Nástroje pro měření a řešení nerovností v oblasti zdraví

Existuje mnoho nástrojů, které vám pomohou měřit a porozumět nerovnostem v oblasti zdraví. Mohou vám pomoci posoudit, jak jednat, a analyzovat, jak mohou vaše zásady a akce ovlivnit rovnost v zdraví.

 


 

Nástroje pro měření nerovností v oblasti zdraví

První krok k řešení nerovností v oblasti zdraví měří je.

Údaje a ukazatele

Soubory dat zapnuty zdraví a rovnost zdraví indikátory najdete v databáze nerovností v oblasti zdraví. Obsahují

 • Eurostat, statistický úřad Evropské unie
 • Studie globálního břemene nemocí, nástroj pro kvantifikaci ztráty zdraví způsobené stovkami nemocí, úrazů a rizikových faktorů
 • Stav zdraví v procesu EU, jehož cílem je zajistit snadný přístup k informacím o zdravotním systému, odborným znalostem a osvědčeným postupům tvůrcům politik a všem, kteří pomáhají utvářet zdravotní politiky.
 • Monitor zdraví WHO v oblasti zdraví, který poskytuje důkazy o existujících nerovnostech v oblasti zdraví a zpřístupňuje nástroje a zdroje pro sledování nerovností v oblasti zdraví.
 • Databáze statistik pohlaví EIGE z Evropského institutu pro rovnost pohlaví zahrnuje zdraví, pracovní a pracovní podmínky, vzdělání a životní podmínky.
 • Knihovna OECD, která nabízí knihy, referáty a statistiky o tématech od ekonomických projekcí po zdraví, zaměstnanost a sociální ochranu
 • Projekt Institut spravedlnosti zdraví vyvinula z Velké Británie ukazatele rovnosti v oblasti zdraví, ze kterých se mohou ostatní země poučit.
 • Národní statistické úřady
 • Projekt Datová sada WHO EURO Health Equity obsahuje rozčleněné ukazatele zdraví, 5 základních podmínek potřebných pro zdravý život a výkon politiky. Doprovází Zpráva WHO o stavu zdraví v Evropě.

Rychlý přehled situace najdete také v našem mapa spravedlnosti v Evropě v oblasti zdraví.

Hodnocení

WHO Health Equity Assessment Toolkit (HEAT)

Projekt Sada nástrojů pro posuzování rovnosti zdraví je softwarová aplikace, která usnadňuje hodnocení nerovností v oblasti zdraví v rámci země. V roce 2021 HEAT Plus byl spuštěn, což uživatelům umožnilo nahrávat a pracovat s vlastní databází.

Obě sady nástrojů jsou uspořádány kolem dvou hlavních komponent:

 • Prozkoumejte nerovnost, který umožňuje uživatelům prozkoumat situaci v jednom prostředí zájmu (např. zemi, provincii nebo okres) a určit tak nejnovější situaci nerovnosti a změny nerovností v čase.
 • Porovnejte nerovnost, což umožňuje uživatelům srovnávat, tj. porovnávat situaci v jednom nastavení zájmu se situací v jiných nastaveních.

Nerovnosti lze hodnotit pomocí rozčleněných údajů a souhrnných opatření, která jsou vizualizována v různých interaktivních grafech, mapách a tabulkách. Výsledky můžete exportovat a uložit v různých formátech.

Navíc nový Úložiště dat HEAT Plus byl vydán. Toto je úložiště datových sad rozčleněných dat formátovaných pro nahrávání na HEAT Plus. Softwarová aplikace je součástí většího souboru nástrojů a zdrojů WHO, které byly vyvinuty na podporu zemí při monitorování nerovností v oblasti zdraví (všechny jsou dostupné prostřednictvím Monitor zdravotního stavu WHO).

Více se dozvíte v našem databáze.


 

Nástroje pro měření a zlepšení dopadu politik a intervencí

Nerovnosti v oblasti zdraví jsou způsobeny mnoha faktory uvnitř i vně zdravotnických systémů a jsou s nimi spojeny. Je důležité, aby rovnost v oblasti zdraví byla zohledňována v politikách zahrnujících například systémy práce, vzdělávání, sociální ochrany, životního prostředí a potravin.

Posouzení dopadů na zdraví

Posouzení dopadů na zdraví (HIA) jsou praktickými nástroji k vyhodnocení dopadu politik, strategií a iniciativ mimo odvětví zdravotnictví (např. doprava, zaměstnanost a životní prostředí) na zdraví. Cílem HIA je informovat osoby s rozhodovací pravomocí o nepříznivých účincích na zdraví navrhovaných opatření a podporovat identifikaci vhodných možností politiky

HIA by se měly nejprve zaměřit na dopad politiky a poté se podívejte na rozdělení tohoto dopadu na různé skupiny. Vlastní kapitál však v současnosti není v rámci HIA konzistentně krytý.

Užitečné zdroje:

Systém modelování zásob a řízení znalostí

Modely jsou stylizované reprezentace reálného světa používané k hodnocení chování systému za určitých (politických) předpokladů. Mohou poskytovat podporu tvůrcům politik v průběhu celého politického cyklu a v celé řadě oblastí politiky. MIDAS, Modeling Inventory and System Management System Evropské komise dokumentuje modely, které použila ke stanovení základních scénářů a posouzení environmentálních, ekonomických a sociálních dopadů navrhovaných možností politiky.

Zdraví ve všech politikách (HiAP)

Zdraví ve všech politikách (HiAP) je strategická politika, která se zaměřuje na klíč sociální determinanty zdraví prostřednictvím integrovaného politická reakce napříč příslušnými oblastmi politiky s konečným cílem podpory rovnosti v zdraví.

 

Audity rovnosti zdraví

Audity nerovností v oblasti zdraví jsou kombinací postupů, metod a nástrojů. Můžete je použít k posouzení účinků politik a implementace politiky na zdraví populace a rozdělení těchto účinků v populaci. Ukázkové audity společné akce EU v oblasti nerovností v oblasti zdraví (2010–2013)

Uplatňování objektivního přístupu na všechny zásady ovlivňující zdraví

Španělské ministerstvo zdravotnictví vypracovalo metodický průvodce pomáhat osobám s rozhodovací pravomocí integrovat perspektivu rovnosti do zdraví do strategií, programů a činností. Cílem praktického nástroje je zvýšit citlivost odborníků ze zdravotnictví a dalších odvětví na dopad jejich politik na nerovnosti v oblasti zdraví a determinanty zdraví. Průvodce je součástí širšího Španělská strategie pro rovnost zdraví, zejména jeho cíl podporovat a rozvíjet povědomí a nástroje pro rovnost v oblasti zdraví ve všech oblastech politiky. An další dokument si klade za cíl usnadnit používání průvodce na místní úrovni.

Průvodce stanoví následující tři fáze:

   1. Předběžně analýza politik prostřednictvím kontrolního seznamu;
   2. Cyklus revize, usnadněno pěti kroky. Tento cyklus pomáhá vyhodnotit
    • zda strategie, program nebo aktivita funguje,
    • zda jsou určité skupiny vynechány,
    • jaké bariéry skupiny zažívají
    • jak politika interaguje s determinanty zdraví
    • jak by měla být politika přepracována.
   3. A redesign politik založených na revizích provedených v kroku 2.

Najít metodického průvodce (ve španělštině) zde a (v angličtině) zde.

V roce 2022 byla zveřejněna aktualizovaná verze kontrolního seznamu španělský a angličtina, která tvoří součást první fáze výše uvedeného procesu. Kontrolní seznam byl aktualizován vytvořit nástroj, který sám o sobě umožňuje provést analýzu zaměřenou na spravedlnost a sociální determinanty zdraví a definovat návrhy na zlepšení.

Místní opatření k řešení nerovností v oblasti zdraví: systém, rozsah a udržitelnost

Tento zdroj (2017) byl vytvořen na podporu místních opatření k řešení nerovností v oblasti zdraví tím, že pomáhá místním partnerům určit, jaké konkrétní intervence mohl měřitelně zlepšit výsledky. Identifikuje různé způsoby, jak přemýšlet o intervencích ke snížení nerovností v oblasti zdraví, jmenovitě:

 • Zasahování na různých úrovních rizika
 • zasahující pro dopad v průběhu času
 • zasahuje v průběhu celého života.

Aby měl skutečný dopad, musí být všechny zásahy prováděny v měřítku, aby se dostaly k velkým částem populace. To bylo vyvinuto Public Health England, Snižování nerovností v oblasti zdraví: systém, rozsah a udržitelnost - publikace Snižování nerovností v oblasti zdraví: systém, rozsah a udržitelnost - sdílení snímků

Pochopení dopadu individuálního chování, veřejných služeb, programů a politik má na zdraví a pohodu ve Walesu

To zahrnuje i interaktivní Nástroj pro vykazování rámce pro výsledky v oblasti veřejného zdraví (2019) pomoci pochopit dopad individuálního chování, veřejných služeb, programů a politik na zdraví a pohodu ve Walesu. Zahrnuje také recenze a shrnutí např. Vztahy mezi bydlením a jeho okolím a zdravím, pohodou a spravedlností, jakož i širokou škálu dalších informací, jako jsou odkazy na jiné webové stránky a klíčové údaje a klíčové zdroje důkazů. Tento nástroj vyvinula observatoř veřejného zdraví ve Walesu.


 

Nástroje pro měření a zlepšení dopadu politik a intervencí uvnitř zdravotnických systémů

Řešit nerovnosti v oblasti zdraví a rovnost v pracovních programech, službách nebo cyklech obchodního plánování ve zdravotnictví

Projekt Nástroj pro hodnocení rovnosti v zdraví (HEAT) from Public Health England je rámec skládající se z řady otázek a výzev, jejichž cílem je podporovat odborníky v celém systému veřejného zdraví a v širší ekonomice zdraví systematicky řešit nerovnosti a rovnost v oblasti zdraví ve svých pracovních programech, službách nebo cyklech plánování podnikání. Nástroj má 4 jasné fáze: Příprava; Posoudit; Upřesnit a použít; Posouzení. Poskytuje snadno sledovatelnou šablonu, kterou lze flexibilně aplikovat tak, aby vyhovovala různým pracovním programům.

Rovnost v screeningových programech

Tento nástrojů poskytuje pokyny pro odborníky v oblasti veřejného zdraví, poskytovatele screeningu a komisaře. Zahrnuje řadu otázek, které mají pomoci vyvinout protokol auditu, který se zaměřuje na 3 oblasti:

 1. Identifikace nerovností v oblasti zdraví u způsobilé skupiny screeningových služeb.
 2. Posouzení nerovností v oblasti zdraví ve vztahu k screeningovým službám.
 3. Identifikace akcí, které můžete podniknout, abyste pomohli snížit nerovnosti.

 

Přístup Innov8 k revizi národních zdravotních programů, aby nikdo nezůstal pozadu

Přístup Innov8 je zdrojem opatření pro dosažení cíle udržitelného rozvoje (SDG) „nenechte nikoho pozadu“.

Osmikrokový analytický proces zahrnuje multidisciplinární tým. Výsledkem jsou doporučení ke zlepšení výkonu programu v oblasti zdraví prostřednictvím konkrétních opatření pro

 • adresa nerovnosti v oblasti zdraví
 • podporovat rovnost žen a mužů
 • zlepšit zdravotní pojištění
 • řešit kritické sociální determinanty zdraví.

Technická příručka Innov8 poskytuje pokyny a cvičební listy pro každý z 8 příslušných kroků.

Více o přístupu Innov8

Technická příručka Innov8


 

Nástroje pro rovnost zdraví a životní prostředí

Existuje několik nástrojů k posouzení interakce mezi rovností v oblasti zdraví a (vytvořeným) prostředím. To zahrnuje speciální plánování a využití, jakož i širší úvahy, jako je změna klimatu.

Umístěte standardní nástroj

Projekt Umístěte standardní nástroj poskytuje jednoduchý rámec pro strukturování konverzací o místě. Umožňuje vám přemýšlet o fyzických prvcích místa (například o jeho budovách, prostorech a dopravních spojích) a také o sociálních aspektech (například o tom, zda mají lidé pocit, že mají slovo při rozhodování). Tento nástroj poskytuje výzvy k diskusi a umožňuje vám metodicky zohlednit všechny prvky místa. Tento nástroj přesně určuje výhody místa i oblasti, kde by se místo mohlo zlepšit. Číst o mluvící „místo“ - rozhovor o veřejném zdraví pro každého?

Síť Zdravého města WHO

Kompendium nástrojů, zdrojů a sítí WHO Healthy City Network (2020) je podpůrný balíček pro provádění (2020) Sdružuje širokou škálu zdrojů, které lze použít k dosažení udržitelného a spravedlivého rozvoje měst na místní úrovni, a to prostřednictvím celého města i celé společnosti

Koncepční model a sada nástrojů pro politiku, která spojuje zdraví, rovnost zdraví a životní prostředí

Sada nástrojů INHERIT Policy

Tento zdroj zahrnuje koncepční model INHERIT a také informace, doporučení a případové studie z celé Evropy o tom, jak provádět politiky a intervence, které současně přispívají k obnově životního prostředí a zlepšování zdraví a rovnosti.

Místní přístupy ke snižování nerovností v oblasti zdraví

Tento zdroj obsahuje řadu informací, nástrojů a zdrojů na podporu koordinovaných opatření mezi místní samosprávou, zdravotnickými službami a dobrovolnickým a komunitním sektorem za účelem snížení nerovností v oblasti zdraví v Anglii. Public Health England, Association of Directors of Public Health a Local Government Association zveřejnili zdroj v roce 2019. Nerovnosti v oblasti zdraví: místní přístupy ke snižování nerovností - GOV.UK


 

Další nástroje

Nástroje, databáze a publikace Public Health Scotland

Web Public Health Scotland zahrnuje širokou škálu Nástroje a zdroje týkající se nerovností v oblasti zdraví, počítaje v to Nástroje pro monitorování a hodnocení, informace o Posouzení dopadů nerovností na zdravía rozsáhlé Databáze publikací.

Projekt Síť znalostí NHS Scotland má také rozsáhlou databázi příslušných knih, časopisů a článků o nerovnostech v oblasti zdraví.

Praktický průvodce vytvářením argumentů pro udržitelné investice

Jak prosazovat udržitelné investice do blahobytu a rovnosti zdraví: Praktický průvodce nastiňuje postupný proces, jak syntetizovat, překládat a sdělovat důkazy o veřejném zdraví a zdravotnické ekonomice do politiky a praxe, což je důvodem pro udržitelné investice do blahobytu a rovnosti zdraví. Příručku vyvinuli Wales ve veřejném zdraví a Centrum pro spolupráci v oblasti investic do zdraví a pohody WHO.

Navrhování politik a programů v oblasti veřejného zdraví

Nástroje účasti na zdravíTento bezplatný kurz společnosti Udemy poskytuje návod, jak navrhovat politiky a programy v oblasti veřejného zdraví z participativní logiky, integrovat hlasy a požadavky těch, kteří jsou příjemci akcí, které mají být provedeny. 

Hit Enter
Sledujte nás
Na Facebooku
Na Twitteru
Na GooglePlus
Na Linkedin
Na Pinterestu
Na Rss
Na Instagramu

Obsah tohoto webu je strojově přeložen z angličtiny.

I když bylo vynaloženo veškeré přiměřené úsilí k zajištění přesných překladů, může dojít k chybám.

Interaktivní mapu a glosář nelze přeložit do jiného jazyka.

Omlouváme se za vzniklé potíže.

Přihlásit se do našeho mailing listu

 

Úspěšně jste se přihlásili k odběru newsletteru

Při pokusu o odeslání požadavku došlo k chybě. Prosím zkuste to znovu.

Budete přihlášeni k odběru měsíčního zpravodaje EuroHealthNet s názvem „Health Highlights“, který pojednává o rovnosti v zdraví, pohodě a jejich determinantech. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak nakládáme s vašimi údaji, navštivte část „ochrana osobních údajů a soubory cookie“ na tomto webu.

Přihlásit se do našeho mailing listu

 

Úspěšně jste se přihlásili k odběru newsletteru

Při pokusu o odeslání požadavku došlo k chybě. Prosím zkuste to znovu.

Budete přihlášeni k odběru měsíčního zpravodaje EuroHealthNet s názvem „Health Highlights“, který pojednává o rovnosti v zdraví, pohodě a jejich determinantech. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak nakládáme s vašimi údaji, navštivte část „ochrana osobních údajů a soubory cookie“ na tomto webu.
Přejít na obsah