti sisältää 12 suositusta vuonna 2019.

Vuonna 2020 PAHO arvioi 32 kansallista terveydenhuoltosuunnitelmaa raportoida siitä, integroivatko Amerikan maat terveyden tasa-arvon saavutukset terveydenhuollon strategisiin toimintalinjoihin ja miten. Se tarjoaa tilannekuvan lähestymistavoista ja edistysaskeleista, mikä mahdollistaa tietojen jakamisen maiden välillä vaihtoehdoista huomioida oikeudenmukaisuus terveyspolitiikassa. Se myös helpottaa terveyden tasa-arvon tavoitteiden ja lähestymistapojen sisällyttämisen politiikkoihin tulevaisuuden suuntausten seurantaa.

Lisätietoja PAHO: n työstä terveyden tasa-arvon hyväksi on saatavilla tätä.

WHO: n Afrikan aluetoimisto (AFRO)

AFRO: n sosiaali- ja taloudelliset terveystekijät -ohjelma tarjoaa teknistä tukea jäsenvaltioille ja WHO: lle terveysvajeen kaventamiseksi terveyttä määrittävillä tekijöillä. Sen verkkosivusto tarjoaa erilaisia ​​dokumentoituja maakokemuksia terveyden sosiaalisten tekijöiden käsittelystä sekä edistymisestä kohti Rion ympäristö- ja terveysjulistusta.  


 

YK: n lastenrahasto (UNICEF)

UNICEF tekee yhteistyötä hallitusten ja kumppaneiden, myös kansalaisyhteiskunnan, kanssa suurimman osan ohjelmistaan. Sen työ perustuu kestävän kehityksen tavoitteisiin ja käsittelee sekä terveyttä että terveyteen vaikuttavia tekijöitä. Täydellinen yleiskatsaus UNICEFin toiminnasta kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi on saatavilla tätä.

 

 

UNICEFin terveysstrategia 2016--2030

- UNICEFin terveysstrategia 2016--2030 asettaa kaksi kattavaa tavoitetta: ehkäistä äitien, vastasyntyneiden ja lasten kuolemia ja edistää kaikkien lasten terveyttä ja kehitystä. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi UNICEF käyttää seuraavia kolmea lähestymistapaa:

 • Terveystulosten eriarvoisuuden poistaminen
 • Terveysjärjestelmien vahvistaminen, mukaan lukien hätätilavalmius, reagointi ja sietokyky
 • Edistetään integroitua, monialaista politiikkaa ja ohjelmia.

Usean indikaattorin klusteritutkimukset

UNICEFin tukeman käyttäminen Usean indikaattorin klusteritutkimukset (MICS), maat ympäri maailmaa tutkivat säännöllisesti kotitalouksia saadakseen tietoa lasten ja naisten hyvinvoinnin avainindikaattoreista. Tutkimus auttaa hallituksia tunnistamaan heikoimmassa asemassa olevat ja tarvitsevat toimia. UNICEF Innocenti -tutkimusvirasto kerää huomattavan määrän tietoa terveydestä ja lasten ja perheiden terveydentekijöistä ympäri maailmaa. Tiedot, päiväkirjaartikkelit ja tietojen visualisointi ovat saatavilla tätä.  


 

Yhdistyneiden Kansakuntien kehitysohjelma (UNDP)

UNDP toimii 170 maassa ja alueella ympäri maailmaa köyhyyden poistamiseksi samalla kun suojellaan planeettaa. Se auttaa maita kehittämään vahvoja politiikkoja, taitoja, kumppanuuksia ja instituutioita, jotta ne voivat ylläpitää kehitystään. Sen työtä johtaa YK: n kestävän kehityksen tavoitteet.

YK: n erityisraportoijat

YK: n erityisraportoijat tutkivat, seuraavat, neuvovat ja raportoivat julkisesti globaaleista haasteista. Äärimmäisen köyhyyden ja ihmisoikeuksien erityisraportoija ja oikeutta fyysiseen ja henkiseen terveyteen käsittelevä erityisraportoija helpottavat terveyden tasa-arvoa koskevan tiedon hankkimista ja toimintaa maailmanlaajuisesti.

Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (IOM)

IOM on Yhdistyneiden Kansakuntien järjestö, joka on sitoutunut edistämään inhimillistä ja järjestäytynyttä maahanmuuttoa kaikkien hyödyksi. Maahanmuuttoterveysosasto toimittaa ja edistää kattavia, ennaltaehkäiseviä ja parantavia terveysohjelmia, jotka ovat hyödyllisiä, saatavilla ja oikeudenmukaisia ​​maahanmuuttajille ja liikkuvalle väestölle.

 


 

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD)

OECD on kansainvälinen järjestö, joka pyrkii rakentamaan parempia politiikkoja parempaa elämää varten. Sen tavoitteena on muotoilla politiikkaa, joka edistää hyvinvointia, tasa-arvoa, mahdollisuuksia ja hyvinvointia kaikille.

Terveyden alalla OECD auttaa maita saavuttamaan tehokkaita terveydenhuoltojärjestelmiä. Se tekee niin mittaamalla terveystuloksia ja terveydenhuoltojärjestelmän resurssien käyttöä sekä analysoimalla politiikkoja, jotka parantavat terveydenhuollon saatavuutta, tehokkuutta ja laatua.

Sen lisäksi, että OECD julkaisee kattavia tietoja terveydestä ja laajemmista sosiaalisista ja taloudellisista indikaattoreista, OECD julkaisee puolivuosittain raportteja terveys ja koulutus OECD-alueella.

 

 


 

Muut aloitteet ja järjestöt

Globaali terveys 50/50

Global Health 50/50 on riippumaton, näyttöön perustuva aloite, jonka tavoitteena on edistää toimintaa ja vastuullisuutta sukupuolten tasa-arvon suhteen maailmanlaajuisessa terveydenhuollossa. Se kannattaa sukupuolilinssejä, sukupuolten tasa-arvoa ja terveyden tasa-arvoa kaikessa toiminnassaan. Se toimii kanavana, joka kokoaa yhteen akateemisen tutkimuksen, tiedon siitä, miten politiikan muutos voi tapahtua, ja kannattaa politiikan ja käytännön muuttamista.

Muiden resurssien lisäksi Global Health 50/50 tarjoaa a Sukupuoli ja terveysindeksi, valikoima ohjeet sukupuolten välisen eriarvoisuuden torjumiseksi terveyden alalla ja a itsearvioinnin työkalupakki. Etsi resurssitietokanta täällä.

Kansainvälinen terveyden edistämisen ja koulutuksen liitto (IUHPE)

- IUHPE: t tehtävänä on edistää maailmanlaajuista terveyttä ja hyvinvointia sekä myötävaikuttaa terveyden tasapuolisuuden saavuttamiseen maiden välillä ja niiden sisällä. IUHPE on riippumaton maailmanlaajuinen verkosto, joka on sitoutunut parantamaan terveyttä ja hyvinvointia koulutuksen avulla,

yhteisön toiminta ja terve julkinen politiikka.

IUHPE työskentelee erityisesti tartuntatautien, kestävän kehityksen, terveyden sosiaalisten tekijöiden ja terveyden edistäminen järjestelmät. Se tarjoaa nimenomaan tietoa, resursseja ja työkaluja näille aiheille työskenteleville organisaatioille.

Terveyspääoma-aloite

- Health Equity -aloite Tavoitteena on kasvattaa ja ylläpitää uuden sukupolven johtajuutta ja rakentaa yhteistyöyhteisö terveyden tasa-arvon edistämiseksi Kaakkois-Aasiassa ja Kiinassa. Apurahaohjelma tuo yhteen ammattilaisia ​​monilta eri aloilta ja tieteenaloilta edistääkseen seuraavan sukupolven johtajuutta sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta.

Maailmanlaajuisen terveydenhuollon yliopiston yliopisto

Ruandassa Global Health Equity -yliopisto edistää seuraavan sukupolven terveydenhuollon ammattilaisia. Sen tavoitteena on luoda johtajia ja muuttajia, jotka pyrkivät tarjoamaan oikeudenmukaisempia ja laadukkaampia terveyspalveluja kaikille. Ohjelmia tarjotaan opiskelijoille, joilla on kokemusta (terveys) terveydenhuollon ammattilaisista, tutkijoista sekä kansanterveyden ja politiikan asiantuntijoista, jotta opiskelijat ymmärtäisivät hoidon tuottamisen monimutkaisuuden kaikissa olosuhteissa.


 

Paina Enter
Seuraa meitä
Facebookissa
Twitterissä
GooglePlusissa
Linkedinissä
Pinterestissä
Rss: ssä
Instagramissa

Tämän verkkosivuston sisältö on käännetty koneella englanniksi.

Vaikka kohtuullisia ponnisteluja on tehty tarkkojen käännösten tuottamiseksi, siinä voi olla virheitä.

Interaktiivista karttaa ja sanastoa ei voida kääntää toiselle kielelle.

Pahoittelemme häiriötä.

Liity postituslistallemme

 

Olet tilannut uutiskirjeen

Pyynnön lähettämisen aikana tapahtui virhe. Yritä uudelleen.

Voit tilata EuroHealthNetin kuukausittaisen "Health Highlights" -uutiskirjeen, joka kattaa terveyden tasa-arvon, hyvinvoinnin ja niiden tekijät. Jos haluat tietää enemmän siitä, miten käsittelemme tietojasi, käy tämän sivuston Yksityisyys ja evästeet -osiossa.

Liity postituslistallemme

 

Olet tilannut uutiskirjeen

Pyynnön lähettämisen aikana tapahtui virhe. Yritä uudelleen.

Voit tilata EuroHealthNetin kuukausittaisen "Health Highlights" -uutiskirjeen, joka kattaa terveyden tasa-arvon, hyvinvoinnin ja niiden tekijät. Jos haluat tietää enemmän siitä, miten käsittelemme tietojasi, käy tämän sivuston Yksityisyys ja evästeet -osiossa.
Hyppää sisältöön