Globální akce

Globální opatření k řešení nerovností v oblasti zdraví a širších nerovností v našich společnostech podporují mnohé organizace a iniciativy.

Nerovnosti v oblasti zdraví jsou přítomny po celém světě. Nejsou omezeni na chudé zdraví v chudších zemích a dobré zdraví v bohatých zemích. Díky své univerzálnosti dosažení rovnost zdraví vyžaduje mezinárodní opatření i opatření na místní a národní úrovni.

 


 

Cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje

Přijato v roce 2015 Cíle udržitelného rozvoje OSN (SDGs OSN) jsou univerzální výzvou k akci k ukončení chudoby, ochraně planety a zlepšení životů všech, všude. 17 cílů je součástí 2030 Agenda pro udržitelný rozvoj. Tato agenda stanoví 15letý plán k dosažení cílů. Každý cíl má sadu indikátorů. Pomáhají měřit pokrok v každé ze 193 zemí, které souhlasily s prací na dosažení cílů.

Cíle udržitelného rozvoje informují a vedou iniciativy k řešení zdravotních a sociálních nerovností na globální, národní a místní úrovni. Pouze jeden cíl (SDG3 Dobré zdraví a pohodu) se zaměřuje přímo na zdraví. Každý z cílů udržitelného rozvoje si však klade za cíl zaměřit se na determinanty zdraví. Akce se zaměřují na globální výzvy, jako je chudoba, nerovnost, změna klimatu, zhoršování životního prostředí, mír a spravedlnost. Cíle udržitelného rozvoje jsou proto užitečným nástrojem k řešení nerovností v oblasti zdraví, jakož i širších sociálně-ekonomických nerovností, které jsou jejich kořeny.

Ilustrace cílů udržitelného rozvoje, které jsou klíčové pro globální opatření v oblasti rovnosti zdraví

Cíle udržitelného rozvoje a COVID-19

Pandemie COVID-19 se svými dramatickými dopady na zdraví, ekonomický růst, zaměstnanost a chudobu by mohla ohrozit pokrok směrem k cílům udržitelného rozvoje. Dopad lze pocítit zejména v rozvojových zemích. Zde by nedostatek bezpečnostních sítí a všeobecné zdravotní krytí mohlo znamenat, že existuje menší kapacita k léčbě osob infikovaných virem a ke zmírnění hospodářského a sociálního dopadu pandemie.

Zkušenosti z programu COVID-19 ve skutečnosti ukazují, že země, které dosáhly většího pokroku při plnění cílů udržitelného rozvoje, byly lépe schopny zvládnout krizi. Například předchozí úspěch při zajišťování čisté vody (SDG6), snižování počtu lidí žijících ve slumech (SDG11) a snižování nepřenosných nemocí (SDG3) usnadňuje zmírnění rizika nákazy virem. Zvyšování přístupu na internet a chytré telefony (SDG9) navíc pomáhá orgánům komunikovat s veřejností. Výsledkem bylo úspěšnější uplatňování opatření. Ukázalo se však, že zlepšené systémy zdravotní péče (SDG3) a systémy sociální ochrany (SDGs1 a 8) mají nejvýznamnější dopad na schopnost zemí vyrovnat se s krizí.

Pohled do budoucnosti

Výhled do budoucna, výhled pro Udržitelný rozvoj Cíle po roce 2020 je smíšený. Pro úspěch musí země potřebovat

 • minimalizovat škody způsobené COVID-19,
 • rychle se zotavit ze škod,
 • vydržet a dále stavět na pozitivních změnách zavedených do jejích systémů zdravotní péče, sociální ochrany a správy během krize COVID-19,
 • udržovat a posilovat pozitivní zisky dosažené v souvislosti s cíli udržitelného rozvoje v souvislosti s planetami během krize COVID-19; a
 • znovu nabudit úsilí o udržitelný rozvoj.

Měření pokroku

V rámci EU

Titulní stránka Udržitelný rozvoj v EUZpráva Eurostatu „Udržitelný rozvoj v Evropské unii“ sleduje pokrok směrem k cílům udržitelného rozvoje v EU v roce 2020. Zpráva se týká pokroku dosaženého v EU jako celku i na úrovni členských států. Souhrn zprávy je k dispozici zde. Eurostat také nabízí několik interaktivních nástrojů, které usnadňují zkoumání pokroku Evropské unie při plnění cílů udržitelného rozvoje. Tato stránka nabízí komplexní, ale přístupný přehled pokroku EU v plnění jednotlivých cílů a jejích jednotlivých ukazatelů. Další stránky nabízejí přehled pokrok v každém SDG pro každý evropský členský stát nebo pomohou návštěvníkům objevit co pro ně každý SDG znamená, v národním i evropském kontextu.

Po celém světě

Zpráva OSN každý rok o pokroku dosaženém při plnění cílů udržitelného rozvoje, a to na globální i národní úrovni.

 • Zpráva OSN o cílech udržitelného rozvoje pro rok 2020 je k dispozici zde.
 • Najděte shrnutí globálního pokroku směrem k cílům udržitelného rozvoje, které mají termín 2020 zde.

Rovněž jsou k dispozici údaje o pokroku při plnění cílů udržitelného rozvoje.

 • Použijte tento odkaz pro přístup k datům, která se používají pro roční zprávy o pokroku.
 • Pro údaje a přehled pokroku v jednotlivých zemích použijte profily zemí, které jsou k dispozici zde.

 


 

Světová zdravotnická organizace

Projekt Světová zdravotnická organizace (WHO), specializovaná agentura OSN, si klade za cíl dosáhnout lepšího zdraví pro všechny a všude. Spolupracuje se 194 členskými státy, v šesti regionech a prostřednictvím více než 150 kanceláří po celém světě. Díky svým odborným znalostem a uznání je WHO důležitým aktérem při informování a koordinaci globálních opatření zaměřených na nerovnosti v oblasti zdraví.

V roce 1948 WHO definovala zdraví jako: stav úplné fyzické, duševní a sociální pohody a nejen nepřítomnost nemoci nebo nemoci. To představuje posun k holistickému přístupu ke zdraví. Tento přístup nebere v úvahu pouze přímé příčiny tělesného a duševního zdraví, ale také sociální, ekonomické a environmentální determinanty, které ovlivňují výsledky v oblasti zdraví a pohody.

Logo WHO. WHO je klíčovým partnerem v globálních opatřeních v oblasti rovnosti v zdraví

Odbor sociálních determinantů zdraví WHO

Projekt Oddělení sociálních determinantů zdraví WHO, která je součástí globální kanceláře WHO, vede úsilí WHO o řešení sociálních, fyzických a ekonomických podmínek, které mají dopad na zdraví. Shromažďuje a šíří důkazy o tom, co funguje při řešení těchto determinantů, pomáhá při budování kapacit a prosazuje opatření.

Komise WHO pro sociální determinanty zdraví

Komise WHO pro Sociální determinanty zdraví zaměřené na podporu zemí a globálních partnerů v oblasti zdraví při řešení sociálních faktorů vedoucích ke špatnému zdraví a nerovnostem v oblasti zdraví. Zvýšilo povědomí o determinantech zdraví a potřebě vytvořit lepší sociální podmínky pro zdraví Závěrečná zpráva Komise byl dodán v roce 2008.

Cíle WHO se třemi miliardami

Tripple miliardy cílůProjekt CÍLE Triple Billion Targetů stanoví ambiciózní cíle pro lepší zdraví miliard lidí do roku 2023. Fungují jak jako měřítko pokroku, tak jako politická strategie. Cíle se zaměřují na 1 miliardu dalších lidí:

 • těží z univerzálního zdravotního pojištění
 • lépe chráněn před mimořádnými událostmi v oblasti zdraví
 • těší se lepšímu zdraví a pohodě

Cílem Triple Billion Targets je výrazně zlepšit zdraví prostřednictvím důkazů intervence, posílení zdravotnických informačních systémů a podpora politik v oblasti veřejného zdraví, které zaujímají holistický přístup ke zdraví. Měření těchto cílů bylo sladěno s cíli OSN v oblasti udržitelného rozvoje.

Chcete-li se dozvědět více o pokroku směrem k cílům, navštivte web Řídicí panel Triple Billion,

 

Logo regionální kanceláře WHO pro EvropuRegionální kancelář WHO pro Evropu

Nenechávejme nikoho za sebou

Kdo je v Evropě aktuální pracovní program je nazýván Sjednocená akce pro lepší zdraví. Program stanoví priority pro období 2020–2025 na základě potřeb a očekávání občanů od jejich zdravotnických orgánů:

 • univerzální a cenově dostupný přístup k péči
 • účinná ochrana před mimořádnými událostmi v oblasti zdraví
 • zdravé komunity, které jsou součástí ekonomika pohody.

Prostřednictvím evropského pracovního programu se WHO Europe zaměřuje na podporu zdravotnických úřadů v členských státech při plnění těchto očekávání.

Program byl postaven na principu nenechávejme nikoho za sebou, čímž začleňuje opatření k řešení přetrvávajících nerovností v oblasti zdraví v zemích a mezi zeměmi v celé práci WHO v Evropě.

Čtyři hlavní priority programu jsou:

Evropský úřad pro investice pro zdraví a rozvoj WHO

Také známý jako kancelář WHO v Benátkách, Úřad pro investice do zdraví a rozvoje poskytuje zemím přizpůsobenou politickou podporu při navrhování, provádění a hodnocení víceodvětvových politik v oblasti zdraví a rovnosti ve zdraví. Vytváří a šíří znalosti a pomáhá členským státům budováním partnerství a sítí.

Její pracovní program zahrnuje 3 úzce provázané oblasti:

 • Sociální determinanty zdraví a rovnost ve zdraví
 • Zdravé nastavení sítí
 • Investiční přístupy ke zdraví a pohodě.

Zpráva o stavu zdravotního stavu

Kancelář WHO v Benátkách vedla zprávu WHO z roku 2019 Zpráva o stavu evropského zdravotního stavu. Zpráva identifikovala základní podmínky potřebné k vytvoření a udržení zdravého života pro všechny. Zpráva vyzvala vlády, aby přijaly politická opatření k řešení těchto pěti podmínek, kterými jsou:

 • kvalitní a dostupné zdravotnické služby
 • zabezpečení příjmů a sociální ochrana
 • slušné životní podmínky
 • sociální a lidský kapitál
 • slušné pracovní podmínky a podmínky zaměstnání.

Zpráva poskytla důkazy o tom, že tyto podmínky vedou k nerovnostem v oblasti zdraví ve všech 53 členských státech regionu, a stanovila řešení, jak tyto nerovnosti snížit. To bylo doprovázeno a zpráva o případových studiích příběhů o úspěchu, slibných postupů a lekcí.

Panamerická zdravotnická organizace WHO

Nezávislá komise PAHO pro rovnost a nerovnosti ve zdraví v Americe studovala hlavní příčiny nerovností v oblasti zdraví v Severní a Jižní Americe a vyhodnotila dostupné faktory, které vedou k nerovnostem v oblasti zdraví v Severní a Jižní Americe. Komise zveřejnila své konečná zpráva obsahující 12 doporučení v roce 2019.

V roce 2020 PAHO posoudil 32 národních plánů zdraví podat zprávu o tom, zda a jak země v Americe začleňují úspěchy v oblasti zdraví do strategických směrů činnosti v odvětví zdravotnictví. Poskytuje přehled přístupů a pokroku, který umožňuje sdílení znalostí mezi zeměmi o možnostech věnovat pozornost rovnosti v politice v oblasti zdraví. Rovněž usnadní budoucí sledování trendů v integraci cílů a přístupů rovnosti v zdraví do politik.

Více informací o práci PAHO v oblasti rovnosti ve zdraví je k dispozici zde.

Regionální kancelář WHO pro Afriku (AFRO)

Program AFRO pro sociální a ekonomické determinanty zdraví poskytuje technickou podporu členským státům a WHO při snižování rozdílu v rovnosti zdraví prostřednictvím opatření v oblasti determinantů zdraví. Jeho webové stránky nabízí řadu zdokumentovaných zkušeností zemí s řešením sociálních determinantů zdraví a také s pokrokem směrem k Deklaraci z Ria o životním prostředí a zdraví.  


 

Dětský fond OSN (UNICEF)

UNICEF spolupracuje s vládami a partnery, včetně občanské společnosti, na realizaci většiny svých programů. Její práce staví na cílech udržitelného rozvoje a zaměřuje se na zdraví i na jeho determinanty. K dispozici je kompletní přehled aktivit UNICEF k dosažení cílů udržitelného rozvoje zde.

 

 

Strategie zdraví UNICEF 2016 - 2030

Projekt Strategie zdraví UNICEF 2016 - 2030 stanoví dva zastřešující cíle: předcházet úmrtí matek, novorozenců a dětí a podporovat zdraví a vývoj všech dětí. K dosažení těchto cílů používá UNICEF následující tři přístupy:

 • Řešení nerovností ve výsledcích v oblasti zdraví
 • Posílení zdravotnických systémů, včetně připravenosti na mimořádné události, reakce a odolnosti
 • Podpora integrovaných víceodvětvových politik a programů.

Více průzkumů klastrových indikátorů

Používání UNICEF podporováno Více průzkumů klastrových indikátorů (MICS), země po celém světě pravidelně zkoumají domácnosti, aby získaly přehled o klíčových ukazatelích blahobytu dětí a žen. Průzkum pomáhá vládám identifikovat ty, kteří jsou nejvíce znevýhodněni a potřebují zásah. The Úřad UNICEF Innocenti pro výzkum shromažďuje značné množství údajů o zdraví a determinantech zdraví u dětí a rodin po celém světě. K dispozici jsou data, články v časopisech a vizualizace dat zde.  


 

Rozvojový program OSN (UNDP)

UNDP pracuje ve 170 zemích a teritoriích po celém světě na vymýcení chudoby při ochraně planety. Pomáhá zemím rozvíjet silné politiky, dovednosti, partnerství a instituce, aby mohly udržet svůj pokrok. Její činnost je vedena cíli udržitelného rozvoje OSN.

Zvláštní zpravodajové OSN

Zvláštní zpravodajové OSN zkoumají, sledují, radí a veřejně informují o globálních výzvách. Zvláštní zpravodaj pro extrémní chudobu a lidská práva a zvláštní zpravodaj pro právo na fyzické a duševní zdraví usnadňují získávání znalostí o celosvětové rovnosti v oblasti zdraví a opatření pro jeho dosažení.

Mezinárodní organizace pro migraci (IOM)

IOM je Organizace spojených národů, která se věnuje podpoře humánní a řádné migrace ve prospěch všech. The Divize Migration Health poskytuje a podporuje komplexní preventivní a léčebné zdravotní programy, které jsou prospěšné, přístupné a spravedlivé pro migranty a mobilní populaci.

 


 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)

OECD je mezinárodní organizace, která pracuje na vytváření lepších politik pro lepší život. Jejím cílem je formovat politiky, které podporují prosperitu, rovnost, příležitosti a blahobyt pro všechny.

V oblasti zdraví OECD pomáhá zemím dosáhnout vysoce výkonných zdravotnických systémů. Činí tak měřením výsledků v oblasti zdraví a využíváním zdrojů systému zdravotnictví, jakož i analýzou politik, které zlepšují přístup, účinnost a kvalitu zdravotní péče.

Kromě zpřístupňování komplexních údajů o zdraví a širších sociálních a ekonomických ukazatelů zveřejňuje OECD pololetní zprávy o zdraví a vzdělání v regionu OECD.

 

 


 

Další iniciativy a organizace

Globální zdraví 50/50

Global Health 50/50 je nezávislá iniciativa založená na důkazech, jejímž cílem je prosazovat opatření a odpovědnost za rovnost žen a mužů v globálním zdraví. Obhajuje genderový objektiv, rovnost žen a mužů a rovnost v oblasti zdraví jako jádro všeho, co dělá. Funguje jako kanál, který sdružuje akademický výzkum, znalosti o tom, jak může dojít ke změně politiky, a prosazuje změnu politiky a praxe.

Global Health 50/50 mimo jiné nabízí a Pohlaví a zdravotní index, rozsah průvodce řešení nerovností mezi ženami a muži ve zdraví a sada nástrojů pro sebehodnocení, Najít zdrojová databáze zde.

Mezinárodní unie pro podporu zdraví a vzdělávání (IUHPE)

Projekt IUHPE mise je podporovat globální zdraví a pohodu a přispívat k dosažení rovnosti v oblasti zdraví mezi zeměmi i v rámci nich. IUHPE je nezávislá globální síť, která se zavázala zlepšovat zdraví a pohodu prostřednictvím vzdělávání,

akce komunity a zdravá veřejná politika.

IUHPE pracuje konkrétně na tématech nepřenosných nemocí, udržitelného rozvoje, sociálních determinantů zdraví a podpora zdraví systémy. Specificky poskytuje znalosti, zdroje a nástroje pro ty organizace, které pracují na těchto tématech.

Iniciativa v oblasti zdraví

Projekt Iniciativa v oblasti zdraví si klade za cíl pěstovat a vychovávat novou generaci vedení a budovat komunitu pro spolupráci na podporu rovnosti v oblasti zdraví v jihovýchodní Asii a Číně. Stipendijní program sdružuje odborníky z nejrůznějších oborů a oborů, aby podpořil další generaci vedení v oblasti prosazování sociální spravedlnosti.

University of Global Health Equity

Se sídlem ve Rwandě, University of Global Health Equity podporuje novou generaci globálních zdravotnických odborníků. Jeho cílem je vytvořit vůdce a tvůrce změn, kteří se snaží poskytovat spravedlivější a kvalitnější zdravotní služby pro všechny. Programy jsou nabízeny studentům, kteří mají zkušenosti jako (zdravotničtí) profesionálové, výzkumní pracovníci a odborníci na veřejné zdraví a politiku, aby zajistili, že studenti pochopí složitost poskytování péče ve všech prostředích.


 

Hit Enter
Sledujte nás
Na Facebooku
Na Twitteru
Na GooglePlus
Na Linkedin
Na Pinterestu
Na Rss
Na Instagramu

Obsah tohoto webu je strojově přeložen z angličtiny.

I když bylo vynaloženo veškeré přiměřené úsilí k zajištění přesných překladů, může dojít k chybám.

Interaktivní mapu a glosář nelze přeložit do jiného jazyka.

Omlouváme se za vzniklé potíže.

Přihlásit se do našeho mailing listu

 

Úspěšně jste se přihlásili k odběru newsletteru

Při pokusu o odeslání požadavku došlo k chybě. Prosím zkuste to znovu.

Budete přihlášeni k odběru měsíčního zpravodaje EuroHealthNet s názvem „Health Highlights“, který pojednává o rovnosti v zdraví, pohodě a jejich determinantech. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak nakládáme s vašimi údaji, navštivte část „ochrana osobních údajů a soubory cookie“ na tomto webu.
Přejít na obsah