Учене от Оценка на въздействието върху здравето на акциите на справедливостта (обработка и обучение)

Интегрирането на справедливостта в процеса на оценка на въздействието е предизвикателство, тъй като справедливостта е трудна за дефиниране концепция, която не е взаимно съгласувана между държавите-членки (ДЧ), с различно значение в различните култури. Съвместното действие на Equity Action започна да развива умения и капацитет за Въздействие върху здравето Оценка (HIA) в цяла Европа, с особен акцент върху оценката на собствения капитал. Ако HIA се предприеме добре, това може да окаже значително влияние върху политиката и неравнопоставеността в здравеопазването. Този доклад се основава на оценка и доклади за размишления от Ben Cave Associates, обратна връзка от участниците в държавите-членки, техните казуси и учене от презентации от партньор на партньор.

Докладът разглежда две области

  1. учене от провеждане на оценка на въздействието върху здравето с фокус върху собствения капитал и
  2. учене от провеждането на самото обучение.

Намерете доклада тук. 

Тип
EuroHealthNet, Инструменти
Тема
Управление, здравеопазване във всички политики, икономика на благосъстоянието, оценка на въздействието върху здравето, устойчиво развитие
Държава
Европа
ниво
европейски
година
2011


Назад към базата данни