Μια ταχεία ανασκόπηση της βελτίωσης της εστίασης των μετοχών στην εκτίμηση των επιπτώσεων στην υγεία με γνώμονα την πολιτική

Ο στόχος της εργασίας είναι να παρέχει μια σύνοψη της τρέχουσας σκέψης και των εκθέσεων σχετικά με το HIAef και να προτείνει επιλογές στα κράτη μέλη σχετικά με τον τρόπο προώθησης αυτού του σκέλους εργασίας, του HIAef εντός της JA. Οι μέθοδοι περιελάμβαναν ταχεία αναθεώρηση των αποδεικτικών στοιχείων και γνώμη σχετικά με την τρέχουσα πρακτική που σχετίζεται με το HIAef.

Συγγραφέας: S. Gunther

Βρείτε την κριτική εδώ.

Χαρακτηριστικά
EuroHealthNet, Έρευνα, Εργαλεία
θέμα
Διακυβέρνηση, υγεία σε όλες τις πολιτικές, οικονομία ευεξίας, εκτίμηση επιπτώσεων στην υγεία, αειφόρος ανάπτυξη
Χώρα
Ευρώπη
Επίπεδο
ευρωπαϊκός
Έτος
2011


Επιστροφή στη βάση δεδομένων