Μαθαίνοντας από την Εκτίμηση Επιπτώσεων στην Υγεία Δράσης (Επεξεργασία και Κατάρτιση)

Η ενσωμάτωση της δικαιοσύνης στη διαδικασία εκτίμησης επιπτώσεων είναι δύσκολη, διότι η ισότητα είναι μια δύσκολη έννοια που μπορεί να οριστεί, που δεν συμφωνείται αμοιβαία μεταξύ των κρατών μελών (MS), με διαφορετικές έννοιες σε διαφορετικές κουλτούρες. Η Κοινή Δράση Equity Action άρχισε να αναπτύσσει δεξιότητες και ικανότητες για Επιπτώσεις στην υγεία Αξιολόγηση (HIA) σε ολόκληρη την Ευρώπη, με ιδιαίτερη έμφαση στην αξιολόγηση των ιδίων κεφαλαίων. Εάν ένα HIA έχει γίνει καλά, μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην πολιτική και ανισότητες στον τομέα της υγείας. Αυτή η αναφορά βασίζεται στο εκτίμηση και αναφορές προβληματισμού από τους Ben Cave Associates, ανατροφοδότηση από συμμετέχοντες στα κράτη μέλη, μελέτες περιπτώσεων και μάθηση από ομότιμες σε ομότιμες παρουσιάσεις.

Η έκθεση αφορά δύο τομείς

  1. μαθαίνοντας από τη διεξαγωγή της εκτίμησης επιπτώσεων στην υγεία με εστιασμένη εστίαση και
  2. μαθαίνοντας από την ίδια την εκπαίδευση.

Βρείτε την αναφορά εδώ. 

Τύπος
EuroHealthNet, Εργαλεία
θέμα
Διακυβέρνηση, υγεία σε όλες τις πολιτικές, οικονομία ευεξίας, εκτίμηση επιπτώσεων στην υγεία, αειφόρος ανάπτυξη
Χώρα
Ευρώπη
Επίπεδο
ευρωπαϊκός
Έτος
2011


Επιστροφή στη βάση δεδομένων