EU: n toiminta

Tällä sivulla sukellamme terveyden eriarvoisuutta koskeviin eurooppalaisiin toimiin. Mitkä ovat aloitteet, ohjelmat ja hankkeet, joilla puututaan terveyseroihin ja terveyden sosioekonomisiin tekijöihin?
Pandemiat, ilmastonmuutos ja lisääntyvä eriarvoisuus uhkaavat yhä enemmän terveyttämme. Nämä haasteet ylittävät rajat, joten valtioiden rajat ylittävä yhteistyö on tarpeen, jotta niihin voidaan vastata tehokkaasti. Euroopan maat ovat tehneet yhteistyötä terveyden alalla monien vuosien ajan, ja vuoden 1992 Maastrichtin sopimuksen jälkeen Euroopan unionilla on ollut vastuualoja terveyden alalla.

Lisätietoja neuvoston kuulemisista ja puheenjohtajavaltion tuotosten käsittelystä terveyseroja vieraile EU: n toimielinten sivu.


 

Euroopan terveysunioni

Euroopan komission (EY) puheenjohtaja Ursula von der Leyen ilmoitti aloitteesta uudeksi 'Euroopan terveysunioni' (EHU) State of the Union aloite vahvan EHU: n rakentamiseksi syntyi, kun COVID-2020-pandemiakriisi on osoittanut kriittisiä rajoituksia nykyisille rakenteille, palveluille ja lähestymistavoille terveys EU: n tasolla.

Marraskuussa 2020, EY ehdotti useita aloitteita keskittynyt kriisivalmiudet ja reagointitoimetEY oli helmikuuhun 2021 mennessä ehdottanut ensimmäisiä toimenpiteitä yhteistyön ja koordinoinnin vahvistamiseksi Euroopan jäsenvaltioiden välillä kohti Euroopan terveysliitto.

Yksi Euroopan terveysunionin sateenvarjon lippulaivahankkeista on Euroopan syöpäsuunnitelma - poliittinen sitoumus kääntää syöpä syöpää vastaan. Se keskittyy:

 1. Ehkäisy
 2. Varhainen havaitseminen
 3. Diagnoosi ja hoidot
 4. Syöpäpotilaiden ja eloonjääneiden elämänlaadun parantaminen.

Syövän ehkäisy on yhteydessä terveyserojen vähentämiseen terveyteen vaikuttavat tekijät. Lisäksi suunnitelma sisältää joitain erityistoimenpiteitä terveyserojen mittaamiseksi ja vähentämiseksi - erityisesti maiden välillä.


 

Eurooppalainen ohjausjakso

- eurooppalaisen ohjausjakson on EU: n vuotuinen talous- ja sosiaalipolitiikan koordinointijakso. Se koskee erityisesti julkisiin menoihin, työllisyyteen, koulutukseen sekä sosiaali- ja terveydenhoitoon liittyviä uudistuksia ja lainsäädäntöä. Koska se vaikuttaa terveyden sosioekonomisiin tekijöihin ja terveydenhuoltouudistuksiin, se on tärkeä väline terveyserojen torjumiseksi.

Prosessi

Prosessi alkaa kunkin vuoden marraskuussa arvioimalla kunkin jäsenvaltion taloudellinen ja sosiaalinen tilanne. Se päättyy heinäkuuhun mennessä, kun EU: n neuvosto hyväksyy joukon maakohtaisia ​​suosituksia. Seuraavan vuoden aikana jäsenvaltiot ottavat huomioon suositukset, jotka esittävät edistymistä koskevat kansalliset uudistusohjelmat.

Kuinka lukukauden prosessi on kehittynyt

Lukukausi luotiin ensimmäisen kerran vuonna 2010 finanssi- ja budjettikysymysten käsittelemiseksi. Se on kuitenkin hitaasti mutta vakaasti sisällyttänyt terveyden ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden periaatteet painopisteisiinsä viimeisen vuosikymmenen aikana. Tämä liittyy myös ohjelman käyttöönottoon Euroopan Pilari sosiaalisten oikeuksien. Vuonna 2019 Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin poliittisissa suuntaviivoissa komissio sitoutui integroimaan YK Kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) eurooppalaisen ohjausjakson. Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus asettaa ihmiset ja heidän terveytensä talouspolitiikan keskiöön.

COVID-19 ja sietokyky ja palauttamisväline (RRF)

Vuonna 2020 vastauksena COVID-19-kriisiin EU-ohjausjakso on sidottu uudistetun EU: n rakenneuudistuspalvelun - EU: n joustavuus- ja elvytysvälineen (RRF) - toteuttamiseen, jonka arvo on yhteensä 672.5 miljoonaa euroa. EU: n RFF: n tavoitteena on:

 • auttaa valtioita vastaamaan jo olemassa oleviin haasteisiin, jotka on yksilöity eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä (erityisesti vuosina 2019 ja 2020)
 • saavuttaa EU: n poliittiset tavoitteet, erityisesti vihreät ja digitaaliset siirtymät kriisistä toipumisen vuoksi.
EuroHealthNet ja eurooppalainen ohjausjakso

EuroHealthNet tuottaa vuosittain syvällisiä analyyseja eurooppalaisesta ohjausjaksosta ja terveydestä terveysvirastoille ja lukukauden prosessiin osallistuville henkilöille.

Löydät kaikki EuroHealthNetin lukukauden analyysit täältä.

esimerkki eurooppalaisen ohjausjakson prosessista ja uudelleenkohdentuminen terveyseroihin
Eurooppalainen ohjausjakso: maakohtaiset suositukset touko- ja kesäkuussa; Syksyn paketti ja vuotuinen kasvuselvitys marraskuussa; Maaraportit helmikuussa; ja kansalliset ohjelmat maaliskuussa ja huhtikuussa.

 


 

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari

- Euroopan Pilari sosiaalisten oikeuksien ('' EPSR '' tai '' sosiaalinen pilari '') on jäsenvaltioiden välinen (ei-sitova) sitoumus vastata sosiaalisiin haasteisiin ja taata sosiaaliset oikeudet. Se kattaa terveyteen vaikuttavat alueet, kuten:

 • koulutus
 • työllisyys
 • työolot
 • asumiseen.

Pylväs koostuu 20 periaatteesta, jotka on jaoteltu kolmeen luokkaan:

 1. yhtäläiset mahdollisuudet ja pääsy työmarkkinoille
 2. kohtuulliset työolot ja
 3. sosiaalinen suojelu ja osallisuus.

MukanaSosiaalinen tulostaulu'mittaa edistymistä ja suuntauksia. Se mahdollistaa myös maiden vertailun. Tulostaulu sisältää indikaattoreita esimerkiksi

 • muodollinen lastenhoito
 • köyhyysriskin tai sosiaalisen syrjäytymisen riski
 • itse ilmoitettu täyttämätön lääketieteellisen hoidon tarve.

Koska monet pilarin periaatteet kattavat sosiaalisia tekijöitä, sillä on tärkeä rooli terveyserojen torjunnassa.

Lisäksi periaate 16 koskee erityisesti terveyttä. Siinä todetaan seuraavaa: jokaisella on oikeus saada kohtuuhintaisia, ennaltaehkäiseviä ja parantavia laadukkaita terveydenhoitopalveluja oikeaan aikaan.

Sosiaalipylväs otettiin käyttöön vuonna 2017 ja toimintasuunnitelma käynnistetään maaliskuussa 2021. Sosiaalipylväs on nyt integroitu myös lukukauden prosessiin.

Lue EuroHealthNetin tietolomake sosiaalisten oikeuksien eurooppalaisesta pilarista lisätietoja.

Kuva sokeripylvään kolmesta alueesta ja vaikutuksista terveyteen ja terveyden tasa-arvoon


EU: n lapsitakuu

Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin poliittisissa suuntaviivoissa ilmoitettiin a Lasten takuu. Tavoitteena on varmistaa, että jokaisella köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevalla Euroopassa olevalla lapsella (”tarvitsevat lapset”) on pääsy perusoikeuksiin, kuten terveydenhuolto ja koulutus.

Tarkemmin sanottuna tavoitteena on varmistaa pääsy palveluihin, jotka ovat välttämättömiä erityisesti kehityksen ja hyvinvoinnin kannalta

 • varhaiskasvatus
 • terveydenhuolto
 • koulutus
 • ravitsemus
 • kotelo
 • osallistuminen kulttuuri- ja vapaa-ajan toimintaan.

Euroopan komissio antaa tiedonantonsa "Vahva sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisille siirtymille" jälkeen ehdotuksen neuvoston suositukseksi lapsitakaudesta vuonna 2021.

EU4Terveys

Vuonna 2020 EU vastasi COVID-19: stä saatuihin kokemuksiin EU4Terveys rahoitusohjelma vuosille 2021--2027. Tämän kunnianhimoisen ohjelman on tarkoitus rakentaa joustavia terveydenhuoltojärjestelmiä muun muassa vähentämällä terveyseroja. Tähän sisältyy

 • tautien ehkäisy ja terveyden edistäminen ikääntyvässä väestössä,
 • terveydenhuoltojärjestelmien digitaalinen muutos
 • heikossa asemassa olevien ryhmien pääsy terveydenhoitoon.

Sen tavoitteena on

 • lisätä EU: n valmiuksia suuriin rajat ylittäviin terveysuhkiin
 • vahvistaa terveydenhuoltojärjestelmiä, jotta he voivat kohdata epidemioita ja pitkäaikaisia ​​haasteita;
 • tehdä lääkkeistä ja lääkinnällisistä laitteista saatavilla ja kohtuuhintaisia
 • kannattaa mikrobilääkkeiden maltillista ja tehokasta käyttöä
 • edistää lääketieteen ja lääkkeiden innovaatioita ja vihreämpää valmistusta.

Muu EU: n toiminta, mukaan lukien ohjelmat, kuten Euroopan sosiaalirahasto Plus (ESR +) ja Horizon Europe tarjoaa lisäinvestointeja terveydenhuoltoalalle täydentämään EU4Health-ohjelmaa. Lisätietoja EU4: n terveydenhuollosta ja EU: n rahoituksesta, rahoituksesta ja budjeteista terveyserojen suhteen: vieraile EU-rahoitussivulla.


 

EU: n yhteinen toiminta

Yhteinen toiminta on EU: n jäsenvaltioiden ja komission yhteisrahoittama ensisijainen terveyskysymys. Jotkut heistä työskentelevät terveyserojen ja niiden taustalla olevien sosiaalisten taustatekijöiden parissa, kuten alla luetellut. Yhteiset toimet Alla on esimerkkejä, joihin EuroHealthNet oli osa. Löydät lisää EU: n terveysohjelman hankkeita tätä.

 

Yhteinen toiminta terveyden tasa-arvoa Euroopassa (JAHEE)

- Yhteinen toiminta Health Equity Europessa (JAHEE)JAHEE-logo on tärkeä tilaisuus jäsenvaltioille työskennellä yhdessä terveyserojen torjumiseksi ja terveystulosten tasa-arvon saavuttamiseksi kaikissa yhteiskunnan ryhmissä, kaikissa osallistuvissa maissa ja Euroopassa. Se kestää vuosina 2018-2021 JAHEE: n yleisenä tavoitteena on

 • parantaa Euroopan kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia
 • saavuttaa suurempi tasa-arvo terveystuloksissa kaikissa yhteiskuntaryhmissä kaikissa osallistujamaissa ja Euroopassa.

Lisäksi JAHEE kiinnittää erityistä huomiota sekä haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin että maahanmuuttajiin. Yhteinen toiminta kattaa:

 • Terveyseroja koskevan toiminnan sisällyttäminen kansalliseen politiikkaan
 • Kuinka seurata terveyseroja
 • Terveelliset elinympäristöt
 • Muuttoliike ja terveys
 • Parannettujen terveys- ja sosiaalipalvelujen saatavuuden parantaminen
 • Terveys ja tasa-arvo kaikissa politiikoissa - hallinto

Yleiskatsaus JAHEE-projektin tärkeimmistä tuloksista löytyy osoitteesta Tämä artikkeli.

Saat lisätietoja käymällä jahee.iss.it

Terveyseroja koskevan yhteisen toiminnan rakenne


 

Muut EU: n rahoittamat aloitteet ja EU: n toimet terveyserojen torjumiseksi

EU: n politiikkatoimien lisäksi EU tukee tutkimusta, innovaatioita ja yhteistyötä Euroopan tasolla tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman kautta, joka kestää seitsemän vuotta. Nykyistä puiteohjelmaa kutsutaan Horizon Europe, joka kattaa vuodet 2021–2027. Puiteohjelmat tarjoavat rahoitusta erilaisille terveydenhuoltoalan hankkeille. Lisäksi Euroopan parlamentti on tarjonnut useita tarjouksia terveyden tasa-arvoon liittyvistä hankkeista. Alla luetellut projektit ovat esimerkkejä, joihin EuroHealthNet oli osa. Löydät lisää EU: n rahoittamia tutkimus- ja innovaatioprojekteja tätä.

Löydä lisää projekteja meidän terveyspääoman resurssitietokanta.

Tämän kautta löytyy muita EU: n rahoittamia terveyserojen torjuntaan tarkoitettuja tutkimus- ja innovaatioaloitteita luettelo tietokannoista.


 

Paina Enter
Seuraa meitä
Facebookissa
Twitterissä
GooglePlusissa
Linkedinissä
Pinterestissä
Rss: ssä
Instagramissa

Tämän verkkosivuston sisältö on käännetty koneella englanniksi.

Vaikka kohtuullisia ponnisteluja on tehty tarkkojen käännösten tuottamiseksi, siinä voi olla virheitä.

Interaktiivista karttaa ja sanastoa ei voida kääntää toiselle kielelle.

Pahoittelemme häiriötä.

Liity postituslistallemme

 

Olet tilannut uutiskirjeen

Pyynnön lähettämisen aikana tapahtui virhe. Yritä uudelleen.

Voit tilata EuroHealthNetin kuukausittaisen "Health Highlights" -uutiskirjeen, joka kattaa terveyden tasa-arvon, hyvinvoinnin ja niiden tekijät. Jos haluat tietää enemmän siitä, miten käsittelemme tietojasi, käy tämän sivuston Yksityisyys ja evästeet -osiossa.
Hyppää sisältöön