Käytäntö

Terveys on sekä lääketieteellinen ja sosiaalinen kysymys. Terveydentila ja eriarvoisuus liittyy tekijöihin, jotka ihmiset eivät voi puhua yksin. On arvioitu, että 80–85 prosenttia terveyden eriarvoisuuden torjunnassa tärkeästä on terveydenhuoltojärjestelmien valvonnan ulkopuolella. Tässä osassa käsitellään lyhyesti politiikka toimet jotka auttavat puuttumaan eriarvoisuuden perimmäisiin syihin ja edistävät kaikkien terveyttä ja hyvinvointia. 

 

 

Toimenpiteet eriarvoisuuden vähentämiseksi Turkissa terveys ei vaadi erillistä terveysagendaa, vaan toimintaa koko yhteiskunnassa (…) Keskustelu terveyskuilun poistamisesta täytyy olla keskustelu siitä, millaista yhteiskuntaa ihmiset haluavat.

- Professori Sir Michael Marmot

Merkittävimmät politiikat ja politiikka-analyysit keskittyvät terveyttä, käy resurssitietokanta.


Politiikka vähentää ja estää terveys eriarvoisuutta 

Politiikat vähentämiseksi terveyseroja ovat politiikkoja, joilla pyritään luomaan olennaiset edellytykset terveelliselle elämälle kaikille. Koska terveyserojen syyt ovat monimutkaisia, haasteeseen ei ole olemassa yhtä ratkaisua. Hallitusten ja hallitusten eri aloilla työskentelevien, talous-, sosiaali-, terveys- jne. Sekä yksityisten toimijoiden ja kansalaisten on tehtävä yhteistyötä.

Terveyserot johtuvat osittain tulojen, voiman ja vaurauden eriarvoisuudesta väestössä. Voimme vähentää niitä parantamalla syntymis-, kasvu-, asumis-, työ- ja ikäolosuhteitamme. Nämä ovat terveyteen vaikuttavat tekijät.

Maailman terveysjärjestö (WHO) on määritellyt viisi olennaista edellytystä terveelle elämälle:

 1. Terveyspalvelut
 2. Tuloturva ja sosiaaliturva
 3. Elinolot
 4. Sosiaalinen ja inhimillinen pääoma
 5. Työllisyys ja työolot

WHO Terveyden pääomapolitiikan työkalu (2019) yhdistää nämä viisi terveellisen elämän välttämätöntä edellytystä toimintalohkoille, joilla on vahvaa näyttöä toiminnasta. Työkalu seuraa WHO Health Equity -tilaraportti (HESRi 2019). Se on kehitetty tukemaan maita pyrkimyksissä seurata, toteuttaa ja vahvistaa politiikan toimia näillä aloilla sekä vähentää terveyseroja.

eurooppalaisen ohjausjakson

Nämä viisi aluetta ovat täsmälleen niitä, jotka Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari (EPSR). Sosiaalinen pilari on jäsenvaltioiden sitoutuminen vastaamaan järjestelmiensä sosiaalisiin haasteisiin ja takaamaan sosiaalisten oikeuksien vähimmäisjoukot. Tärkeää on, ettäSosiaalinen tulostaulu'seuraa EU: n jäsenvaltioiden edistymistä. Se osoittaa, mihin maiden on investoitava terveyserojen vähentämiseksi tai ehkäisemiseksi.

Euroopan komissio aikoo integroida EPSR: n eurooppalaisen ohjausjakson EU: n vuotuinen talous- ja sosiaalipolitiikan koordinointiprosessi. Luonnollisesti tämä heijastaa merkittävää mahdollisuutta puuttua terveyseroihin kokonaisvaltaisesti.

Etsitkö lisätietoja EU: n poliittisista toimista?

Sivu Eurooppalaiset toimielimet selittää jokaisen elimen roolin terveyden tasa-arvon suhteen.

Etsitkö lisätietoja EU: n toimista terveyden tasa-arvon suhteen? Meidän EU: n toiminta-osio selittää eurooppalaisen ohjausjakson Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariSekä Yhteiset toimet ja terveyseroja koskevia aloitteita


 

Keskeiset periaatteet ja tekijät

Tekijät, kuten politiikan johdonmukaisuus, vastuullisuus ja osallistuminen, ovat myös erittäin tärkeitä terveyden tasapuolisuuden lisäämiseksi. Näiden tekijöiden varmistaminen puolestaan ​​riippuu vahvista lähestymistavoista seurata terveyseroja ja arvioida toimia niiden korjaamiseksi.

Uudet lähestymistavat eri alojen rahoitukseen voivat auttaa optimoimaan nykyisten resurssien kohdentamisen ja niiden vaikutukset terveyserojen vähentämiseen1Kestävän kehityksen rahoitus kaikilla aloilla, UNDP, 2019. Lisäksi on alkanut tulla näyttöä ja suosituksia luomisesta "poliittinen tahto" terveyden oikeudenmukaisuuden edistämiseksi, Koska monet tunnustavat, että "terveys on poliittinen valinta".

Terveys kaikissa politiikoissa

Terveysala ei voi yksin vähentää terveyseroja. Se voi kuitenkin ottaa johtoaseman korostaen asian merkitystä. Julkisen terveydenhuollon sektori voi myös varmistaa, että seuranta- ja julkisen raportoinnin järjestelmät ovat olemassa poliittisen ja yleisen huolen herättämiseksi.

Terveyserojen vähentämiseksi terveydenhuollon ammattilaisten tulisi myös ottaa a Terveys kaikissa politiikoissa lähestyä. Tämä tarkoittaa työskentelyä muiden alojen kanssa kannustamaan ja antamaan heille mahdollisuuden toimia roolissaan tämän haasteen ratkaisemisessa. Julkisen terveydenhuollon tulisi varmistaa, että muutkin pohtivat, miten heidän politiikkansa ja toimintansa vaikuttavat myös eri ihmisryhmiin.

Esimerkkejä terveydestä kaikissa toimintapolitiikoissa

 


 

COVID-19 ja terveyserot

COVID-19 ei ole vain pandemia, se on syndemia. Toisin sanoen se on vuorovaikutuksessa kroonisen sairauden ja sairauden sosiaalisen eriarvoisuuden kanssa ja pahentaa sitä sosiaalisia tekijöitä. Se on tehnyt olemassa olevasta sosiaalisesta, taloudellisesta ja poliittisesta eriarvoisuudesta selvemmän kaikille.

Lue lisää COVID-19-pandemiasta syndroomana tässä tietolomakkeessa.

Tarvitaan politiikkaa niiden ryhmien tukemiseksi, jotka jo kamppailivat ja joiden tilanne on heikentynyt edelleen taudin ensisijaisten ja toissijaisten vaikutusten vuoksi. Nämä sisältävät:

 • pienituloisten tai muuten haavoittuvien perheiden lapset
 • vanhemmat ihmiset
 • ihmiset, joilla on matalapalkkainen hoito- tai muu välttämätön ammatti
 • alustan työntekijät
 • naiset jongleeraavat työ- ja (palkatonta) hoitotyötä
 • ne, joilla on mielenterveysongelmia.

Varoja sijoitetaan ja poliittisia toimenpiteitä toteutetaan "paremman rakentamisen" varmistamiseksi. Näillä toimenpiteillä on puututtava taustalla oleviin rakenteisiin, jotka aiheuttavat näihin ryhmiin kohdistuvaa eriarvoisuutta. Tämä on välttämätöntä, jotta vältetään jo olemassa olevien terveysvajeiden lisääntyminen entisestään ja yksilön ja sosiaalisen pääoman aiheuttamat lisävahingot.

Esimerkkejä työstä politiikan ja COVID-19: n parissa

Raportti Rakenna takaisin oikeudenmukaisemmin: The Covid-19 Marmot Review. Englannin pandemia-, sosioekonomiset ja terveyserot (2020) tutkii eriarvoisuutta COVID-19 -kuolleisuudessa. Siinä tarkastellaan myös pandemian vaikutuksia sosiaaliseen ja eriarvoisuuteen sekä yhteiskunnallisiin reaktioihin siihen ja annetaan suosituksia.

Monet hallitukset, virastot ja muut sidosryhmät tutkivat ja toteuttavat tarvittavat toimet. Esimerkiksi Finish Institute of Public Health (THL) antaa ohjeita siitä, kuinka kunnat voivat tukea terveyttä ja hyvinvointia pandemian aikana, joka korostaa, mitkä ryhmät tarvitsevat erityistä huomiota ja mitä voidaan tehdä.

Espanjan terveysministeriö on myös julkaissut raportin Health Equity ja COVID-19: Analyysi ja ehdotukset sosiaaliseen eriarvoisuuteen liittyvän epidemiologisen haavoittuvuuden torjumiseksi joka keskittyy sosiaaliseen haavoittuvuuteen, kliiniseen haavoittuvuuteen ja epidemiologiseen lisähaavoittuvuuteen sekä niiden väliseen suhteeseen. koko raportti, Ja yhteenveto ovat saatavana myös espanjaksi.


 

Kestävä kehitys ja hyvinvointitaloudet

Ponnistelut terveyserojen torjumiseksi ovat olennainen osa kiireellisen tarpeen saada taloudet ja yhteiskunnat, erityisesti pitkälle teollistuneet, kestäviksi. Kestävän kehityksen käsite tarkoittaa muutakin kuin vain taloudellisen kehityksen saavuttamista kuluttamatta luonnonvaroja. Se sisältää myös sen varmistamisen, että tämä kehitys hyödyttää kaikkia. Tämä heijastuu 17 toisiinsa yhteydessä olevaan YK: n kestävän kehityksen tavoitteet.

Tavoitteenamme on asettaa terveys poliittisen asialistan kärkeen Kestävän kehityksen tavoitteidenja vahvistaa terveydenhoito- ja sosiaalihuoltojärjestelmien sietokykyä

- Tohtori Hans Kluge, WHO: n Euroopan aluejohtaja

Käsitteeseen ”osallistava kasvu” liittyy ”hyvinvointitaloudet”. Hyvinvointitaloudet painottavat investointeja terveyteen, koulutukseen, työllisyyteen, sukupuolten tasa-arvoon ja sosiaaliseen suojeluun. Niiden tavoitteena on luoda lisää luottamusta, kansalaisten sitoutumista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta yhteiskuntaan. Tämä on vankempi tie talouskasvuun kuin nykyinen keskittyminen sellaisiin toimenpiteisiin kuin bruttokansantuote (BKT). Tämä johtuu osittain siitä, että ne voivat parantaa tuottavuutta, taloudellista ja poliittista vakautta ja parantaa sietokykyä haitallisille iskuille. Työskentely sellaisten talouksien parissa, joissa hyvinvointi korostetaan päätavoitteena, voi myötävaikuttaa merkittävästi terveyserojen vähentämiseen.

Yleiseurooppalainen terveys- ja kestävän kehityksen komissio

WHO: n Euroopan aluetoimisto perusti Yleiseurooppalainen terveys- ja kestävän kehityksen komissio. Se on riippumaton ja tieteidenvälinen johtajien ryhmä, joka pohtii uudelleen politiikan painopisteitä pandemioiden valossa. Sen tehtävänä on ottaa oppeja tavoista, joilla Euroopan maiden terveysjärjestelmät ovat reagoineet COVID-19-pandemiaan, ja antaa suosituksia investoinneista ja uudistuksista terveydenhuollon ja sosiaalihuoltojärjestelmien sietokyvyn parantamiseksi. Tämän pitäisi auttaa nostamaan terveydenhuoltoa ja sosiaalihoitoa yhteiskunnallisiksi ja poliittisiksi painopisteiksi, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä sekä kestävän kehityksen että sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kannalta.

Maaliskuussa 2021 komissio kehotti hallituksia, taloudellisia ja sosiaalisia sidosryhmiä sekä kansainvälisiä järjestöjä miettimään uudelleen laajoja poliittisia painopisteitään, tehostamaan investointeja ja uudistuksia terveydenhuollon ja sosiaalihuollon järjestelmissä sekä parantamaan julkishyödykkeiden, kuten terveydelle ja ympäristölle. Voit lukea lisää komission kutsusta linkki.

Syyskuussa 2021 komissio julkaisee raportin, joka sisältää suosituksia investoinneista ja uudistuksista terveydenhuollon ja sosiaalihuollon järjestelmien parantamiseksi.


 

EuroHealthNet-politiikkafoorumi

EuroHealthNetin politiikkafoorumi kannattaa tehokasta näyttöön perustuvaa politiikkaa ja interventiot parantaa terveyttä ja vähentää eriarvoisuutta. Siinä yksilöidään EU: n tason politiikat, tiedotetaan niistä ja pyritään vaikuttamaan niihin, jotka voivat vaikuttaa terveyseroihin. Sosiaali- ja terveysjärjestelmät kuuluvat pääosin EU: n jäsenvaltioiden toimivaltaan. Viime vuosina yhä useammat ihmiset ovat tietoisia terveys- ja sosiaalipolitiikkojen välisestä suhteesta, taloudellisista tuloksista ja EU: n tavoitteesta parantaa ihmisten hyvinvointia.

Tällä alalla on mahdollista lisätä EU: n toimia ja vaikutusvaltaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

EuroHealthNet tukee, mahdollistaa ja välittää edelleen terveyden tasa-arvoa koskevan tietoisuuden ja toiminnan vahvistamista EU: n tason politiikoissa ja ohjelmissa, jotka vaikuttavat kaikkien terveellisen elämän olennaisiin edellytyksiin.

Alusta auttaa organisaatioita ymmärtämään ja ennakoimaan politiikan muutoksia Euroopan tasolla ja saamaan äänensä kuuluviin Euroopassa.

Lisätietoja alustan työstä ja kuulumisesta alustaan vieraile verkkosivuillamme.


 

Paina Enter
Seuraa meitä
Facebookissa
Twitterissä
GooglePlusissa
Linkedinissä
Pinterestissä
Rss: ssä
Instagramissa

Tämän verkkosivuston sisältö on käännetty koneella englanniksi.

Vaikka kohtuullisia ponnisteluja on tehty tarkkojen käännösten tuottamiseksi, siinä voi olla virheitä.

Interaktiivista karttaa ja sanastoa ei voida kääntää toiselle kielelle.

Pahoittelemme häiriötä.

Liity postituslistallemme

 

Olet tilannut uutiskirjeen

Pyynnön lähettämisen aikana tapahtui virhe. Yritä uudelleen.

Voit tilata EuroHealthNetin kuukausittaisen "Health Highlights" -uutiskirjeen, joka kattaa terveyden tasa-arvon, hyvinvoinnin ja niiden tekijät. Jos haluat tietää enemmän siitä, miten käsittelemme tietojasi, käy tämän sivuston Yksityisyys ja evästeet -osiossa.
Hyppää sisältöön