Χρηματοδότηση της ΕΕ

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφοροι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί της ΕΕ για την προώθηση της δημόσιας υγείας και την υποστήριξη πρωτοβουλιών για την υγεία.
Η πανδημία έχει δημιουργήσει πρωτοφανείς προκλήσεις για τη δημόσια υγεία και την οικονομία. Για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις, η ΕΕ δημιούργησε ένα ταμείο έκτακτης ανάγκης με το όνομα NextGenerationEU, μαζί με το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την υγεία μέχρι στιγμής.

Ο τρέχων μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ, το Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) καλύπτει τα έτη 2021-2027. Το σύνολο είναι 1.8 τρισεκατομμύρια ευρώ. ο Κανονισμός ΠΔΠ δείχνει πόσα θα διατεθούν σε διαφορετικά κονδύλια της ΕΕ για να ταιριάξουν με τις συμφωνημένες στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΕ.

Εν μέσω της πανδημίας COVID-19 το 2020, συμφωνήθηκε ένα πρόσθετο «ταμείο αποκατάστασης» έκτακτης ανάγκης που ονομάζεται «NextGenerationEU» (NGEU) παράλληλα με το ΠΔΠ. Το NGEU σχεδιάστηκε για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων επιπτώσεων της πανδημίας έως το 2024. Μέρος αυτού θα μεταφερθεί μέσω μιας νέας διευκόλυνσης ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRF), που ιδρύθηκε ρητά για τη χρηματοδότηση επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά υγεία συστήματα φροντίδας.

Μεταξύ άλλων, τα κονδύλια και τα προγράμματα της ΕΕ προσφέρουν ευκαιρίες να κάνουν αλλαγές σε προσεγγίσεις, να δοκιμάσουν πρωτοβουλίες, να ξεκινήσουν εταιρικές σχέσεις και να δημιουργήσουν καλές πρακτικές. Τα πιο σημαντικά κονδύλια της ΕΕ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της υγείας και τη μείωση ανισότητες στον τομέα της υγείας παρατίθενται παρακάτω.

Τα μέλη του EuroHealthNet που αναζητούν πιο λεπτομερή ανάλυση πρέπει επικοινωνήστε μαζί μας.


Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ)

Πρόγραμμα υγείας της ΕΕ - EU4Health

EU4Υγεία είναι η απάντηση της ΕΕ στις επιπτώσεις του COVID-19. Το πρόγραμμα θα επιβλέπει την επένδυση ύψους 5.1 δισεκατομμυρίων ευρώ, καθιστώντας συνεπώς το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα υγείας σε νομισματικούς όρους. Το EU4Health θα παρέχει χρηματοδότηση σε χώρες της ΕΕ, οργανισμούς υγείας και μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ). Θα συμβάλει στο έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επείγουσες προτεραιότητες υγείας όπως

Το πρόγραμμα EU4Health θα:

 • Ενίσχυση της ετοιμότητας της ΕΕ για μείζονες διασυνοριακές απειλές για την υγεία.
 • Ενίσχυση των συστημάτων υγείας έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν επιδημίες καθώς και μακροπρόθεσμες προκλήσεις.
 • Κάνε τους υποστηρικτές σου πρωταγωνιστές! Δώσε χώρο σε παλιά και νέα μέλη της ομάδας σου να συμμετάσχουν και φρόντισε η συνεισφορά τους να εκτιμάται και να τους δίνει ικανοποίηση. Μην φοβάσαι να συνεργάζεσαι και να δίνεις τα εύσημα και σε άλλες ομάδες που δουλεύουν σε παρόμοια θέματα. Πήγαινε κι εσύ στις δικές τους εκδηλώσεις και άκου τις ανάγκες τους για να στήσεις γερές συμμαχίες. φάρμακα και ιατρικές συσκευές διαθέσιμο και προσιτό, υποστηρίζει την αποτελεσματική χρήση του αντιμικροβιακά, καθώς και την προώθηση της ιατρικής και φαρμακευτικής καινοτομίας.

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ESIF)

Πάνω από το ήμισυ της χρηματοδότησης της ΕΕ ρέει μέσω των 5 «Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων» που είναι γνωστά ως (ESIF). η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι χώρες της ΕΕ διαχειρίζονται από κοινού τα κονδύλια. Ο σκοπός όλων αυτών των κεφαλαίων είναι να επενδύσουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς και σε μια βιώσιμη και υγιή ευρωπαϊκή οικονομία και περιβάλλον. Τρία κεφάλαια σχετίζονται ιδιαίτερα με την υγεία:

 1. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) - προωθεί την ισόρροπη ανάπτυξη στις διάφορες περιοχές της ΕΕ. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
 2. Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο (ΕΚΤ) - υποστηρίζει έργα που σχετίζονται με την απασχόληση σε ολόκληρη την Ευρώπη και επενδύει στο ανθρώπινο κεφάλαιο της Ευρώπης - τους εργαζομένους, τους νέους και όλους όσους αναζητούν εργασία. Ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο (ΕΚΤ)
 3. Ταμείο Συνοχής (CF) - χρηματοδοτεί έργα μεταφορών και περιβάλλοντος σε χώρες όπου ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ) ανά κάτοικο είναι μικρότερο από το 90% του μέσου όρου της ΕΕ. Το 2014-20, αυτές είναι η Βουλγαρία, η Κροατία, η Κύπρος, η Τσεχική Δημοκρατία, η Εσθονία, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβακία και η Σλοβενία. Ταμείο Συνοχής (CF)

Υπάρχουν δύο άλλα κεφάλαια:

 1. Ευρωπαϊκό γεωργικό ταμείο αγροτικής ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
 2. Ευρωπαϊκό Ταμείο Ναυτιλίας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)

 

Υποστήριξη EuroHealthNet ESIF και πού να λάβετε υποστήριξη

Το EuroHealthNet τρέχει ένα Υποστήριξη ESIF, όπου τα μέλη του EuroHealthNet μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα ESI Funds (Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus (ΕΚΤ +), Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), τη Ταμείο Συνοχής (ΤΣ)), συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών, πολιτικών και ιστορικού. Είμαστε επίσης σε θέση να συνδέσουμε τα μέλη μας, τα οποία θέλουν να συνδεθούν με άλλα μέλη και να προσφέρουν δυνατότητες εκμάθησης από ομοτίμους.

Επιπλέον,
 • Η EuropeDirect είναι ένα σημείο πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ. Οι υπηρεσίες μπορούν να σας βοηθήσουν μέσω της ζούγκλας πληροφοριών σχετικά με την ΕΕ και να σας οδηγήσουν στη σωστή κατεύθυνση, καθώς και να παρέχουν συγκεκριμένες εξειδικευμένες απαντήσεις σε πρακτικές ερωτήσεις.
 • Σας Διαχειριστική αρχή μπορεί να παρέχει συμβουλές, σε κάθε στάδιο της αίτησης έργου στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής.

InvestEU

InvestEU είναι το εμβληματικό επενδυτικό πρόγραμμα της ΕΕ για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Συγκεντρώνει το πλήθος των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ που είναι διαθέσιμα επί του παρόντος για την υποστήριξη των επενδύσεων, της καινοτομίας και της δημιουργίας θέσεων εργασίας στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει μεταξύ 2021 και 2027.

Το InvestEU βασίζεται σε τρεις πυλώνες:

  1. Το Ταμείο InvestEU. Αυτό θα υποστηρίξει τέσσερις τομείς πολιτικής: βιώσιμη υποδομή. έρευνα, καινοτομία και ψηφιοποίηση · μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις · και το πιο σημαντικό για βελτιώσεις στην υγεία - κοινωνικές επενδύσεις και δεξιότητες.
  2. Το συμβουλευτικό κέντρο InvestEU. Αυτό θα παρέχει τεχνική υποστήριξη και βοήθεια στις χώρες για να βοηθήσουν στην προετοιμασία, ανάπτυξη, διάρθρωση και υλοποίηση έργων, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ικανοτήτων.
  3. Η πύλη InvestEU. Αυτό θα φέρει κοντά επενδυτές και φορείς προώθησης έργων παρέχοντας μια εύκολα προσβάσιμη και φιλική προς τον χρήστη βάση δεδομένων.

Το Just Transition Fund για την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας

Η Ταμείο Just Transition (JTF) προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2020, ως μέρος του Ευρωπαϊκή πράσινη διαπραγμάτευση. Είναι μια ευκαιρία για την αντιμετώπιση του περιβάλλοντος καθοριστικοί παράγοντες της υγείας.

Το JTF είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που στοχεύει στον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων της μετάβασης προς μια οικονομία ουδέτερη από το κλίμα.

Η Απλά Ταμείο Μεταβατικής Προώθησης θα επιδιώξει την υποστήριξη περιοχών, τομέων και εργαζομένων που πλήττονται από την πράσινη μετάβαση, προωθώντας:

 • Οικονομική διαφοροποίηση και εκσυγχρονισμός της τοπικής οικονομίας.
 • Αναβάθμιση και επαναπροσδιορισμός.
 • Ενεργή ένταξη των ατόμων που αναζητούν εργασία στην αγορά εργασίας.

Η συγχρηματοδότηση από τα κράτη μέλη καθώς και οι πόροι της πολιτικής συνοχής θα συμπληρώσουν τον προϋπολογισμό του Just Transition Fund.

Κοινή Γεωργική Πολιτική

Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει ένα δίκαιο εισόδημα για τους παραγωγούς τροφίμων και την εξισορρόπηση ισχύος στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων.

Το πιο σημαντικό, αποτελεί ζωτικό μέρος του πόσο βιώσιμα είναι τα ευρωπαϊκά συστήματα τροφίμων. Αναπόφευκτα, επηρεάζει επίσης τις περιβαλλοντικές συνθήκες, τη δημόσια υγεία και τα επίπεδα φτώχειας και τον κοινωνικό αποκλεισμό στην ΕΕ.

Horizon Europe

Horizon Europe είναι το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ (Ε & Α) (2021-2027). Θα στοχεύσει «να προσφέρει επιστημονικό, τεχνολογικό, οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο από τις επενδύσεις της Ένωσης στην Ε & Α, να ενισχύσει τις επιστημονικές και τεχνολογικές βάσεις της Ένωσης και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της σε όλα τα κράτη μέλη» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενημερωτικό δελτίο, Horizon Europe).

Με άλλα λόγια, μέσω αυτού του προγράμματος, η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει:

 • Ενίσχυση της παραγωγικότητας μέσω επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία.
 • Μεταμορφώστε τις κοινωνίες μας ψηφιακά και οικολογικά.
 • Καταπολέμηση της επιδημίας του κορανοϊού εξασφαλίζοντας συνεργατική ανάπτυξη και καθολική ανάπτυξη διαγνωστικών, θεραπειών και εμβολίων.

Επιπλέον, Horizon Europe θα ενσωματώσει αποστολές έρευνας και καινοτομίας για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της χρηματοδότησης επιδιώκοντας σαφώς καθορισμένους στόχους. Για το σκοπό αυτό, οι πέντε αποστολές της ΕΕ συνδέονται με κοινωνικές προκλήσεις, όλες οι οποίες έχουν συνδέσμους με τους παράγοντες που καθορίζουν την υγεία και την υγεία:

 • Καρκίνος
 • προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
 • υγιείς ωκεανοί
 • πόλεις με ουδέτερο κλίμα
 • υγιές έδαφος και τροφή

Λόγω της πρόσφατης πανδημίας COVID-19 σε συνδυασμό με την περιβαλλοντική κρίση, η υγεία και το περιβάλλον βρίσκονται στο επίκεντρο του προγράμματος. Στον τομέα της υγείας, οι ερευνητικές προσπάθειες θα επικεντρωθούν στην αντιμετώπιση «προκλήσεις όπως η πανδημία Coronavirus, η επέκταση των κλινικών δοκιμών, τα καινοτόμα προστατευτικά μέτρα, η ιολογία, τα εμβόλια, οι θεραπείες και τα διαγνωστικά, και η μετάφραση των ερευνητικών ευρημάτων σε μέτρα πολιτικής δημόσιας υγείας»1Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενημερωτικό δελτίο, Ο ρόλος της έρευνας και της καινοτομίας στην ανάκαμψη της Ευρώπης. Από την άλλη πλευρά, στον περιβαλλοντικό τομέα, η ερευνητική προσπάθεια θα επικεντρωθεί στην προώθηση μιας ανάκαμψης σύμφωνα με τους στόχους του Ευρωπαϊκή πράσινη διαπραγμάτευση και υποστήριξη καινοτομιών από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και νεοσύστατες επιχειρήσεις.

Το Horizon Europe θα ανέλθει σε 95.5 δισεκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένων 5.4 δισεκατομμυρίων από το NextGenerationEU. Αυτό αντιπροσωπεύει περίπου 33% αύξηση από τον προϋπολογισμό για το προηγούμενο ερευνητικό πρόγραμμα, «Ορίζοντας 2020»

Ψηφιακή Ευρώπη

Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» θα υποστηρίξει την ψηφιακή ενδυνάμωση σε ολόκληρη την ΕΕ για μια ευρεία ανάπτυξη ψηφιακών τεχνολογιών καθώς και για την ταχύτερη ανάκαμψη από την κρίση COVID-19. Το πρόγραμμα θα ενισχύσει πέντε κύριους τομείς του ψηφιακού τομέα: υπερυπολογιστών, τεχνητή νοημοσύνη, κυβερνασφάλεια, προχωρημένο ψηφιακές δεξιότητεςκαι ευρεία χρήση ψηφιακών τεχνολογιών σε ολόκληρη την οικονομία και την κοινωνία.

Το Πρόγραμμα Ψηφιακής Ευρώπης προσφέρει ευκαιρίες χρηματοδότησης για την ενίσχυση της ψηφιακής καινοτομίας και τη βελτίωση των υπηρεσιών κοινωνικής και υγειονομικής περίθαλψης.


Next GenerationEU

Διευκόλυνση ανάκτησης και ανθεκτικότητας (RRF), και μέσο τεχνικής υποστήριξης

Η Διευκόλυνση ανάκτησης και ανθεκτικότητας είναι ένα νέο οικονομικό εργαλείο μεγάλης κλίμακας για την υποστήριξη μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων. Βρίσκεται στον πυρήνα του NextGenerationEU (το συνολικό χρηματοδοτικό μέσο ανάκαμψης της ΕΕ) και συνδέεται στενά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο.

Θα υποστηρίξει τις χώρες κατά τον καθορισμό μεγάλων προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων 2021-2027 χρόνια για να αντιμετωπίσουν βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προκλήσεις, καθώς και να φέρει καινοτομία σε αυτούς τους τομείς που θα ωφεληθούν περισσότερο.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ

Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος του πακέτου ερεθίσματος NextGenerationEU. Στόχος του είναι να συνεχίσει και να επεκτείνει τα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης και να επισκευάσει τα μέτρα που έχει ήδη αρχίσει να παρέχει η πολιτική συνοχής, διευρύνοντας παράλληλα το πεδίο κάλυψης των πράσινων, ψηφιακών και αναπτυξιακών επενδύσεων.


Πατήστε το Enter
Ακολουθήστε μας
Στο Facebook
Στις Twitter
Στο GooglePlus
Στο Linkedin
Στο Pinterest
Σε Rss
Στο Instagram

Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου μεταφράζεται αυτόματα από τα Αγγλικά.

Ενώ καταβλήθηκαν εύλογες προσπάθειες για την παροχή ακριβών μεταφράσεων, ενδέχεται να υπάρχουν σφάλματα.

Ο διαδραστικός χάρτης και το γλωσσάριο δεν μπορούν να μεταφραστούν σε άλλη γλώσσα.

Λυπούμαστε για την ταλαιπωρία.

Εγγραφείτε στην λίστα μας

 

Έχετε εγγραφεί επιτυχώς στο ενημερωτικό δελτίο

Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την προσπάθεια αποστολής του αιτήματός σας. ΠΑΡΑΚΑΛΩ προσπαθησε ξανα.

Θα εγγραφείτε στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο «Health Highlights» του EuroHealthNet το οποίο καλύπτει την υγεία, την ευημερία και τους καθοριστικούς παράγοντες. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των δεδομένων σας, επισκεφθείτε την ενότητα «απόρρητο και cookie» αυτού του ιστότοπου.
Μετάβαση στο περιεχόμενο