Παγκόσμια δράση

Η παγκόσμια δράση για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην υγεία και των ευρύτερων ανισοτήτων στις κοινωνίες μας υποστηρίζεται από πολλούς οργανισμούς και πρωτοβουλίες.

Ανισότητες στην υγεία είναι παρόντες σε όλο τον κόσμο. Δεν περιορίζονται στους φτωχούς υγεία στις φτωχότερες χώρες και καλή υγεία στις πλούσιες χώρες. Λόγω της καθολικότητάς του, επιτυγχάνει δικαιοσύνη απαιτεί διεθνή δράση, καθώς και δράση σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

 


 

Οι στόχοι της αειφόρου ανάπτυξης του ΟΗΕ

Εγκρίθηκε το 2015, το Στόχοι της Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UN SDGs) είναι μια παγκόσμια έκκληση για δράση για τον τερματισμό της φτώχειας, την προστασία του πλανήτη και τη βελτίωση της ζωής όλων, παντού. Οι 17 γκολ είναι μέρος του 2030 θεματολόγιο για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Αυτή η ατζέντα καθορίζει ένα 15ετές σχέδιο για την επίτευξη των στόχων. Κάθε στόχος συνοδεύεται από ένα σύνολο δεικτών. Αυτά βοηθούν στη μέτρηση της προόδου σε κάθε μία από τις 193 χώρες που συμφώνησαν να εργαστούν για την επίτευξη των στόχων.

Οι SDGs ενημερώνουν και καθοδηγούν πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των υγειονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων, σε παγκόσμιο, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Μόνο ένας στόχος (SDG3 Καλή υγεία και ευεξίαεστιάζει στην υγεία άμεσα. Ωστόσο, κάθε ένα από τα SDGs στοχεύει στην αντιμετώπιση του καθοριστικοί παράγοντες της υγείας. Οι δράσεις στοχεύουν σε παγκόσμιες προκλήσεις όπως η φτώχεια, η ανισότητα, η κλιματική αλλαγή, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, η ειρήνη και η δικαιοσύνη. Οι SDGs είναι επομένως ένα χρήσιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων υγείας, καθώς και των ευρύτερων κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων που βρίσκονται στις ρίζες τους.

Απεικόνιση των Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης που είναι καθοριστικοί για την παγκόσμια δράση στον τομέα της υγείας

Οι SDGs και COVID-19

Η πανδημία COVID-19, με τις δραματικές της επιπτώσεις στην υγεία, την οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση και τη φτώχεια, ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την πρόοδο προς τους ΣΒΑ. Ο αντίκτυπος μπορεί να γίνει αισθητός ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Εδώ, η έλλειψη διχτυών ασφαλείας και η καθολική κάλυψη για την υγεία μπορεί να σημαίνει ότι υπάρχει λιγότερη ικανότητα αντιμετώπισης των μολυσμένων με τον ιό και μετριασμού των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας.

Στην πραγματικότητα, η εμπειρία του COVID-19 δείχνει ότι οι χώρες που είχαν σημειώσει μεγαλύτερη πρόοδο προς τους SDGs ήταν καλύτερα σε θέση να αντιμετωπίσουν την κρίση. Για παράδειγμα, η επιτυχία του παρελθόντος στη διασφάλιση καθαρού νερού (SDG6), στη μείωση του αριθμού των ανθρώπων που ζουν σε παραγκουπόλεις (SDG11) και στη μείωση των μη μεταδοτικών ασθενειών (SDG3) διευκολύνει τον μετριασμό του κινδύνου προσβολής του ιού. Επιπλέον, η αύξηση της πρόσβασης στο Διαδίκτυο και το smartphone (SDG9) βοηθά τις αρχές να επικοινωνούν με το κοινό. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πιο επιτυχημένη εφαρμογή μέτρων. Ωστόσο, τα βελτιωμένα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης (SDG3) και τα συστήματα κοινωνικής προστασίας (SDGs1 και 8) αποδείχθηκαν ότι επηρεάζουν σημαντικά την ικανότητα των χωρών να αντιμετωπίσουν την κρίση.

Ατενίζοντας το μέλλον

Κοιτώντας μπροστά, οι προοπτικές για το Ανάπτυξη των στόχων της αειφόρου μετά το 2020 αναμιγνύεται. Για επιτυχία, οι χώρες πρέπει να το κάνουν

 • ελαχιστοποιήστε τη ζημιά που προκαλείται από το COVID-19,
 • ανακάμψει γρήγορα από τις ζημιές,
 • να συνεχίσει και να αξιοποιήσει περαιτέρω τις θετικές αλλαγές που εισήχθησαν στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, κοινωνικής προστασίας και διακυβέρνησης κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19,
 • να διατηρήσουν και να ενισχύσουν τα θετικά οφέλη σχετικά με τα SDG που σχετίζονται με τον πλανήτη κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19 · και
 • εκ νέου ενεργοποίηση της προσπάθειας για βιώσιμη ανάπτυξη.

Μέτρηση προόδου

Εντός της ΕΕ

Εξώφυλλο Βιώσιμη ανάπτυξη στην ΕΕΗ έκθεση της Eurostat «Αειφόρος ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση» παρακολουθεί την πρόοδο προς τους ΣΒΑ στην ΕΕ το 2020. Η έκθεση καλύπτει την πρόοδο που έχει σημειώσει η ΕΕ στο σύνολό της, καθώς και σε επίπεδο κρατών μελών. Υπάρχει μια περίληψη της έκθεσης εδώ. Η Eurostat προσφέρει επίσης πολλαπλά διαδραστικά εργαλεία που διευκολύνουν την εξερεύνηση της προόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τους SDG. Αυτή η σελίδα προσφέρει μια ολοκληρωμένη αλλά προσιτή επισκόπηση της προόδου της ΕΕ σε κάθε μεμονωμένο στόχο, καθώς και των μεμονωμένων δεικτών της. Άλλες σελίδες προσφέρουν μια επισκόπηση του πρόοδος σε κάθε SDG για κάθε ευρωπαϊκό κράτος μέλος ή βοηθήστε τους επισκέπτες να ανακαλύψουν τι σημαίνει κάθε SDG για αυτούς, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Σε όλο τον κόσμο

Κάθε χρόνο η έκθεση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται για την επίτευξη των SDGs, σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο.

 • Η έκθεση για τους στόχους αειφόρου ανάπτυξης του ΟΗΕ για το 2020 είναι διαθέσιμη εδώ.
 • Βρείτε μια σύνοψη της παγκόσμιας προόδου προς τα SDG που έχουν προθεσμία 2020 εδώ.

Διατίθενται επίσης δεδομένα για την πρόοδο προς τους SDGs.

 • Χρήση αυτή η σύνδεση για πρόσβαση σε δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τις ετήσιες αναφορές προόδου.
 • Για δεδομένα και μια επισκόπηση της προόδου ανά χώρα, χρησιμοποιήστε τα διαθέσιμα προφίλ χωρών εδώ.

 


 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

Το Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ), μια εξειδικευμένη υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών, στοχεύει στην επίτευξη καλύτερης υγείας για όλους, παντού. Συνεργάζεται με 194 κράτη μέλη, σε έξι περιοχές και μέσω περισσότερων από 150 γραφείων παγκοσμίως. Λόγω της τεχνογνωσίας και της αναγνώρισής του, ο ΠΟΥ είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην ενημέρωση και το συντονισμό της παγκόσμιας δράσης για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας.

Το 1948 η ΠΟΥ όρισε την υγεία ως: μια κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι απλώς την απουσία ασθένειας ή αναπηρίας. Αυτό αντιπροσωπεύει μια κίνηση προς μια ολιστική προσέγγιση για την υγεία. Αυτή η προσέγγιση δεν εξετάζει μόνο τις άμεσες αιτίες της σωματικής και ψυχικής κακής υγείας, αλλά και τους κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς καθοριστικούς παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα της υγείας και της ευημερίας.

Λογότυπο ΠΟΥ. Ο ΠΟΥ είναι βασικός εταίρος στην παγκόσμια δράση για την υγεία

Το Τμήμα Κοινωνικών Καθοριστικών Υγείας της ΠΟΥ

Το Τμήμα Κοινωνικών Προσδιοριστών Υγείας του ΠΟΥ, μέρος του Παγκόσμιου Γραφείου της ΠΟΥ, ηγείται των προσπαθειών της ΠΟΥ να αντιμετωπίσει τις κοινωνικές, φυσικές και οικονομικές συνθήκες που επηρεάζουν την υγεία. Συγκεντρώνει και διαδίδει στοιχεία σχετικά με το τι λειτουργεί για την αντιμετώπιση αυτών των καθοριστικών παραγόντων, βοηθά τις δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων και υποστηρίζει τη δράση.

Η Επιτροπή του ΠΟΥ για τους κοινωνικούς καθοριστικούς παράγοντες της υγείας

Η Επιτροπή του ΠΟΥ για την Κοινωνικοί καθοριστικοί παράγοντες της υγείας στοχεύει στη στήριξη χωρών και παγκόσμιων εταίρων στον τομέα της υγείας για την αντιμετώπιση των κοινωνικών παραγόντων που οδηγούν σε ανισότητες υγείας και υγείας. Αυξάνει την ευαισθητοποίηση για τους καθοριστικούς παράγοντες της υγείας και την ανάγκη δημιουργίας καλύτερων κοινωνικών συνθηκών για την υγεία Τελική έκθεση της Επιτροπής παραδόθηκε το 2008.

Ο ΠΟΥ τριπλασιάζει τα δισεκατομμύρια στόχους

Τριπλά δισεκατομμύρια στόχοιΤο ΠΟΙ τριπλά δισεκατομμύρια στόχοι θέσει φιλόδοξους στόχους για καλύτερη υγεία για δισεκατομμύρια ανθρώπους έως το 2023. Λειτουργούν τόσο ως μέτρο προόδου όσο και ως στρατηγική πολιτικής. Οι στόχοι εστιάζονται σε 1 δισεκατομμύριο περισσότερα άτομα:

 • επωφελούνται από την καθολική κάλυψη για την υγεία
 • καλύτερα προστατευμένο από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για την υγεία
 • απολαμβάνοντας καλύτερη υγεία και ευεξία

Οι τριπλοί δισεκατομμύρια στόχοι στοχεύουν στη σημαντική βελτίωση της υγείας μέσω τεκμηριωμένων στοιχείων παρεμβάσεις, ενίσχυση συστημάτων πληροφόρησης για την υγεία και υποστήριξη πολιτικών δημόσιας υγείας που υιοθετούν μια ολιστική προσέγγιση στην υγεία. Η μέτρηση αυτών των στόχων ευθυγραμμίστηκε με τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Για να μάθετε σχετικά με την πρόοδο προς τους στόχους, επισκεφτείτε το Ταμπλό Triple Billion,

 

Περιφερειακό γραφείο ΠΟΥ για το λογότυπο της ΕυρώπηςΠεριφερειακό γραφείο ΠΟΥ για την Ευρώπη

Δεν αφήνει κανέναν πίσω

ΠΟΥ είναι η Ευρώπη τρέχον πρόγραμμα εργασίας λέγεται Ενωμένη δράση για καλύτερη υγεία. Το πρόγραμμα καθορίζει τις προτεραιότητες για την περίοδο 2020-2025 με βάση τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πολιτών από τις υγειονομικές αρχές τους:

 • καθολική και προσιτή πρόσβαση στη φροντίδα
 • αποτελεσματική προστασία από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στην υγεία
 • υγιείς κοινότητες που αποτελούν μέρος ενός οικονομία της ευημερίας.

Μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος εργασίας, η ΠΟΥ Ευρώπη στοχεύει να υποστηρίξει τις υγειονομικές αρχές στα κράτη μέλη για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες αυτές.

Το πρόγραμμα βασίστηκε στην αρχή του αφήνοντας κανέναν πίσω, ενσωματώνοντας έτσι τη δράση για την αντιμετώπιση των επίμονων ανισοτήτων στον τομέα της υγείας εντός και μεταξύ των χωρών σε ολόκληρο το έργο της ΠΟΥ στην Ευρώπη.

Οι τέσσερις εμβληματικές προτεραιότητες του προγράμματος είναι:

Το Γραφείο Επενδύσεων Υγείας και Ανάπτυξης της ΠΟΥ Ευρώπης

Επίσης γνωστό ως Γραφείο της Βενετίας του ΠΟΥ, το Γραφείο Επενδύσεων για Υγεία και Ανάπτυξη παρέχει προσαρμοσμένη πολιτική υποστήριξη σε χώρες για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση πολυτομεακών πολιτικών για την υγεία και την υγεία. Δημιουργεί και διαδίδει γνώσεις και βοηθά τα κράτη μέλη δημιουργώντας συνεργασίες και δίκτυα.

Το πρόγραμμα εργασίας του περιλαμβάνει 3 στενά συνδεδεμένους τομείς:

 • Κοινωνικοί καθοριστικοί παράγοντες υγείας και ισότητας υγείας
 • Υγιή δίκτυα ρυθμίσεων
 • Επενδυτικές προσεγγίσεις για την υγεία και την ευημερία.

Η αναφορά για την κατάσταση υγείας

Το WHO Venice Office ηγήθηκε της έκθεσης του ΠΟΥ για το 2019 Έκθεση για την κατάσταση της ευρωπαϊκής υγείας. Η έκθεση προσδιόρισε τις βασικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη δημιουργία και τη διατήρηση μιας υγιούς ζωής για όλους. Η έκθεση κάλεσε τις κυβερνήσεις να αναλάβουν δράση πολιτικής για την αντιμετώπιση αυτών των πέντε συνθηκών, οι οποίες είναι:

 • καλής ποιότητας και προσβάσιμες υπηρεσίες υγείας
 • εισοδηματική ασφάλεια και κοινωνική προστασία
 • αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης
 • κοινωνικό και ανθρώπινο κεφάλαιο
 • αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και απασχόλησης.

Η έκθεση παρείχε αποδείξεις ότι οι συνθήκες αυτές οδηγούν σε ανισότητες στην υγεία και στα 53 κράτη μέλη της Περιφέρειας και προτείνουν λύσεις για τη μείωση αυτών των ανισοτήτων. Συνοδεύτηκε από ένα έκθεση για μελέτες περιπτώσεων ιστοριών επιτυχίας, πολλά υποσχόμενων πρακτικών και μαθημάτων.

Παν-αμερικανικός οργανισμός υγείας ΠΟΥ

Η ανεξάρτητη επιτροπή PAHO για τις ανισότητες στην υγεία και την υγεία στην Αμερική μελέτησε τις κύριες αιτίες των ανισοτήτων στην υγεία στην Αμερική και αξιολόγησε τους διαθέσιμους παράγοντες που οδηγούν σε ανισότητες στην υγεία στην Αμερική. Η επιτροπή δημοσίευσε το τελική αναφορά περιέχει 12 προτάσεις το 2019.

Το 2020, PAHO αξιολόγησε 32 εθνικά σχέδια υγείας να υποβάλει έκθεση σχετικά με το εάν και πώς οι χώρες της Αμερικής ενσωματώνουν τα επιτεύγματα της ισότητας της υγείας σε στρατηγικές γραμμές δράσης στον τομέα της υγείας. Παρέχει ένα στιγμιότυπο προσεγγίσεων και προόδων, επιτρέποντας την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των χωρών σχετικά με επιλογές για προσοχή στην ισότητα στην πολιτική υγείας. Θα διευκολύνει επίσης τη μελλοντική παρακολούθηση των τάσεων στην ενσωμάτωση των στόχων και των προσεγγίσεων για την ισότητα στην υγεία στις πολιτικές.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο της PAHO για την υγεία είναι διαθέσιμες εδώ.

Περιφερειακό Γραφείο ΠΟΥ για την Αφρική (AFRO)

Το Πρόγραμμα Κοινωνικοί και Οικονομικοί Καθοριστές της Υγείας της AFRO παρέχει τεχνική υποστήριξη στα κράτη μέλη και στον ΠΟΥ για τη μείωση του χάσματος ισότητας στον τομέα της υγείας μέσω δράσης για τους καθοριστικούς παράγοντες της υγείας. Ο ιστότοπός του προσφέρει μια σειρά από τεκμηριωμένες εμπειρίες ανά χώρα σχετικά με την αντιμετώπιση των κοινωνικών καθοριστικών παραγόντων της υγείας, καθώς και για την επίτευξη προόδου προς τη Διακήρυξη του Ρίο για το Περιβάλλον και την Υγεία.  


 

Το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF)

Η UNICEF συνεργάζεται με κυβερνήσεις και εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, για την υλοποίηση της πλειονότητας των προγραμμάτων της. Το έργο του βασίζεται στους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης και αφορά τόσο την υγεία όσο και τους καθοριστικούς παράγοντες της υγείας. Υπάρχει πλήρης επισκόπηση των δραστηριοτήτων της UNICEF για την επίτευξη των SDGs εδώ.

 

 

Στρατηγική Υγείας της UNICEF 2016 - 2030

Το Στρατηγική Υγείας της UNICEF 2016 - 2030 θέτει δύο πρωταρχικούς στόχους: την πρόληψη θανάτων από τη μητέρα, το νεογέννητο και το παιδί και την προώθηση της υγείας και της ανάπτυξης όλων των παιδιών. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, η UNICEF ακολουθεί τις ακόλουθες τρεις προσεγγίσεις:

 • Αντιμετώπιση των ανισοτήτων στα αποτελέσματα της υγείας
 • Ενίσχυση των συστημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένης της ετοιμότητας έκτακτης ανάγκης, της αντίδρασης και της ανθεκτικότητας
 • Προώθηση ολοκληρωμένων, πολυτομεακών πολιτικών και προγραμμάτων.

Έρευνες συστάδων πολλαπλών δεικτών

Χρήση της UNICEF που υποστηρίζεται Έρευνες συστάδων πολλαπλών δεικτών (MICS), χώρες σε όλο τον κόσμο ερευνούν περιοδικά τα νοικοκυριά για να αποκτήσουν πληροφορίες σχετικά με βασικούς δείκτες της ευημερίας των παιδιών και των γυναικών. Η έρευνα βοηθά τις κυβερνήσεις να εντοπίσουν εκείνους που είναι πιο μειονεκτούντες και χρειάζονται παρέμβαση. ο Γραφείο Έρευνας της UNICEF Innocenti συλλέγει σημαντικό αριθμό δεδομένων για την υγεία και τους καθοριστικούς παράγοντες της υγείας σε παιδιά και οικογένειες σε όλο τον κόσμο. Διατίθενται δεδομένα, άρθρα περιοδικών και οπτικοποιήσεις δεδομένων εδώ.  


 

Πρόγραμμα ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP)

Το UNDP εργάζεται σε 170 χώρες και περιοχές σε όλο τον κόσμο για την εξάλειψη της φτώχειας προστατεύοντας παράλληλα τον πλανήτη. Βοηθά τις χώρες να αναπτύξουν ισχυρές πολιτικές, δεξιότητες, εταιρικές σχέσεις και θεσμούς, ώστε να μπορούν να διατηρήσουν την πρόοδό τους. Το έργο του καθοδηγείται από τους στόχους αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Ειδικοί εισηγητές του ΟΗΕ

Οι ειδικοί εισηγητές του ΟΗΕ εξετάζουν, παρακολουθούν, συμβουλεύουν και δημοσιεύουν δημοσίως τις παγκόσμιες προκλήσεις. Ο Ειδικός Εισηγητής για την ακραία φτώχεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο Ειδικός Εισηγητής για το δικαίωμα στη σωματική και ψυχική υγεία διευκολύνουν την απόκτηση γνώσεων και δράσης για την ισότητα της υγείας παγκοσμίως.

Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ)

Ο ΙΟΜ είναι ένας Οργανισμός Ενωμένων Εθνών που είναι αφιερωμένος στην προώθηση της ανθρώπινης και ομαλής μετανάστευσης προς όφελος όλων. ο Τμήμα Υγείας Μετανάστευσης παρέχει και προωθεί ολοκληρωμένα, προληπτικά και θεραπευτικά προγράμματα υγείας τα οποία είναι ευεργετικά, προσβάσιμα και δίκαια για τους μετανάστες και τους κινητούς πληθυσμούς.

 


 

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)

Ο ΟΟΣΑ είναι ένας διεθνής οργανισμός που εργάζεται για τη δημιουργία καλύτερων πολιτικών για καλύτερη ζωή. Στόχος του είναι να διαμορφώσει πολιτικές που ευνοούν την ευημερία, την ισότητα, τις ευκαιρίες και την ευημερία για όλους.

Στον τομέα της υγείας, ΟΟΣΑ βοηθά τις χώρες να επιτύχουν συστήματα υγείας υψηλής απόδοσης. Αυτό το κάνει μετρώντας τα αποτελέσματα της υγείας και τη χρήση των πόρων του συστήματος υγείας, καθώς και με την ανάλυση πολιτικών που βελτιώνουν την πρόσβαση, την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης.

Εκτός από τη διάθεση ολοκληρωμένων δεδομένων για την υγεία και ευρύτερους κοινωνικούς και οικονομικούς δείκτες, ο ΟΟΣΑ δημοσιεύει εξαμηνιαίες εκθέσεις σχετικά με υγεία και το εκπαίδευση στην περιοχή του ΟΟΣΑ.

 

 


 

Άλλες πρωτοβουλίες και οργανισμοί

Παγκόσμια Υγεία 50/50

Το Global Health 50/50 είναι μια ανεξάρτητη πρωτοβουλία που βασίζεται σε στοιχεία και αποσκοπεί στην προώθηση της δράσης και της λογοδοσίας για την ισότητα των φύλων στην παγκόσμια υγεία. Υποστηρίζει έναν φακό φύλου, την ισότητα των φύλων και την ισότητα στην υγεία στον πυρήνα όλων όσων κάνει. Λειτουργεί ως κανάλι, συγκεντρώνοντας ακαδημαϊκή έρευνα, γνώση του πώς μπορεί να συμβεί αλλαγή πολιτικής και συνηγορία για αλλαγή πολιτικής και πρακτικής.

Μεταξύ άλλων πόρων, το Global Health 50/50 προσφέρει ένα Δείκτης φύλου και υγείας, μια γκάμα από οδηγούς για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων στην υγεία και εργαλειοθήκη αυτοαξιολόγησης. Βρείτε το βάση δεδομένων πόρων εδώ.

Η Διεθνής Ένωση για την Προαγωγή της Υγείας και την Εκπαίδευση (IUHPE)

Το IUHPE's Αποστολή είναι η προώθηση της παγκόσμιας υγείας και ευεξίας και η συμβολή στην επίτευξη της ισότητας στην υγεία μεταξύ και εντός των χωρών. Το IUHPE είναι ένα ανεξάρτητο παγκόσμιο δίκτυο δεσμευμένο για τη βελτίωση της υγείας και της ευεξίας μέσω της εκπαίδευσης,

κοινοτική δράση και υγιή δημόσια πολιτική.

Το IUHPE εργάζεται ειδικά για θέματα μη μεταδοτικών ασθενειών, βιώσιμης ανάπτυξης, κοινωνικών καθοριστικών παραγόντων για την υγεία και προαγωγή της υγείας συστήματα. Παρέχει συγκεκριμένα γνώσεις, πόρους και εργαλεία για εκείνους τους οργανισμούς που εργάζονται σε αυτά τα θέματα.

Η πρωτοβουλία Health Equity

Το Πρωτοβουλία Health Equity έχει ως στόχο να καλλιεργήσει και να καλλιεργήσει μια επόμενη γενιά ηγεσίας και να οικοδομήσει μια συνεργατική κοινότητα για την προώθηση της ισότητας της υγείας στη Νοτιοανατολική Ασία και την Κίνα. Το πρόγραμμα υποτροφιών συγκεντρώνει επαγγελματίες από ένα ευρύ φάσμα τομέων και επιστημονικών κλάδων για να προωθήσει την επόμενη γενιά ηγεσίας στην υπεράσπιση της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Πανεπιστήμιο Global Health Equity

Με έδρα τη Ρουάντα, Το Πανεπιστήμιο του Global Health Equity προωθεί την επόμενη γενιά επαγγελματιών υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο. Στοχεύει στη δημιουργία ηγετών και αλλαγών που προσπαθούν να προσφέρουν πιο δίκαιες, ποιοτικές υπηρεσίες υγείας για όλους. Προγράμματα προσφέρονται σε φοιτητές που έχουν εμπειρία ως επαγγελματίες (υγειονομικής περίθαλψης), ερευνητές και ειδικοί σε θέματα δημόσιας υγείας και πολιτικής για να διασφαλίσουν ότι οι μαθητές κατανοούν την πολυπλοκότητα της παροχής φροντίδας σε όλες τις συνθήκες.


 

Πατήστε το Enter
Ακολουθησε μας
Στο Facebook
Στις Twitter
Στο GooglePlus
Στο Linkedin
Στο Pinterest
Σε Rss
Στο Instagram

Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου μεταφράζεται αυτόματα από τα Αγγλικά.

Ενώ καταβλήθηκαν εύλογες προσπάθειες για την παροχή ακριβών μεταφράσεων, ενδέχεται να υπάρχουν σφάλματα.

Ο διαδραστικός χάρτης και το γλωσσάριο δεν μπορούν να μεταφραστούν σε άλλη γλώσσα.

Λυπούμαστε για την ταλαιπωρία.

Εγγραφείτε στην λίστα μας

 

Έχετε εγγραφεί επιτυχώς στο ενημερωτικό δελτίο

Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την προσπάθεια αποστολής του αιτήματός σας. ΠΑΡΑΚΑΛΩ προσπαθησε ξανα.

Θα εγγραφείτε στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο «Health Highlights» του EuroHealthNet το οποίο καλύπτει την υγεία, την ευημερία και τους καθοριστικούς παράγοντες. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των δεδομένων σας, επισκεφθείτε την ενότητα «απόρρητο και cookie» αυτού του ιστότοπου.

Εγγραφείτε στην λίστα μας

 

Έχετε εγγραφεί επιτυχώς στο ενημερωτικό δελτίο

Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την προσπάθεια αποστολής του αιτήματός σας. ΠΑΡΑΚΑΛΩ προσπαθησε ξανα.

Θα εγγραφείτε στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο «Health Highlights» του EuroHealthNet το οποίο καλύπτει την υγεία, την ευημερία και τους καθοριστικούς παράγοντες. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των δεδομένων σας, επισκεφθείτε την ενότητα «απόρρητο και cookie» αυτού του ιστότοπου.
Μετάβαση στο περιεχόμενο